bai 32 : so 0 tong phep cong

11 289 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 09:10

Người thực hiện: Lương Thị Thu Hà Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010 KiÓm tra bµi cò 2 + 2 1 + 4 3 + 2 4 + 1 4 5 5 5 3 + 0 = 3 Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010 To¸n Sè 0 trong phÐp céng 0 + 3 = 3 Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010 To¸n Sè 0 trong phÐp céng 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG B i 1à : TÝnh a, 4 + 0 = 3 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 0 + 4 = 0 + 3 = 2 + 0 = 0 + 1 = b, 3 + 0 0 + 2 0 + 4 1 + 0 5 + 0 4 4 2 1 5 3 4 1 1 2 3 2 3 B i 2: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊmà 4 + … = 4 3 + 0 = 2 + . . + 2 = 4 . + 3 = 3 . + 2 = 2 + 0 0 +…= 0 0 0 1 0 2 0 SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG Bài 3: Viết phép tính thích hợp 3 + 2 = 5 3 + 0 = 3 B i 4: Nèi phÐp tÝnh víi sè thÝch hîp à 3 + 0 0 + 4 5 + 0 3 4 5 . B i 1à : TÝnh a, 4 + 0 = 3 + 0 = 0 + 2 = 1 + 0 = 0 + 4 = 0 + 3 = 2 + 0 = 0 + 1 = b, 3 + 0 0 + 2 0 + 4 1 + 0 5 + 0 4 4 2 1 5 3 4 1 1 2 3 2 3 B i 2: ViÕt. 201 0 To¸n Sè 0 trong phÐp céng 0 + 3 = 3 Thø s¸u ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 201 0 To¸n Sè 0 trong phÐp céng 3 3 0 3 + 0 = 3 0 + 3 = 3 3 + 0 = 0 + 3 SỐ 0 TRONG PHÉP
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 32 : so 0 tong phep cong, bai 32 : so 0 tong phep cong, bai 32 : so 0 tong phep cong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn