dau hieu chia het cho 3,cho 9 xin moi

14 400 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 20:10

Trong các số: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. - Số nào chia hết cho 2? - Số nào chia hết cho 5? - Số nào chia hết cho cả 2 và 5? : 2002 2004 2006 2008 20102010 2005 , , , , : , : 2010 Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 1. Nhận xét mở đầu: Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 1. Nhận xét mở đầu: Nhận xét: Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9. Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 1. Nhận xét mở đầu: a. Ví dụ: SGK b. Nhận xét: Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9. 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: a. Ví dụ: Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem: Số 378 có chia hết cho 9 không? Số 253 có chia hết cho 9 không? Kết luận 1: Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 1. Nhận xét mở đầu: a. Ví dụ: SGK b. Nhận xét: Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9. 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: a. Ví dụ: Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem: Số 378 có chia hết cho 9 không? Số 253 có chia hết cho 9 không? Kết luận 1: Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Kết luận 2: Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9. Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 1. Nhận xét mở đầu: a. Ví dụ: SGK b. Nhận xét: Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9. 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: a. Ví dụ: SGK Kết luận 1: Số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Kết luận 2: Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9. b. Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. ?1 Trong các số sau, số nào chia hết cho 9, số nào không chia hết cho 9? 621; 1205; 1327; 6354 Giải: - Số chia hết cho 9: 621; 6354. - Số không chia hết cho 9: 1205; 1327. Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: a. Ví dụ: SGK b. Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. 2. Dấu hiệu chia hết cho 3: a. Ví dụ: Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem: Số 2031 có chia hết cho 3 không? Số 3415 có chia hết cho 3 không? Kết luận 1: Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: a. Ví dụ: SGK b. Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. 2. Dấu hiệu chia hết cho 3: a. Ví dụ: Áp dụng nhận xét mở đầu, xét xem: Số 2031 có chia hết cho 3 không? Số 3415 có chia hết cho 3 không? Kết luận 2: Số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3. Kết luận 1: Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 1. Nhận xét mở đầu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9: a. Ví dụ: SGK b. Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. 2. Dấu hiệu chia hết cho 3: b. Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3. a. Ví dụ: SGK Kết luận 2: Số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3. Kết luận 1: Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. ?2 Điền chữ số vào dấu * để đựơc số 157* chi hết cho 3. Giải: 157* 3 1 5 7 * 3 13 * 3 * {2;5;8} ⇒ + + + ⇒ + ⇒ ∈ M M M [...]...CỦNG CỐ BT 101/41-SGK: Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9? 187; 1347; 2515; 6534; 93 258 Giải: -Số chia hết cho 3: 1347; 6534; 93 258 -Số chia hết cho 9: 6534; 93 258 CỦNG CỐ BT 121/41-SGK: Cho các số: 3564; 4352; 6531; 6570; 1248 a) Viết tập hợp A các số chia hết cho 3 trong các số trên b) Viết tập hợp B các số chia hết cho 9 trong các số trên c) Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện... 1248} b) B = {3564; 6570} c) B ⊂ A Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 có gì khác với dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5? Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 dựa vào chữ số tận cùng còn dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 dựa vào tổng các chữ số HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học kĩ bài đã học nắm vững dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9  BTVN: 103  105 trang 41, 42 SGK 133,134,135,136,138 trang 19 SBT  . chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Kết luận 2: Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9. Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO. không chia hết cho 9. b. Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. ?1
- Xem thêm -

Xem thêm: dau hieu chia het cho 3,cho 9 xin moi, dau hieu chia het cho 3,cho 9 xin moi, dau hieu chia het cho 3,cho 9 xin moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay