CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY

21 384 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2013, 07:20

         Page 1                                   !"  #$%  ! &%  '(  ) *%  )+,%  *-&  !./0  ),  %) *1 !0 2  *!%  !*0  ,'%  34  *3%  ! 5     6                               !  !"      #$%      !!&  "   #        ' (  ( " (                '         '     (  ( $ 6  '            )   (   "       !      !    * (       "  !$ 6   (         ( !    $ 5%      )   6+  "          "          "        " (  "    $ 6    !             !  !$ 6%            !  "  '  ! ( &  $ 5   (      6             ( ") ( '        !    !    ! $%  )          !    )        '              ( ") ( ! (  (       !$, ' (      ( #   (     "  *    $  "         Page 2             (  (         "           (          !     (        !     (   $ -              )             (      )!          $.  # ( # (                $ /    '   -0       (     "      !    "          (   $ -,      ) (  ( "*    &    ! (  (       "       )  !   (  (         !   (      $ -1"   (           )     )            !  2" (            "$ -   (    ( "             (   ( "   '      "   ( $ -3           (   &"24         54   ( 5  "     ( !  !& ( $ -.  " (       ! ( &     (    (           (    ( $ 7!0 2  8!9  8!4'%  !%  )!(  -6  #        )    &          * ( '  "     )   (  (     !$ Page 3          -1 (           &            (  )   ( "  '      '    $ -,       (  (   )               !       $ -0      "  '        "              "                      "   $ -  !  !            (         ( "       (   #    $7      !    "  "&  $ 2 :&  !!0"   #!%  **-&(  ),  %) *1*-9 *!"  & &%*"  & 7!0" !0"   '%  3,  )*&(,#!.  $.  ,),  %) *1*-9 *!"  & &%*"  & 6  !      "    *   ' ( !  # (      ! (   "  $ ,    &   ( ") (     "!       '         (      !        $ -,     (            (       $ -%  )      )          "        "     $ -8  "          (  $ -,      &  '  '       (    (        $ -,  *!      ! ( "! ( "'   (       !   !  "$ Page 4          -1"          ) (               !         (   ( $ -3 (          ( !         (   )    * (   !       ''    "         ( !    $ -,           (           "  )     '"        '                  !&  "!                  "      '&       (     "!&    !   (  ( *      ! (  $9      ! (       "    #  $ -.         (            ')      "  '   ( "  !&  "$9       (   '     (  !          !  "   ( $ -          '  *  )    ) ( '    )      (  (                         ( '  *          ): ;     ( !    ( &#     (      )   *               !    "!  !       '    !  "    # (  ( ") (    *    !  # (    $ -%    )    # (       ) (                    )    "      )      )                   :  Page 5          77:&  !!0"   ) *%  )+,%  *-&  !./0  ),  %) *1*-9 *!"  & &%*"  & % (        (   "'           # (  (  (        (                            $ -+                   (     )     (     )       (       )    (       "            "     ( $ -<     (     * (        "    )    ( $ -.       # (   2       ( "      (   # (    (    "                   # (   "        (             (  (   % (    ( "          # (     &      $,            !"         # (       "    #  '     ( $ -%      )          "    )  #       '2 =,"  !      $ = (     )      "      "          $ =,    !        )             %        : =6 (             )  # (    (     "            (   "      !      )   (          ( "  "      #   ( $ =,             (      (    ( "  '   "              '&  '& (   )      "    "$ Page 6          =8&"*&             (   "      (   (  "    )  $ =%        "              $ -0       (       '      (              ")                   # (     "     "  $ -0       (   '  )         ( ") (       "           #   (            (  "          )  ' ( $ -9    '         (   )   ( 2 =,   ( ") (      ( ") ( '  ! ( &      "   $ =           ) (  ( "*      :  "   ( "      ( "     (   !    $ =%  )          # (   '  !     ( "  $ 3   */   &%  &#!%  #!4  3!9%  *!&(  ) *%  )+,%  *-&  !./0  *-9 ) *1 ;(  *,1(  <,   % (        (         "      # (             (                     $.    '    (    (              # ( $ -<'>'?@ABC"CD" )DEFGHIH $JKL"IE! FMCNOPQ"R$ - (                   $ 7   (   "                  (        )  $ Page 7          6,  "  '     (     ! ( '  ! ( & (              '           ( #  &               (         !     (    ""  '  "       ( & (         $0       "    '  *          "    "       '&            '           (  ( $ -,  !     (   '               (  "        !  # (  (        (   " ' (    (    '  $  *             (  (        ( $9   (    '   (     !)        "      (   $ -,            ' (              ( $ -% ( ") (        (  (   !  !  $ -9   (     * (    (  (   ))           )   (        (  (       "     $ -%       (   '      "   (     )!       "  '        )    4    5      "   ( "         '&    "    '      $ 79%  *!&(  )").  ,+,%  =>  6%  )    #   ( "   (          '  '       )      "          (   # (       "  )    "        "    #          )    &             $ Page 8          -9   ( "        )        (   # (    (   "                   # (   "                ( $ -0  "  '    )   (            (    '  *    "  '  )    )  "  # (     !     (        !"        # ( $ - (      (            (  (   )  '   (   $ :%  9*%  9'%  #!%  **-&(   ,  !.=0  ) 6    '    '&             (            '&   (  (   '       (   "       ( )    $9     (   *"             ( '   (        # (            ( '      '         (     '             $ 9      '       (         )  "'  "                      ' (           ) (          "          $ % (         ! (                            ""        '        !   ( "  $  (              ( "    $ .  " (            (          )   (     )   ( "     (  (      %          )   (           $ , (       )  "#   ( !  " (        !             # (   '  '&       ( " (         ( "  "               (     # (    '  $ Page 9          0 (           )  !  !   (       )     (                ( "                     '&  $J  "          "     ! ( "  $ %    "  '  !"      )     (     '!'  *         "        ) ( '        $ ,"             ( "       2      # ( ) (   '        ' (           '"       "  "    $ ?!(  $  *!,  =%9=%9$   '%  )!(  $  8!@*!0"   % (   # ( ! (  (                 (         '   ( "   ( !  !               )            "     ( "  $ -8  "  "    ) (  ( *      '    "     ) ( $,    '&     (       # (  $ -0'&     (   "        "  !    $ -0        "         (        (    (  (         '      "       (    ( )  )     #    "     (      (     )       ( "  &  !     (  (  (            ) (  '2 =0       (   '      (                      "        '  "        $%             #   ( $ =0        '  )        ) (  ( "      "         #            "$ Page 10 [...]... Mô ̣t số giải pháp nhằ m hoàn thiên công tác quản tri nhân sự trong công ty .36 ̣ ̣ 3. 1 Về tuyể n du ̣ng .36 3. 2 Hoàn thiên cơ cấ u quản lý 37 ̣ 3. 3 Đào ta ̣o và phát triể n nguồ n nhân sự 38 3. 4 Chế đô ̣ thù lao lao đô ̣ng và chế đô ̣ khen thưởng 39 5 Mô ̣t số biên pháp khác 40 ̣ 3. 6 Mô ̣t số giải pháp của công ty ... công ty .17 ̀ ̀ 1 Tinh hinh quản tri nhân sự trong công ty 17 ̀ ̀ 2.1.1Cơ cấ u nhân sự trong công ty 17 2.1.2 Phân bố nhân sự trong công ty .20 2.2 Tinh hinh tuyể n du ̣ng nhân sự trong công ty 21 ̀ ̀ 3 Tinh hinh đào ta ̣o và phát triể n nhân sự trong công ty 24 ̀ ̀ 2 .3. 1 Tinh hinh đào ta ̣o nhân sự 24 ̀ ̀ 2 .3. 2 Tình hinh phát triể n nhân. .. tri nhân sự của công ty 31 ̣ 1.1 Những thành tựu và ưu điể m .31 1.2 Những khó khăn, trở nga ̣i và nhươ ̣c điể m 32 2 Đinh hướng phát triể n của công ty trong thời gian tới 33 ̣ 2.1 Phương hướng và mu ̣c tiêu phấ n đấ u của công ty trong thờ igian tới .33 2.2 Đinh hướng công tác quản tri nhân sự của công ty trong thời gian tới .35 ̣ ̣ 3 Mô... t của quản tri nhân sự .9 Giới thiêu về công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Nguyễn Danh 10 ̣ 2.1 Qúa trinh hinh thành và phát triể n của công ty 10 ̀ ̀ 2 Nhiêm vu ̣ và chức năng của công ty 11 ̣ 3 Ngành nghề kinh doanh của công ty 11 4 Cơ cấ u tổ chức bô ̣ máy quản lí của công ty 12 5 Môi trường kinh doanh của công ty . 13 3 4 2 ̉ ́ CHƯƠNG2:... nhân sự .26 ̀ 2.4 Tinh hinh đai ngô ̣ nhân sự trong công ty 27 ̃ ̀ ̀ 2.4.1 Đai ngô ̣ vâ ̣t chấ t 27 ̃ 2.4.2 Đai ngô ̣ tinh thầ n 29 ̃ 2.5 Hiêu quả sử du ̣ng lao đô ̣ng trong công ty ̣ 29 ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ́ CHƯƠNG 3: GIAI PHAP NHĂM HOAN THIÊ ̣N CÔNG TAC QUAN TRI ̣ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 31 1 Tổ ng hơ ̣p đánh giá về công tác quản. .. giúp nhau tiế n bô ̣ ̣ - Thông qua công tác quản tri ̣ nhân sự của công ty, đã cho thấ y công ty ngày càng hoàn thiên hơn về con người Do vâ ̣y đã ta ̣o điề u kiên cho công ty ngày càng phát triể n hơn ̣ ̣ nữa 3. 6 Các giải pháp khác của công ty Page 12 Chuyên đề thực tâ ̣p tố t nghiêp ̣ - Xác đinh muc tiêu, cầ n đa ̣t đươ ̣c của công ty trong những năm sắ p tới, mu ̣c... quản tri nhân sự .3 ̣ 1 Khái niêm và tầ m quan tro ̣ng của quản tri nhân sự 3 ̣ 2 Các nô ̣i dung chủ yế u của quản trị nhân sự 4 1 Phân tích công viêc ̣ 2 4 Tuyể n du ̣ng nhân sự 5 Đào ta ̣o và phát triể n nhân sự 7 Đánh giá và đai ngô ̣ nhân sự .7 ̃ 3 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cầ... tố quyế t đinh đế n sự tồ n ta ̣i và phát triể n, quyế t đinh sự thành công hay thấ t ba ̣i của ̣ ̣ mô ̣t công ty Vì vâ ̣y công tác quản tri ̣ nhân sư ̣ trong công ty trở thành công tác cấ p bách hiên nay Ngày nay mô ̣t công ty tồ n ta ̣i hay phát triể n không phải bởi sự quyế t đinh của ̣ ̣ vố n, công nghê ̣ mà nó phu ̣ thuô ̣c rấ t nhiề u vào sự lanh đa ̣o, tổ chức... ̣ ̣ ̀ Với thời gian ngắ n thực tâ ̣p ta ̣i công ty, em đã thấ y đươ ̣c thực tra ̣ng công tác quản tri ̣ nhân sự của công ty, có những thành công nhấ t đinh và những tồ n ta ̣i nhấ t đinh Trước thực ̣ ̣ tra ̣ng đó em có đưa ra mô ̣t số biên pháp mong rằ ng giúp ich cho công ty co thể hoàn thiên ̣ ̣ ́ hơn công tác quản tri ̣ nhân sư ̣ của minh trong thời gian tới Từ... ̣p cới công tác của công ty + Đảm bảo các mố i quan hê ̣ và các hơ ̣p đồ ng kinh doanh với các công ty khác + Giảm thiể u chi phi ́ - Nâng cao hơn chấ t lươ ̣ng quản tri nhân sự: ̣ + Bố trí và phát triể n đô ̣i ngũ nhân viên của công ty + Đảm bảo chương trinh phúc lơ ̣i, có tinh chấ t ca ̣nh tranh khuyế n khich đô ̣i ngũ cán ̀ ́ ́ bô ̣ nhân viên trong công tác thực . !./0  ),  %) *1 !0 2  *!%  !*0  ,'%  34  * 3%  ! 5     6    .   '  !     ( "  $ 3   */   &%  &#!%  #!4  3 !9%  *!&(  ) *%  )+,%  *-& 
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY, CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY, CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn