de kiem tra 1 tiet lop 10NC

2 320 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 10:10

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ I Môn: Vật lí - Khối 10 (Ban tự nhiên) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên:…………………………………………… Lớp: 10 C10 I- Trắc nghiệm khách quan (5đ) Câu 1: Hệ quy chiếu khác hệ tọa độ ở chỗ có thêm: A. Vật làm mốc. B. Mốc thời gian và đồng hồ. C. Đồng hồ. D. Mốc thời gian. Câu 2: Trong chuyển động thẳng đều, đại lượng nào sau đây không phải là một hằng số ? A. Tốc độ tức thời. B. Tốc độ trung bình. C. Tọa độ ban đầu. D. Tọa độ. Câu 3: Phương trình nào sau đây biểu diễn chuyển động nhanh dần đều? A. 2 3 2 1x t t= − + (m, s) B. 2 5 6x t t= − + (m, s) C. 2 2 5x t t= − (m, s) D. 2 4 6x t= − + (m, s) Câu 4: Vật đi nửa đoạn đường đầu với vận tốc v 1 , đi nửa đoạn đường sau với vận tốc v 2 . Vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường là A. 1 2 1 2 2 . tb v v v v v = + B. 1 2tb v v v= + C. 1 2 2 tb v v v + = D. 1 2 1 2 2( ) . tb v v v v v + = Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng? Trong chuyển động tròn đều A. gia tốc tức thời vuông góc với vận tốc tức thời. B. gia tốc tức thời có độ lớn không đổi. C. gia tốc tức thời bằng không. D. gia tốc tức thời luôn hướng vào tâm quỹ đạo. Câu 6: Một con thuyền chạy ngược dòng nước với vận tốc 20 km/h (so với bờ); nước chảy với vận tốc 2 km/h. Vận tốc của thuyền đối với nước là A. .18 km/h. B. 22 km/h. C. 11 km/h. D. 20 km/h. Câu 7: Cho các đồ thị như hình: Đồ thị của chuyển động thẳng đều là? A. II, III, IV B. I, II, III C. I, III, IV D.I, III Câu 8: Một bánh xe có bán kính 0,25m quay đều quanh trục với vận tốc 500 vòng/phút. Gia tốc hướng tâm của điểm trên van xe có giá trị: A.34,3 m/s 2 . B. 180 m/s 2 . C. 685,4 m/s 2 . D. 18000 m/s 2 . Câu 9: Một xe tải đang chuyển động với vận tốc 20 m/s thì người lái xe thấy cái hố cách trước mặt 100 m và hãm phanh ngay. Giả sử xe dừng lại kịp thời ngay trước miệng hố. Thời gian từ lúc hãm phanh đến khi xe dừng lại hẳn là A. 5 s. B.10 s. C. 2 s. D. 20 s. Câu 10: Một điểm nằm trên vành ngoài của một lốp xe máy cách trục bánh xe 30 cm. Xe chuyển động thẳng đều. Hỏi bánh xe quay bao nhiêu vòng thì số chỉ trên đồng hồ tốc độ của xe sẽ nhảy một số ứng với 1km. A. n = 460 vòng. B. n = 320 vòng. C. n = 616 vòng. D. n = 530 vòng. Phần trả lời trắc nghiệm khách quan: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án II- Tự luận (5đ): Bài 1: Lúc 7 h, có một xe khởi hành từ A, chuyển động thẳng đều về B với vận tốc 40 km/h. Lúc 7 h 30 min, một chiếc xe khác từ B chuyển động về hướng A với vận tốc 50 km/h. Biết khoảng cách AB = 110 km. Chọn trục tọa độ trùng với AB, gốc tọa độ ở A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc 7h. a. Xác định vị trí của mỗi xe và khoảng cách giữa chúng lúc 9 h? b. Hai xe gặp nhau ở đâu? Lúc mấy giờ? Bài 2: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Lấy g = 9.8m/s 2 . x t O x 0 x 0 x t O x t O v 0 v t O (I) (II) (III) (IV) MÃ ĐỀ 10NC - 01 a. Tính vận tốc của vật sau khi rơi được quãng đường là 1m ? b. Xác định độ cao h, biết quãng đường vật đi trong 0,5 giây cuối cùng trước khi chạm đất gấp 2 lần quãng đường vật đi trong 0,5 giây trước đó ? (học sinh làm tự luận trên tờ giấy này) ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………… . bình của vật trên cả đoạn đường là A. 1 2 1 2 2 . tb v v v v v = + B. 1 2tb v v v= + C. 1 2 2 tb v v v + = D. 1 2 1 2 2( ) . tb v v v v v + = Câu 5: Phát. KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ I Môn: Vật lí - Khối 10 (Ban tự nhiên) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên:…………………………………………… Lớp: 10 C10
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 1 tiet lop 10NC, de kiem tra 1 tiet lop 10NC, de kiem tra 1 tiet lop 10NC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay