dau hieu chia het cho 3,cho 9 xin moi

14 376 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 20:10

. chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Kết luận 2: Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9. Bài 12: DẤU HiỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO. không chia hết cho 9. b. Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9. ?1
- Xem thêm -

Xem thêm: dau hieu chia het cho 3,cho 9 xin moi, dau hieu chia het cho 3,cho 9 xin moi, dau hieu chia het cho 3,cho 9 xin moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay