Giáo án Hóa học 9 cả năm 2010-2011 (2cot)

23 459 4
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 07:10

 Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 Ngày soạn : 15/8/2010 Tuần : 1 Ngày giảng : 18/8/2010 Tiết : 1 ÔN TẬP I- Mục tiêu : 1- Kiến thức : HS nhớ lại : - Nguyên tố hoá học, nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất, mối quan hệ giữa các chất, phản ứng hoá học, đònh luật bảo toàn khối lượng, các loại phản ứng hoá học, tính chất của Oxi, Hiđro, Nước - Hoá trò, mol, tính toán theo công thức hoá học, tính toán theo phương trình phản ứng hoá học, bài toán có lượng chất dư. 2- Kó năng : - Tính toán hoá học 3- Thái độ : - Giáo dục yêu thích môn học, tính khoa học. II- Chuẩn bò GV: - Các bài toán hoá học. HS: - Ôn lại những kiến thức đã học ở lớp 8 III- Tổ chức bài học : 1- Ổn đònh lớp ( 1’) 2- Bài mới : Nguyễn Duy Tuấn Anh  Trang 1  Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 Nguyễn Duy Tuấn Anh TG Hoạt động của thầy và trò Nội dung 5’ Hạt đại diện cho nguyên tố hoá học ? I- Chất - Có mấy loại chất ? Sách giáo khoa Cho ví dụ về 4 loại hợp chất 15’ - Nhắc lại nội dung của đònh luật bảo toàn khối lượng ? II- Đònh luật bảo toàn khối lượng PƯHH : A + B → C + D DCBA mmmm +=+ HS: Làm bài tập : Bột nhôm cháy theo phản ứng : Nhôm + khí oxi  Oxit nhôm : Khối lượng nhôm đã cháy là 540g, dùng hết 480g khí oxi. Tính khối lượng nhôm oxit tạo ra HS: Lên bảng giải Bài tập 1: p dụng công thức khối lượng 322 OAlOAl mmm =+ )(1020480540 32 gm OAl =+= GV: Viết bài tập : Cho sơ đồ các phản ứng a) Lập phương trình hoá học cho các phản ứng. b) Cho biết tỉ lệ nguyên tử, phân tử của các chất trong mỗi phương trình hoá học. Cu + O 2 CuO Fe + Cl 2 FeCl 3 Ba + H 2 O Ba(OH) 2 + H 2 CaCO 3 + HCl CaCl 2 + H 2 O + CO 2 Bài tập 2 : 2 2 OCu +  → 0 t CuO2 2 1 2 2Fe + 3Cl 2  → 0 t 2FeCl 3 2 3 2 Ba + 2H 2 O → Ba(OH) 2 + H 2 ↑ 1 2 1 1 CaCO 3 + 2HCl → CaCl 2 +H 2 O + CO 2 ↑ 1 2 1 1 1 5’ Các loại phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng gì ? III- Một số loại phản ứng CaO + H 2 O Ca(OH) 2 Phản ứng hoá hợp CaCO 3 CaO + CO 2 Phản ứng phân huỷ CO + CuO Cu + CO 2 Phản ứng Oxi hoá – khử Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 Phản ứng thế 5’ Hoá trò của nguyên tố là gì ? IV- Hoá trò Nêu quy tắc hoá trò ? GV: Viết bài tập : Cho các nguyên tố và hoá trò kèm theo. Viết công thức oxit của chúng : Na(I), Ca (II) , Fe (III), C (IV), P (V), S (VI) Bài tập : Na 2 O , CaO , Fe 2 O 3 CO 2 , P 2 O 5 , SO 3 GV: Viết bài tập : Cho 0,5 mol Magie tác dụng vừa đủ với Oxi a) Viết phương trình phản ứng xảy ra ? b) Tính khối lượng của Mg ? c) Khối lượng của Oxi đã tham gia phản ứng d) Thể tích của khí Oxi ( đktc ) e) Khối lượng của Oxit tạo thành ? 2Mg + O 2  → 0 t 2MgO 0,5 0,25 0,5 m Mg = 0,5.24 = 12 (g) 2 O m = 0,25 . 32 = 8 ( g ) V O 2(đktc) = 0,25 . 22,4 = 6,72 ( lit ) m MgO = 0,5 . 40 = 20 ( g ) HS: nêu hướng giải n Mg = 0,5 mol p dụng : n = m/M  Trang 2  Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 IV- Hướng dẫn về nhà:(1’) Học bài, làm các bài tập Chuẩn bò : Vôi sống, nước Xem trước bài : Tính chất hoá học của oxit, khái quát sự phân loại Oxit KẾ HOẠCH CHƯƠNG 1 Tên chương I. TỔNG SỐ TIẾT: 18 tiết II. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ ngày 16/ 8 / 2010 đến ngày … /…… / 2010 III. YÊU CẦU KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1- Kiến thức : - Hoàn thiện về 4 loại hợp chất vô cơ ( thành phần hoá học, phân loại, tính chất, ứng dụng và điều chế ) - Nắm tính chất, ứng dụng và điều chế một số chất cụ thể : CaO, H 2 SO 4 , NaOH. Nắm thành phần và tác dụng của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng. - Mở rộng quan hệ các chất, chuẩn bò học hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. - Nâng cao hiểu biết về ứng dụng và điều chế, sản xuất hóa học ( nguyên tố sản xuất nâng cao hiệu suất ) 2- Kỹ năng: - Biết viết PTPƯ xảy ra giữa các hợp chất, biết viết PTPƯ mang tính chọn lọc; Viết dãy biến hóa, bổ túc , điều chế , phân biệt hoá chất mất nhãn ( Phương pháp vật lý và phương pháp hoá học ) - Nắm điều kiện để trao đổi xảy ra hoàn toàn, Biết khái quát hoá từ tính chất của một chất cụ thể và ngược lại. - Biết làm toán tính theo PTHH có liên quan đến hiệu suất và nồng độ dung dòch. - Rèn luyện một số thao tác thí nghiệm, kỹ năng quan sát, tư duy và phân tích. - Phát triển (nâng cao ) kỹ năng xác đònh loại muối tạo thành khi cho oxit axit ( hoặc AX) tác dụng với dung dòch kiềm. 3- Giáo dục - Ýù thức, trách nhiệm bảo vệ Môi trường, tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất. - Giáo dục ý thức an toàn trong lao động và tạo ra niềm tin yêu vào năng lực tư duy của con người trong lónh vực khoa học. IV- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1- Tranh vẽ: Sơ đồ sản xuất vôi, sản xuất H 2 SO 4 2- Bảng phụ: - Cấu tạo của oxit, axit, bazơ, muối - Bảng tan / nước của axit,bazơ, muối - Bảng phụ nghiên cứu một số đònh nghóa : oxit, phân loại oxit, bài tập … Nguyễn Duy Tuấn Anh  Trang 3 CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ  Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 3- Dụng cụ và hóa chất CaO, H 2 SO 4 , Ca(OH) 2 , CaSO 4 , NaOH, H 2 O, Al, Zn, CuO, BaCl 2 , CaCO 3 , Na 2 CO 3 , NaHCO 3 , hộp mẫu phân bón, q tím, phênolphtalein, Cu(OH) 2 Ống nghiệm φ = 18 mm , cặp gỗ, giá thí nghiệm, piret, cốc TT 250ml V- SỐ LẦN KIỂM TRA 1 TIẾT THEO PPCT: 02 lần. Ngày soạn : 16/8/2010 Tuần : 1 Ngày giảng : 20/8/2010 Tiết : 2 BÀI 1 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT SỰ PHÂN LOẠI OXIT I- Mục tiêu : 1- Kiến thức : - HS biết được : Những tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit. - HS hiểu được cơ sở phân loại Oxit dựa vào những tính chất hoá học của chúng. - Vận dụng được hiểu biết về tính chất hoá học của chúng. 2- Kó năng : - Viết được phương trình hoá học. - Giải thích các bài tập đònh tính và đònh lượng. 3- Thái độ : - Giáo dục yêu thích môn học. II- Chuẩn bò GV: - Dụng cụ : Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, ống nhỏ giọt - Hoá chất : CuO, CaO, H 2 O, dung dòch HCl, quỳ tím. HS: - Xem trước bài III- Tổ chức bài học : 1- Ổn đònh lớp ( 1’) 2- Bài mới : Nguyễn Duy Tuấn Anh  Trang 4  Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 Nguyễn Duy Tuấn Anh TG Hoạt động của thầy và trò Nội dung 30’ Hoạt động 1 I- Tính chất hoá học của oxit - Nhắc lại khái niệm về oxit bazơ, oxit axit ? 1- Tính chất hoá học của oxit bazơ. GV: Hướng dẫn thí nghiệm a) Tác dụng với nước HS: Nhóm làm thí nghiệm - Bột CuO + H 2 O - Mẫu CaO + H 2 O HS: Quan sát hiện tượng HS: Viết phương trình phản ứng CaO + H 2 O  → Ca(OH) 2 HS: Rút ra kết luận Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dòch bazơ ( kiềm ) GV: Hướng dẫn các nhóm làm thí nghiệm - Bột CuO + HCl - Mẫu CaO + HCl b) Tác dụng với axit HS: Quan sát hiện tượng HS: Viết phương trình phản ứng CuO + 2HCl  → CuCl 2 + H 2 O CaO + 2HCl  → CaCl 2 + H 2 O HS: Rút ra kết luận Oxit bazơ + dd axit → Muối + Nước 2- Tính chất hoá học của oxit axit GV: Giới thiệu a) Tác dụng với nước HS: Viết phương trình hoá học P 2 O 5 + 3H 2 O  → 2H 3 PO 4 GV: Hướng dẫn HS biết được các gốc axit tương ứng HS: Rút ra kết luận Nhiều oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dòch axit. GV: Gợi ý HS liên hệ đến phản ứng của khí CO 2 với dung dòch Ca(OH) 2 b)Tác dụng với dung dòch bazơ HS: Viết phương trình hoá học CO 2 + Ca(OH) 2  → CaCO 3 + H 2 O HS: Rút ra kết luận Oxit axit tác dụng với dung dòch bazơ tạo thành muối và nước. GV: Bằng thực nghiệm người ta đã chứng minh được rằng một số oxit axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối c) Tác dụng với một số oxit bazơ GV: Hướng dẫn học sinh cách viết phương trình hoá học HS: Viết phương trình hoá học CaO + CO 2  → CaCO 3 BaO + CO 2  → BaCO 3 7’ Hoạt động 2: II- Khái quát về sự phân loại oxit GV: Giới thiệu : Dựa vào tính chất hoá học người ta chia oxit làm 4 loại. HS: Lấy ví dụ từng loại oxit 1. Oxit bazơ : CaO. BaO, CuO HS: khác nhận xét 2. Oxit axit : CO 2 , P 2 O 5 , SO 3 HS: Bổ sung 3. Oxit lưỡng tính : Al 2 O 3 , ZnO HS: Kết luận 4. Oxit trung tính : CO, NO GV: Nhận xét, bổ sung  Trang 5  Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 IV- Củng cố :( 6’) HS: Đọc thông tin SgK phần kết luận chung. HS: Nhắc lại nội dung chính của bài. HS: Làm bài tập : Hoà tan 8 gam MgO cần vừa đủa 200ml dung dòch HCl có nồng độ C M . Tính C M của dung dòch HCl đã dùng. V- Hướng dẫn về nhà:(1’) Học bài, làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, SgK. Xem trước bài : Một số oxit quan trọng Ngày soạn : 22/8/2010 Tuần : 2 Ngày giảng : 25/8/2010 Tiết : 3 BÀI 2 : MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG I- Mục tiêu : 1- Kiến thức : - Học sinh hiểu được những tính chất hoá học của Canxi oxit. - Biết được các ứng dụng của Canxi oxit - Biết được phương pháp điều chế Canxi oxit trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp 2- Kó năng : - Rèn luyện kỹ năng viết các phương trình phản ứng của Canxi oxit - Rèn kuyện kỹ năng làm các bài tập hoá học 3- Thái độ : - Giáo dục yêu thích môn học - Tính cẩn thận trong thí nghiệm. II- Chuẩn bò GV: - Dụng cụ : Ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, tranh lò nung vôi trong công nghiệp và thủ công. - Hoá chất : CaO, dd HCl, dd H 2 SO 4 loãng , CaCO 3 rắn , dd Ca(OH) 2 HS: - Vôi sống, xem trước kiến thức bài. III- Tổ chức bài học : 1- Ổn đònh lớp ( 1’) 2- Kiểm tra bài cũ :(10’) - Nêu tính chất hoá học của Oxit bazơ, viết các phương trình hoá học minh hoạ - Học sinh làm bài tập 1 3- Nêu vấn đề: - Canxi oxit là một oxit bazơ vậy có tính chất của oxit bazơ không. 4- Bài mới : Nguyễn Duy Tuấn Anh  Trang 6  Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 Nguyễn Duy Tuấn Anh TG Hoạt động của thầy và trò Nội dung A. CANXI OXIT 20’ GV: Khẳng đònh CaO thuộc loại oxit bazơ I. Tính chất của canxi oxit 1. Tính chất vật lý HS: quan sát mẫu CaO - Nêu tính chất vật lý cơ bản của CaO HS: Rút ra kết luận Canxi oxit là chất rắn, màu tráng, nóng chảy ở nhiệt độ rất cao (2585 0 C) 2. Tính chất hoá học GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm - Mẫu CaO + H 2 O - Cho mẫu quỳ tính vào dung dòch thu được a) Tác dụng với nước HS: Quan sát, nêu hiện tượng HS: Viết phương trình phản ứng CaO + H 2 O  → Ca(OH) 2 GV: Phản ứng của CaO với nước được gọi là phản ứng tôi vôi - Ca(OH) 2 tan ít trong nước phần tan tạo thành dung dòch bazơ. - CaO hút ẩm mạnh GV: Hướng dẫn học sinh làm thÝ nghiệm - Mẫu CaO + dd HCl b) Tác dụng với axit HS: Làm thí nghiệm HS: Quan sát và nêu hiện tượng HS: Viết phương trình phản ứng CaO + 2HCl  → CaCl 2 + H 2 O GV: Nhờ tính chất này CaO được dùng để khử chua đất trồng trọt, xử lí nước thải của nhiều nhà máy hoá chất. GV: để CaO trong không khí ở nhiệt độ thường, Canxi oxit hấp thụ khí CO 2 tạo thành muối Cacbonat. c) Tác dụng với oxit axit HS: Viết phương trình phản ứng CaO + CO 2  → CaCO 3 HS: Kết luận về Canxi oxit => Canxi oxit là oxit bazơ 3’ Hoạt động 2 II. Ứng dụng của canxi oxit HS: Đọc thông tin SGK HS: Nêu ứng dụng của Canxi oxit Sách giáo khoa 4’ Hoạt động 3: III. Sản xuất Canxi oxit - Nguyên liệu dùng để sản xuất CaO ? GV: Nêu các phản ứng trong lò nung vôi HS: Viết các phương trình phản ứng C + O 2  → 0 t CO 2 ↑ GV: Nhiệt phân huỷ đá vôi thành vôi sống CaCO 3  → 0 t CaO + CO 2 ↑  Trang 7  Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 IV- Củng cố :(7’) HS: Đọc thông tin SgK phần kết luận. Làm bài tập - Viết phương trình phản ứng cho mỗi biến đổi sau : CaCO 3  → CaO  → Ca(OH) 2 CaCl 2 CaCO 3 Ca(NO 3 ) 2 - Trình bày phương pháp để nhận biết các chất rắn sau : CaO, P 2 O 5 , SiO 2 V- Hướng dẫn về nhà:(1’) Học bài, làm các bài tập 1, 2, 3, 4 SgK. Xem trước bài : Phần B. Lưu huỳnh đi oxit Ngày soạn : 23/8/2010 Tuần : 2 Ngày giảng : 27/8/2010 Tiết : 4 BÀI 2 : MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG ( TT ) I- Mục tiêu : 1- Kiến thức : - HS biết được tính chất của Lưu huỳnh đioxit, biết được các ứng dụng của Lưu huỳnh đioxit và phương pháp điều chế SO 2 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. 2- Kó năng : - Rèn luyện kỹ năng viết phương trình phản ứng và làm các bài tập tính toán theo phương trình hoá học. 3- Thái độ : - Giáo dục yêu thích môn học. II- Chuẩn bò GV: - Bảng phụ HS: - Xem trước bài, xem lại tính chất hóa học của oxit. III- Tổ chức bài học : 1- Ổn đònh lớp ( 1’) 2- Kiểm tra bài cũ :(10’) - Nêu tính chất hoá học oxit axit, viết phương trình phản ứng minh hoạ - HS: Làm bài tập 4 Học sinh tổ chức nhận xét 3- Bài mới Nguyễn Duy Tuấn Anh  Trang 8  Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 Nguyễn Duy Tuấn Anh TG Hoạt động của thầy và trò Nội dung B. LƯU HUỲNH ĐIOXIT (SO 2 ) 19’ Hoạt động 1: I. Tính chất của lưu huỳnh đioxit HS: Đọc thông tin SGK 1. Tính chất vật lý - Nêu tính chất vật lý của SO 2 Sách giáo khoa GV: Lưu huỳnh đioxit có những tính chất hoá học của một oxit axit. 2. Tính chất hoá học HS: Nhắc lại từng tính chất a)Tác dụng với nước HS: Viết phương trình phản ứng SO 2 + H 2 O  → H 2 SO 3 Axit sunfurơ GV: Dung dòch H 2 SO 3 làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. GV: SO 2 là chất gây ô nhiêm không khí, là nguyên nhân gây mưa axit. b) Tác dụng với bazơ HS: Viết phương trình phản ứng SO 2 + Ca(OH) 2  → CaSO 3 + H 2 O Canxi sunfit c) Tác dụng với oxit bazơ HS: Viết phương trình phản ứng SO 2 + Na 2 O SO 2 + Na 2 O  → Na 2 SO 3 Natri sunfit SO 2 + BaO SO 2 + BaO  → BaSO 3 Bari sunfit HS: Rút ra kết luận => Lưu huỳnh đioxit là oxit axit 3’ Hoạt động 2 : II. Ứng dụng của lưu huỳnh đi oxit HS: Đọc thông tin SGK HS: Nêu ứng dụng của SO 2 - SO 2 dùng để sản xuất axit sunfuric - Dùng để tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. - Dùng làm chất diệt nấm, mối 4’ Hoạt động 3 : III. Điều chế Lưu huỳnh đi oxit GV: Trong phòng thí nghiệm người ta dùng nguyên liệu là muối sunfit và axit 1. Trong phòng thí nghiệm. HS: Viết phương trình phản ứng Na 2 SO 3 +2HCl → 2NaCl + SO 2 +H 2 O GV: SO 2 có thể thu được bằng cách đẩy không khí ( Ngửa bình thu ) HS: Giải thích GV: Người ta đi từ nguyên liệu quặng pirit sắt đốt trong không khí, học từ quặng lưu huỳnh 2. Trong công nghiệp HS: Viết phương trình phản ứng S + O 2 S + O 2  → 0 t SO 2 FeS 2 + O 2 4FeS 2 + 11O 2  → 0 t 2Fe 2 O 3 + 8SO 2  Trang 9  Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 IV- Củng cố :( 7’) HS: Đọc thông tin SgK phần kết luận. HS: Làm bài tập 1/11 SGK HS: Làm bài tập : Cho 16,2 gam Na 2 SO 3 + vừa đủ với 200ml dung dòch H 2 SO 4 a) Viết phương trình phản ứng xảy ra b) Tính thể tích của khi SO 2 thoát ra ( đktc ) c) Tính nồng độ mol/lit của dung dòch axit đã dùng. V- Hướng dẫn về nhà:(1’) Học bài, làm các bài tập 2, 3, 4, 5, 6 /11 SgK. Xem trước bài : Tính chất hoá học của axit. Ngày soạn : 30/8/2010 Tuần : 3 Ngày giảng : 01/9/2010 Tiết : 5 BÀI 3 : TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA AXIT I- Mục tiêu : 1- Kiến thức : - Học sinh biết được tính chất hoá học chung của axit 2- Kó năng : - Viết phương trình phản ứng của axit - Phân biệt axit, bazơ, muối - Làm bài tập tính toán theo phương trình hoá học 3- Thái độ : - Giáo dục yêu thích môn học - Giáo dục tính cận thận II- Chuẩn bò GV: - Dụng cụ : Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút. - Hoá chất : dd HCl, dd H 2 SO 4 loãng , CuSO 4 , kẽm viên, dd NaOH, quỳ tím, Fe 2 O 3 HS: - Khái niệm axit ở lớp 8. III- Tổ chức bài học : 1- Ổn đònh lớp ( 1’) 2- Kiểm tra bài cũ :(5’) - Nêu đònh nghóa, công thức chung của axit - Học sinh làm bài tập 2/11 SGK 3- Bài mới Nguyễn Duy Tuấn Anh  Trang 10 [...]... Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 IV- Hướng dẫn về nhà:(1’) Học bài, làm các bài tập 2, 3, 4, 5 SgK Chuẩn bò : Đường Xem trước bài : Thực hành Ngày soạn : 12 /9/ 2010 Tuần : 5 Ngày giảng : 15 /9/ 2010 Tiết : 9 BÀI 6 : THỰC HÀNH-TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT VÀ AXIT I- Mục tiêu : 1- Kiến thức : - Thông qua các thí nghiệm thực hành để khắc sâu kiến thức về tính chất hoá học của oxit và tính chất hoá học của axit... THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 IV- Củng cố :( 4’) HS: Đọc thông tin SgK phần kết luận HS: Làm bài tập nhận biết V- Hướng dẫn về nhà:(1’) Học bài, làm các bài tập SgK, xem lại kiên thức bài oxit, axit Xem trước bài : Luyện tập Ngày soạn : 08 /9/ 2010 Ngày giảng : 10 /9/ 2010 BÀI 5 : LUYỆN TẬP Tuần : 4 Tiết : 8 I- Mục tiêu : 1- Kiến thức : - Học sinh ôn lại các tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit... bài tập 6 sgk GV: Tổ chức nhận xét Nguyễn Duy Tuấn Anh  Trang 14  Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 3- Bài mới Nguyễn Duy Tuấn Anh  Trang 15 TG Hoạt động của thầy và trò 15’ Hoạt động Đónh Chi  Trường THCS Mạc1: Nội dung III Axit H2SO4  Giánhững tính9 đặc có o án hoá học chất hoá học riêng GV: Làm thí nghiệm về tính chất đặc biệt 1 Tác dụng với kim loại của H2SO4 đặc - Lấy 2 ống... Ổn đònh lớp ( 1’) 2- Kiểm tra bài cũ :(5’) - Nêu tính chất hoá học của oxit axit ? Nêu tính chất hoá học của oxit bazơ ? Nêu tính chất hoá học của axit 3- Bài mới Nguyễn Duy Tuấn Anh  Trang 19  Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 TG Hoạt động của thầy và trò 30’ Hoạt động 1 : Nội dung I Tiến hành thí nghiệm 1 Tính chất hoá học của oxit a)Thí nghiệm 1: Phản ứng của Canxi GV: Hướng dẫn -... Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 IV- Hoàn thành bản tường trình :( 10’) GV: Nhận xét ý thức GV: Hướng dẫn học sinh thu dọn hoá chất HS: Vệ sinh HS: Nộp bản tường trình V- Hướng dẫn về nhà:(1’) n lại kiến thức về oxit, axit Tiết sau kiểm tra 1 tiết Ngày soạn : 15 /9/ 2010 Ngày giảng : 17 /9/ 2010 BÀI KIỂM TRA VIẾT Tuần : 5 Tiết : 10 I- Mục tiêu : 1- Kiến thức : - Kiểm tra đánh giá kiến thức phần... tính chất hoá học của oxit HS: Điền vào sơ đồ (1) 1- Axit 2- Bazơ 3- Oxit axit ( oxit bazơ ) 4- Dung dòch Bazơ 5- Dung dòch Axit (2) (3) (4) Nội dung I Kiến thức cần nhớ o án hoá học 9  Giá 1 Tính chất hoá học của oxit (3) + Nước (5) +Nước HS: Viết phương trìnhi phản ứng minh hoạ Muố + nước - OXBZtính chất hoá học của axit Nêu OXAX GV: Treo bảng phụ Muối + Kim loại 2 Tính chất hoá học của axit +... Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm  Dd HCl  quytim → HS: quan sát, nêu hiện tượng HS: Rút ra kết luận Nội dung án hoá học 9  Giáo I Tính chất hoá học của axit 1 Axit làm đổi màu chất chỉ thò - Dung dòch axit làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ GV: Tính chất này có thể giúp ta nhận biết dung dòch axit HS: Làm bài tập:Trình bày phương pháp nhận biết các dung dòch không màu:NaCl, HCl GV: Hướng dẫn học sinh... học, giải các bài tập thực hành hoá học 3- Thái độ : - Giáo dục tính cẩn thận trong thí nghiệm, tiết kiệm trong học tập và thực hành hoá học II- Chuẩn bò GV: - Dụng cụ : Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, kẹp ống nghiệm, lọ thuỷ tinh, muôi sắt - Hoá chất : CaO rắn, H2O, P đỏ, dd HCl, dd Na2SO4, dd NaCl, dd BaCl2, quỳ tím HS: - Ôn lại kiến thức về tính chất hoá học của oxit, axit III- Tổ chức bài học. ..  Giáo án hoá học 9 IV- Củng cố :( 4’) HS: Đọc thông tin SgK phần kết luận HS: Nhắc lại nội dung chính của bài Bài tập : Cho các chất Ba(OH)2, Fe(OH)3, SO3, K2O, Mg, Fe, Cu, CuO, P2O5 1) Gọi tên phân loại các chất trên 2) Viết phương trình phản ứng với H2SO4 loãng (Nếu có ) V- Hướng dẫn về nhà:(1’) Học bài, làm các bài tập 1, 4, 6, 7 / 19 SgK Xem trước phần : Axit sunfuric đặc có tính chất hoá học. .. học của oxit bazơ, oxit axit, tính chất hoá học của axit 2- Kó năng : - Rèn luyện các bài tập đònh tính và đònh lượng 3- Thái độ : - Giáo dục yêu thích môn học - Giáo dục tính cẩn thận trong tính toán hoá học II- Chuẩn bò GV: - Bảng phụ ghi các phần cần nhớ và các bài tập có liên quan HS: - Ôn lại kiến thức về tính chất của oxit và axit III- Tổ chức bài học : 1- Ổn đònh lớp ( 1’) 2- Kiểm tra bài cũ . THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 3- Bài mới Nguyễn Duy Tuấn Anh  Trang 15  Trường THCS Mạc Đónh Chi  Giáo án hoá học 9 Nguyễn Duy Tuấn Anh. tính toán theo phương trình phản ứng hoá học, bài toán có lượng chất dư. 2- Kó năng : - Tính toán hoá học 3- Thái độ : - Giáo dục yêu thích môn học, tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 9 cả năm 2010-2011 (2cot), Giáo án Hóa học 9 cả năm 2010-2011 (2cot), Giáo án Hóa học 9 cả năm 2010-2011 (2cot)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay