042_Xây dựng hệ thống quản trị dự án phần mềm

2 298 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2013, 19:20

- 56 - XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM Nhóm thực hiện: Nguyễn Cảnh Toàn K47CA, Trần Thị Cẩm Anh K47CB Người hướng dẫn: PGS-TS. Nguyễn Văn Vỵ Khóa luận trình bày về quy trình nghiệp vụ của quá trình quản lý các dự án phần mềm. Trên cơ sở đó tiến hành phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm làm công cụ để trợ giúp việc quản lý các dự án một cách hiệu quả với các chức năng sau: Quản lý khách hàng, quản lý dự án, quản lý yêu cầu dự án, quản lý công việc, quản lý tiến độ công việc, quản lý nhóm, quản lý nhân viên, quản lý lỗi, quản lý sản phẩm dự án, quản trị hệ thống. Hệ thống được xây dựng trên mô hình Client/ Server. Ngoài ra hệ thống còn có chức năng khai thác thông qua Web giúp cho khách hàng có thể giao dịch trực tiếp với công ty trong quá trình đặt hàng, bổ sung yêu cầu và theo dõi thực hiện việc triển khai sản phẩm đặt hàng của mình. Khóa luận gồm các phần sau: Mô tả bài toán nghiệp vụ: Mô tả hoạt động nghiệp vụ chính của đơn vị nhận và triển khai các dự án phần mềm bao gồm cả mô hình tổ chức thực hiện Giới thiệu quy trình phát triển phần mềm: Sau khi giới thiệu quy trình chung nhất làm rõ việc tổ chức đội ngũ triển khai, từ đó làm rõ yêu cầu quản lý đặt ra Nắm bắt yêu cầu hệ thống: Xác định chức năng hệ thống, các tác nhân, các ca sử dụng để hiểu rõ yêu cầu hệ thống. Phân tích: Phân tích hệ thống phần mềm để tìm ra vấn đề cần giải quyết, tìm ra những gì hệ thống phần mềm phải làm. Thiết kế: Đưa ra các giải pháp logic để đáp ứng các yêu cầu hệ thống. Mô hình thành phần: Mô hình mối quan hệ giữa các lớp và các thành phần. Cài đặt hệ thống thử nghiệm: Áp dụng khung làm việc JHotDraw để xây dựng m ốt số chức năng thử nghiệm. Kết luận và hướng phát triển. Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin hiện đại: Hướng cấu trúc và hướng đối tượng , NXB Thống kê, Hà Nội, 2002. [2] Desmond Francis D’Souza Alan Cameron Wills, Objects, Components,and Frameworks with UML The CatalysisSM Approach. [3] Graig Larman, Applying UML and Patterns, An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design,1998. - 57 - [4] James W. Cooper, The Design Patterns Java Companion. [5] Jacquie Barker, Java Object From Concepts to Code. [6] Jones & Bartlett, Introduction to Java and Software Design. [7] Martin Flower, Analysis Pattern, Reusable Object Model. [8] Erich Gamma, Rechard Helm, Ralph Jonhson, John Vlissides, Design Patterns, Element of reusable object- oriented software. [9] Rational Rose Corporation, Rational Unified Process. [10] Zhiming Liu, Object-Oriented Software Development with UML. [11] Tham khảo một số nguồn trên Internet, chủ yếu trên http://www.jhotdraw.org, http://sourceforgce.net . Quản lý khách hàng, quản lý dự án, quản lý yêu cầu dự án, quản lý công việc, quản lý tiến độ công việc, quản lý nhóm, quản lý nhân viên, quản lý lỗi, quản. quản lý lỗi, quản lý sản phẩm dự án, quản trị hệ thống. Hệ thống được xây dựng trên mô hình Client/ Server. Ngoài ra hệ thống còn có chức năng khai thác
- Xem thêm -

Xem thêm: 042_Xây dựng hệ thống quản trị dự án phần mềm, 042_Xây dựng hệ thống quản trị dự án phần mềm, 042_Xây dựng hệ thống quản trị dự án phần mềm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay