Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung.Doc

57 375 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2012, 16:33

Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung. Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ ËLÅÌI MÅÍ ÂÁƯUChi phê sa n xu t va tênh giạ tha nh sa n ph m la nh ỵng chèí áú ì ì í áø ì ỉ ti u ch t l üng quan trng â i v ïi cạc doanh nghi ûp sa n xu t. M iã áú ỉå äú å ã í áú äú quan t m ha ng â u cu a ng i la m c ng tạc qua n lê la la m th na ố ì áư í ỉåì ì ä í ì ì ãú ì â xạc âënh â üc k t qua hoảt â üng sa n xu t kinh doanh cọ hi ûø ỉå ãú í ä í áú ã qua , tr n c s hoảch toạn chi phê sa n xu t m üt cạch h üp lê, chênhí ã å åí í áú ä å xạc â y âu va khoa hc.áư í ì Trong nh ỵng nàm qua n ïc ta vi ûc chuy n t n n kinh tỉ åí ỉå ã ãø ỉì ãư ãú k hoảch hoạ t ûp trung sang c ch thë tr ng v ïi s û qua n lê cu ẫú á å ãú ỉåì å ỉ í í nha n ïc â âảt cho â n vë kinh t va o trong m üt m i tr ng m ïiì ỉå å ãú ì ä ä ỉåì å mi doanh nghi ûp â u pha i t û qui âënh k hoảch sa n xu t kinhã ãư í ỉ ãú í áú doanh cu a mçnh cng nh tçm ki m thë tr ng ti u thủ sa n ph mí ỉ ãú ỉåì ã í áø cu a mçnh â âảt â üc hi ûu qua cao nh t. Trong c ch m ïi hi û ãø ỉå ã í áú å ãú å ã qua kinh doanh cu a mi doanh nghi ûp âảt l üi nhu ûn â âảtí í ã å á ãø â üc doanh nghi ûp c n pha i h t s ïc quan t m â n chi phê va giạỉå ã áư í ãú ỉ á ãú tha nh sa n ph m. N u sa n xu t ra cọ ch t l üng t t nh ng giạì í áø ãú í áú áú ỉå äú ỉ tha nh cao kh ng phu h üp v ïi kha nàng va thë hi u cu a ng i ti ä ì å å í ì ãú í ỉåì ã du ng thç ha ng hoạ s ï âng, t âọ vi ûc sa n xu t s bë ï tà t v ì ỉ ỉì ã í áú ỉ õ ì c ng ty s kh ng th ûc hi ûn â üc mủc ti u l üi nhu ûn. M üt trongä ä ỉ ã ỉå ã å á ä nh ỵng v n â c ba n â tàng l üi nhu ûn la vi ûc ki m soạt chàûtỉ áú ãư å í ãø å á ì ã ãø ch chi phê sa n xu t cạc ph n x ng, hay hả giạ tha nh sa n ph m. í áú á ỉåí ì í áøNh ûn th ïc â üc t m quan trng cu a quạ trçnh v ïiá ỉ ỉå áư í å hoảt â üng sa n xu t kinh doanh cu a c ng ty em â chn â ta i:” ä í áú í ä ãư ì MÄÜT SÄÚ KIÃÚN GỌP PHÁƯN HON THIÃÛN PHỈÅNG PHẠP HẢCH SVTH:Nguùn Thanh Tng 1Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ ËTOẠN V PHÁN BÄØ CHI PHÊ SN XÚT CHUNG” tải C ng t c ph n nh ûa a Nàơng.äø áư ỉ  ìN üi dung â ta i bao g m 3 ph n.ä ãư ì äư áưPh n 1: áư Cå såí lê lûn chung vãư hảch toạn v phán bäø chi phê sn xút chungPh n 2: áư Tçnh hçnh thỉûc tãú vãư hảch toạn v phán bäø chi phê v sn xút chung tải Cäng ty cäø pháưn nhỉûa  Nàơng.Ph n 3áư : Mäüt säú kiãún gọp pháưn hon thiãûn phỉång phạp hảch toạn v phán bäø chi phê sn xút chung.PHÁƯNI :CÅ SÅÍ L LÛN CHUNG VÃƯ HẢCH TOẠN V PHÁN BÄØ CHI PHÊ SN XÚT CHUNG I. NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ CHUNG VÃƯ HẢCH TON CHI PHÊ SN XÚT CHUNG 1. Khại niãûm:Chi phê sa n xu t chung la nh ỵng chi phê c n thi t phủcí áú ì ỉ áư ãú vủ cho quạ trçnh sa n xu t sa n xu t sa n ph m phạt sinh í áú í áú í áø åí ph n x ngá ỉåí 2. Näüi dung ca chi phê sn xút chung: Bao g m:äư-Chi phê nh n vi n ph n x ng: Pha n ạnh chi phê li n quaná ã á ỉåí í ã pha i tra cho nh n vi n ph n x ng bao g m: Chi phê ti n l ng,í í á ã á ỉåí äư ãư ỉå ti n c ng,cạc khoa n phủ c p l ng, cạc khoa n trêch v ba ỗư ä í áú ỉå í ãư í SVTH:Nguùn Thanh Tng 2Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ Ëhi m x h üi, ba o hi m y t pha i tra hồûc pha i tênh cho nh nãø ä í ãø ãú í í í á vi n ph n x ng, bao g m qua n â c ph n x ng nh n vi n k toạnã á ỉåí äư í äú á ỉåí á ã ãú ,th ng k thu kho ph n x ng nh n vi n ti p li ûu ,v ûn chuy nä ã í á ỉåí á ã ãú ã á ãø n üi b ü ,c ng nh n duy trç s a ch ỵa .ä ä ä á ỉí ỉ- Chi phê v ût li ûu: Pha n ạnh chi phê v ût li ûu du ng chungá ã í á ã ì cho ph n x ng nh v ût li ûu d ûng cho s a ch ỵa ba o d ỵng ta iá ỉåí ỉ á ã ỉ ỉí ỉ í ỉå ì sa n c âënh, c ng củ dủng củ thu üc ph n x ng qua n l v äú ä ä á ỉåí í ì s dủng s a ch ỵa ba o d ỵng nha x ng v t ki n trục kho ta ngỉí ỉí ỉ í ỉå ì ỉåí á ãú ì trang thi t bi .do ph n x ng t û la mãú á ỉåí ỉ ì - Chi phê dung củ sa n xu t: Pha n ạnh chi phê c ngí áú í ä củ,dủng củ sa n xu t du ng cho ph n x ng sa n xu t nhí áú ì á ỉåí í áú ỉ khu n m ùu âục giạ là p dủng củ c m tay ä á õ áư - Chi phê kh u hao ta i sa n c âënh: Bao g m t t ca cạc ta iáú ì í äú äư áú í ì sa n c âënh s dủng ph n x ng nh kh u hao mạy mọcí äú ỉí åí á ỉåí ỉ áú thi t bë, ph ng ti ûn v ûn ta i ỵ, ph n x ng .(t ïc kh u hao mạú ỉå ã á í á ỉåí ỉ áú mọc thi t bë tr ûc ti p sa n xu t va TSC du ng cho ph n x ng )ãú ỉ ãú í áú ì  ì á ỉåí - Chi phê dëch vủ thu ngoa i: Pha n ạnh chi phê dëch vủã ì í thu ngoa i phủc vủ cho cạc hoảt â üng ph n x ng, b ü ph ûnã ì ä åí á ỉåí ä á sa n xu t, nh chi phi s a ch ỵa ti sa n c âënh thu ngoa i, chií áú ỉ ỉí ỉ í äú ã ì phê âi ûn n ïc âi ûn thoải thu ngoa i .ã ỉå ã ã ì- Chi phê khạc bà ng ti n: Pha n ạnh chi phê bà ng ti n ngoa iò ãư í ò ãư ì nh ng n üi dung chi phê k tr n phủc vủ cho hoảt â üng ph nỉ í ä ãø ã ä á x ng, b ü ph ûn sa n xu t nh chi phê h üi nghë, ti p khạch, .ỉåí ä á í áú ỉ ä ãú åí ph n x ngá ỉåí 3. Nhiãûm vủ ca hảch toạn chi phê sn xút chung:SVTH:Nguùn Thanh Tng 3Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ Ë - Hảch toạn chi phê sa n xu t chung cọ nhi ûm vủ ghií áú ã chẹp, pha n ạnh â y âu , këp th i mi chi phê th ûc t phạt sinhí áư í åì ỉ ãú trong quạ trçnh sa n xu t, ki m tra tçnh hçnh th ûc hi ûn cạcí áú ãø ỉ ã âënh m ïc ti u hao lao â üng, v ût t , cạc d û toạn chi phê phủcỉ ã ä á ỉ ỉ vủ va sa n xu t ph n x ng nhà m thục â y s dủng, h üp lì í áú á ỉåí ò áø ỉí å nguy n li ûu, lao â üng ph n x ng trong t ch ïc qua n l ph nã ã ä åí á ỉåí äø ỉ í á x ng t âọ vảch ra â üc m ïc â ü va nguy n nh n cu a nh ỵngỉåí ỉì ỉå ỉ ä ì ã á í ỉ lng phê va thi ût hải trong sa n xu t ph n x ng ì ã í áú åí á ỉåí T ch ïc ki m k , âạnh giạ qui trçnh c ng ngh û, âàûcäø ỉ ãø ã ä ã âi m sa n ph m t ng ph n x ng trong doanh nghi ûp. Theo diãøí í áø åí ỉì á ỉåí ã t ng loải chi phê phạt sinh trong ph n x ng â l ûp hi ûu chènhỉì á ỉåí ãø á ã va khà c phủcì õ 4 . Phán loải chi loải chi phê sn xút chung gäưm: - Chi phê sa n xu t chung c âënh: la nh ỵng chi phê sa ní áú äú ì ỉ í xu t giạn ti p, th ng thay â i theo s l üng sa n xu t, nh chiáú ãú ỉåì äø äú ỉå í áú ỉ phê kh u hao chi phê ba o d ỵng mạy nha x ng va chi phêáú í ỉå ì ỉåí ì qua n l ha nh chênh cạc ph n x ng sa n xu tí ì åí á ỉåí í áú- Chi phê sa n xu t chung bi n â i: la nh ỵng chi phê sa ní áú ãú äø ì ỉ í xu t giạn ti p th ng thay â i tr ûc ti p hồûc g n nh tr ûcáú ãú ỉåì äø ỉ ãú áư ỉ ỉ ti p theo s l üng sa n ph m sa n xu t nh chi phê nguy n li ûu,ãú äú ỉå í áø í áú ỉ ã ã v ût li ûu giạn ti p, chi phê nh n vi n ph n x ng. á ã ãú á ã á ỉåíSVTH:Nguùn Thanh Tng 4Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ Ë5. Hảch toạn chi tiãút chi phê sn xút chung: 5.1. Chỉïng tỉì hảch toạn : Cạc ch ïng t s dủng trong hảch toạn chi phê sa nỉ ỉì ỉí í xu t chung la cạc phi u chi ti n , cacï phi u y u c u xu t v ûtáú ì ãú ãư ãú ã áư áú á li ûu, họa â n thanh toạn, s l üng . ã å äú ỉå 5.2. Phỉång phạp hảch toạn chi tiãút chi phê sn xút chung: Hảch toạn chi ti t chi phê sa n xu t chung â üc chiãú í áú ỉå phê th ûc lénh theo t ng ph n x ng, k toạn chi phê m the chiỉ ỉì á ỉåí ãú åí í ti t hồûc s chi ti t hảch toạn chi phê sa n xu t chung pha nãú äø ãú í áú í ạnh cạc chi phê phạt sinh va cạc â i t üng hảch toạn chi phêì äú ỉå cọ li n quan. Càn c ï â ghi va o s chi ti t la s chi ti t cạc Ta iã ỉ ãø ì äø ãú ì äø ãú ì Khoa n thạng tr ï ïc va cạc ch ïng t g c, cạc ba ng ph n b ,í ỉ å ì ỉ ỉì äú í á äø cạc ba ng k chi phê. S cọ th m cho ri ng hồûc cng cọ thí ã äø ãø åí ã ãø m chung cho nhi u ph n x ng .åí ãư á ỉåí 6. Hảch toạn täøng håüp chi phê sn xút chung : a. Ti khon sỉí dủng: hảch toạn chi phê sa n xu t chung, k toạn s dủngÂãø í áú ãú ỉí TK627-chi phê sa n xu t chung ta i khoa n na y â üc m chi ti tí áú ì í ì ỉå åí ãú cho t ng b ü ph ûn sa n xu t kinh doanhỉì ä á í áúK t c u ta i khoa n Tk627:ãú áú ì í + B n N ü: T ûp h üp t t ca cạc chi phê sa n xu t chungã å á å áú í í áú phạt sinh trong ky g m cạc n üi dung tr nì äư ä ã + B n Cọ:ã .Cạc khoa n ghi gia m chi phê sa n xu t chungí í í áúSVTH:Nguùn Thanh Tng 5Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ Ë K t chuy n hồûc ph n b chi phê sa n xu t chung va ỗú ãø á äø í áú ì b n n ü Tk154 hồûc b n N ü Tk631ã å ã å Tk627 cu i ky kh ng cọ s däú ì ä äú ỉ Tk627 cọ 6 ta i khoa n c p 2ì í áúTk6271- chi phê nh n vi n ph n x ngá ã á ỉåíTk6272- chi phê v ût li û ãTk6273- chi phê dủng củ sa n xu t í áúTk6274- chi phê kh u hao ta i sa n c âënháú ì í äúTk6277- chi phê dëch vủ mua ngoa i ìTk6278- chi phê khạc bà ng ti nò ãư Tu y theo y u c u qua n l cu a doanh nghi ûp ma cọ th mì ã áư í í ã ì ãø åí th m m üt s Ta i khoa n c p hai khạc â pha n ạnh m üt s y ä äú ì í áú ãø í ä äú ãú t chi phê thu üc hoảt â üng ph n x ng hồûc hoảt â üng sa näú ä ä á ỉåí ä í xu t.áúChi phê sa n xu t chung na y cọ li n quan nhi u sa n ph m,í áú ì ã ãưì í áø lao vu dëch vủ .nhi u â i t üng hảch toạn chi phê, n n cu i kư äú ỉå ã äú ì th ng hoảt â üng ph n b cho cạc sa n ph m, lao vủ dëch vủỉåì ä á äø í áø theo m üt ti u chu n ph n b thêch h üp, chà ng hản ph n bä ã áø á äø å ó á äø theo ti n l ng c ng nh n sa n xu t, theo chi phi tr ûc ti p, theo sãư ỉå ä á í áú ỉ ãú äú gi la m vi ûc cu a mạy mọc hồûc theo âënh m ïcåì ì ã í ỉTrong thạng, â i v ïi nh ỵng ch ïng t phạt sinh trong n üiäú å ỉ ỉ ỉì ä b ü â n vë nh : l ng, phi u y u c u â üc ghi va o s nh ût kêä å ỉ ỉå ãú ã áư ỉå ì äø á trong thạng, co n â ïi v ïi nh ỵng ch ïng t phạt sinh b n ngoa iì äú å ỉ ỉ ỉì ã ì nh cạc họa â n v cung c p sa n ph m lao vủ dëch vủ ch å ãư áú í áø doanh nghi ûp th ng nh ûn â üc. Do âọ nh n vi n k toạn chiã ỉåì á ỉå á ã ãú SVTH:Nguùn Thanh Tng 6Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ Ëphê cọ th t ûp h üp t t ca cạc ch ïng t v chi phê sa n xu tãø á å áú í ỉ ỉì ãư í áú chung. Th ûc t phạt sinh trong thạng va l ûp bụt toạn ghi sỉ ãú ì á äø nh ût kê theo th i âi m phạt sinh nghi ûp vủá åì ãø ãb.Trçnh tỉû hảch toạn: • Hảch toạn Chi phê Nhán viãn phán xỉåíng: - K toạn chi phê trong ky t ûp h üp ti n l ng, ti n c ngãú ì á å ãư ỉå ãư ä phủ c p, BHXH , BHYT, KPC cạc nh n vi n qua n l ph n x ngáú  á ã í á ỉåí theo ty l û quy âënh. í ã+ N ü TK 627 (6271) å Cọ TK 334 ,3381 ,3382 ,3384.• Hảch toạn Chi phê váût liãûu dng cho phán xỉåíng:- Xu t v ût li ûu du ng s a ch ỵa ba o d ỵng ph náú á ã ì ỉí ỉ í ỉå åí á x ng ỉåí+N ü TK 627 (TK 6272)å Cọ TK 152• Hảch toạn Chi phê cäng củ dủng củ tải phán xỉåíng:- Trong ky n u cọ nghi ûp vủ li n quan â n vi ûc xu t c ng củì ãú ã ã ãú ã áú ä dủng củ cho ph n x ng thç k toạn hảch toạn cạc tr ngá ỉåí ãú ỉåì h üp nh sau:å ỉ+ N u c ng củ dủng củ cọ giạ trë bẹ thç khi xu t du ngãú ä áú ì k toạn hảch toạn h t va o n i s dủng ph n x ng:ãú ãú ì å ỉí åí á ỉåío N ü Tk 627(6273)å Cọ Tk 153 - Giạ trë th ûc t xu tỉ ãú áú du ngìSVTH:Nguùn Thanh Tng 7Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ Ë+ N u c ng củ dủng củ xu t du ng cọ giạ trë l ïn thç khçãú ä áú ì å xu t du ng thç k toạn hảch toạn va o chi phê tra tr ïc,áú ì ãú ì í ỉå sau âọ m ïi ph n b giạ trë c ng củ dủng củ, nh sau:å á äø ä ỉo N ü TK 142 ( 242)å Cọ TK 153 ( giạ trë th ûc t xu tỉ ãú áú du ng )ìo N ü TK 627 ( 6273)å Cọ TK 142 , 242 ( S l n ph näú áư á b )äø• Hảch toạn Trêch kháúu khao TSCÂ, mạy mọc thiãút bë dng cho phán xỉåíng.Càn c ï va o ba ng ph n b kh u hao TSC cu a t ng ph nỉ ì í á äø áú  í ỉì á x ng sa n xu t va xạc âënh m ïc kh u hao pha i tênh, kỉåí í áú ì ỉ áú í ãú toạn âënh khoa n nh sau:í ỉ+ N ü TK 627 ( TK 6274)å Cọ TK 214• Hảch toạn Chi phê âiãûn nỉåïc âiãûn thoải th nh xỉåíng , sỉía chỉỵa mạy mọc , th phán xỉåíng.K toạn pha n ạnh chi phê dëch vủ thu ngoa i phủc vủãú í ã ì cho cạc hoảt â üng ph n x ng, cạc b ü ph ûn sa n xu tä åí á ỉåí ä á í áú nh : chi phê âi ûn n ïc âi ûn thoải, chi phê s a ch ỵa ta iỉ ã ỉå ã ỉí ỉ ì sa n c âënh thu ngoa i üc âënh khoa n nh sau:í äú ã ì Âỉå í ỉ+ N ü TK 627 (6277)åCọ TK 331 (pha i tra cho ng i bạn)í í ỉåì• Hảch toạn Chi phê bàòng tiãưn dng åí phán xỉåíng:SVTH:Nguùn Thanh Tng 8Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ ËK toạn pha n ạnh chi phê bà ng ti n ngoa i nh ỵng n üi dungãú í ò ãư ì ỉ ä chi phê k tr n phủc vủ cho hoảt â üng ph n x ng, cạc b üãø ã ä á ỉåí ä ph ûn sa n xu t nh : chi phê h üi nghë, ti p khạch, ph ná í áú ỉ ä ãú åí á x ng, â üc âënh khoa n nh sau:ỉåí ỉå í ỉ+ N ü TK 627 (6278)å Cọ TK 111, 112 * Cu i ky k toạn k t chuy n chi phê sa n xu täú ì ãú ãú ãø í áú chung theo cạc â i t üng t ûp h üp chi phê sau:äú ỉå á å- K t chuy n bi n phê sa n xu t chung va ph n b va ỗú ãø ãú í áú ì á äø ì TK154 hồûc TK631: + N ü TK154 hồûcTK631å Cọ TK627(627bi n phê sa n xu t chung )ãú í áú- Ri ng âënh phê sa n xu t chung â üc t ûp h üp va ph nã í áú ỉå á å ì á b nh sau:äø ỉ + n u sa n xu t theo c ng xu t bçnh th ng:ãú í áú ä áú ỉåìo N ü TK154å Cọ TK627(627âënh phê sa n xu tí áú chung ) + N u sa n xu t d ïi c ng su t bçnh th ng:ãú í áú ỉå ä áú ỉåìo N ü TK154å Cọ TK627(627âënh phê)- Khoa n ch nh l ûch kh ng â üc ph n b k toạn ghií ã ã ä ỉå á äø ãú nh ûn la chi phi phê sa n xu t kinh doanh trong ky va â ücá ì í áú ì ì ỉå ph n b nh sau:á äø ỉSVTH:Nguùn Thanh Tng 9Chuyón õóử tọỳt nghióỷpGVHD: ThS. L TH KIM HOA ậN TK632ồ Coù TK627(627õởnh phờ sxc)SVTH:Nguyóựn Thanh Tuỡng 10[...]... trong hảch toạn chi phê sn xút chung åí cäng ty l cạc phiãúu chi tiãưn , cacï phiãúu u cáưu xút váût liãûu, họa âån thanh toạn, säú lỉåüng 1.2 Phỉång phạp hảch toạn chi tiãút chi phê sn xút chung: Hảch toạn chi tiãút chi phê sn xút chung cäng ty âỉåüc thỉûc hiãûn chi tiãút theo tỉìng phán xỉåíng, kãú toạn chi phê måí th chi tiãút hồûc säø chi tiãút hảch toạn chi phê sn xút chung phn ạnh cạc chi phê phạt... theo di chi tiãút thç càn cỉï vo chỉïng tỉì gäúc âãø ghi vo” säø kãú toạn chi tiãút” cọ liãn quan nhỉ táûp håüp theo danh mủc våïi ngun váût liãûu tỉìng khạch hng âäúi våïi cäng nåü SVTH:Nguùn Thanh Tng 30 GVHD: ThS Là THË KIM HOA Chun âãư täút nghiãûp Cúi thạng càn cỉï vo”säø chi tiãút ti khon”âãø lãn “ säø täøng håüp ti khon” v càn cỉï vo “säø chi tiãút” lãn”bng täøng håüp chi tiãút” âäúi chi úu giỉỵa”säø... täøng håüp chi tiãút” theo tỉìng ti khon Sau âọ âäúi chi úu giỉỵa” säø chi tiãút ti khon tiãưn màût” våïi”säø q” Cúi qu càn cỉï vo “Säø täøng håüp ti khon” âãø láûp ”bng cán âäúi ti khon” Sau âọ, kãút håüp ”bng cán âäúi ti khon” v ”bng täøng håüp chi tiãút” âãø láûp ”bạo cạo kãú toạn” II THỈÛC TÃÚ VÃƯ CÄNG TẠC HẢCH TOẠN V PHÁN BÄØ CHI PHÊ SN XÚT CHUNG 1.Thỉûc tãú vãư hảch toạn chi tiãút chi phê sn... CHỈÏNG TỈÌ Chỉïng tỉì gäúc Säø qu Säø chi tiãút tk Säø kãú toạn chi Säø täøng håüp Bng täøng håüp chi tiãút tk tiãút Bng cán âäúi tk Bạo cạo kãú toạn : Ghi hàòng ngy : Ghi hàòng thạng : Ghi hng q : Quan hãû âäúi chi úu ngy : Quan hãû âäúi chi úu thạng Hàòng ngy càn cỉï vo chỉïng tỉì gäúc â kiãøm tra, kãú toạn ghi vo säø chi tiãút ti khon cạc nghiãûp vủ phạt sinh nhỉ thu chi bàòng tiãưn màût thç ghi vo säø... bçnh thỉåìng thç chi phê sn xút chung cäú âënh âỉåüc phán bäø cho mi âån vë sn pháøm theo chi phê thỉûc tãú phạt sinh - Nãúu mỉïc sn pháøm sn xút thỉûc tãú sn xút ra tháúp hån cäng sút bçnh thỉåìng thç chi phê sn xút chung cäú âënh chè âỉåüc phán bäø vo chi phê chãú biãún cho mi âån vë sn pháøm theo cäng sút bçnh thỉåìng Khon chi phê sn xút chung khäng phán bäø âỉåüc thç ghi nháûn l chi phê sn xút kinh... sinh v cạc âäúi tỉåüng hảch toạn chi phê cọ liãn quan Càn cỉï âãø ghi vo säø chi tiãút l säø chi tiãút cạc Ti Khon thạng trỉïåïc v cạc chỉïng tỉì gäúc, cạc bng phán bäø, cạc bng kã chi phê Säø cọ thãø måí cho riãng hồûc cng cọ thãø måí chung cho nhiãưu phán xỉåíng, nhỉ: Täø mng mng, täø can phao, täø bao dãût, täø càõt manh, täø bao bç xi màng Säø chi tiãút Tk627 -chi phê sn xút chung: (Trang bãn)... phán xỉåíng ca Cäng ty cn mäüt säú êt thüc bäü pháûn chi phê bạn hng v chi phê qun l doanh nghiãûp nhỉ chi phê tiãưn lỉång phng(bäü pháûn) váût tỉ tênh cho sn pháøm sn xút , chi phê tiãưn lỉång åí pháưn ké thût sỉía chỉỵa dỉåïi tỉìng phán xỉåíng xê nghiãûp, täø bo vãû phán xỉåíng, täø cå âiãûn, täø KCS v täø phủc vu, cạc khon BHXH, BHYT,KPCÂ, tênh vo chi phê sn xút kinh doanh theo tiãưn lỉång cäng nhán... 1.626.201 5 6 Chi phê nhán viãn phán xỉåíng sau khi täøng håüp s âỉåüc kãú toạn tiãún hnh phán bäø cho cạc nhọm sn pháøm theo t lãû våïi chi phê nhán cäng trỉûc tiãúp sn xút tỉång ỉïng: Hãû säú phán bäø CPNVPX= ∑ CPNVPX ∑ CPNCTT Chi phê phủc vủ chung phán bäø cho mäüt nhọm sn pháøm =CPNCTT phán bäø cho mäüt nhọm sn pháøm * hãû säú phán bäø CPNVPX 2.2 Chi phê váût liãûu, cäng củ dủng củ: Chi phê váût... viãn theo hãû säú lỉång Sau khi hon thnh cäng viãûc tênh lỉång BHXH,BHYT,KPC Kãú toạn tiãún hnh täøng håüp chi phê nhán viãn phán xỉåíng ca cạc täø cạc bäü pháûn phủc vủ Tk627- chi phê sn xút chung Kãú toạn hảch toạn nhỉ sau: Nåü Tk627(6271 chi phê sn xút chung theo cạc täø) Cọ Tk334,338 Âãø táûp chi phê nhán viãn phán xỉåíng, kãú toạn láûp bng kã ghi Nåü Tk627(6271) Sau âọ chuøn ton bäü säú liãûu sang... kiãûm, v cáưn phi âm bo tênh chênh xạc, håüp l v cäng bàòng 2.2 Phỉång phạp Phán bäø biãún phê sn xút chung: Chi phê sn xút chung biãún âäøi âỉåüc phán bäø hãút vo chi phê chãú biãún cho mi âån vë sn pháøm theo chi phê thỉûc tãú phạt sinh PHÁƯN II TÇNH HÇNH THỈÛC TÃÚ VÃƯ HẢCH TOẠN V PHÁN BÄØ CHI PHÊ SN XÚT CHUNG TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN NHỈÛA  NÀƠNG I.GIÅÏI THIÃÛU CHUNG VÃƯ CÄNG TY CÄØ PHÁƯN NHỈÛA  NÀƠNG: . bäø chi phê sn xút chung. PHÁƯNI :CÅ SÅÍ L LÛN CHUNG VÃƯ HẢCH TOẠN V PHÁN BÄØ CHI PHÊ SN XÚT CHUNG I. NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ CHUNG VÃƯ HẢCH TON CHI PHÊ SN XÚT CHUNG. tiãút chi phê sn xút chung: Hảch toạn chi ti t chi phê sa n xu t chung â üc chi ú í áú ỉå phê th ûc lénh theo t ng ph n x ng, k toạn chi phê
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung.Doc, Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung.Doc, Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung.Doc, Khại niãûm: Chi phê sa n xu t chung la nh ỵng chi phê c n thi t phủc Näüi dung ca chi phê sn xút chung: Bao g m:, Nhiãûm vủ ca hảch toạn chi phê sn xút chung: Hảch toạn chi tiãút chi phê sn xút chung: 1. Chỉïng tỉì hảch toạn :, Trỗnh tổỷ haỷch toaùn:, Nhiãûm vủ: Chỉïc nàng, nhiãûm vủ ca Cäng ty: 1.Chỉïc nàng:, Quy trỗnh cọng nghóỷ saớn xuỏỳt saớn phỏứm:, Hỗnh thổùc kóỳ toaùn aùp duỷng:, Vãư viãûc hảch toạn v phán bäø chi phê sn xút chung:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay