TONG KET TU VUNG TIET 43-1

18 361 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2013, 17:32

PHÒNG GD HÒA THÀNH TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG GIÁO ÁN: Ngữ văn Lớp 9 Người thực hiện: GV: Lâm Thò Kim Tuyến Tieát 43 I/Từ đơn-Từ phức. Ôn lại khái niệm từ đơn, từ phức, phân biệt các loại từ phức. I/Từ đơn-Từ phức. Cấu tạo từ Từ đơn Từ phức Từ chỉ một tiếng Từ gồm hai hoặc nhiều tiếng Từ ghép Từ láy Bài tập2/SGK /122 • ngặt nghèo, nho nhỏ, giam giữ, gật gù, bó buộc, tươi tốt, lạnh lùng, bọt bèo, xa xôi, cỏ cây, đưa đón, nhường nhòn, rơi rụng, mong muốn, lấp lánh. Trong những từ sau, từ nào là từ ghép, từ nào là từ láy? Bài tập2/SGK /122 Từ ghép Từ láy ngặt nghèo, giam giữ, bó buộc,tươi tốt, bọt bèo, cỏ cây,đưa đón, nhường nhòn,rơi rụng, mong muốn. nho nhỏ, gật gù, lạnh lùng, xa xôi, lấp lánh. Bài tập 3: trăng trắng, sạch sành sanh, đèm đẹp, sát sàn sạt, nho nhỏ, lành lạnh, nhấp nhô, xôm xốp. Trong các từ láy sau, từ láy nào giảm nghóa và từ láy nào tăng nghóa so với yếu tố gốc? Bài tập 3: Từ láy giảm nghóa Từ láy tăng nghóa trăng trắng, đèm đẹp, nho nhỏ, lành lạnh, xôm xốp. sạch sành sanh, sát sàn sạt, nhấp nhô. II/Thành ngữ Thành ngữ Tục ngữ -Ngữ cố đònh biểu thò khái niệm -Thường là một câu biểu thò phán đoán, nhận đònh. Phân biệt giữa thành ngữ – tục ngữ? Bài tập 2/trang 123 •   Xác đònh tổ hợp nào là thành ngữ, tổ hợp nào là tục ngữ? . TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG GIÁO ÁN: Ngữ văn Lớp 9 Người thực hiện: GV: Lâm Thò Kim Tuyến Tieát 43 I/Từ đơn-Từ phức. Ôn lại khái niệm từ đơn, từ phức, phân biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: TONG KET TU VUNG TIET 43-1, TONG KET TU VUNG TIET 43-1, TONG KET TU VUNG TIET 43-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay