Đề KIểm tra hóa 9 tiết 20+ma trận+ Đáp án

5 19,110 437
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2013, 21:56

. đổi không đáng kể? ( Cho Cu = 64; Cl = 35,5 ; O = 16; K = 39; H = 1) Bài làm: THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN 2- HỌC KỲ I MÔN :HOÁ 9 Nội dung. Thúc Duyện Họ vàTên:………………………. Lớp :…………………………… ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - Lần 2 Học kỳ I Môn : HOÁ 9 - Đề 1 Năm học: 2010 - 2011 ĐIỂM I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KIểm tra hóa 9 tiết 20+ma trận+ Đáp án, Đề KIểm tra hóa 9 tiết 20+ma trận+ Đáp án, Đề KIểm tra hóa 9 tiết 20+ma trận+ Đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn