Tiet 8 KE THUA VA PHAT HUY TRUYEN THONG TOT DEP CUA DAN TOC

22 3,257 13
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 11:10

Bµi 7 TiÕt 8 kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc GV:NguyÔn Duy Quang S«ng C«ng -TN– Bài 7 kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc I/ đặt vấn đề: 1.Bác Hồ nói về lòng yêu nước của dân tộc ta 2.Chuyện về một người thầy II/ Nội dung bài học: 1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Bµi 7 TiÕt 8:kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc I/ ®Æt vÊn ®Ò: II/ Néi dung bµi häc: 1. TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc Em h·y kÓ nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam mµ em biÕt? Quan s¸t ¶nh vµ cho biÕt: C¸c h×nh ¶nh sau nãi vÒ nÐt ®Ñp truyÒn thèng nµo cña d©n téc ta. Gãi b¸nh tr­ng ngµy tÕt Thê cóng tæ tiªn Thê cóng tæ tiªn Quan s¸t ¶nh vµ cho biÕt: C¸c h×nh ¶nh trªn nãi vÒ nÐt ®Ñp truyÒn thèng nµo cña d©n téc ta , em biÕt g× vÒ nh÷ng truyÒn thèng trªn? Xem đoạn phim tư liệu sau trả lời câu hỏi: Đoạn phim nói về những nét đẹp truyền thống nào của dân tộc ta? Dựa vào đoạn phim kết hợp với tìm hiểu thực tế, em hãy nêu ý nghĩa của các truyền thống tốt [...]... tinh chất mê tín dị đoan Vậy dân tộc Việt Nam có những truyền thống Tốt đẹp nào ? Bài 7 Tiết 8: kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc I/ đặt vấn đề: II/ Nội dung bài học: 1 Truyền thống tốt đẹp của dân tộc 2 Một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt (Sgk) Nam ? Vì sao phải kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Xin mơi soạn tiếp cung tôi nhé Trong thời kì mở cửa hội... các giá trị truyền thống, chúng ta sẽ bị đồng hoá, đánh mất mình, dân tộc sẽ bị diệt vong Nêu những việc nên làm không nên làm để góp phần giữ gìn phát huy các truyền thống dân tộc ? Chủ trương của Đảng nhà nước về việc kế thừa phát huy truyền thống dân tộc Nghị quyết lần thứ V của BCH TW Đảng ( khoá VIII ) đã xác định: Kế thừa phát triển các giá trị truyền thống là yêu cầu đặc biệt quan . Bµi 7 TiÕt 8 kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc GV:NguyÔn Duy Quang S«ng C«ng -TN– Bài 7 kế thừa và phát huy truyền thống tốt. nước của dân tộc ta 2.Chuyện về một người thầy II/ Nội dung bài học: 1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Bµi 7 TiÕt 8: kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 8 KE THUA VA PHAT HUY TRUYEN THONG TOT DEP CUA DAN TOC, Tiet 8 KE THUA VA PHAT HUY TRUYEN THONG TOT DEP CUA DAN TOC, Tiet 8 KE THUA VA PHAT HUY TRUYEN THONG TOT DEP CUA DAN TOC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn