Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua ba năm

7 394 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2013, 15:20

                              !!"# !!$% CÁC KÍ HIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG NÀY DT: Doanh thu (đv: nghìn đồng) LK: Lượng khách (đv: người) V cđ : Vốn cố định bình quân năm (đv: nghìn đồng) V lđ : Vốn lưu động bình quân năm (đv: nghìn đồng) V: Tổng vốn bình quân năm (đv: nghìn đồng) F: Tổng quỹ lương (đv: nghìn đồng) T: Số lao động bình quân năm (đv: người) δ: Lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn t : Tốc độ phát triển liên hoàn a : Tốc độ tăng (giảm) liên hoàn 0 : Kì gốc (Năm 2006) 1 : Kì n.c (năm 2008) SV: Nguyễn Ngọc Tú 1 Thống 47B &'(                '                Khi sử dụng phương pháp chỉ số để phân tích doanh thu của xí nghiệp ta có thể chỉ rõ mức độ và xu hướng ảnh hưởng của các nhân tố từ đó có biện pháp điều chỉnh phù hợp. *,Phân tích ảnh hưởng của hai nhân tố giá vé và số khách đến doanh thu của xí nghiệp qua hai năm 2006 và 2008.Vì giá vé các tuyến tùy thuộc vào độ dài của lộ trình là khác nhau nên em xin sử dụng giá vé bình quân để phân tích. )  "*+               !!"# !!$ (,-./  %   0  % p 0 p 1 q 0 q 1 p 0 q 0 p 0 q 1 p 1 q 1 3,18 3,72 21.886 28.335 69.597,48 90.105,30 105.406,20 SV: Nguyễn Ngọc Tú 2 Thống 47B Ta có phương trình phân tích: DT = p.q I DT = P p I )( . L q I )( = 10 11 qp qp . 00 10 qp qp Thay số vào ta có: 48,597.69 20,406.105 = 30,105.90 20,406.105 . 48,597.69 30,105.90 1,515 = 1,170 . 1,295 Tốc độ tăng 51,5% 17% 29,5% Lượng tăng tuyệt đối ∆ DT= ∆ DT(p) + ∆ DT(q) p 1 q 1 - p 0 q 0 =p 1 q 1 - p 0 q 1 + p 0 q 1 - p 0 q 0 35.808,72 = 15.300,90 + 20.507,82 Ta có : 0 DT DT∆ = 0 )( DT pDT∆ + 0 )( DT qDT∆ SV: Nguyễn Ngọc Tú 3 Thống 47B 00 11 qp qp 48,597.69 72,808.35 = 48,597.69 90,300.15 + 48,597.69 82,570.20 51,45% = 21,98% + 29,47 % Kết quả tính toán cho thấy : Doanh thu bán vé bình quân của xí nghiệp của kỳ nghiên cứu tăng 51,5% so với kỳ gốc là do ảnh hưởng của hai nhân tố : Giá bán vé bình quân của kỳ nghiên cứu tăng 17% làm cho doanh thu bán vé bình quân của xí nghiệp kỳ nghiên cứu tăng 21,98% hay tăng tương ứng 15.300,9 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu làm cho giá vé bình quân năm 2008 tăng là do sự tăng mạnh của giá xăng tuy nhiên mức độ tăng giá vé của xí nghiệp còn thấp hơn nhiều so với mức tăng giá xăng. Lượng khách sử dụng dịch vụ buýt của xí nghiệp kỳ nghiên cứu tăng 29,5% làm cho doanh thu bán vé của xí nghiệp kỳ nghiên cứu tăng 29,47% hay tăng tương ứng 20.570,82 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu làm cho lượng hành khách sử dụng dịch vụ buýt tăng mạnh là do giá xăng tăng mạnh làm cho người dân có xu hướng chuyển từ sử dụng phương tiện cá nhân để đi lại sang sử dụng xe buýt. Như vậy, nhân tố chính làm cho doanh thu bán vé bình quân của xí nghiệp tăng 51.5% là do lượng khách của xí nghiệp kỳ nghiên cứu tăng 29,5% so với kỳ gốc. Nguyên nhân chính là do giá xăng trong nước tăng mạnh. *, Phân tích biến động của doanh thu do ảnh hưởng biến động của 3 nhân tố: SV: Nguyễn Ngọc Tú 4 Thống 47B - Hiệu quả sử dụng vốn: V DT - Trang bị vốn cho một lao động: T V - Số lượng lao động: T Ta có phương trình phân tích: DT= V DT . T V .T DT 0 = 69.573.600, DT 1 = 105.349.000 V 0 = 82.369.050, V 1 = 106.710.490 0 0 V DT = 82369050 6957360 =0,845 1 1 V DT = 106710490 105374000 =0,9875 1 1 T V =64.858, 0 0 T V =61.363 T 1 =1739,T 0 =1270 Thay số vào ta có: 69573600 105349000 = 845,0 9875,0 . 61363 64858 . 1270 1739 1,5142 = 1,16864 . 1,057 . 1,3693 Tốc độ tăng : SV: Nguyễn Ngọc Tú 5 Thống 47B 51,42% = 16,864% 5,7% 36,93% Lượng tăng tuyệt đối : DT∆ = )( V DT ∆ + )( T V ∆ + )(T∆ 35775400=(0,9875-0,845).64858.1739+ (64858-61363).0,845.1739+(1739-1270).61363.0,845 35775400 = 16072298,84 + 5135745,225+24318463,72 Ta có: 0 DT DT∆ = + 0 )( DT T V DT∆ + 0 )( DT TDT∆ 69573600 35775400 = 69573600 84,16072298 + 69573600 225,5135745 + 69573600 72,24318463 51,42% = 23,1% +7,38% + 34,95% Kết quả tính toán cho thấy : Doanh thu kỳ nghiên cứu tăng 51,42% hay tăng tương ứng là 35775400 triệu đồng là do ảnh hưởng của ba nhân tố: Hiệu quả sử dụng vốn kỳ nghiên cứu tăng 16,864% so với kỳ gốc làm cho doanh thu kỳ nghiên cứu tăng 23,1% hay tăng tương ứng là 16072298,84 triệu đồng so với kỳ gốc. SV: Nguyễn Ngọc Tú 6 Thống 47B 0 )( DT V DT DT∆ Mức trang bị vốn cho một lao động kỳ nghiên cứu tăng 5,7% so với kỳ gốc làm cho doanh thu kỳ nghiên cứu tăng 7,38% hay tăng tương ứng là 5135745,225. Số lượng lao động kỳ nghiên cứu tăng 36,93% so với kỳ gốc làm cho doanh thu kỳ nghiên cứu tăng 34,95% hay tăng tương ứng là 24318463,72 triệu đồng. Như vậy nhân tố chính ảnh hưởng làm cho doanh thu kỳ nghiên cứu tăng 51,42% là số lượng lao động kỳ nghiên cứu tăng so với kỳ gốc.            ! )  1*2         3 !!456% !!75 % !!"58% !!154% !!$57% DT (ty ̉ đồng) 47,355 59,670 69,573 74,411 105,349 SV: Nguyễn Ngọc Tú 7 Thống 47B . Lượng khách sử dụng dịch vụ buýt của xí nghiệp kỳ nghiên cứu tăng 29,5% làm cho doanh thu ba n vé của xí nghiệp kỳ nghiên cứu tăng 29,47%. ba n vé bình quân của xí nghiệp của kỳ nghiên cứu tăng 51,5% so với kỳ gốc là do ảnh hưởng của hai nhân tố : Giá ba n vé bình quân của
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua ba năm, Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua ba năm, Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp qua ba năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay