Dề trắc nghiệm vật lý 12 nâng cao

8 436 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2013, 22:20

. tơng quan giữa vật và ảnh qua gơng cầu lõm? A. Vật thật nằm ngoài khoảng OC cho ảnh thật nằm trong khoảng CF. Kích thớc của ảnh lớn hơn vật. B. Vật thật nằm. OC. Kích thớc của ảnh lớn hơn vật. C. Vật thật nằm trong khoảng OF cho ảnh ảo sau gơng. Kích thớc của ảnh lớn hơn vật. D. Vật nằm ở F cho ảnh ở vô cùng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Dề trắc nghiệm vật lý 12 nâng cao, Dề trắc nghiệm vật lý 12 nâng cao, Dề trắc nghiệm vật lý 12 nâng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn