giáo án hóa học 9 năm 2010 - 2011

149 273 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 19:11

Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 MÔN HOÁ HỌC HỌC KÌ I Tiết 1 ôn tập đầu năm Chương I : CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ Tiết 2 : Tính chất hoá học của oxít . Khái quát về sự phân loại oxít Tiết 3 Một số oxít quan trọng :Canxi oxit Tiết 4:Một số oxit quan trọng (tt): Lưu huỳnh đi oxit Tiết 5: Tính chất hoá học của axít Tiết 6: Một số axít quan trọng: Axit clohric ,Tính chất vật lí H 2 SO 4 Tiết 7:Axit H 2 SO 4 (tt) Tiết 8 : Luyện tập:Tính chất hoá học của oxit và axit Tiết 9 : Thực hành : Tính chất hoá học của oxít và axít Tiết 10: Kiểm tra 1 tiết Tiết 11: Tính chất hoá học của bazơ Tiết 12: Một số bazơ quan trọng: NaOH Tiết 13: Một số bazơ quan trọng(tt): Ca(OH) 2 – Thang pH Tiết 14 : Tímh chất hoá học của muối Tiết 15 : Một số muối quan trọng Tiết 16 : phân bón hoá học Tiết 17: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ Tiết 18 : Luyện tập chương I Tiết 19 :Thực hành Â: Tính chất hoá học của bazơ và muối Tiết 20 : Kiểm tra 1 tiết CHƯƠNG II : KIM LOẠI Tiết 21 :Tính chất vật lí chung của kim loại Tiết 22 : Tính chất hoá học của kim loại Tiết 23 :Dãy hoạt động của kim loại Tiết 24 :nhôm Tiết 25 :Sắt Tiết 26 : Hợp kim sắt: gang ,thép Tiết 27 :n mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bò ăn mòn Tiết 28 :Luyện tập chương II Tiết 29 :Thực hành chương II: Tính chất hoá học của nhôm và sắt CHƯƠNG III :PHI KIM , SƠ LƯC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TO ÁH H Tiết 30 : Tính chất chung của phi kim Tiết 31,32 :Clo Tiết 33 :Cacbon Tiết 34 :Các oxít của cácbon Tiết 35 : On tập học kì I Tiết 36 :Kiểm tra họcHỌC KÌ II Tiết 37 :Axít Cacboníc và muối cacbonát 1 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tiết 38 : Silíc . Công nghiệp silicát TIẾT 39,40 : Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Tiết 41: Luyện tập chương III Tiết 42 :Thực hành :Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng CHƯƠNG IV : HRÔCACBON , NHIÊN LIỆU Tiết 43 : Khái niệm về hợp chất hữu cơ Tiết 44 : Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ Tiết 45 :Mêtan Tiết 46 :tilen Tiết 47 :Axêtilen Tiết 48 :Benzen Tiết 49 : Luyện tập Tiết 50 :Kiểm tra 1 tiết Tiết 51 :Dầu mỏ và khí thiên nhiên Tiết 52 :Nhiên liệu Tiết 53 : Thực hành :Tính chất hoá học của hrôcacbon CHƯƠNG V : DẪN XUẤT CỦA HRÔCACBON , PÔLIME Tiết 54 : Rượu etâylíc Tiết 55 :Axít axêtíc Tiết 56 :Mối liên hệ giữa êtilen , rượu êtylíc và axít axêtic Tiết 57 :Chất béo Tiết 58 : Luyện tập : Rượu êtilíc , axít axêtíc và chất béo Tiết 59 : Thực hành : Tính chất của rượu và axít Tiết 60 :Kiểm tra 1 tiết Tiết 61 : Glucozơ Tiết 62 :Săccarozơ Tiết 63 :Tinh bột và xenlulôzơ Tiết 64 :Prôtein Tiết 65,66 :Polime Tiết 67 : Thực hành :Tính chất của gluxùit Tiết 68,69: n tập cuối năm Tiết 70 : Kiểm tra học kì II. II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 1.Không thêm bớt nội dung và không thay đổi cấu trúc của chương trình như đã được trình bày trong bản phân phối chương trình 2.Phần lớn mỗi bài học được sắp xếp trong 1tiết , những bài còn lại xếp 2 tiết thì viêc ngắt mỗi tiết do tổ chuyên môn thống nhất thực hiện 3. Điểm thực hành 45 phút hệ số 2-Ở lớp 8 điểm thực hành được lấy vào tiết 20 học kì I, tiết 67 học kì II -Ở lớp 9 điểm thực hành được lấy vào tiết 29 học kì I, tiết 67 học kì II 4.So với PPCT trước đây, PPCT mới có thay đổi là :Hoá học lớp 8: Tiết kiểm tra viết ở tiết thứ 53 đem xuống tiết 59.Hoá hoc 9:tiết kiểm tra viết ở tiết thứ 57 đem xuống tiết 60 và các tiết hầu hết là phân theo 1 tiét độc lập (hạn chế tiết đôi) 2 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngày soạn :13/8/09 Tuần: 1 ,Tiết 1 ÔN TẬP ĐẦU NĂM I/Mục tiêu : Giúp học sinh hệ thống hoá lại những nội dung cơ bản của hoá học 8 .Trong đó khắc sâu những phần cơ bản ,nhằm chuẩn bò trực tiếp cho việc học nội dung mới Những nội dung cần đề cập trong tiết ôn tập ,các khái niệm cơ bản ,đònh luật bảo toàn khối lượng ,mol và tính toán hoá học ,các loại chất đã học và dung dòch II/ Tiến trình lên lớp : 1. n đònh tổ chức : 2. Nội dung bài ôn tập : a.Giới thiệu bài :GV hỏi :Phương pháp học tập môn hoá học như thế nào là tốt ?HS trả lời . GV bổ sung và yêu cầu học sinh những việc cần chuẩn bò về dụng cụ học tập,sgk ,thái độ học tập để học tốt môn hoá học 3.Các hoạt động dạy và học : a.Hoạt động 1:Hệ thống hoá các loại chất đã học Mục tiêu :Giúp hs hệ thống hoá các chất đã học như ôxy ,không khí ,hrô ,nước .Qua đó ôn lại các khái niệm hoá học cơ bản như nguyên tử ,phân tử ,đơn chất, hợp chất , phản ứng hoá học, phương trình hoá học . Nội dung bài ghi Giáo viên Học sinh NT ĐC CHẤT PT HC -Phản ứng hoá hợp: 2H 2 + O 2  2H 2 O -Phản ứng phân huỷ: 2KClO 3  KCl+3O 2 -Phản ứng thế : Zn+2HCl ZnCl 2 +H 2 -P/ứng oxi hoá khử: CuO+H 2  Cu+H 2 O -Giáo viên cho hs quan sát sơ đồ(ghi ở bản phụ) và hỏi theo sơ đồ. -Câu hỏi : nguyên tử , phân tử , đơn chất , hợp chất là gì ? Cho ví dụ . -Giáo viên bổ sung và kết luận. -Giáo viên yêu cầu hs cho biết các loại phản ứng hoá học đã học ở lớp 8 va cho ví dụ. -Giáo viên bổ sung và kết luận -Hs quan sát , trả lời câu hỏi và cho ví dụ. -Nguyên tử (H,O); phân tử (H 2 ,CO 2 );đơn chất (O 2 ,Fe);hợp chất (H 2 O,CO 2 ) -Hs trả lời (phản ứng phân huỷ , phản ứng thế, .) b.Hoạt động 2:Vận dụng mol và tính toán hoá học : n = m/M => m= n . M n = V/ 22,4 => V= n . 22,4l -Gv yêu cầu hs nêu công thức tính mol và sự chuyển đổi khối lượng, thể tích ,lượng chất -Gv bổ sung và kết luận -Gv yêu cầu hs vận dụng công thức đã học để giải một số bài tập (ghi ở bảng phụ ) -Hs trả lời -Hs làm bài tập theo nhóm 3 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -Bài tập ghi ở bảng phụ : -Tìm đáp số đúng 1)số mol của 16g H 2 là :a) 16 mol ; b) 8 mol ; c) 4 mol ; d) 32 mol 2) 4 mol CO 2 có khối lượng là :a) 44g ; b) 88g ; c) 176g ; d) 132g . 3) 32g O 2 có thể tích là : a) 22,4l ; b) 44,8l ; c) 11,2l d) 67,2l . 4) tính nồng độ mol/l của850ml dung dòch có hoà tan 20g KNO 3 kết quả sẽ là : a) 0,233M ; b) 23,3M ; c) 2,33M ; d) 233M . 4.Tổng kết đánh giá : -Gv củng cố từng phần qua sơ đồ: Chất, phản ứng hoá học, mol, vận dụng công thức 5) Hướng dẫn về nhà : -Chuẩn bò dụng cụ và sgk , sbt,môn hoá học lớp 9.N/c bài mới : Tính chất hoá học của oxít.Khái quát về sự phân loại oxít 4 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngày soạn :15/8/09 CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ Tuần 1, tiết 2 : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXÍT .KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXÍT I.Mục tiêu : 1/Kiến thức: -Hs bi được những tính chất hoá học của oxít bazơ ,oxít axít và dẫn ra được những PTHH tương úng với mỗi tính chất -Hs hiểu được cơ sở để phân loại oxít bazơ và oxít axít là dựa vào những tính chất hoá học của chúng . 2/Kó năng: -Vận dụng được những hiểu biết về tính chất hoá học của oxít để giải các bài tập đònh tính và đònh lượng II.Chuẩn bò : -Các hoá chất :CuO,CaO,CO 2 ,P 2 O 5 ,(đối với CO 2 và P 2 O 5 sẽ được điều chế ngay tại lớp) ,H 2 O,CaCO 3, P đỏ ,dung dòch HCl,dung dòch Ca(OH) 2 -Các dụng cụ thí nghiệm :cốc thuỷ tinh ,ống nghiệm ,thiết bò điều chế CO 2 (từ CaCO 3 ,HCl) dụng cụ điều chế P 2 O 5 bằng cách đốt P đỏ trong bình thuỷ tinh III.Tiến trình lên lớp : , 1.n đònh tổ chức : 2.Kiểm tra bài cũ : .Đọc tên và phân loại các oxít sau :CuO,SO 2 ,P 2 O 5 ,ZnO,Fe 2 O 3 ,CO. 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài :Từ phần kiểm tra bài cũ gv nêu những hợp chất trên là oxít ,vậy oxít có những tính chất hoá học như thế nào ?Đó là nội dung của bài học hôm nay . b.Các hoạt động dạy và học : -Hoạt động 1 :I:Tính chất hoá học của oxít : Nội dung ghi bài Giáo viên Học sinh 1.oxít bazơ có những tính chất hoá học nào ? aTác dụng với nước :. -Một số oxít bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dòch bazơ (kiềm ) -Na 2 O(r)+H 2 O(l) NaOH (dd) b.Tác dụng với axít : Oxít bazơ t/d với axít tạo thành muối và nước CuO(r)+ 2HCl(l) CuCl 2 (dd) + H 2 O(l) -Gv nêu câu hỏi :Có phải tất cả các oxít bazơ đều tác dụng với nước tạo thành dung dòch bazơ hay không ? -Gvbổ sung và kết luận -Gv hướng dẫn hs làm tn hoặc gv làm tn 1 -Gv giới thiệu phiếu học tập trong đó nêu rõ cách tiến hành t/n , phần hiện tượng ,PTHH đê trống ( nếu có) -Gv yêu cầu hs nêu hiện tượng -Hs trả lời :Các oxít bazơ tác dụng với H 2 O:Na 2 O, K 2 O. Các oxít bazơ không tác dụng với nước :CuO,FeO, -Hs làm tn hoặc chú ý quan sát gv làm tn thí nghiệm1 CuO t/d với HCl -Cách tiến hành như sgk,hs thảo luận và trả lời câu hỏi -Hs trả lời câu hỏi 5 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c.Tác dụng với oxít axít : -Một số oxít bazơ t/d với oxít axít tạo thành muối CaO(r)+CO 2 (k) CaCO 3 (r) quan sát được, nhận xét viết pthh -Gv bổ sung và kết luận -Gv nêu câu hỏi : hảy kể 3 oxít bazơ có thể tác dụng với oxít axít tạo thành muối và 3 oxít bazơ không tác dụng với oxít axít (p/ứ chậm nên không làm t/n ) -Gv có thể nêu ví dụ p/ứ vôi tôi (vôi sống đá vôi ) và yêu cầu hs viết ptpứ -Gv yêu cầu hs phát biểu kết luận chung về tính chất hoá học của oxít bazơ -Gv bổ sung vàkết luận -Hs trả lờøi :Na 2 O,K 2 O,BaO(t/d). CuO,ZnO,Fe 2 O 3 .(k o t/d) -Hs viết ptpứ -Hs trả lời :(dựa vào mục a, b, c.) Nội dung ghi bài Giáo viên Học sinh 2.Oxít axit có những tính chất hoá học nào ?: a-Tác dụng với H 2 O -Nhiều oxít axít t/d với H 2 O tạo thành dung dòch axít P 2 O 5 (r) +H 2 O (l)  H 3 PO 4 (dd) b-Tác dụng với bazơ : -Oxít axít t/d với dung dòch bazơ tạo thành muối và nước CO 2 (k)+Ca(OH) 2 (dd)CaCO 3 (r)+H 2 O (l) c.Tác dụng với oxít bazơ Oxít axít tác dụng với một số oxít bazơ tạo thành muối CO 2 (k) +BaO (r)  BaCO 3 (r) -Gv nêu câu hỏi có phải tất cả các oxít axít đều tác dụng với H 2 O tạo thành axít không ? -Gv bổ sung và kết luận -Gv tiến hành t/n điều chế CO 2 từ CaCO 3 và dung dòch HCl bằng bình kíp cải tiến,dẫn khí CO 2 vào nước vôi trong cho đến khi xuất hiện vẫn đục thì dừng lại -Gv yêu cầu hs đã quan sát được trình bày kết quả -Gv bổ sung và kết luận -Từ tính chất( c) của mục (1) g/v yêu cầu hs nêu t/c của oxít axít với oxít bazơ -Gv bổ sung và kết luận -Gv yêu cầu hs phát biểu kết luận chung về t/c hoá học -Gv nhận xét, bổ sung và kl -Hs trả lời :nhiều oxít axít t/d với H 2 O tạo thành axít , một số oxít axít không t/d với H 2 O -Hs quan sát ,ghi chép các hiện tương ,nhận xét và viết PTHH -Hs trả lời -Hs trả lời -Hs trả lời 6 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hoạt động 2:II/ Khái quát về sự phân loại : Nội dung ghi bài Giáo viên Học sinh 1.Oxít bazơ là những oxít t/d với dung dòch axít tạo thành muối và nước 2.Oxít axít là những oxít t/d với dung dòch bazơ tạo thành muối và nước 3.Oxít lưỡng tính là những oxít t/d với dung dòch bazơ và t/d với dung dòch axít tạo thành muốivànướcVDnhưAl 2 O 3, ZnO 4.Oxít trung tính là những oxít không t/d với axít ,bazơ,nước .VD như CO,NO . Qua phần I các em đã được biết về tính chất hoá học của oxít bazơ ,oxít axít từ đó g/v hướng dẫn h/s dựa vào t/c riêng để đònh nghóa -Gv bổ sung và kết luận -Gv thông báo thêm oxít bazơ ,oxít axít sẽ được học trong hoá học 9.Oxít lưỡng tính và oxít trung tính sẽ được học các lớp sau -Hs vận dụng phần I để dònh nghóa và cho ví dụ 4.Tổng kết và vận dụng : -Gv yêu cầu hs đọc phần ghi nhớ -Hs vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi Tính chất hoá học chung của oxít bazơ Tính chất hoá học khác của oxít bazơ Tính chất hoá học chung của oxít axít Tính chất hoá học khác của oxít axít Khái quát về sự phân loại oxít .Gv bổ sung và kết luận 5.Dặn dò :Học kó bài cũ ,làm bài tập 1,2,5,6 (sgk trang 6) -Nghiên cứu bài mới : Một số oxít quan trọng (CaO) 7 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ngày soạn 20/8/09 Tuần 2, Tiết 3 MỘT SỐ ÔXÍT QUAN TRỌNG CAN XI OXIT (CaO) I/Mục tiêu : 1/Kiến thức: -Biết được tính chất vật lí và hoá học của CaO và sản xuất CaO trong công nghiệp -Biết các ứng dụng của CaO 2/Kó năng: -Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên II/Chuẩn bò : -Tranh mẫu vật ,phần mềm mô phỏng hoạt động của lò nung vôi -Hoá chất và dụng cụ thí nghiệm:Cốc thuỷ tinh 100ml ,đèn cồn ,dung dòch phenolphtalein,nước, CaO, III/Tiến trình lên lớp : 1.n đònh tổ chức : 2.Bài cũ : Tiết 1: Gv gọi 1 h/s giải bài 1 sgk trang 6 3.Các hoạt động dạy và học : Giới thiệu bài :Ô chữ hàng ngang gồm 9 chữ cái ,đây là tên gọi của sản phẩm phản ứng nung vôi . Hs trả lời :Can xioxít. Gvhỏi canxi oxít có công thức hoá học ,tên thông thường, thuộc loại oxít nào? tính chất hoá học ra sao? Hôm nay các em nghiên cứu A/CANXI OXÍT Hoạt động 1: I/Canxi oxít có những tính chất nào ? Nội dung ghi bài Giáo viên Học sinh 1. Tính chất vật lí : Chất rắn, màu trắng, t o nóng chảy khoảng 2585 0 C .2 Tính chất hoá học : a.Tác dụng với nước :(p/ứ tôi vôi ) CaO(r) + H 2 O(l) Ca(OH) 2 (r) Ca(OH) 2 tan ít trong nước, phần tan tạo thành dd bazơ Gv yêu cầu hs quan sát mẫu vôi sống nhận xét về trạng thái, màu sắc -Gv bổ sung và kết luận -Gv giới thiệu CaO có đầy đủ tính chất của 1 oxít bazơ =>CaO có những tính chất hoá học nào -Gv làm t/n :cho 1 mẫu nhỏ CaO vào ống nghiệm ,nhỏ vài giọt nước ,tiếp tục cho thêm nước , cho thêm vài giọt dd phenolphtalein -Gv lưu ý hiện tượng toả nhiệt mạnh của phản ứng tôi vôi từ đó nêu một số điểm lưu ý khi xử lí vôi -Gv thông báo CaO có tính hút ẩm nhiều nên dùng để làm khô một số chất ,gv nêu cách bảo quản CaO (trong không khí ) -Hs quan sát mẫu vôi sống và trả lời câu hỏi -Hs quan sát nhận xét và viết PTHH -Hs chú ý -Hs chú ý lắng nghe và liên hệ thưc tế về việc xử dụng vôi trong nông nghiệp ,xây dựng 8 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b.Tác dụng với axít : CaO(r)+HCl(dd)CaCl 2 (dd)+H 2 O (l) CaO t/d với dung dòch axít tạo thành muối và nước c.Tác dụng với oxít axít : CaO (r) +CO 2 (k)  CaCO 3 (r) -CaO là một oxít bazơ -Gv thực hiện t/n cho CaO t/d với dd HCl -Gv hỏi tính chất hoá học này có thể được ứng dụng trong những lónh vực nào ? -Gv hỏi vôi sống để lâu ngày trong không khí có lợi hay có hại ? -Gv hỏi muốn hạn chế phản ứng này thì phải xử lí như thế nào ? -Gv hỏi CaO là một oxít gì ? -Hs quan sát hiện tượng xảy ra và viết PTHH -Hs suy nghó trả lời(khử chua, xư lí nước thải ) -Hs trả lời :(vì sẽ có phản ứng CaO+ CO 2 ) -Hs trả lời (tôi vôi sau khi nung -Hs trả lời :(oxít bazơ ) Hoạt đông 2:II/ Canxi oxít có những ứng dụng gì ? Nội dung ghi bài Giáo viên Học sinh Dùng trong công nghiệp lện kim, công nghệp hoá học ,khử chua đất trồng, xử lí nước thải công nghiệp, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường -Gv yêu cầu h/s đọc sgk và nêu ứng dụng của CaO -Gv bổ sung và kết luận -Hs đọc ,tóm tắt và trả lời Hoạt động 3III/ Sản xuất canxi oxít như thế nào ? Nội dung ghi bài Giáo viên Học sinh 1Nguyên liệu : Đá vôi ,than đá ,củi ,dầu khí tự nhiên . 2.Các phản ứng hoá học xảy ra C(r) + O 2 (k)  CO 2 (k) t 0 CaCO 3 (r)  CaO (r)+ CO 2 (k) 900 0 C Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi nguyên liệu và nhiên liệu của quá trình sản xuất vôi -Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk cho biết các phản ứng xảy ra trong quá trình nung vôi, viết các PTHH xảy ra -Hs nghiên cứu sgk và trả lời -Hs nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi ,viết PTHH 4.Tổng kết và vận dụng :Gv gọi 1 h/s đọc phần ghi nhớ và yêu cầu h/s làm bài tập ghi ở bảng phụ -Nội dung bài tập ghi ở bảng phụ 1.khi cho CaO vào nước thu được A. dung dòch CaO ;B.dung dòch Ca(OH) 2 ;C.chất không tan ;D. cả B và C 2.ứng dụng nào sau đây không phải của CaO A.công nghiệp luyện kim ; B.sản xuất đồ gốm C.công nghiệp xây dựng khử chua cho đất ;D.sát trùng diệt nấm ,khử độc môi trường 3.CaOcó thể tác dụng với các chất nào sau đây ? A.H 2 O,CO 2 ,HCl,H 2 SO 4 ; B.CO 2 ,HCl,NaOH,H 2 O C.H 2 O,HCl,Na 2 SO 4 ,CO 2 ; D.CO 2 ,HCl,NaCl,H 2 O . 5.Dặn dò:Học kó bài cũ ,nghiên cứu bài mới và làm bài tập :1,3,4 sgk, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 sbt Ngày soạn:21/8/09 MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG (tt) 9 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tuần 2,tiết 4: LƯU HUỲNH ĐI OXÍT (SUNFURƠ) SO 2 I/Mục tiêu: 1/Kiến thức: -Biết được tính chất vật lí và hoá học của SO 2 . Cách điều chế SO 2 trong phòng tn và trong công nghiệp -Biết các ứng dụng của SO 2 2/Kó năng: -Vận dụng kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên II/Chuẩn bò: -Hoá chất: Nước cất, quỳ tím, Na 2 SO 3 , dd H 2 SO 4 , dd Ca(OH) 2 -Dụng cụ: phễu, bình cầu, ống dẫn khí, cốc thuỷ tinh III/Tiến trình lên lớp: 1.Ổn đònh tổ chức: 2.Bài cũ: a/Nêu tính chất vật lí, tính chất hoá học của CaO ? b/ CaO sản xuất như thế nào ? có những ứng dụng gì ? 3.Các hoạt động dạy và học: Giới thiệu bài :Em hãy cho biết sản phẩm phản ứng cháy của lưu huỳnh trong oxy là chất gì ?Hs trả lời đó là lưu huỳnh đi oxít .Gv hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu kó hơn các tính chất và ứng dụng của lưu huỳnh đi oxít . Gv ghi tên bài học và đề mục lên bảng Hoạt động 1 :I/Lưu huỳnh đi oxít có những tính chất gì ? Nội dung ghi bài Giáo viên Học sinh 1. Tính chất vật lí: Chất khí,không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn không khí 2.Tính chất hoá học : a.Tác dụng với nước : SO 2 (k) +H 2 O (l)  H 2 SO 3 (dd) b.Tác dụng với bazơ : SO 2 (k)+Ca(OH) 2 (dd)CaSO 3 (r) +H 2 O (l) c.Tác dụng với oxít bazơ : SO 2 (k)+Na 2 O (r)Na 2 SO 3 (r) -Gv yêu cầu h/s nghiên cứu sgk và nêu tính chất vật lí của SO 2 -Gv yêu cầu h/s tái hiện lại các tính chất hoá học của oxít axít (kiểm tra bài cũ ) -Gv nêu SO 2 là 1 oxít axít SO 2 có những tính chất hoá học nào ? -Gv bổ sung -Gv tiến hành t/n biểu diễn ,dẫn khí SO 2 như hình vẽ 1.6 -Gv thông báo thêm SO 2 là 1 trong những nguyên nhân gây ra mưa axít -Gv tiến hành t/n như hình 1.7 -Gv yêu cầu hs nhận xét và viết PTHH - Dựa vào tính chất hoá học của -Hs nghiên cứu và trả lời , chứng minh SO 2 nặng hơn không khí -Hs trả lời -Hs trả lời -Hs quan sát nhận xét và viết PTHH -Hs quan sát -Hs nhận xét và viết PTHH -Hs trả lời và viết PTHH 10 [...]... 36 ,học bài cũ ,nghiên cứu bài mới :Phân bón hoá học -Sưu tầm mẫu các loại phân bón hoá học thường dùng ở đòa phương 33 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 -Ngày soạn :2/10/ 09 Tuần 8 ,tiết 16 PHÂN BÓN HOÁ HỌC I/Mục tiêu : 1/Kiến thức: Học sinh biết -Vai trò ,ý nghóa của những nguyên tố hoá học đối với đời sống của thực vật -Một... muối SO4 -GV hướng dẫn học sinh giải bài tập 3sgk trang 19 5Dặn dò : Học kó bài HS về nhà làm bài tập 1,2,5,6 và nghiên cứu bài 5 2 2 4 4 2 4 18 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 -Ngày soạn :5 /9/ 09 Tuần 4,tiết 8 LUYỆN TẬP :TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXÍT VÀ AXÍT I/Mục tiêu : 1/Kiến thức: Học sinh biết -Những tính chất hoá học của oxít... 5/Dặn dò :Về nhà làm bài tập 8.3,8.4,8.5 .Học kó bài ,đọc thêm phần em có biết 29 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 -Ngày soạn :27 /9/ 09 Tuần 7 , tiết 14 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA MUỐI I/Mục tiêu 1/Kiến thức: Học sinh biết -Những tính chất hoá học của muối ,viết đúng PTHH cho mỗi tính chất -Thế nào là phản ứng trao đổi và những điều... học 2 2 3 2 4/Tổng kết và vận dụng :(tiết 1) -GV yêu cầu HS tóm tắt tính chất hoá học của NaOH -Vận dụng :HS giải bài tập 1,3 trang 27 sgk 5/Dặn dò: học bài và nghiên cứu bài mới :Ca(OH)2 Ngày soạn:16 /9/ 09 Tuần 7, tiết 13 I/Mục tiêu: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG: Ca(OH)2 26 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 -1 /Kiến thức: HS biết : -tính... 5/Dặn dò: Học bài cũ và nghiên cứu phần còn lại của bài (tính chất hoá học của H2SO4) 15 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 -Ngày soạn: 27/8/ 09 Tuần 4, tiết 7 AXIT SUNFURIC (TT) I/Mục tiêu: : 1/Kiến thức: Học sinh biết - Tính chất hoá học của H2SO4 loãng, viết đúng pthh cho mỗi tính chất -H2SO4 đặc có những tính chất hoá học riêng:... bàdung bài ghi Giáo viên Giáo viên Học sinh Học sinh Nội i ghi 1/Tính chất hoá học của oxít : -GV yêu cầu hs dựa vào sơ đồ -HS nghiên cứu các sơ đò trang -Oxít bazơ +axítMuối +nước sgk để tóm tắt tính chất hoá học 20 sgk hoá học 9 CaO(r)+2HCl(dd)CaCl2(dd)+H2O(l) của oxít và axít -Oxít bazơ +nước Bazơ(dd) -GV yêu cầu hs đưa ra các ví dụ Na2O(r)+H2O(l) 2NaOH(dd) đểû minh hoạ các tính chất của -HS cho ví... loại ,tính hút ẩm )và viết PTHH và yêu cầu học sinh viết PTHH -GV bổ sung và kết luận 19 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 -Hoạt động 2:II/Bài tập : Nội dung bài ghi Giáo viên Học sinh 1.Tác dụng với nước là -GV hướng dẫn hs giải bài tập 1 :SO2,Na2O,CaO,CO2 trang 21 SO2 + H2O  H2SO4 -GV yêu cầu hs nghiên cứu bài HS nghiên cứu... kiểm tra 1tiết 22 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 -Ngày soạn :13 /9/ 09 Tuần 6 ,tiết 11 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ I/Mục tiêu : 1/Kiến thức: -HS biết được những tính chất hoá học của bazơ và viết được PTHH tương ứng cho mỗi tính chất -HS vận dụng những hiểu biết của mình về tính chất hoá học của bazơ để giải thích những hiện tượng... tập vận dụng và bài học GV yêu cầu HS tổng kết bài học -GV bổ sung V/Dặn dò : HS về nhà học bài cũ ,làm bài tập sgk ,sbt bài 7.2 ,nghiên cứu bài mới :Một số bazơ quan trọng Ngày soạn 15 /9/ 09 24 Nguyễn Thị Lệ Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 -Tuần 6,tiết 12 MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG : NaOH I/Mục tiêu: 1/Kiến thức: HS biết : -tính chất của những... nghiên cứu bài 11-phân bón hoá học -Các hoạt động dạy và học : ù Hoạt động 1:Tổ chức cho HS tìm hiểu thành phần của thực vật ,vai trò của các nguyên tố hhọc đối với thực vật Nội dung ghi bài Giáo viên Học sinh 1/Thành phần của thực vật : -GV yêu cầu HS đọc sgk và trả -HS đọc sgk và trả lời câu hỏi -Nguyên tố đa lượng :C,H,O,N, lòi các câu hỏi K,Ca,P,Mg,S -Ngoài khoảng 90 % là nước , -Nguyên tố vi lượng . – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -Bài. Thơng – Giáo án mơn Hóa học Lớp 9 -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án hóa học 9 năm 2010 - 2011, giáo án hóa học 9 năm 2010 - 2011, giáo án hóa học 9 năm 2010 - 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay