biên bản thanh tra công tác quản lý ht

2 1,018 5
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 19:11

UBND THÀNH PHỐ KON TUM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH TRA Công tác quản của Hiệu trưởng Đơn vị được thanh tra: Thời gian : Địa điểm : Thành phần tổ thanh tra : NỘI DUNG I/ Nội dung - kết quả thanh tra : 1. Hồ sơ của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (Sổ kế hoạch, sổ nghị quyết, hồ sơ quản chuyên môn, sổ dự giờ, giáo án, sổ công tác khác .). a) Ưu điểm: . . . . . b) Tồn tại: . . . . 2. Công tác quản Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (Xây dựng kế hoạch năm học, từng tháng, tuần và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; kế hoạch có đảm bảo được nhiệm vụ năm học? có phù hợp với điều kiện nhà trường? và có tính khả thi?; Việc giảng dạy, dự giờ, kiểm tra, đánh giá giáo viên .) a) Ưu điểm: . . . . . . b) Tồn tại: . . . . . . . . . II/ Đánh giá chung : . . . . . . . . III/ Kiến nghị : . . . . . . . . . HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG ĐOÀN (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) . NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH TRA Công tác quản lý của Hiệu trưởng Đơn vị được thanh tra: . kết quả thanh tra : 1. Hồ sơ của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng (Sổ kế hoạch, sổ nghị quyết, hồ sơ quản lý chuyên môn, sổ dự giờ, giáo án, sổ công tác khác .).
- Xem thêm -

Xem thêm: biên bản thanh tra công tác quản lý ht, biên bản thanh tra công tác quản lý ht, biên bản thanh tra công tác quản lý ht

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn