Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D (2).DOC

6 268 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 15:20

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ,BẢNG,BIỂU ĐỒ Hình 1.1.Cơ cấu tổ chức của công ty CPSX TM bao C.N.D . 9 Hình 1.2.Quá trình sản xuất sản phẩm của công ty . 13 Hình 1.3.Sơ đồ quản lý máy móc thiết bị 14 Hình 1.4. Quá trình thực hiện các dự án của công ty 17 Hình 1.5.Mô hình chủ đầu trực tiếp quản lý dự án . 19 Hình 1.6.Mô hình quản lý chất lượng dựa trên quá trình -Áp dụng ISO SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9001 :2000 . 42 Hình 2.1.Máy phức hợp loại GFH-850A 61 Hình 2.2.Máy làm túi đa năng ký hiệu GWDF – 420 . 62 Bảng 1.1.Các nguyên vật liệu chính 16 Bảng 1.2.Vốn đầu qua các năm . 21 Bảng 1.3.Tốc độ gia tăng vốn đầu qua các năm 22 Bảng 1.4.Tình hình huy động vốn đầu của công ty . 23 Bảng 1.5.Cơ cấu nguồn vốn của công ty . 24 Bảng 1.6.Nội dung đầu của công ty qua các năm . 25 Bảng 1.7.Nội dung đầu vào tài sản cố định qua các năm 27 Bảng 1.8.Tốc độ gia tăng vốn đầu cho tài sản cố định 28 Bảng 1.9.Tỷ trọng vốn đầu cho tài sản cố định so với tổng vốn đầu 29 Bảng 1.10.Tài sản cố định của công ty tính đến hết năm 2008 . 30 Bảng 1.11.Lao động của công ty qua các năm 32 SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 1.12.Kinh phí đầu cho phát triển nguồn nhân lực 34 Bảng 1.13:Tốc độ gia tăng vốn đầu cho phát triển nguồn nhân lực 35 Bảng 1.14.Tỷ trọng vốn đầu phát triển nguồn nhân lực trong tổng vốn đầu của công ty . 37 Bảng 1.15.Thu nhập bình quân người lao động của công ty giai đoạn 2005-2008 38 Bảng 1.16.Tình hình đầu cho hoạt động marketing nghiên cứu mở rộng thị trường của công ty . 40 Bảng 1.17.Vốn tốc độ gia tăng vốn đầu qua các năm 44 Bảng 1.18.Máy móc thiết bị hiện của công ty tính đến hết năm 2008 . 45 Bảng 1.19.Mức gia tăng tốc độ gia tăng doanh thu 47 Bảng 1.20.Mức gia tăng tốc độ gia tăng lợi nhuận . 49 Bảng 1.21.Doanh thu lợi nhuận tăng thêm so với tài sản cố định mới huy động . 51 Bảng 1.22.Doanh thu lợi nhuận tăng thêm so với vốn đầu 52 Bảng 1.23.Lao động tăng thêm của công ty qua từng năm . 53 Bảng 1.24.Thu nhập bình quân tăng thêm của công ty qua các năm 54 SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Biểu đồ 1.1.Quy mô vốn đầu qua các năm 21 Biểu đồ 1.2:Cơ cấu vốn đầu theo nội dung giai đoạn 2005-2008 . 26 Biểu đồ 1.3.Tình hình đầu phát triển nguồn nhân lực của công ty . 36 Biểu đồ 1.4.Doanh thu của Công ty CPSX TM bao C.N.D qua từng năm 48 Biểu đồ 1.5.Lợi nhuận của Công ty CPSX TM bao C.N.D qua từng năm . 50 CHƯƠNG I. SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG II. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình Kinh tế đầu tư-PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt,PGS.TS Từ Quang Phương-NXB Trường Đại học kinh tế quốc dân 2007. 2.Giáo trình Lập dự án đầu tư-PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt-NXB Thống Kê,Trường Đại học kinh tế quốc dân 2005. 3.Giáo trình Tài chính doanh nghiệp-PGS.TS Lưu Thị Hương,PGS.TS Vũ Duy Hào-NXB Trường Đại học kinh tế quốc dân 2007. 4.Giáo trình Thị trường vốn-TS Phạm Văn Hùng-NXB Trường Đại học kinh tế quốc dân 2008. 5.Tài liệu Công ty Cổ phần sản xuất thương mại bao C.N.D. -Lịch sử hình thành phát triển của công ty. -Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty. -Điều lệ của công ty. -Báo cáo tài chính các năm 2005,2006,2007,2008. -Tài liệu về ISO 9001-2000. -Một số tài liệu khác. SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6.Một số Website. http://www.vietnam.net. http://www.vnexpress.net. http://www.vnn.vn. http://www.mpi.gov.vn 7.Luận văn tốt nghiệp các khoá 2004,2006-Trường Đại học kinh tế quốc dân. SV:Lưu Đình Luyện Đầu Tư:47Đ . bao bì C. N. D. -Lịch sử hình thành và phát tri n c a c ng ty. -Giấy phép đăng ký kinh doanh c a c ng ty. -Điều lệ c a c ng ty. -Báo c o tài chính c c n m. 1.4.Doanh thu c a C ng ty CPSX và TM bao bì C. N. D qua từng n m 48 Biểu đồ 1.5.Lợi nhu n c a C ng ty CPSX và TM bao bì C. N. D qua từng n m . 50 CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D (2).DOC, Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D (2).DOC, Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển tại công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại bao bì C.N.D (2).DOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn