Giáo án lớp 10 ban cơ bản

50 287 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 09:11

Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi Tiết 1, 2 ÔN TẬP ĐẦU NĂM    I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Học sinh nhắc lại các kiến thức về nguyên tử, nguyên tố hóa học, hóa trò của một nguyên tố, đònh luật bảo toàn khối lượng, mol, tỉ khối của chất khí, dung dòch, hợp chất vô cơ, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. 2/ Kó năng : tính số lượng các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử. Tính hóa trò của nguyên tố. Tính số mol của các chất, tỉ khối hơi của chất khí. Toán về nồng độ dung dòch. II/ Chuẩn bò : Phiếu học tập III/ Phương pháp dạy học chủ yếu : Phương pháp thảo luận nhóm. IV/ Thiết kế các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1 : + Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm các câu hỏi trong phiếu học tập. Các nhóm lần lượt trình bày các câu trả lời. Giáo viên nhận xét, đưa ra kết luận. Phiếu học tập số 1 : a/ Nguyên tử là gì ? b/ Nguyên tử được cấu tạo như thế nào ? Hoạt động 2 : Phiếu học tập số 2 : Nêu khái niệm nguyên tố hoá học ? Hoạt động 3 : Phiếu học tập số 3 : Hóa trò là gì ? Nêu cách lập công thức hoá học của các hợp chất vô dựa vào hóa trò của các nguyên tử. Hoạt động 4 : Phiếu học tập số 4 : Nêu đònh luật bảo toàn khối lượng. Hoạt động 5 : Phiếu học tập số 5 : Mol là gì ? Nêu các công thức tính số mol của 1 chất ? Hoạt động 6 : Phiếu học tập số 6 : Nêu ý nghóa và công thức tính tỷ khối 1/ Nguyên tử : Nguyên tử của bất kì nguyên tố nào cũng gồm hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ một hay nhiều electron mang điện tích âm. + electron kí hiệu là e, điện tích 1-, khối lượng rất nhỏ (không đáng kể so với khối lượng nguyên tử) + Hạt nhân nguyên tử gồm hạt proton và nơtron. Hạt proton kí hiệu là p, điện tích 1+. Trong nguyên tử số p = số e. Hạt nơtron kí hiệu là n, không mang điện, khối lượng bằng khối lượng của hạt proton 2/ Nguyên tố hóa học : Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng số hạt proton trong hạt nhân. Những nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học đều tính chất hóa học giống nhau. 3/ Hóa trò của một nguyên tố : Hóa trò là con số biểu thò khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử của nguyên tố khác. Hóa trò của nguyên tố được xác đònh theo hóa trò của nguyên tố H (được chọn làm đơn vò) và hóa trò của O (là hai đơn vò) Trong một công thức hóa học, tích chỉ số và hóa trò của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trò của nguyên tố kia. y b x a BA → ax = by. 4/ Đònh luật bảo toàn khối lượng : Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng. 5/ Mol : + Mol là lượng chất chứa 6.10 23 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó. + Khối lượng mol (kí hiệu M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của 6.10 23 nguyên tử hoặc phân tử chất đó. + Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi 6.10 23 phân tử khí đó. Ở đktc, thể tích mol của tất cả các chất khí là 22,4 lít. n = M m n khí = 4,22 0 V 6/ Tỉ khối của chất khí : + Tỉ khối của khí A đối với khí B cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần. Trang 1 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi Hoạt động 7 : Phiếu học tập số 7 : Dung dòch là gì ? Các công thức tính nồng độ dung dòch ? Hoạt động 8 : Phiếu học tập số 8 : mấy loại hợp chất vô ? Nêu đònh nghóa và tính chất đặc trưng của từng loại (có phản ứng minh họa) Hoạt động 9 : Phiếu học tập số 9 : Nêu cách xác đònh ô nguyên tố, chu kỳ, nhóm trong bảng tuần hoàn và ý nghóa của chúng ? d A/B = B A M M 7/ Dung dòch : + Độ tan : + Nồng độ phần trăm + Nồng độ mol (C M ) 8/ Sự phân loại các hợp chất vô : a) Oxit + Oxit bazơ : CaO, Fe 2 O 3 … tác dụng với dung dòch axit sinh ra muối và nước. + Oxit axit : CO 2 , SO 2 … tác dụng với dung dòch bazơ sinh ra muối và nước. b) Axit : HCl, H 2 SO 4 … tác dụng với bazơ sinh ra muối và nước. c) Bazơ : NaOH, Cu(OH) 2 … tác dụng với axit sinh ra muối và nước. d) Muối : NaCl, K 2 CO 3 … tác dụng với axit sinh ra muối mới và axit mới, tác dụng với bazơ sinh ra muối mới và bazơ mới. 9/ Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học : + Ô nguyên tố cho biết : số hiệu nguyên tử, kí hiệu hóa học, tên nguyên tố, nguyên tử khối của nguyên tố đó. + Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng cùng số lớp electron và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron. Trong mỗi chu kì từ trái sang phải : Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ 1 đến 8. Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, đồng thời tính phi kim của các nguyên tố tăng dần. + Nhóm gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng số electron lớp ngoài cùng bằng nhau, do đó tính chất tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử. Trong một nhóm đi từ trên xuống dưới : Số lớp electron của nguyên tử tăng dần. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim của các nguyên tố giảm dần. Trang 2 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi Tiết 3 Chương 1 : Nguyên tử Bài 1 : THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ    I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Học sinh biết các thành phần cấu tạo của nguyên tử, điện tích, khối lượng, proton, nơtron, electron. Hình dung được cấu tạo rỗng của nguyên tử. 2/ Kó năng : Biết cách tính khối lượng nguyên tử theo u. (khối lượng tương đối) ; gam (khối lượng tuyệt đối). So sánh khối lượng, kích thước và điện tích của electron, proton, nơtron. 3/ Thái độ : nhận thức đúng đắn về sự tồn tại của vật chất. II/ Chuẩn bò đồ dùng dạy học : phần mềm thí nghiệm về tia âm cực, sự khám phá ra hạt nhân nguyên tử. Phiếu học tập III/ Phương pháp dạy học chủ yếu : Phương pháp đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng đồ dùng dạy học trực quan. IV/ Thiết kế các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1 : Ở lớp 8 đã học khái niệm nguyên tử, hãy nhắc lại các kiến thức đã học Phiếu học tập số 1 : Nguyên tử là gì ? Nguyên tử được cấu tạo từ những hạt nào ? Hoạt động 2 : * Cho học sinh xem thí nghiệm của Thomson. Phiếu học tập số 2 : Đặc tính của tia âm cực là gì ? → Kết luận : Những hạt tạo thành tia âm cực là electron, kí hiệu e. + Thông báo : Bằng thực nghiệm người ta xác đònh khối lượng và điện tích của electron. Hoạt động 3 : * Cho học sinh xem thí nghiệm của Rutherford Phiếu học tập số 3 : Từ thí nghiệm bắn hạt α qua lá vàng, hãy nêu các hiện tượng thí nghiệm. (Về đường đi của các hạt α, giải thích tại sao ? Đưa ra kết luận về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử). I/ Thành phần cấu tạo : + Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ trung hòa về điện, nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ tạo bởi 1 hay nhiều electron mang điện tích âm. + Nguyên tử được tạo thành từ ba loại hạt : proton, nơtron, electron. 1/ Electron : a) Sự tìm ra electron Thí nghiệm : + Tia âm cực là chùm hạt vật chất khối lượng, mang điện tích âm chuyển động với vận tốc lớn. → Những hạt tạo thành tia âm cực là electron, kí hiệu e. b) Khối lượng và điện tích của electron : m e = 1840 1 m H = 9,109.10 -31 kg ≈ 0,00055 u q e = - 1,602.10 -29 C (coulomb) + là hạt mang điện tích nhỏ nhất được được dùng làm điện tích đơn vò, kí hiệu e o . Do đó điện tích của electron được kí hiệu là – e o và qui ước là 1– 2/ Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử : Thí nghiệm + Hầu hết các hạt α đều xuyên thẳng qua lá vàng, một số rất ít đi lệch hướng ban đầu hoặc bò bật trở ngược về phía sau. Giải thích : Nguyên tử cấu tạo rỗng, chứa phần mang điện dương khối lượng lớn, thể tích nhỏ. → Nguyên tử cấu tạo rỗng, phần mang điện dương là hạt nhân nguyên tử. Hầu hết khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân. Trang 3 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi Hoạt động 4 : * Nêu thí nghiệm của Rutherford : Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nguyên tử nitơ → xuất hiện một loại hạt mới là proton * Nêu thí nghiệm của Chadwick : Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nguyên tử beri → tìm ra hạt nơtron → Kết luận về cấu tạo hạt nhân nguyên tử ? Hoạt động 5 : Phiếu học tập số 3 : Giá trò điện tích và khối lượng của electron, p, n. Hoạt động 6 : Phiếu học tập số 4 : Nếu phóng đại hạt nhân một nguyên tử đến đường kính là 1 cm. Hỏi nguyên tử đó đường kính là bao nhiêu ? → Khẳng đònh thêm về cấu tạo rỗng của nguyên tử. Hoạt động 7 : * Thông báo : Người ta chọn đồng vò C – 12 để đưa ra đơn vò khối lượng nguyên tử, 1u = 12 1 khối lượng của đồng vò C– 12 + Hạt nhân nguyên tử kích thước rất nhỏ, khối lượng lớn. + Xung quanh hạt nhân các electron tạo nên vỏ nguyên tử, các electron khối lượng rất nhỏ nên hầu hết khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân nguyên tử. 3/ Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử : a) Sự tìm ra proton Thí nghiệm : → Hạt proton (kí hiệu p) là một thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. m p = 1,6726.10 -27 kg ≈ u q p = + 1,602.10 -29 C (coulomb) Proton mang một đơn vò điện tích dương, kí hiệu e o và qui ước là 1+ b) Sự tìm ra nơton Thí nghiệm : → Nơtron (kí hiệu n) cũng là một thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. m n = 1,6748.10 -27 kg ≈ 1 u q n = 0 c) Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử : Kết luận : Hạt nhân nguyên tử được tạo thành bởi các proton và nơtron. Vì nơtron không mang điện, số proton trong hạt nhân phải bằng số đơn vò điện tích dương của hạt nhân và bằng số electron quay xung quanh hạt nhân. II/ Khối lượng và kích thước nguyên tử : 1. Kích thước : + Rất nhỏ dùng đơn vò Angxtrom (Å ) 1 (Å) = 10 -10 m ; 1µm = 10 -6 m ; 1nm = 10 -9 m + Các nguyên tử đường kính khoảng 1 Å Ví dụ : Nguyên tử H bán kính khoảng 0,53 Å = 0,053 nm + Hạt nhân nguyên tử đường kính khoảng 10 -4 Å. Nhỏ hơn đường kính nguyên tử 10 000 lần. + electron, proton đường kính khoảng 10 -7 Å, nhỏ hơn đường kính hạt nhân 1000 lần. => electron chuyển động xung quanh hạt nhân → nguyên tử cấu tạo rỗng. 2. Khối lượng : Rất nhỏ. Ví dụ : Khối lượng của 1 nguyên tử C là 19,9265.10 -27 kg. Khối lượng của 1 nguyên tử H là 1,6736.10 -27 kg Người ta dùng đơn vò khối lượng nguyên tử, kí hiệu u (còn gọi là đvC) 1u = 12 1 khối lượng của C–12 1u= 12 10.9265,19 27 − =1,6605.10 -27 kg Xem bảng 1 tr.8 SGK Trang 4 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi Tiết 4, 5 Bài 2 : HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ – NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ    I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Học sinh hiểu các khái niệm : điện tích hạt nhân, số khối, nguyên tử khối, cách tính nguyên tử khối. Đònh nghóa nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử, cách kí hiệu một nguyên tử. Đònh nghóa đồng vò, cách tính nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố. 2/ Kó năng : Rèn luyện kó năng giải các bài tập liên quan đến các kiến thức : điện tích hạt nhân, số khối, kí hiệu nguyên tử, đồng vò, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố hóa học. II/ Chuẩn bò đồ dùng dạy học : Phiếu học tập III/ Phương pháp dạy học chủ yếu : Phương pháp đàm thoại gợi mở kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm. IV/ Thiết kế các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1 : Phiếu học tập số 1 : Hạt nhân nguyên tử cấu tạo như thế nào ? Hạt nhân nguyên tử N 7 proton. Điện tích hạt nhân, số đơn vò điện tích hạt nhân, số electron của N là bao nhiêu ? Hoạt động 2 : + Nêu đònh nghóa số khối. Phiếu học tập số 2 : 1/ Li 3p và 4 n, tính A 2/ Na A = 23, Z = 11. Hỏi Na bao nhiêu p, n, e. 3/ Nguyên tử Al A = 27 ; Z = 13. Xác đònh số lượng các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử Al Hoạt động 3 : + Đònh nghóa nguyên tố hóa học. Khái niệm số hiệu nguyên tử. Cách kí hiệu nguyên tử. Phiếu học tập số 3 : 1/ Hãy viết kí hiệu nguyên tử của các nguyên tử Li, Na, Al theo các số liệu ở phiếu học tập số 2. 2/ Cho nguyên tử Mg 24 12 . Xác đònh số lượng các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử Mg. Hoạt động 4 : I/ Hạt nhân nguyên tử : 1/ Điện tích hạt nhân : + Hạt nhân nguyên tử gồm p và n, chỉ p mang điện. + 1p điện tích là 1+,→ N điện tích hạt nhân là 7+, nguyên tử trung hòa về điện → số p = số electron Kết luận : Điện tích hạt nhân = Z+ Số đơn vò điện tích hạt nhân = Z = số proton = số electron 2/ Số khối (kí hiệu A) A = Z + N Z : tổng số hạt proton N : tổng số hạt nơtron 1/ A = 3 + 4 = 7 2/ N = A – Z = 23 – 11 = 12 Số n = N = 12 ; số p = số electron = Z = 11 3/ N = A – Z = 27 – 13 = 14 Số n = N = 14 ; số p = số electron = Z = 13 II/ Nguyên tố hóa học : 1/ Đònh nghóa : Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng điện tích hạt nhân 2/ Số hiệu nguyên tử : Số đơn vò điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu là Z. Các nguyên tố số hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì Z ≤ N ≤ 1,5Z 3/ Kí hiệu nguyên tử : X A Z X : Kí hiệu hóa học của nguyên tố A : Số khối Z : Số hiệu nguyên tử Cho N 15 7 . Xác đònh số p, số n, số electron của N. III/ Đồng vò : Trang 5 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi Phiếu học tập số 4 : Tính số p, n, electron của Proti, Đơteri, Triti theo kí hiệu : H 1 1 ; H 2 1 ; H 3 1 . Từ đó đưa ra nhận xét về số lượng các loại hạt cấu tạo nên các nguyên tử của nguyên tố Hidro → khái niệm về đồng vò. Hoạt động 5 : Phiếu học tập số 5 : Đơn vò của khối lượng nguyên tử là gì ? Cho nguyên tử X khối lượng 27u. Hỏi X nặng gấp bao nhiêu lần đơn vò khối lượng nguyên tử ? Tính khối lượng của electron theo u. Nhận xét. → Gọi 27u là nguyên tử khối. Tính khối lượng của electron theo u. Nhận xét. Hoạt động 6 : Phiếu học tập số 6: Một đội tuyển bóng đá 22 cầu thủ. Trong đó 10 người 18 tuổi, 5 người 20 tuổi, 7 người 22 tuổi. Tính tuổi trung bình của đội bóng. → từ đó đưa ra công thức tính nguyên tử khối trung bình. + Hướng dẫn học sinh làm các bài tập áp dụng. 1/ Nguyên tử 2 đồng vò. 35 Cl chiếm 75,77% ; 37 Cl chiến 24,23%. Tính nguyên tử khối trung bình của clo. 2/ Angtimon hai đồng vò Sb 121 51 62%, nguyên tử khối trung bình là 121,76u. Tìm nguyên tử khối của đồng vò thứ nhì. Bài tập áp dụng : 5, 6, 7, 8 SGK tr.14 Các đồng vò của cùng một nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng số proton nhưng khác số n nên số khối A của chúng cũng khác nhau. Các đồng vò được sắp xếp vào cùng một ô trong bảng tuần hoàn Ví dụ : H 3 đồng vò : H 1 1 hidro ; H 2 1 dơteri ; H 3 1 triti O ba đồng vò : O 16 8 ; O 17 8 ; O 18 8 IV/ Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của các nguyên tố hóa học : 1/ Nguyên tử khối : + Đơn vò khối lượng nguyên tử là u (hay đ.v.C) + X nặng gấp 27 lần đơn vò khối lượng nguyên tử. Khối lượng electron rất nhỏ = u 1840 1 nên thể xem như không đáng kể Kết luận : Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vò khối lượng nguyên tử. Khối lượng nguyên tử coi như bằng tổng khối lượng của các p và n trong hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử khối coi như bằng số khối. 2/ Nguyên tử khối trung bình : Công thức tổng quát : Nguyên tố X n đồng vò, trong đó : 1 1 X A x 1 nguyên tử 2 2 X A x 2 nguyên tử ……………………… n A X n x n nguyên tử n nn xxx xAxAxA M +++ +++ = . 21 2211 (Xem nguyên tử khối ≈ số khối) Bài tập áp dụng : (xem trong phiếu học tập) Trang 6 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi Tiết 6 Bài 3 : LUYỆN TẬP : THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ    I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Củng cố kiến thức về : thành phần cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, kích thước, khối lượng, điện tích của các hạt. Đònh nghóa nguyên tố hóa học, kí hiệu nguyên tử, đồng vò, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình. 2/ Kó năng : Rèn kó năng xác đònh số electron, số p, số n và nguyên tử khối khi biết kí hiệu nguyên tử. II/ Chuẩn bò đồ dùng dạy học : Sách giáo khoa, sách bài tập. Phiếu học tập. III/ Phương pháp dạy học chủ yếu : Phương pháp đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng đồ dùng dạy học trực quan. IV/ Thiết kế các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1 : + Hỏi học sinh các nội dung trong phiếu học tập. Phiếu học tập số 1: Nguyên tử thành phần cấu tạo như thế nào (nêu rõ khối lượng và điện tích của từng loại hạt) ? Phiếu học tập số 2: Nhắc lại các khái niệm : số đơn vò điện tích hạt nhân, nguyên tố hóa học, đồng vò, nguyên tử khối, công thức tính nguyên tử khối trung bình. Phiếu học tập số 3: Kí hiệu nguyên tử Ca 40 20 cho biết điều gì về cấu tạo nguyên tử Ca. Hoạt động 2 : + Gọi học sinh làm bài tập 1, 2, 3 tr.9 SGK Bài 1 → 8 tr.13, 14 SGK Bài tập áp dụng : Tổng số các loại hạt trong nguyên tử X là 13. Tính số lượng các loại hạt trong nguyên tử X. Làm bài tập 2, 3 tr.18 ; 1 → 8 tr.13, 14 SGK. 1/ Nguyên tử được tạo nên bởi electron và hạt nhân. Hạt nhân được tạo nên bởi proton và nơtron. (Khối lượng và điện tích của từng loại hạt xem SGK) Làm bài tập 1 tr.18, ; 1, 2, 3 tr.9 SGK 2/ Trong nguyên tử, số đơn vò điện tích hạt nhân Z = số p = số electron. Số khối hạt nhân A = N + Z Cách kí hiệu nguyên tử. Nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình. 3/ Số hiệu nguyên tử Z và số khối A đặc trưng cho nguyên tử Kí hiệu nguyên tử : X A Z Trang 7 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi Tiết 7, 8 Bài 4 : CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ    I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Học sinh hiểu : Trong nguyên tử electron chuyển động quanh hạt nhân tạo nên vỏ nguyên tử. Cấu tạo của vỏ nguyên tử, lớp và phân lớp electron. Số electron tối đa trong từng phân lớp, lớp. 2/ Kó năng : rèn kó năng giải các bài tập liên quan đến các kiến thức sau : Phân biệt lớp electron và phân lớp electron, Số electron tối đa trong một phân lớp, một lớp. Cách kí hiệu các lớp, phân lớp, Sự phân bố electron trên các lớp (K, L, M …) và phân lớp (s, p, d, f) II/ Chuẩn bò đồ dùng dạy học : Bản vẽ các loại mô hình nguyên tử. Phiếu học tập III/ Phương pháp dạy học chủ yếu : Phương pháp đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng đồ dùng dạy học trực quan. IV/ Thiết kế các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1 : Phiếu học tập số 1: Quan sát hình 1.6 tr.19 SGK mô tả mẫu nguyên tử hành tinh. Theo thuyết học lượng tử : electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân tạo ra “đám mây electron” điện tích không đều. Vùng không gian xung quanh hạt nhân khả năng tìm thấy electron lớn nhất (khoảng 90%) → gọi là obitan nguyên tử (xem SGK tr.23) Phiếu học tập số 2: + Trong vỏ nguyên tử, các electron được sắp xếp như thế nào ? Hoạt động 2 : + Trạng thái bền là trạng thái mức năng lượng thấp. Phiếu học tập số 3: Vậy electron ở gần hay ở xa hạt nhân thì liên kết với hạt nhân bền hơn, năng lượng của chúng như thế nào ? Tại sao ? Hoạt động 3 : + Củng cố các khái niệm về sự phân bố electron vào các lớp. Đặc điểm của các electron trong cùng một lớp. Hoạt động 4 : Phiếu học tập số 4: Mỗi lớp electron còn chia thành các phân lớp. Kí hiệu của các phân lớp là gì ? Mỗi lớp bao nhiêu phân lớp ? Tính số phân lớp trong các lớp K, L, M, N và tên của I/ Sự chuyển động của electron trong nguyên tử : + Theo thuyết học cổ điển : electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo những q đạo hình tròn hoặc hình elip. + Thuyết học lượng tử : electron rất nhỏ, chuyển động rất nhanh (hàng ngàn km/giây) trong khu vực xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những q đạo xác đònh tạo nên vỏ nguyên tử. II/ Lớp và phân lớp electron : + Trong nguyên tử các electron được xếp thành từng lớp, mỗi lớp được chia thành nhiều phân lớp tùy theo mức năng lượng của electron. 1. Lớp electron : + Các electron ở gần hạt nhân liên kết với hạt nhân chặt chẽ (bền nhất) nên mức năng lượng thấp nhất. + Các electron ở xa hạt nhân liên kết với hạt nhân kém chặt chẽ (kém bền) nên mức năng lượng cao. + Các electron trên cùng một lớp mức năng lượng gần bằng nhau. + Xếp theo thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao các lớp electron được đánh số thứ tự từ trong ra ngoài. Số tt 1 2 3 4 5 6 7 Tên lớp K L M N O P Q 2.Phân lớp electron : + Mỗi lớp electron gồm nhiều phân lớp, kí hiệu : s, p, d, f. + Các electron trên cùng một phân lớp mức năng lượng bằng nhau. Số phân lớp = số thứ tự của lớp Lớp K (n = 1) 1 phân lớp : 1s Trang 8 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi các phân lớp đó. Hoạt động 5 : Phiếu học tập số 5: Khái niệm về obitan (ghi nhớ số electron tối đa trong 1 obitan, electron ghép đôi, electron độc thân) Hoạt động 6 : Phiếu học tập số 6: Số electron tối đa trên từng lớp, từng phân lớp là bao nhiêu ? → Đưa ra công thức tính số electron tối đa trên một lớp. Khái niệm bão hòa, bán bão hòa. Lớp L (n = 2) 2 phân lớp : 2s 2p Lớp M (n = 3) 3 phân lớp : 3s 3p 3d Lớp N (n = 4) 4 phân lớp : 4s 4p 4d 4f 3. Obitan : + Mỗi phân lớp gồm nhiều obitan Phân lớp s 1 obitan hình cầu Phân lớp p 3 obitan hình số tám nổi Phân lớp d 5 obitan hình dạng phức tạp Phân lớp f 7 obitan hình dạng phức tạp + Mỗi obitan chứa tối đa 2 electron (nguyên lí Pauli) Obitan chứa 2 electron gọi là electron ghép đôi, electron ghép đôi thường khó tham gia liên kết hóa học. Obitan chứa 1 electron gọi là electron độc thân, electron độc thân dễ tham gia liên kết hóa học. Các electron độc thân được kí hiệu bằng các mũi tên cùng chiều. III/ Số electron tối đa trên 1 lớp, 1 phân lớp : * Phân lớp s 1 obitan → số electron tối đa là 2 Phân lớp p 3 obitan → số electron tối đa là 6 Phân lớp d 5 obitan → số electron tối đa là 10 Phân lớp f 7 obitan → số electron tối đa là 14 * Lớp K 1 phân lớp 1s → số e tối đa là 2 Lớp L 2 phân lớp 2s 2p → số e tối đa là 8 Lớp M 3 phân lớp 3s 3p 3d → số e tối đa là 18 Lớp N 4 phân lớp 4s 4p 4d 4f → số e tối đa là 32 Số electron tối đa trên một lớp = 2n 2 n : số thứ tự của lớp * Lớp (phân lớp) chứa đủ số electron tối đa gọi là lớp (phân lớp) bão hòa. * Các lớp (phân lớp) electron bão hòa (hoặc bán bão hòa) thì bền, mức năng lượng thấp. Trang 9 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi Tiết 9 Bài 5 : CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ    I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Học sinh biết qui luật sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố. Biết đặc điểm của lớp electron ngoài cùng quyết đòng tính chất hóa học bản của nguyên tố. 2/ Kó năng : Học sinh vận dụng : Viết cấu hình electron nguyên tử của 20 nguyên tố đầu. II/ Chuẩn bò đồ dùng dạy học : Sơ đồ phân bố mức năng lượng của các lớp và các phân lớp, bảng cấu hình electron của 20 nguyên tố đầu. Phiếu học tập III/ Phương pháp dạy học chủ yếu : Phương pháp đàm thoại gợi mở kết hợp với sử dụng đồ dùng dạy học trực quan. IV/ Thiết kế các hoạt động dạy học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1 : Phiếu học tập số 1: Vật chất khuynh hướng chuyển về trạng thái bền → các electron chiếm các mức năng lượng nào trước ? + Treo lên bảng Sơ đồ phân bố mức năng lượng của các lớp và các phân lớp, chỉ cho học sinh cách đọc để biết thứ tự mức năng lượng của các phân lớp. Chú ý sự chèn mức năng lượng giữa 4s và 3d. + thể giới thiệu qui tắc Kleckowski 7s 7p   6s 6p 6d    5s 5p 5d 5f    4s 4p 4d 4f   3s → 3p 3d  2s → 2p ↑ 1s Phiếu học tập số 2: Từ qui tắc Kleckowski đọc thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao Hoạt động 2 : + Treo bảng cấu hình electron của 20 nguyên tố đầu. Hướng dẫn học nhớ qui ước viết cấu hình electron. Phiếu học tập số 3: 1/ Viết cấu hình electron của H, O → Đưa ra các bước viết cấu hình electron nguyên tử. 2/ Viết cấu hình electron của các nguyên tử : I/ Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử : * Nguyên lí vững bền : Trong nguyên tử các electron lần lượt chiếm các phân mức năng lượng từ thấp đến cao. + Thực nghiệm xác đònh năng lượng của các phân lớp được xếp theo chiều từ thấp đến cao là : 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p … ghi nhớ bằng qui tắc Kleckowski : II/ Cấu hình electron của nguyên tử : 1/ Cấu hình electron của nguyên tử : Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau. * Qui ước viết cấu hình electron : + Số thứ tự lớp electron ghi bằng số 1, 2, 3 … + Phân lớp ghi bằng chữ cái thường s, p, d, f. + Số electron được ghi bằng số ở phía trên bên phải của phân lớp. Ví dụ : 1 H (1e) 1s 1 8 O (8e) 1s 2 2s 2 2p 4 * Cách viết cấu hình electron của nguyên tử : Bước 1 : Xác đònh số electron của nguyên tử. Bước 2 : Các electron được phân bố vào các phân lớp theo nguyên lý vững bền Bước 3 : Viết cấu hình electron biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau. Ví dụ : 2 He (2e) 1s 2 lớp electron đã bão hòa 10 Ne (10e) 1s 2 2s 2 2p 6 lớp electron đã bão hòa, electron cuối cùng điền vào phân lớp p : Ne là nguyên tố p. 17 Cl (17e) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Trang 10 [...]... và nguyên tử Trang 13 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi khối trung bình của brom là 79,91 Hãy xác đònh số khối của đồng vò còn lại Coi nguyên tử khối trùng với số khối Trang 14 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi Tiết 13, 14 Chương 2 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN Bài 7 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN... ngoài cùng + số electron ở phân lớp d hoặc f chưa bão hòa (trừ 2 cột cuối của nhóm VIIIB) Trang 23 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên đặt vấn đề : Biết vò trí một nguyên tố trong bảng tuần hoàn thể suy ra tính chất hóa học bản của nguyên tố đó được không ? Phiếu học tập số 3 : Nguyên tố Cl ở ô thứ 17, chu kì 3, nhóm VIIA, tính chất hóa học bản của clo là gì ? (là kim loại,... nguyên tử” Trang 22 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi Tiết 18 Bài 10 : Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC   I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Củng cố kiến thức về bảng tuần hoàn 2/ Kó năng : Rèn luyện kó năng để giải được các bài tập liên quan đến bảng tuần hoàn Quan hệ giữa vò trí và cấu tạo ; quan hệ giữa vò trí và tính chất ; so sánh tính chất của... của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học : 1 Ô nguyên tố : Mỗi nguyên tố được xếp vào một ô STTô = STTnguyên tố = SHNT = ĐTHN Vd : U ở ô thứ 92 → ĐTHN = 92, 92 proton, 92 electron 2.Chu kì : + Bảng tuần hoàn 7 chu kì được đánh số từ 1 đến 7 Chu kì 1 : 2 nguyên tố 1H ; 2He 1 lớp electron (lớp K) Chu kì 2 : 8 nguyên tố 3Li → 10Ne 2 lớp electron (lớp K, L) Trang 15 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10. .. 29Cu, + Nguyên tử 4 electron ngoài cùng, xét thêm số lớp 24Cr electron : - 2, 3 lớp electron là phi kim - 5, 6, 7 lớp electron là kim loại + Các electron ngoài cùng quyết đònh tính chất hóa học của nguyên tố electron chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao 2 Trang 11 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Tiết 10, 11 Bài 6 : Giáo viên : Bùi Thò Chi LUYỆN TẬP : CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ... 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi chu kì bao nhiêu nguyên tố ? Chu kì 3 : 8 nguyên tố 11Na → 18Ar 3 lớp electron (lớp K, L, M) Tên của nguyên tố bắt đầu và Chu kì 4 : 18 nguyên tố 19K → 36Kr 4 lớp electron (lớp K, L, M, N) kết thúc của một chu kì Chu kì 5 : 18 nguyên tố 37Rb → 54Xe 5 lớp electron (lớp K, L, M, N, O) Chu kì 6 : 32 nguyên tố 55Cs → 86Rn 6 lớp electron (lớp. .. bảng tuần hoàn : * Phát biểu lại các qui luật biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học đã học * Đònh luật tuần hoàn Trang 26 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi Tiết 21 KIỂM TRA VIẾT   I/ Mục tiêu : 1/ Kiến thức : Học sinh biết và hiểu về cấu tạo bảng tuần hoàn, từ cấu tạo suy ra vò trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn Từ vò trí nguyên tố trong bảng.. .Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi 2 5 He ; 10Ne ; 17Cl ; 26Fe Xác đònh nguyên tử nào Viết gọn : [Ne] 3s 3p electron cuối cùng điền vào lớp electron ngoài cùng bão hòa, họ nguyên phân lớp p : Cl là nguyên tố p 2 2 6 2 6 2 6 tố, cách viết cấu hình electron thu gọn dựa vào... vào một lớp phiếu học tập + Electron mức năng lượng bằng nhau được xếp Phiếu học tập số 1 : Về mặt năng lượng các electron như thế nào được xếp vào một lớp, một vào một phân lớp phân lớp ? + Số electron tối đa của một lớp = 2n2, của phân lớp s Phiếu học tập số 2 : Số electron tối đa ở lớp là 2 ; p là 6 ; d là 10 ; f là 14 thứ n là bao nhiêu ? Phiếu học tập số 3 : Lớp thứ n bao nhiêu phân lớp ?... ? của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm * Nhóm A cả ở chu kì nhỏ và chu kì lớn Trang 25 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Hoạt động 4 : (Bài tập) Yêu cầu học sinh giải các bài tập 2, 4, 6, 7 SGK tr.53, 54 Giáo viên nhận xét, đánh giá Hoạt động 5 : Phiếu học tập số 4 : Qui luật biến đổi bán kính nguyên tử, tính kim loại, phi kim, độ âm điện, hóa trò nguyên tố, tính axit, bazơ của . phân lớp = số thứ tự của lớp Lớp K (n = 1) có 1 phân lớp : 1s Trang 8 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban Cơ sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi các phân lớp. lượng của C–12 1u= 12 10. 9265,19 27 − =1,6605 .10 -27 kg Xem bảng 1 tr.8 SGK Trang 4 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban Cơ sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 10 ban cơ bản, Giáo án lớp 10 ban cơ bản, Giáo án lớp 10 ban cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn