bai thi giao vien gioi cap huyen mon vat ly

17 813 6
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 16:11

` Lớp 6A- Trường THCS Qu¶ng L¹c KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào? 2. Đơn vị lực là gì? Một quả cân có khối lượng là 100g thì có trọng lượng là bao nhiêu niutơn. Đáp án: 1.Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía trái đất. 2. Đơn vị lực là Niutơn (N). Một quả cân có khối lượng là 100g thì có trọng lượng là 1N Một sợi dây cao su và một lò xo có tính chất gì giống nhau? I/ Biến dạng đàn hồi. Độ biến dạng 1. Biến dạng của một lò xo a.Thí nghiệm: Hình 9.1 + Giá thí nghiệm + Lò xo + Một thước đo + Các quả nặng có khối lượng bằng nhau. * Dụng cụ: Bài 9: LỰC ĐÀN HỒI Các bước tiến hành thí nghiệm: Lần 1 Lần 2 Lần 3 Quả nặng 50 g - Bước 1: Đo chiều dài của lò xo khi chưa treo quả nặng( chiều dài tự nhiên của lò xo): l o - Bước 2: Tính trọng lượng của các quả nặng và ghi vào ô tương ứng( Cột 2- bảng 9.1) - Bước 3: Móc thêm 1; 2; 3 quả nặng vào đầu dưới của lò xo(như hình vẽ), đo chiều dài của lò xo tương ứng là l 1 ; l 2 ; l 3 .Ghi kết quả vào cột 3- Bảng 9.1. Lưu ý: Sau mỗi lần bỏ quả nặng ra quan sát độ dài của lò xo khi đó b.Rút ra kết luận: C1 C1 : Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ : Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: trống trong các câu sau: Khi bị trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò Khi bị trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bị ……………, chiều dài của nó ……………. Khi xo bị ……………, chiều dài của nó ……………. Khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của nó trở lại bỏ các quả nặng đi, chiều dài của nó trở lại ………… chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có ………… chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu. hình dạng ban đầu. bằng bằng tăng lên tăng lên dãn ra dãn ra *Kết luận: - Biến dạng của lò xo có đặc điểm như trên là biến dạng đàn hồi. - Lò xo là vật có tính chất đàn hồi. Sau khi nén hoặc dãn lò xo một cách vừa phải, nếu buông ra thì chiều dài của nó bằng chiều dài tự nhiên, ta nói: Hãy lấy ví dụ về vật có tính chất đàn hồi ? Dây cao su quả bóng lò xo bút biĐệm mút ngủ I.Biến dạng đàn hồi - độ biến dạng: 1. Biến dạng của lò xo: 2.Độ biến dạng của lò xo: Bài 9: LỰC ĐÀN HỒI ? Độ biến dạng của lò xo là gì? - Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo: l – l 0 . II.Lực đàn hồi và đặc điểm của nó: 1. Lực đàn hồi: ? Lực đàn hồi là gì? Lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng vào quả nặng trong thí nghiệm trên gọi là lực đàn hồi ? Trong thÝ nghiƯm ë hình 9.2 khi quả nặng đứng n, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với lực nào? - Khi qu¶ nỈng ®øng yªn, thì lực đàn hồi của lò xo đã cân bằng với trọng lực của quả nặng. ? C­êng ®é cđa lùc ®µn håi cđa lß xo sÏ b»ng víi c­êng ®é cđa lùc nµo? Nh­ vËy, c­êng ®é cđa lùc ®µn håi cđa lß xo sÏ b»ng víi c­êng ®é cđa träng lùc ? Hãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1,2,3 quả nặng?
- Xem thêm -

Xem thêm: bai thi giao vien gioi cap huyen mon vat ly, bai thi giao vien gioi cap huyen mon vat ly, bai thi giao vien gioi cap huyen mon vat ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay