LTVC. Từ ngữ về muôn thú CKTKN lop2

9 641 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 12:10

KÝnh chµo c¸c thÇy, c« gi¸o TËp thÓ líp 2B Bài 2: H y chọn tên loài chim thích hợp với mỗi chỗ ã trống dưới đây ? 1 em đọc 1 em trả lời a) Đen như gì ? - Đen như Quạ b) Hôi như gì ? - Hôi như cú c) Nhanh như gì ? - Nhanh như Cắt d) Nói như gì - Nói như Vẹt e) Hót như gì ? - Hót như Khướu từ ngữ về muông thú đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ? Bài 1: Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp a) Thú dữ nguy hiểm b) Thú không nguy hiểm hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, bò rừng, tê giác thỏ, ngựa vằn, khỉ, vượn, sóc, chồn, cáo, hươu Những con vật này sống ở đâu ? - Những con vật này sống ở trong rừng. Dựa vào đâu mà em xếp chúng vào thú dữ nguy hiểm và thú không nguy hiểm ? - Em dựa vào các bài tập đọc, câu ca dao, tục ngũ, phim truyện. Bài 2: Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau: 1 em đọc câu hỏi 1 em trả lời a) Thỏ chạy như thế nào ? - Thỏ chạy nhanh như bay b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào ? - Sóc chuyền từ cành này sang cành khác nhanh thoăn thoắt. c) Gấu đi như thế nào - Gấu đi lặc lè d) Voi kéo gỗ như thế nào ? - Voi kéo gỗ rất khoẻ - Thỏ chạy nhanh như tên bắn - Sóc chuyền từ cành này sang cành khác nhẹ như không. - Voi kéo gỗ băng băng. - Gấu đi lùi lũi từ ngữ về muông thú đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ? Bài 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây 1 em đọc câu 1 em đọc câu hỏi a) Trâu cày rất khoẻ b) Ngựa phi nhanh như bay c) Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm rỏ r iã d) Đọc song nội quy Khỉ Nâu cư ời khành khạch Trâu cày như thế nào ? Ngựa phi nhanh như thế nào ? Thấy một chú ngựa đang ăn cỏ, Sói thèm như thế nào ? Đọc song nội quy Khỉ Nâu cười như thế nào ? từ ngữ về muông thú đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ? Giống nhau Khác nhau Em so sánh bài 2 và bài 3 có điểm gì giống nhau và khác nhau ? - Đều chỉ đặc điểm các con vật - Bài 2 cho câu hỏi em phải trả lời - Bài 3 cho câu em phải đặt câu hỏi từ ngữ về muông thú đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ? Qua bài học em thây con vật nào hiền lành ? Những con vật nào nguy hiểm Ta cân bảo vệ chúng như thế nào ? - Con thỏ, con ngựa vằn, con hư ơu, con sóc, con khỉ, con chồn - Con hổ, con báo, con gấu, con chó sói, con bò rừng, co sư tử, con tê giác. - Ta không săn bắn các loài vật cần bảo tồn những động vật quý hiếm từ ngữ về muông thú đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ? Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em ! . như Khướu từ ngữ về muông thú đặt và trả lời câu hỏi như thế nào ? Bài 1: Xếp tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp a) Thú dữ nguy hiểm b) Thú không. nhanh như tên bắn - Sóc chuyền từ cành này sang cành khác nhẹ như không. - Voi kéo gỗ băng băng. - Gấu đi lùi lũi từ ngữ về muông thú đặt và trả lời câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: LTVC. Từ ngữ về muôn thú CKTKN lop2, LTVC. Từ ngữ về muôn thú CKTKN lop2, LTVC. Từ ngữ về muôn thú CKTKN lop2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay