MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

23 527 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2013, 00:20

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIẺN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 2.1 Phương hướng hoạt động của Chi nhánh Nam Hà Nội những năm tới: 2.1.2 Các mục tiêu cần đạt được: Căn cứ vào kết quả đạt được trong năm 2005 tình hình thực tiễn, những xu hướng triển vọng trong năm tới, kế hoạch hoạt động kinh doanh của chi nhánh dự kiến năm 2006 với những mục tiêu như sau: - Tổng nguồn vốn tăng 15% : đạt 9.450 tỷ đồng. - Tổng nợ địa phương tăng 10% : đạt 2.020 tỷ - Nợ xấu (Từ nhóm 3 đến nhóm 5) : 2% /trên tổng nợ địa phương - Tỷ lệ cho vay trung dài hạn : 50% trên tổng nợ. - Tỷ lệ tiền gửi dân cư giữ mức 30%/ tổng nguồn vốn. - Quỹ thu nhập: 135 tỷ - Thu dịch vụ:>10% - Từng bước cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định hiệu quả. - Không để xảy ra bất cứ trường hợp vi phạm quy chế điều hành kế hoạch, quản lý hạn mức nợ, quy chế quản lý lãi suất 2.1.2 Một số giải pháp chủ yếu: * Huy động vốn - Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, nhất là các nguồn vốn ổn định, hiệu quả. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. - Tăng cường công tác tiếp thị, đổi mới phong cách giao dịch, xây dựng văn hoá doanh nghiệp tạo môi trường kinh doanh tốt. - Tiếp tục tiếp cận phát triển dịch vụ quản lý giải ngân các dự án nước ngoài. - Củng cố, nâng cấp mạng lưới giao dịch. * Công tác tín dụng - Xây dựng chính sách đối với khách hàng về lãi suất, phí, hạn mức tín dụng. - Duy trì phát triển mối quan hệ với các khách hàng lớn hoạt động kinh doanh có hiệu quả, gắn đầu tư tín dụng với việc phát triển các dịch vụ Ngân hàng như: tiền gửi thanh toán, dịch vụ thẻ . - Không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát chặt chẽ các khoản vay, thành lập các đoàn kiểm tra chéo giữa các đơn vị. - Phát huy chức năng, nhiệm vụ của tổ xử lý nợ. * Công tác tài chính - Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. - Chú trọng công tác phát hành thẻ để tăng thu dịch vụ. - Thành lập tổ kiểm tra đánh giá kết quả tài chính của các phòng giao dịch để tìm ra các giải pháp hữu hiệu cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của các PGD. Mạnh dạn giải thể hoặc sáp nhập các PGD xét thấy không có hiệu quả. - Khoán tài chính đến từng đơn vị. * Công tác khác - Xử lý dứt điểm các tồn tại sau thanh tra, kiểm tra. - Kiểm tra, kiểm quỹ đột xuất đảm bảo an toàn kho quỹ. - Duy trì khoán lương tới nhóm người lao động. - Kiện toàn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức. - Phát động các phong trào thi đua, đưa công tác thi đua khen thưởng trở thành công cụ quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm. 2.2.2 Định hướng hoạt động tín dụng các DNNVV năm 2009: - Bám sát chương trình phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ, chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam định hướng, qui hoạch của các Bộ, Ngành, các địa phương có liên quan để xác định chiến lược đầu tư tín dụng một cách hợp lý, có hiệu quả - Quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT định hướng hoạt động kinh doanh của NHNo Việt Nam về đầu tư tín dụng đối với DNNVV. - Việc tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng VĐT cho các DA của DNNVV phải gắn với việc khai thác, tăng trưởng nguồn vốn từ loại hình này. - Nâng cao chất lượng tín dụng, thẩm định. Lấy chất lượng thẩm định làm thước đo để đánh giá năng lực, trình độ hiệu quả đối với cán bộ thẩm định. + Thực hiện việc thẩm định DA một cách nhanh nhạy, có chất lượng nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ kinh doanh của chi nhánh. + Tất cả các DA sản xuất kinh doanh trong quá trình thẩm định phải được kiểm tra thực tế tại DN nơi thực hiện DA. + Mở rộng tín dụng trên cơ sở an toàn hiệu quả, đặc biệt là mở rộng thêm khách hàng, nhất là các Doanh nghiệp nhỏ vừa, Kinh tế hộ gia đình Kế hoạch tín dụng vẫn được giao trên cơ sở đăng ký tuỳ thuộc vào khả năng quản lý nợ của từng đơn vị. + Kiên quyết không cho vay đối với những đơn vị làm ăn kém hiệu quả, DA sản xuất kinh doanh không rõ ràng, có nợ nần dây dưa đối với ngân hàng. - Tăng cường việc kiểm soát trước khi cho vay, thông qua việc thẩm định cho vay từ bộ phận tín dụng trước khi trình lãnh đạo phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến của khoản nợ đã thẩm định cho vay để giúp lãnh đạo trong công tác điều hành kịp thời. - Nâng cao trình độ kỹ năng, phương pháp thẩm định cho đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định . Xây dựng làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề thẩm đinh. 2.2 Một số giải pháp cụ thể hoàn thiện công tác thẩm định dự án sản xuất kinh doanh của DNNVV: Việc xây dựng các giải pháp cụ thể đối với công tác thẩm định dự án SXKD của các DNNVV không những phải dựa trên những định hướng đối với hoạt động này mà cần phải dựa trên tình hình thực tế tại NH để có cái nhìn tổng quan về điểm mạnh (S), điểm yếu (W), cơ hội (O) nguy cơ (T) mà NH sẽ phải đối mặt. Sau đây là phân tích mô hình SWOT trong công tác thẩm định dự án của các DNNVV tại NH: Điểm mạnh: - NH có trụ sở đặt tại Quận Thanh Xuân, nằm trên đường Giải Phóng, đây là khu vực có nhiều cơ sở kinh tế lớn đang trong quá trình đô thị hóa - Đội ngũ cán bộ tín dụng trẻ có trình độ đều tốt nghiệp đại học trở lên, ham học hỏi dễ tiếp thu các kỹ thuật mới trong công tác thẩm định - Mô hình tổ chức thẩm định: quy trình tín dụng “một cửa” tạo thuận lợi trong việc quản lý thông tin về khách hàng đượcthống nhất, giảm các thủ tục phiền hà cho các DN khi đến vay vốn, quy trình chấm điểm tín dụng giúp rút ngắn thời gian thẩm định. - Trang thiết bị máy móc hiện đại: máy vi tính kết nối internet, máy Photocopy, Fax,…), phần mềm quản lý khách hàng IPCAS các phần mềm tính toán hiện đại giúp giảm bớt nhẹ công việc tính toán cho CBTD đồng thời đảm bảo độ chính xác của các kết quả tính toán. Điểm yếu: - Các CBTD còn yếu kém về năng lực thẩm định thị trường thẩm định kỹ thuật do không được đào tạo chuyên sâu về các ngành lĩnh vực. - Quy trình thẩm định chưa có sự chuyên môn hóa về các khâu dẫn đến khối lượng công việc của một CBTD là rất lớn có thể ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định. - Nội dung thẩm định ban hành chung chung cho các DN, tuy nhiên do tính chất dự án của các DNNVV là quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp nên nhiều nội dung thẩm định đối với các DN này còn rất sài, nhiều khi bỏ qua hoặc thẩm định một cách tùy tiện. Điều này có thể dẫn đến việc chấp nhận một dự án tồi bỏ qua những dự án khả thi Cơ hội: - Chủ trương của Chính phủ Nhà nước là tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển. Sự phát triển gia tăng về số lượng DNNVV hiện nay là cơ hội mở rộng thị phần cho vay của NH đối với các khách Thách thức: - Các NH cạnh tranh trên địa bàn đang đưa ra những chiến lược mới với những ưu đãi hấp dẫn để thu hút nhóm khách hàng là DNNVV - Các DNNVV hoạt động trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, do đó CBTD sẽ gặp nhiều khó hàng tiềm năng này. - Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu sẽ giúp cho quá trình phân loại các DN làm ăn kém hiệu quả các DN làm ăn hiệu quả. Chỉ những DN có tiềm năng thực tế mới tồn tại phát triển. Quá trình trên giúp NH lựa chọn được những DN tốt, chất lượng công tác thẩm định được đảm bảo hơn. khăn trong thẩm định các DA thuộc ngành mới hoặc không thuộc chuyên môn của CBTD. - DA của các DNNVV thường sài thiếu căn cứ khoa học do những yếu kém khả năng điều hành quản lý, khả năng lập DA, do đó cũng ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định - Nền kinh tế nước ta đang chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hoạt động của các DNNVV sẽ có nhiều biến động, tiềm ẩn những rủi ro lớn, do đó công tác thẩm định sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc dự báo rủi ro thị trường của DA. Trên những cơ sở của phân tích mô hình SWOT các giải pháp được đề ra nhằm hoàn thiện công tác thẩm định DA SXKD của các DNNVV bao gồm các nhóm giải pháp chính sau. 2.2.1 Giải pháp về thu thập xử lý thông tin: Chất lượng nguồn thông tin đầu vào là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới công tác thẩm định dự án sản xuất kinh doanh. Thông tin đầy đủ là cơ sở để CBTD có thể phân tích, đưa ra nhận xét chính xác về DN, từ đó có những quyết định đúng đắn trước nhu cầu vay vốn của DN. Đồng thời nguồn thông tin đầy đủ cũng giúp NH nắm bắt được diễn biến thị trường trong nước quốc tế, những thay đổi trong chính sách kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực mà DN đang hoạt động để có những điều chỉnh nhằm ổn định hoạt động tránh rủi ro xảy đến với NH. Hiện nay, trước sự phát triển như vũ bảo của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin thì khối lượng thông tin mà CBTD có thể thu thập được là rất lớn. Vấn đề là chúng ta biết khai thác xử lý chúng như thế nào cho có ích mới là quan trọng. Với khối lượng thông tin nhiều như vậy, CBTD cần phải biết khai thác, chọn lọc những thông tin chất lượng có độ chính xác cao đảm bảo tính đúng đắn của công tác thẩm định DN trong hoạt động tín dụng. Để thực hiện tốt công tác thu thập xử lý thông tin, CBTD phải có ý thức tạo thói quen trong việc khai thác xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau,cụ thể: Thứ nhất, từ chính bộ hồ vay vốn của khách hàng gửi đến NH: như tính phápcủa hồ sơ, số lượng hồ sơ, hồ có đảm bảo đúng mẫu ấn chỉ do NH quy định không,… Thứ hai, từ nguồn thông tin thẩm định tại trụ sở DN: CBTD cần thực hiện thu thập thông tin từ thực tế kiểm tra tình hình hoạt động của DN tạisở hoạt động, nhà xưởng, máy móc thiết bị, hàng tồn kho. Những chi tiết đó giúp CBTD kiểm tra được những thông tin thu thập qua hồ vay vốn xem DN có trung thực trong cung cấp thông tin hay không. Ngoài ra, CBTD cũng cần phỏng vấn trực tiếp không những đối với người đi giao dịch với NH mà còn đối với chủ DN, giám đốc, kế toán trưởng. Mục đích của cuộc phỏng vấn là kiểm tra tư cách của những người đứng đầu DN, phác thảo về năng lực, trình độ, độ nhạy bén cũng như mức độ quan tâm của họ tới phương án vay vốn. Kết hợp phỏng vấn với kiểm tra tình hình thực tế sẽ cho CBTD cái nhìn tổng quát nhất về tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại cũng như tiềm năng tăng trưởng của DN trong tương lai. Tuy nhiên, kết quả đạt được của công việc này phu thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm, năng lực tư duy , khả năng quan sát nhạy bén của mỗi CBTD. Vì vậy, mỗi CBTD sẽ có những “nghệ thuật” khai thác thông tin khác nhau dựa trên kinh nghiệm tích lũy của bản thâm. Thứ ba, từ CIC: đây là nơi lưu giữ thông tin cơ bản, cần thiết về DN, tình hình công nợ, mức độ tín nhiệm tín dụng… còn các thông tin mang tính chuyên môn cao, không có sẵn như thông tin về kỹ thuật, máy móc… trong trường hợp cần thiết, NH có thể tiến hành mua từ các cơ quan, công ty chuyên cung cấp thông tin. Để có thể thu thập được những thông tin chính xác hữu ích từ CIC thì ngoài việc NH phải có thiết bị nối mạng trực tiếp với trung tâm CIC thì NHNo Nam Hà Nội nói riêng các NH khác nói chung cần phải chấp hành đúng các quy định về việc cung cấp thông tin cho CIC, có thái độ tích cực hợp tác với nhau để trao đổi thông tin về khách hàng Thứ tư, CBTD cũng phải tìm hiểu các nguồn thông tin khác từ các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, các tập san chuyên ngành đặc biệt thông tin trên trang Web nhằm điều tra kỹ lưỡng các thông tin về thị trường sản phẩm, kênh phân phối, thị trường yếu tố đầu vào, đầu ra, khả năng tiêu thụ sản phẩm; tham khảo các thông tin về chủ trương, chính sách của Nhà nước, định hướng ưu tiên phát triển của ngành, địa phương mà DN đang hoạt động. Thứ năm, bản thân trong nội bộ NH: cần tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống IPCAS lưu trữ thông tin về khách hàng để phục vụ hữu ích cho công tác thẩm định. Ngoài ra NH có thể lập một phòng ban riêng, được trang bị đầy đủ thiết bị phương tiện để chuyên thu thập, nghiên cứu, phân tích dự báo thông tin. Các cán bộ làm việc tại phòng có nhiệm vụ chuyên thu thập các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó thực hiện xử lý lưu giữ chúng. Những thông tin mà CBTD thu thập được trong quá trình thẩm định DN phương án sản xuất kinh doanh sẽ được lưu giữ lại đây. Như vậy thông tin về DN vay vốn không những đầy đủ cập nhật, mà còn được lưu giữ một cách khoa học hợp lý, tạo thuận lợi cho CBTD trong việc tìm kiếm. 2.2.2 Về hoàn thiện công tác tổ chức thẩm định Hoàn thiện công tác tổ chức thẩm định dự án sản xuất kinh doanh của DNNVV là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định trực tiếp tới sự thành công hay thất bại của quá trình thẩm định. Do vậy, NH cần sớm có các giải pháp khắc phục những tồn tại trong khâu tổ chức thẩm định để tạo thuận lợi cho công việc của CBTD, từ đó nâng cao chất lượng tín dụng cho NH. Từ khi phòng thẩm định sát nhập vào phòng tín dụng thì một CBTD phải đảm nhận hầu như toàn bộ quy trình tín dụng dẫn đến khối lượng công việc mà một CBTD quản lý là rất lớn, làm giảm sút chất lượng cũng như khả năng hoàn thành công việc của CBTD. Do đó, NH cần phải thực hiện chuyên môn hóa phân công CBTD phụ trách từng khâu trong quy trình cấp tín dụng của DN. Cụ thể, mỗi CBTD sẽ phụ trách từng mảng nội dung như marketing, tiếp xúc với DN, giới thiệu các sản phẩm ngân hàng, hướng dẫn DN lập hồ vay vốn; thẩm định DN dự án sản xuất kinh doanh; giải ngân khoản tín dụng; kiểm tra xử lý sau khi cho vay; quản lý hồ tín dụng của DN vay. Bên cạnh đó, NH có thể phân công CBTD phụ trách theo từng mảng như: chuyên viên pháp lý, chuyên viên thẩm định về pháp lý, chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên thẩm định dự án sản xuất kinh doanh…của DN. Ưu điểm của giải pháp này là tính chuyên môn hóa cao, khả năng phân tích từng nội dung từng khâu sẽ sâu sắc hơn, CBTD có thể giám sát lẫn nhau, giảm thiểu nguy cơ xảy ra rủi ro đạo đức. Bên cạnh đó, mô hình này đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các CBTD, các phòng ban đảm bảo công tác thẩm định dự án của DN được diễn ra chặt chẽ kịp thời Tuy nhiên, một nhược điểm của mô hình này là ở chỗ việc chuyên môn hóa theo từng nội dung như vậy có thể dẫn tới CBTD sẽ bị thiên lệch về công việc mà mình phụ trách,họ chỉ biết sâu sắc về công việc mà họ đảm nhận mà không có sự hiểu biết đầy đủ về các nghiệp vụ còn lại. NH có thể giải quyết vấn đề này bằng cách sau một thời gian sẽ tiến hành hoán đổi vị trí giữa các CBTD về nhóm, lĩnh vực, cũng như nội dung công việc mà họ phụ trách. Như vậy, trong suốt quá trình công tác, CBTD sẽ có điều kiện tìm hiểu được nhiều lĩnh vực kinh tế cũng như nhiều nội dung công việc với khối lượng công việc hợp lý, trau dồi kiến thức nghiệp vụ cũng như nhiều kinh nghiệm để giải quyết công việc ở bất kỳ vị trí hay lĩnh vực nào. Mặt khác ngân hàng nên quy định chi tiết hơn về trách nhiệm cũng như quyền lợi của cá nhân các CBTD. Ngân hàng cũng nên tạo lập một cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn trong quá trình thẩm định giữa các bộ phận trong ngân hàng nhằm nâng hiệu quả công việc. Chuyên môn hóa trong công tác tổ chức thẩm địnhmột vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến công tác thẩm định dự án của DNNVV nói chung thẩm định khách hàng nói chung. Kinh nghiệm nhiều NH cho thấy, họ đã triển khai thực hiện giải pháp này tỏ ra rất hiệu quả. Do vậy để giảm bớt khối lượng công việc cho CBTD cũng như nâng cao chất lượng công tác thẩm định, NHNo Nam Hà Nội cần lựa chọn phương án tối ưu để triển khai thực hiện theo giải pháp này. 2.2.3 Hoàn thiện nội dung thẩm định * Đối với nội dung thẩm định khách hàng vay vốn Việc đánh giá các thông tin về khách hàng vay vốn là một việc không đơn giản, bởi không phải lúc nào tình hình tài chính của các doanh nghiệp cũng được công khai. Do vậy trước mắt ngân hàng cần yêu cầu các báo cáo tài chính của doanh nghiệp nộp lên phải được kiểm toán. Bên cạnh đó ngân hàng cũng nên tăng cường thiết lập mối quan hệ với các cơ quan chức năng nhằm có những đánh gía đầy đủ hơn về doanh nghiệp. Để đưa ra những kết luận chính xác hơn về tình hình của doanh nghiệp, ngân hàng cũng nên áp dụng các phương pháp khác nhau trong phân tích tài chính doanh nghiệp như: phương pháp phân tích tỷ lệ, phương pháp đối chiếu logic… vì thực tế hiện naysố lượng các chỉ tiêu dùng để đánh giá chưa nhiều * Đối với nội thẩm định phương diện kỹ thuật Cán bộ thẩm định cần quan tâm hơn đến phân tích khía cạnh kỹ thuật của dự án. Thực chất họ rất khó có thể làm tốt được điều này, bởi lẽ ngân hàng hiện nay chưa có nhiều cán bộ có chuyên môn cả về nghiệp vụ lẫn kỹ thuật, đa số họ đều tốt nghiệp từ các trường khối kinh tế, trình độ nhận biết cũng như khả năng thu thập thông tin là có hạn. Các chỉ tiêu của Chính phủ, của Bộ ngành liên quan chưa đầy đủ, chưa phù hợp với tình hình hiện tại của nền kinh tế, còn ngân hàng cũng chưa có một hệ thống chỉ tiêu về kinh tê- kỹ thuật chuẩn phục vụ cho công tác thẩm định dự án. Do đó để trợ giúp cho cán bộ thẩm định đánh giá kỹ thuật, ngân hàng cần sớm nghiên cứu ban hành những chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực cụ thể (như các tiêu chuẩn về công nghệ, máy móc, thiết bị được sử dụng,…) làm cơ sở để cán bộ thẩm định tham chiếu.Trong trường hợp những dự án quá phức tạp, ngân hàng nên thuê các chuyên gia có chuyên môn phù hợp thẩm định nội dung kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian thẩm định * Đối với nội dung phân tích thị trường Cán bộ thẩm định cần phân tích sâu hơn về phương diện thị trường của dự án, những đánh giá về tình hình cung- cầu thị trường, về khả năng tiêu thụ của sản phẩm cần được định tính toán, định lượng một cách cụ thể, chứ không nên đánh giá chung chung theo cảm tính. Ngân hàng cũng cần áp dụng các phương pháp hiện đại trong phân tích dự báo cung- cầu sản phẩm như phương pháp ngoại suy thống kê, phương pháp định mức, phương pháp hệ số co giãn… cán bộ thẩm định có thể căn cứ vào số lượng chất lượng thông tin thu thập được mà lựa chọn phương pháp tính cho phù hợp, hoặc kết hợp sử dụng nhiều phương pháp nhằm làm tăng tính chính xác cho các kết quả dự báo. Ngoài ra trong quá trình thẩm định cần lưu ý tới các yếu tố khác như: khả năng thay đổi thị hiếu tiêu dùng, những thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước, của nước xuất khẩu…vì chúng có thể ảnh hưởng đến đầu ra của dự án * Đối với nội dung thẩm định phương diện tài chính Thẩm định các chỉ tiêu tài chính của dự án cần quan tâm, xem xét với hệ thống các chỉ tiêu. Ngoài các chỉ tiêu chủ yếu như NPV, IRR, T cần đề cập thêm các chỉ tiêu như B/C, RR, điểm hoà vốn, khả năng trả nợ…để đánh giá đầy đủ, toàn diện về hiệu quả tài chính của dự án. Trong quá trình thẩm định tài chính dự án cùng cần quan tâm đến những biến động của môi trường bên ngoài, đến những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra đối với dự án. Đối với yếu tố lạm phát, mặc khi tính toán NPV yếu tố này không bị ảnh hưởng (chỉ làm thay đổi dòng tiền hàng năm nhu cầu về tài trợ) song cũng cần thiết phải xem xét đến lạm phát cùng với những thay đổi của thị trường để đánh giá đầy đủ toàn diện hơn khi phân tích dự án. * Đối với nội dung phân tích độ an toàn của dự án thông qua phân tích rủi ro NH nên yêu cầu CBTD phải tiến hành phân tích độ nhạy của dự án bởi đây là biện pháp quan trọng để ước lượng quản lý rủi ro, những biến động theo chiều hướng bất lợi của một số chỉ tiêu có thể làm thay đổi lớn các số liệu tài chính dẫn tới sự phá sản của dự án, làm mất khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Hơn nữa, các CBTD cũng phải tiến hành phân tích điểm hòa của dự án, từ đó xác định khả năng thanh toán nợ của dự án. 2.2.4 Hoàn thiện phương pháp thẩm định: Bên cạnh, các yếu tố thuộc về tổ chức nội dung, phương pháp thẩm định đóng vai trò quan trọng, có ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án. Việc vận dụng phương pháp thẩm định nào ở mức độ như thế nào lại phụ thuộc rất nhiều vào trình độ kỹ năng của cán bộ thực hiện. Thẩm định dự án đầu tư được thực hiện bằng các phương pháp khoa học, hiện đại cùng với kinh nghiệm quản lý nguồn thông tin đáng tin cậy sẽ giúp cho việc phân tích, đánh giá dự án được khách quan, toàn diện, chuẩn xác kịp thời. Giải pháp hoàn thiện phương pháp thẩm định dự án: Thứ nhất, kết hợp các phương pháp thẩm định trên cơ sở phát huy những thế mạnh của từng phương pháp. Việc vận dụng các phương pháp phải đảm bảo không chỉ dừng lại ở việc đánh giá sự tuân thủ pháp luật của dự án thông qua việc so sánh, đối chiếu với các văn bản quy định của pháp luật mà còn đưa ra những nhận xét, đánh giá [...]... nói chung thẩm định dự án sản xuất kinh doanh của các DNNVV nói riêng ở Việt Nam chưa có một bề dày kinh nghiệm, nhất là khi vận dụng vào một nền kinh tế đang có nhiều biến động như hiện nay Do vậy, để hoàn thiện công tác thẩm định dự án của các DNNVV trong hoạt động cho vay của Ngân hàng là vấn đề không dễ, cần nỗ lực không chỉ của bản thân Ngân hàng mà còn cần có sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan... độ còn thấp chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc lập hộ vay vốn, lập dự án thì đó là cả một vấn đề 2.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án sản xuất kinh doanh của các DNNVV tại NHNo & PTNT chi nhánh Nam Hà Nội: Để công tác thẩm định DNNVV của NH đạt chất lượng tốt thì ngoài nỗ lực bản thân của NH thì cần phải có sự giúp đỡ của NHNN, NHNo Việt Nam các cơ quan Nhà nước 2.3.1... trợ các doanh nghiệp Nhà nước- những doanh nghiệp có quy mô lớn hơn là hỗ trợ các DN tư nhân mà đa số có quy mô vừa nhỏ 2.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước NHNN là cơ quan chủ quản, trực tiếp hướng dẫn hoạt động cũng như kiểm soát đối với NHTM Do vậy, các chính sách, định hướng của NHNN đều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các NH Để hoàn thiện công tác thẩm định dự án sản xuất kinh doanh. .. để giải quyết những vấn đề liên quan đến hệ thống mạng máy tính trong quá trình sử dụng 2.2.7 Giải pháp xây dựng chiến lược khách hàng Ngoài những giải pháp nêu trên thì việc xây dựng chiến lược khách hàngmột giải pháp vô cùng quan trọng bởi công tác thẩm định dự án sản xuất kinh doanh của các DN có đạt hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào chính các DN Nếu như quan hệ giữa NH doanh nghiệp. .. thực tập thực tế tại Ngân hàng cũng như nghiên cứu, phân tích, em đã đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện công tác thẩm định dự án sản xuất kinh doanh của các DNNVV tại NHNo chi nhánh Nam Hà Nội Tuy nhiên, do điều kiện về kiến thức, kinh nghiệm thời gian hạn hẹp nên chuyên đề này của em vẫn còn nhiều thiếu sót Em rất mong nhận được sự góp ý từ phía ngân hàng, nhà trường các thầy cô Em... hoạt động phức tạp tập trung nhiều rủi ro nhất trong hoạt động kinh doanh NH, đòi hỏi công tác thẩm định dự án sản đầu tư của các DN phải thật sự chặt chẽ không ngừng được nâng cao Vậy nên, càng đòi hỏi đội ngũ CBTD thực hiện công tác này phải có trình độ vững vàng, kiến thức sâu rộng về mọi mặt của xã hội, nền kinh tế Để là tốt công tác thẩm định dự án đầu tư của các DN, các cán bộ quản lý cũng... Kết hợp các phương pháp thẩm định trong phân tích, đánh giá giúp nhìn nhận dự án được khách quan toàn diện hơn Thứ hai, lựa chọn phương pháp thẩm định phù hợp với từng nội dung của dự án Bằng trình độ, khả năng kinh nghiệm, cán bộ thẩm định cần thiết sử dụng phương pháp thích hợp với từng nội dung để đạt hiệu quả công việc Lựa chọn phương pháp thẩm định phù hợp theo hướng: (1) Phương pháp được... đáng đến tỷ suất chiết khấu chuẩn làm cơ sở tính toán chính xác các chỉ tiêu cũng như hiệu quả tài chính của dự án Đây là cơ sở căn cứ cho việc huy động nguồn tài trợ cho dự án Thứ năm, tăng cường việc áp dụng các mô hình phương pháp phân tích hiện đại để đánh giá Sử dụng nhiều phương pháp phân tích rủi ro trong công tác thẩm định dự án Cần thiết tham khảo các phương pháp đánh giá rủi ro ở các. .. tồn tại phát triển của mỗi NH Chính nó đóng vai trò rất lớn tới khả năng cạnh tranh cũng như vị thế của NH trên thương trường Vì thế, trong mọi giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh NH đặc biệt là hoạt động tín dụng, tăng lợi nhuận các NH đều đề cập tới các biện pháp nâng cao trình độ công nghệ Đối với công tác thẩm định dự án sản xuất kinh doanh của các DNNVV thì yếu tố công nghệ- trang thiết... với nhiều loại sản phẩm, tăng cường mở rộng mạng lưới hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại… - Tư vấn cho khách hàng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án kinh doanh dự án đầu tư khả thi để tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn vì đối với các DN lớn việc lập các phưng án kinh doanh hay dự án đầu tư để vay vốn là không mấy khó khăn song đối với các DNNVV với trình . MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP &. công tác thẩm định . Xây dựng làm tốt công tác kiểm tra chuyên đề thẩm đinh. 2.2 Một số giải pháp cụ thể hoàn thiện công tác thẩm định dự án sản xuất kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay