Đề-Đáp án KT chương 1 Đại 7 (D2)

3 285 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2013, 15:13

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I (§Ò2) M«n §¹i 7 (Thời gian làm bài 45 phút) Câu 1 (1 ®iÓm): ViÕt c«ng thøc lòy thõa cña mét th¬ng ? ¸p dông: TÝnh: 3 4 3       − C©u 2 (6 ®iÓm): Thùc hiÖn phÐp tÝnh (b»ng c¸ch hîp lý nÕu cã thÓ) a) 5 1 8 7 . 5 2 −       − ; b) 5 1 44. 4 3 5 1 26. 4 3 − c) 2 - 1,8 : (- 0,75) ; d) 3 1 3 1 .3 3 +       − . C©u 3 (2 ®iÓm): T×m c¸c sè a, b, c biÕt: 523 cba == vµ a - b + c = -10,2 C©u 4 (1 ®iÓm): T×m x vµ y biÕt r»ng : (x - 0,2) 10 + (y + 3,1) 20 = 0 .HÕt ®Ò kiÓm tra . Đáp án §Ò 2 Câu Nội dung Điểm 1 Công thức lũy thừa của một thơng : n n n y x y x = )0( y áp dụng: Tính: 64 27 4 )3( 4 3 3 3 3 = = 0,5 0,5 2 a) 20 11 ; b) 2 1 13 ; c) 4,4 ; d) 9 2 . 1,5 1,5 1,5 1,5 3 a = - 5,1 ; b = - 3,4 ; c = - 8,5 . 1 0,5 0,5 4 (x - 0,2) 10 + (y + 3,1) 20 = 0 (x - 0,2) 10 và (y + 3,1) 20 là hai lũy thừa có số mũ bậc chẵn nên đều lớn hơn hoặc bằng 0. Vế phải của pt bằng 0 nên suy ra (x - 0,2) 10 = 0 x = 0,2 (y + 3,1) 20 = 0 y = - 0,31 0,5 0,25 0,25 .Hết đáp án . Không phải đáp án: Tác giả soạn để dạy và đa lên th viện chia sẻ cùng thầy(cô) (đỡ công đánh vi tính)! Biên soạn: Nguyễn Văn Yên Website http://yuio.violet.vn Thầy (cô) có thể tham khảo bài giảng Vật lý 9 trọn bộ tại Website trên. Cách vào: ngay tại đây (bản trong máy tính), chỉ việc giữ phím Ctrl + kích chuột vào địa chỉ trên là đến trang Web (nếu máy tính đang nối mạng) Hoặc Ctrl + kích chuột vào chữ õy . 20 11 ; b) 2 1 13 ; c) 4,4 ; d) 9 2 . 1, 5 1, 5 1, 5 1, 5 3 a = - 5 ,1 ; b = - 3,4 ; c = - 8,5 . 1 0,5 0,5 4 (x - 0,2) 10 + (y + 3 ,1) 20 = 0 (x - 0,2) 10 . c¸ch hîp lý nÕu cã thÓ) a) 5 1 8 7 . 5 2 −       − ; b) 5 1 44. 4 3 5 1 26. 4 3 − c) 2 - 1, 8 : (- 0 ,75 ) ; d) 3 1 3 1 .3 3 +       − . C©u 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề-Đáp án KT chương 1 Đại 7 (D2), Đề-Đáp án KT chương 1 Đại 7 (D2), Đề-Đáp án KT chương 1 Đại 7 (D2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn