Đề kiểm tra lý 9 có đáp án

3 387 4
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 15:11

Trường THCS Long Khánh B Kiểm tra: 45 phút, Tuần: 10 Họ & Tên: …………………………. Mơn: Vật 9 Lớp:……. Ngày: …………………… Đ i ể m Nh ậ n xét ………………………………………………………………… I. Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. (3 điểm) Câu 1: Khi đặt hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua nó cướng độ 6 mA. Muốn dòng điện chạy qua dây dẫn cường độ giảm đi 4 mA thì hiệu điện thế là: A. 3V. B. 8V. C. 5V. D. 4V. Câu 2: Cho hai điện trở, R 1 = 15 Ω chòu được dòng điện cường độ tối đa 2A và R 2 = 10 Ω chòu được dòng điện cường độ tối đa 1A. Hiệu điện thế tối đa thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R 1 và R 2 mắc song song là: A. 40V. B. 10V. C. 30V. D. 25V Câu 3: Hai đoạn dây đồng, cùng chiều dài, tiết diện và điện trở tương ứng là S 1 , R 1 và S 2 , R 2 . Hệ thức nào dưới đây là đúng? A. S 1 R 1 = S 2 R 2 . B. 1 2 1 2 S S R R = . C. R 1 R 2 = S 1 S 2 . D. Cả ba hệ thức trên đều sai. Câu 4: Trong số các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất? A. Sắt. B. Bạc. C. Nhôm D. Đồng. Câu 5: Đơn vò nào dưới đây không phải là đơn vò của điện năng? A. Jun (J). B. Kilôoát giờ (kWh). C. Niutơn (N). D. Số đếm của công tơ điện. Câu 6: Đònh luật Jun- Lex- xơ cho biết điện năng biến đổi thành: A. năng. B. Năng lượng ánh sáng. C. Hoá năng. D. Nhiệt năng. II. Phần tự luận: (7 điểm) Câu 1: Cần làm một biến trở điện trở lớn nhất là 30 Ω bằng dây dẫn Nikelin điện trở suất 0,40.10 -6 Ω .m và tiết diện 0,5mm 2 . Tính chiều dài của dây dẫn. (2 điểm) Câu 2: Hai bóng đèn khi sáng bình thường điện trở R 1 = 7,5 Ω và R 2 = 4,5 Ω . Dòng điện chạy qua hai đèn đều cường độ đònh mức là I = 0,8A. Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với một điện trở R 3 để mắc vào hiệu điện thế U = 12V. a)Tính R 3 để hai đèn sáng bình thường. (1,5 điểm) b)Điện trở R 3 được quấn bằng dây nicrom điện trở suất 1,10.10 -6 Ω .m và chiều dài là 0,8m. Tính tiết diện của dây nicrom này. (1,5 điểm) Câu 3: Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế đònh mức là 220V trong 15 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 720kJ. Hãy tính: a) Công suất điện của bàn là. (1 điểm) b) Cường độ dòng điện chạy qua bàn là và điện trở của nó khi đó. (1 điểm) Bài làm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đáp án I. Phần trắc nghiệm: Đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 B B A B C D II. Phần tự luận: (7 điểm) Câu 1: Tóm tắt: R = 30 Ω ; 6 0,40.10 .m ϕ − = Ω ; S = 0,5mm 2 = 0,5.10 -6 m 2 . Tính chiều dài l ? (0,5 điểm) Giải: Ta công thức: 6 6 . 30.0,5.10 37,5 0,40.10 l R S R l S ϕ ϕ − − = ⇒ = = = Ω (1,5 điểm) Câu 2 : Tóm tắt : Giải R 1 = 7,5 Ω a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch: R 2 = 4,5 Ω 12 15 0,8 td U R I = = = Ω (0,5 điểm) I = 0,8A suy ra: R 3 = R tđ – R 1 – R 2 = 15- 7,5 – 4,5= 3 Ω (1 điểm) U = 12V b. Tính chiều dài của dây Nicrom: a. R 3 = ? Ta có: 6 6 2 2 0,8 1,10.10 0,29.10 0,29 3 l S m mm R ϕ − − = = = = (1,5 điểm) b. l = ? Câu 3: Tóm tắt: Giải U = 220V a. Công suất của bàn là: t = 15 phút Ta có: A = P.t suy ra 720000 800 0,8 900 A P W kW t = = = = (1 điểm) A = 720 kJ b. Cường độ dòng điện chạy qua bàn là: a. P = ? Ta có: 800 3,636 . 220 P I A U = = = (0,5 điểm) b. I, R = ? Điện trở của bàn là: R = 220 60,5 3,636 U I = = Ω (0,5 điểm) . Trường THCS Long Khánh B Kiểm tra: 45 phút, Tuần: 10 Họ & Tên: …………………………. Mơn: Vật lý 9 Lớp:……. Ngày: …………………… Đ i ể m Nh ậ n. lượng ánh sáng. C. Hoá năng. D. Nhiệt năng. II. Phần tự luận: (7 điểm) Câu 1: Cần làm một biến trở có điện trở lớn nhất là 30 Ω bằng dây dẫn Nikelin có điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra lý 9 có đáp án, Đề kiểm tra lý 9 có đáp án, Đề kiểm tra lý 9 có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn