giao an the duc lop 4 cktkn 2010 2011

52 980 2
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2013, 21:13

. 14 phút 2 – 3 lần 4 – 6 phút 1 lần (10 – 15m) 4 – 6 phút 4 – 6 phút 2 – 3 phút 1 phút 2 – 3 phút -Cán sự lớp tập hợp báo cáo. -Chạy theo hàng -Hàng ngang. phút) 12 – 14 phút 2 lần 2 lần 3 – 4 lần 4 – 6 phút 1 lần 4 – 6 phút 1 - 2 phút 2 – 3 phút -Cán sự lớp tập hợp báo cáo. -Hàng ngang -Chạy theo hàng -Đội
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an the duc lop 4 cktkn 2010 2011, giao an the duc lop 4 cktkn 2010 2011, giao an the duc lop 4 cktkn 2010 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay