chính tả lớp 2

66 620 4
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 01:10

. trong bảng sau: STT Chữ cái Tên chữ cái 20 p pê 21 q quy 22 r e-rờ 23 s et-si 24 t tê 25 u u 26 27 v vê 28 x ích-xi 29 y i dài * Học thuộc lòng bảng chữ cái. bị: - 10 - Giáo viên: Ng Thanh Bình Lớp 2 Chính tả Bảng phụ viết bài chính tả. Chép bài 2, 3( SGK - tr 29 ) lên bảng lớp III. Hoạt động dạy học chủ yếu:
- Xem thêm -

Xem thêm: chính tả lớp 2, chính tả lớp 2, chính tả lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn