Giấy mời chi đoàn 2010-2011

6 688 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 21:11

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Giấy mời Kính gửi : Ban chấp hành chi đoàn thôn Đoan Hùng, xã Hải Bình Xin trân trọng kính mời : Đại diện BCH Chi đoàn thôn Đoan Hùng Đến tại : Phòng họp Trờng THCS Hải Bình. Để : Dự Đại Hội chi đoàn THCS Hải Bình nhiệm kỳ 2010-2011. Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2010. Kính mong đại diện chi đoàn đến dự đúng giờ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010 T/M CHI ON Mch Th Ngõn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Giấy mời Kính gửi : Ban chấp hành Chi đoàn thôn Tân Hải, xã Hải Bình Xin trân trọng kính mời : Đại diện BCH chi đoàn thôn Tân Hải Đến tại : Phòng họp Trờng THCS Hải Bình. Để : Dự Đại Hội chi đoàn THCS Hải Bình nhiệm kỳ 2010-2011. Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2010. Kính mong đại diện chi đoàn đến dự đúng giờ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010 T/M CHI ON Mch Th Ngõn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Giấy mời Kính gửi : Ban chấp hành chi đoàn thôn Nam Hải, xã Hải Bình Xin trân trọng kính mời : Đại diện BCH Chi đoàn thôn Nam Hải Đến tại : Phòng họp Trờng THCS Hải Bình. Để : Dự Đại Hội chi đoàn THCS Hải Bình nhiệm kỳ 2010-2011. Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2010. Kính mong đại diện chi đoàn đến dự đúng giờ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010 T/M CHI ON Mch Th Ngõn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Giấy mời Kính gửi : Ban chấp hành Chi đoàn thôn Tân Vinh, xã Hải Bình Xin trân trọng kính mời : Đại diện BCH chi đoàn thôn Tân Vinh Đến tại : Phòng họp Trờng THCS Hải Bình. Để : Dự Đại Hội chi đoàn THCS Hải Bình nhiệm kỳ 2010-2011. Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2010. Kính mong đại diện chi đoàn đến dự đúng giờ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010 T/M CHI ON Mch Th Ngõn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Giấy mời Kính gửi : Ban chấp hành chi đoàn thôn Tiền Phong, xã Hải Bình Xin trân trọng kính mời : Đại diện BCH Chi đoàn thôn Tiền Phong Đến tại : Phòng họp Trờng THCS Hải Bình. Để : Dự Đại Hội chi đoàn THCS Hải Bình nhiệm kỳ 2010-2011. Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2010. Kính mong đại diện chi đoàn đến dự đúng giờ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010 T/M CHI ON Mch Th Ngõn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Giấy mời Kính gửi : Ban chấp hành Chi đoàn thôn Liên Thịnh, xã Hải Bình Xin trân trọng kính mời : Đại diện BCH chi đoàn thôn Liên Thịnh Đến tại : Phòng họp Trờng THCS Hải Bình. Để : Dự Đại Hội chi đoàn THCS Hải Bình nhiệm kỳ 2010-2011. Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2010. Kính mong đại diện chi đoàn đến dự đúng giờ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010 T/M CHI ON Mch Th Ngõn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Giấy mời Kính gửi : Ban chấp hành chi đoàn thôn Liên Hng, xã Hải Bình Xin trân trọng kính mời : Đại diện BCH Chi đoàn thôn Liên Hng Đến tại : Phòng họp Trờng THCS Hải Bình. Để : Dự Đại Hội chi đoàn THCS Hải Bình nhiệm kỳ 2010-2011. Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2010. Kính mong đại diện chi đoàn đến dự đúng giờ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010 T/M CHI ON Mch Th Ngõn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Giấy mời Kính gửi : Ban chấp hành Chi đoàn thôn Liên Đình, xã Hải Bình Xin trân trọng kính mời : Đại diện BCH chi đoàn thôn Liên Đình Đến tại : Phòng họp Trờng THCS Hải Bình. Để : Dự Đại Hội chi đoàn THCS Hải Bình nhiệm kỳ 2010-2011. Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2010. Kính mong đại diện chi đoàn đến dự đúng giờ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010 T/M CHI ON Mch Th Ngõn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Giấy mời Kính gửi : Chi bộ trờng THCS Hải Bình Xin trân trọng kính mời : Đại diện Chi bộ trờng THCS Hải Bình Đến tại : Phòng họp Trờng THCS Hải Bình. Để : Dự Đại Hội chi đoàn THCS Hải Bình nhiệm kỳ 2010-2011. Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2010. Kính mong đại diện chi bộ đến dự đúng giờ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010 T/M CHI ON Mch Th Ngõn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Giấy mời Kính gửi : Ông, Phạm huy hoàng -Nguyên Bí th chi đoàn THCS Hải Bình Xin trân trọng kính mời : Ông Đến tại : Phòng họp Trờng THCS Hải Bình. Để : Dự Đại Hội chi đoàn THCS Hải Bình nhiệm kỳ 2010-2011. Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2010. Kính mong ông đến dự đúng giờ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010 T/M CHI ON Mch Th Ngõn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Giấy mời Kính gửi : Ban thờng vụ Đoàn xã Hải Bình Xin trân trọng kính mời : Đại diện Ban thờng vụ đoàn xã. Đến tại : Phòng họp Trờng THCS Hải Bình. Để : Dự Đại Hội chi đoàn THCS Hải Bình nhiệm kỳ 2010-2011. Thời gian : Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 10 năm 2010. Kính mong đại diện đoàn xã đến dự đúng giờ. Ngày 25 tháng 10 năm 2010 T/M CHI ON Mch Th Ngõn . Tự do - Hạnh phúc Giấy mời Kính gửi : Ban chấp hành chi đoàn thôn Đoan Hùng, xã Hải Bình Xin trân trọng kính mời : Đại diện BCH Chi đoàn thôn Đoan Hùng. trọng kính mời : Đại diện BCH chi đoàn thôn Tân Hải Đến tại : Phòng họp Trờng THCS Hải Bình. Để : Dự Đại Hội chi đoàn THCS Hải Bình nhiệm kỳ 2010-2011.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giấy mời chi đoàn 2010-2011, Giấy mời chi đoàn 2010-2011, Giấy mời chi đoàn 2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay