Tổ chức tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

46 1,043 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2012, 11:04

Tổ chức tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Lời nói đầuTrong hệ thống chỉ tiêu kế toán doanh nghiệp, chi phí sản xuất giá thành là hai chỉ tiêu cơ bản, có mối quan hệ khăng khít với nhau có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác định kết quả sản xuất kinh doanh mà cụ thể là lợi nhuận thu đợc từ sản xuất kinh doanh đó. Trong cơ chế thị trờng, các doanh nghiệp chỉ tồn tại khi hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận nhiều hay ít cũng phải bù đắp đợc chi phí bỏ ra.Xuất phát từ tầm quan trọng trong chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đề ra những giải pháp có hiệu quả, có tính thực thi nhất phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời với những biện pháp cụ thể phải tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành thực tế của các loại sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác, kịp thời, đúng đối tợng, đúng chế độ quy định đúng theo phơng pháp.Đối với ngành xây dựng, nhìn một cách tổng thể các doanh nghiệp xây dựng cơ bản chủ yếu hoạt động trên số vốn do ngân sách Nhà nớc cấp. Xuất phát từ điểm đó, các doanh nghiệp tự trang trải trong sản xuất kinh doanh có lãi. Để đạt đợc điều này vấn đề trớc mắt tự hạch toán chính xác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Do đặc thù của ngành xây dựng khác với các ngành khác nh: Chi phí sản xuất ra không giống nhau, chu kỳ sản xuất kinh doanh kéo dài từ chu kỳ này sang chu kỳ sau nên việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hết sức phức tạp.Những nhận thức có đợc từ công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ở Công ty T vấn đầu t thiết kế xây dựng là nhờ có sự chỉ bảo, hớng dẫn, sự giúp đỡ của thầy cô ban lãnh đạo công ty nhất là cán bộ phòng kế toán kết hợp với sự lỗ lực của bản thân, em đã đi sâu tìm hiểu nghiên cứu công tác kế toán của công ty đã hoàn thiện đề tài báo cáo với đề tài: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty T vấn đầu t thiết kế xây dựng.1Mặc dù em rất cố gắng tìm hiểu, song do thời gian có hạn trình dộ hạn chế nên chuyên đề còn có những sai sót khiếm khuyết về nội dung cũng nh hình thức. Em rất mong đợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, của cán bộ nhân viên phòng kế toán của công ty để bài viết của em hoàn thiện hơn.Chuyên đề thực tập gồm 3 phần:Phần I: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm sản xuất trong các doanh nghiệp.Phần II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuấtCông ty T vấn đầu t thiết kế xây dựng.Phần III: Một số nhận xét đánh giá về công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty T vấn đầu t thiết kế xây dựng.2Phần I: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.I.1: Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.I.1.1: Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất.a. Khái niệm chi phí sản xuất.Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất trong một kỳ nhất định.Chi phí trong một kỳ nhất định bao gồm toàn bộ phần tài sản hao mòn hoặc tiêu dùng hết cho quá trình sản xuất kinh doanh trong kỳ số d tiêu dùng cho quá trình sản xuất tính nhập hoặc phân bổ vào chi phí trong kỳ. Ngoài ra còn một số các khoản chi phí phải trả không phải là chi phí trong kỳ nhng cha đợc tính vào chi phí trong kỳ. Thực chất chi phí ở các doanh nghiệp là sự chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đối tợng tính giá nhất định, nó là vốn của các doanh nghiệp bỏ ra sản xuất kinh doanh.b. Phân loại chi phí sản xuất trong kinh doanh.Trong doanh nghiệp sản xuất có hai loại chi phí sản xuất tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm. Tác dụng của nó là chế tạo ra các sản phẩm khác nhau. Để quản lý chi phí đợc chặt chẽ, hạch toán chi phí sản xuất có hệ thống, nâng cao chất lợng công tác kiểm tra phân tích các tình hình trong doanh nghiệp thì phải phân chia, sắp xếp chi phí sản xuất theo các nhóm sau:* Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí:+ Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế .dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.3+ Chi phí nhân công: Bao gồm toàn bộ số tiền công phải trả, các khoản phải trích nh: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của công nhân viên hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.+ Chi phí khấu hao tài sản cố định: Bao gồm toàn bộ số tiền trích khấu hao tài sản sử dụng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp đã chi trả về các dịch vụ mua ngoài: tiền điện, nớc, điện thoại .+ Chi phí bằng tiền mặt khác: Bao gồm toàn bộ số chi khác ngoài các yếu tố nói trên.* Phân loại chi phí theo mục đích công dụng của sản phẩm:+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm chi phí về nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng cho mục đích trực tiếp sản xuất sản phẩm ( không tính vào khoản mục này những chi phí về nguyên vật liệu sử dụng vào mục đích sản xuất chung những hoạt động ngoài sản xuất kinh doanh ).+ Chi phí sản xuất chung: là những chi phí sử dụng cho hoạt động sản xuất chung, bao gồm: Chi phí nhân viên phân xởng, chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí bằng tiền khác .I.1.2: Giá thành sản phẩm phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất:a. Khái niệm:+ Giá thành sản phẩm là những giai đoạn tiếp theo trên cơ sở số liệu của hạch toán chi phí sản xuất đã tập hợp theo từng định hớng số lợng sản phẩm đã hoàn thành. Trên cơ sở đó kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện mức hạ giá thành theo từng sản phẩm toàn bộ sản phẩm của doanh nghiệp.+ Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh trình độ quản lý kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.4Nh vậy, giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hoá cho một khối lợng hoặc một đơn vị sản phẩm lao vụ, dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất đã hoàn thành.b. Phân loại giá thành trong doanh nghiệp sản xuất:Để giúp cho việc quản lý tốt tình hình giá thành sản phẩm, kế toán cần phải phân biệt các loại giá thành. Có 2 loại chủ yếu để phân loại giá thành: * Phân loại theo thời điểm, cơ sơ số liệu tính giá thành sản phẩm sản xuất chia làm 3 loại:+ Giá thành kế hoạch: Đợc xác định trớc khi tiến hành sản xuất kinh doanh dựa vào giá thành kỳ trớc các định mức dự toán chi phí của kế hoạch.+ Giá thành định mức: Là giá thành đợc tính trên cơ sở định mức chi phí hiện hành. Việc tính giá thành định mức cũng đợc thực hiện trớc khi tiến hành chế tạo sản phẩm.+ Giá thành thực tế: Đợc xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất kinh doanh dựa vào chi phí sản xuất thực tế đã phát sinh, tập hợp đợc trong kỳ số lợng sản phẩm thực tế đã sản xuất ra trong kỳ.* Phân loại theo phạm vi phát sinh, giá thành sản phẩm sản xuất chia làm 2 loại:+ Giá thành sản xuất: Là toàn bộ hao phí của các yếu tố dùng để tạo ra sản phẩm dịch vụ trong đó bao gồm các chi phí sản xuất:Giá thành sản Chi phí sản Chi phí sản Chi phí sảnxuất thực tế = phẩm dở dang + xuất phát sinh - phẩm dở dangcủa sản phẩm đầu kỳ trong kỳ cuối kỳ+ Giá thành toàn bộ: Bao gồm giá thành sản xuất của sản phẩm cộng thêm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho sản phẩm đó.5 Giá thành Giá thành sản Chi phí Chi phí quản lý Toàn bộ xuất sản phẩm bán hàng doanh nghiệp c. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.Tổng giá thành Chi phí sản Chi phí sản Chi phí sản Sản xuất = phẩm dở dang + xuất phát sinh - phẩm dở dang Sản phẩm đầu kỳ trong kỳ cuối kỳTừ công thức trên ta thấy chi phí sản xuất là cơ sở để tính giá thành sản phẩm, nhng không phải là toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều đợc tính vào giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm là hai mặt biểu hiện của quá trình sản xuất, là hai khái niệm khác nhau nhng chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau, giống nhau về chất vì đều là những hao phí về lao động sống lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm, tuy nhiên chúng cũng có những mặt khác nhau:+ Chi phí sản xuất luôn gắn liền với từng thời kỳ phát sinh chi phí, còn giá thành lại gắn liền với khối lợng sản phẩm công việc lao vụ đã hoàn thành.+ Chi phí sản xuất trong kỳ không chỉ liên quan tới những sản phẩm đã hoàn thành mà còn liên quan đến cả sản phẩm dở dang cuối kỳ sản phẩm hỏng. Giá thành sản phẩm không liên quan đến chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang cuối kỳ sản phẩm hỏng nhng lại liên quan đến chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang cuối kỳ trớc chuyển sang.+ Tuy khác nhau nhng nội dung cơ bản của chi phí sản xuất giá thành sản phẩm đều là biểu hiện bằng tiền của những chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chi phí sản xuất trong kỳ là cơ sở để tính giá thành sản phẩm, công việc, lao vụ đã hoàn thành.6= ++d. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. * Để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm, kế toán cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:+ Xác định đúng đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.+ Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo đúng đối tợng xác định phát triển kế toán tập hợp chi phí thích hợp.+ Xác định chính xác chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ.+ Thực hiện tính giá thành sản phẩm kịp thời, chính xác theo đúng đối t-ợng phơng pháp tính giá thành hợp lý.+ Phân tích tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí sản xuất, tình hình thực hiện giá thành sản phẩm để có kiến nghị đề xuất cho lãnh đạo doanh nghiệp đề ra các quyết định thích hợp trớc mắt cũng nh lâu dài đối với sự phát triển.I.2: Đối tợng nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất.I.2.1: Đối tợng nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất.a. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất:- Để hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đợc xác định chính xác kịp thời đòi hỏi công việc đầu tiên mà nhà quản lý phải làm là xác định đối tợng hạch toán chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm. Vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt cả trong lý luận cũng nh trong thực tiễn hạch toán là nội dung cơ bản nhất của tổ chức hạch toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.- Việc xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là khoản đầu tiên của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi giới hạn mà chi phí sản xuất cần đợc tập hợp.7- Việc xác định đối tợng kế toán tập hợp kế toán tập chi phí sản xuất phải dựa trên cơ sở sau đây:+ Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất.+ Loại hình sản xuất.+ Yêu cầu trình độ quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh.Nh vậy, đối tợng tập hợp chi phí sản xuất là nơi phát sinh chịu chi phí. Tuỳ theo yêu cầu tính giá thành mà đối tợng tập hợp chi phí có thể xác định từng sản phẩm, từng nhóm sản phẩm, từng đơn đặt hàng, từng phân xởng sản xuất hay từng giai đoạn công nghệ.b. Nguyên tắc tập hợp chi phí.- Các chi phí liên quan đến từng đối tợng tập hợp chi phí riêng biệt thì hạch toán trực tiếp cho từng đối tợng đó.- Chi phí có liên quan đến nhiều đối tợng tập hợp chi phí thì tập hợp chung cuối kỳ áp dụng phơng pháp phân bổ gián tiếp cho các đối tợng liên quan theo các tiêu thức thích hợp.- Tiêu thức phân bổ có thể là định mức chi phí vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp tuỳ theo đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.Việc phân bổ đợc tiến hành theo công thức sau:Chi phí phân bổ Tổng chi phí Hệ số cho từng đối tợng cần phân bổ phân bổ Trong đó:Hệ số Tổng các tiêu thức phân bổ cho từng đối tợng phân bổ Tổng các tiêu thức phân bổ cho tất cả các đối tợng 8=x=I.2.2: Phơng pháp kế toán chi phí sản xuất.a. Kế toán chi phí nguyên vật liệu:Khi tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kế toán căn cứ vào các phiếu nhập kho, xuất kho các hoá đơn chứng từ có liên quan đến nguyên vật liệu để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm.* Tài khoản sử dụng:Để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm kế toán sử dụng TK: 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . - Kết cấu:Bên nợ: + Giá trị thực tế nguyên vật liệu xuất dùng để trực tiếp chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện lao vụ, dịch vụ.Bên có: + Giá trị thực tế của nguyên vật liệu không hết nhập lại kho. + Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cuối kỳ sang tài khoản tính giá thành.TK: 621 không có số d.* Phơng pháp kế toán:- Sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.TK:151,152 TK:621 TK:152(1) (3)TK:111,112 TK:133 (2) (1) Xuất nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm thực hiện lao vụ, dịch vụ, kế toán ghi: 9Nợ TK621: Có TK152: - Giá trị thực tế xuất dùng.(2) Mua nguyên vật liệu xuất thẳng cho sản xuất không qua kho, kế toán ghi: Nợ TK621: - Giá trị thực tế xuất cho sản xuất.Nợ TK133: - VAT đầu vào.Có TK111, 112, 141, 331 . Tổng giá trị thanh toán.(3) Vật liệu xuất cho sản xuất dùng không hết nhập lại kho, kế toán ghi: Nợ TK152, 153Có TK621 - Giá trị thực tế nhập kho.b. Chi phí nhân công trực tiếp.Kế toán căn cứ vào các khoản lơng chính, lơng phụ của từng công nhân các khoản phải trích theo lơng( bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ). Để tính l-ơng cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm trong tháng.* Tài khoản sử dụng.Để tập hợp phân bổ chi phí nhân công trực tiếp kế toán sử dụng tài khoản 622 Chi phí nhân công trực tiếp . - Kết cấu:Bên nợ: + Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong kỳ.Bên có: + Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp sang tài khoản tính giá thành.TK: 622 không có số d.* Phơng pháp kế toán:- Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp.10[...]... dựng II.2.1 :Tổ chức công tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty T vấn đầu t thiết kế xây dựng: a Chi phí phân loại chi phí: - Chi phí sản xuất: công ty tham gia vào thiết kế đầu t xây dựng các công trình nhằm tạo ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu của xã hôi Để tiến hành các hoạt động thiết kế đầu t xây dựng công ty đã phải bỏ ra các khoản chi phí về dịch vụ,... phẩm đáp ứng đợc yêu cầu quản lý của công ty mới giúp đỡ tốt việc tập hợp chi phí sản xuất Từ khâu ghi chép ban đầu, tổng hợp số liệu, tổ chức tài khoản sổ chi tiết đều phải tuân theo đúng đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm đã xác định Nh vậy: + Đối tọng tập hợp chi phí sản xuất: đối tợng tập hợp chi phí sản xuất trong Công ty T vấn đầu t thiết kế xây dựng các... ty T vấn đầu t thiết kế xây dựng II.1: Đặc điểm tổ chức sản xuất tổ chức kế toán ở Công ty T vấn đầu t thiết kế xây dựng II.1.1: Đặc điểm chung của Công ty T vấn đầu t thiết kế xây dựng a Đặc điểm hình thành phát triển: - Công ty T vấn đầu t thiết kế xây dựng đợc thành lập ngày 26/3/1993 theo quyết định số 150A BXD - TCLĐ trên cơ sở hai đơn vị: Trung tâm kinh tế - kỹ thuật quản... vào chi phí sản xuất tập hợp đợc để tính sản phẩm gốc: Giá thành đơn vị sản phẩm gốc Tổng giá thành của tất cả các loại sản phẩm = Tổng số sản phẩm gốc đã quy đổi Tổng giá của Giá trị sản Tổng chi phí 19 Giá trị sản tất cả các loại = phẩm dở dang + sản xuất phát - sản phẩm cuối kỳ phẩm dở dang sinh trong kỳ cuối kỳ Tổng sản phẩm gốc (quy đổi) Giá thành đơn vị sản phẩm từng loại = Giá thành đơn vị sản. .. hiện kế toán tạm ứng, thanh toán lơng cho công nhân viên trực thuộc, vật liệu hàng tồn kho, công cụ, tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh của xí nghiệp trực thuộc hạch toán tính giá thành từng công trình xí nghiệp, thống thu hồi nợ, kế toán quản trị của xí nghiệp II.2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuấtCông ty T vấn đầu t thiết kế xây dựng II.2.1 :Tổ. .. tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sản xuất - Kết cấu: 14 Bên nợ: + Tập hợp các khoản chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ + Giá trị vật liệu chi phí thuê ngoài chế biến Bên có: + Các khoản giảm giá thành + Trị giá phế liệu thu hồi + Trị giá thực tế sản phẩm hoàn thành trong kỳ D nợ: + Chi phí sản xuất dở dang + Chi phí thuê ngoài gia công chế biến cha hoàn thành * Phơng pháp kế toán:... để tập hợp hạch toán các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm các khoản chi phí về nhân công tiền trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của công nhân trực tiếp sản xuất 28 + Chi phí sản xuất chung: là những khoản dùng chung cho hoạt động của công ty đợc tập hợp vào chi phí sản xuất phân bổ để tính giá thành sản phẩm + Chi phí khấu hao tài sản. .. chi phí sản xuất là đối tợng kế toán chi phí sản xuất cần tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra giám sát chi phí về yêu cầu tính giá thành Vậy việc xác định chi phí sản xuất yêu cầu đòi hỏi kế toán phải tập hợp đầy đủ số các nghiệp vu phát sinh trong từng ngày, có xác định đùng đắn kế toán tập hợp chi phí sản xuất phải phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất, đặc điểm quy trình sản xuất sản. .. dĩ công ty đạt đợc kết quả nh ngày nay do dới sự lãnh đạo của đảng uỷ, Tổng giám đốc, Tổng công ty chính nội lợc toàn thể công nhân viên Bên cạnh đó công ty đã gặp không ít những khó khăn: Phơng thức thu hồi vốn công nợ các công trình chậm, vòng quay chậm b Đặc điểm sản xuất đầu kỳ quy trình công nghệ sản xuất: Công ty T vấn đầu t thiết kế xây dựngcông ty tham gia thiết kế xây dựng các công. .. sản xuất phải trích trong tháng, kế toán ghi: Nợ TK627: Có TK214: - Số khấu hao phải trích d Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất dở dang Kế toán căn cứ vào các sản phẩm dở dang đầu kỳ, cuối kỳ các sản phẩm nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, sản xuất chung để tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm * Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng TK: 154 Chi phí sản xuất dở dang để tập hợp . thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty T vấn đầu t và thiết kế xây dựng. 2Phần I: Những vấn đề lý luận về kế. Công ty T vấn đầu t và thiết kế xây dựng. Phần III: Một số nhận xét và đánh giá về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất và
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng, Tổ chức tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng, Tổ chức tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng, Khái niệm chi phí sản xuất. Phân loại chi phí sản xuất trong kinh doanh., Khái niệm: Phân loại giá thành trong doanh nghiệp sản xuất:, Kế toán chi phí nguyên vật liệu: Chi phí nhân công trực tiếp., Chi phÝ s¶n xuÊt chung., Phơng pháp trực tiếp: Phơng pháp tổng cộng chi phí: Phơng pháp hệ số: Phơng pháp tỉ lệ: Phơng pháp loại trừ sản phẩm phụ:, Phơng pháp liên hợp: Hình thức sổ kế toán nhật ký chứng từ. Hình thức sổ kế toán nhật ký chung: Hình thức sổ kế toán nhật ký sổ cái:, Đặc điểm hình thành và phát triển: Đặc điểm sản xuất đầu kỳ và quy trình công nghệ sản xuất:, Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty: Tổ chức bộ máy kế toán: Đặc điểm hoạt động của bộ máy kế toán:, Chi phí và phân loại chi phí:, Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:, Chi phí sản xuất chung: Phơng pháp kết chuyển chi phí sản xuất: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất: Phơng pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong công ty:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn