Bài kiểm tra 45 phút số 1, chương 1, lớp 10 NC

15 453 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 10:10

Họ và tên học sinh: .Lớp: 10A 3 Ngày 02 tháng 10 năm 2010 --------------- THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC. LỚP 10NC. (Bài số 1) Trường THPTPhan Bội Châu HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010-2011 A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) : I.Trả lời trắc nghiệm : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chọn . . . . . . . . . . II. Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Tổng số hạt nhân ngun tử của một ngun tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt pronton là 1. Cho biết ngun tố trên thuộc loại ngun tố nào? A. Ngun tố s B. Ngun tố p C. Ngun tố d D. Ngun tố f Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 4 . X là: A. Nguyên tố s B. Nguyên tố d C. Khí hiếm D.Phi kim Câu 3: Đồng vò nào của cacbon được sử dụng trong việc quy ước đơn vò khối lượng nguyên tử ? A. 12 6 C B. 14 6 C C. 11 6 C D. 13 6 C Câu 4: Ở điều kiện tiêu chuẩn ( đktc) một mol khí chiếm một thể tích bằng: A. 22,4 m 3 B. 22,4 dm 3 C. 22,4 cm 3 D. 2,24 cm 3 Câu 5: Nguyên tố hoá học duy nhất được viết thành 3 ký hiệu hoá học đó là nguyên tố: A. Cacbon B. Hiđro C. Sắt D. Oxi Câu 6: Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 10 nơtron và 8 electron? A. 16 8 O B. 24 12 Mg C. 18 8 O D. 19 9 F Câu 7: Dãy nào sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hoà? A. s 1 , p 3 , d 7 ,f 12 B. s 2 , p 3 , d 1 ,f 12 C. s 2 , p 5 , d 2 ,f 12 D. s 2 , p 6 , d 10 ,f 14 Câu 8: Obitan P y có dạng hình số 8 nổi. A. Được định hướng theo trục z. B. Được định hướng theo trục y C. Được định hướng theo trục x. D. Khơng định hướng theo trục nào Câu 9: Nếu ngun tử khối trung bình kí hiệu là - A . Thì cơng thức tính ngun tử khối trung bình sẽ là: A. - A = . 100. a A bB B. - A = 100. .a A bB C. - A = a.A+ b.B 100 D. - A = 100 .a A bB+ Trong ®ã a vµ b lµ phÇn tr¨m t¬ng øng víi c¸c ®ång vÞ cã sè khèi A vµ B. Câu 10: Trong nguyªn tư, c¸c electron qut dÞnh tÝnh chÊt ho¸ häc cđa mét nguyªn tè lµ : A. C¸c electron líp ngoµi cïng ®èi víi c¸c nguyªn tè s, p vµ c¶ líp s¸t ngoµi cïng víi c¸c nguyªn tè hä d, f. B. C¸c electron ho¸ trÞ. C. C¸c electron ë líp ngoµi cïng. D. TÊt c¶ A, B, C ®Ịu sai. B. TỰ LUẬN ( 5 điểm) 1. (2 ®iĨm) : Cho c¸c kÝ hiƯu c¸c nguyªn tư sau: 8 A , 18 B, 12 C, 30 D. H·y: a) ViÕt cÊu h×nh electron nguyªn tư d¹ng ®Çy ®đ cđa tõng nguyªn tư. b) Cho biÕt sè electron ngoµi cïng cđa mçi nguyªn tư. c) Nguyªn tè nµo lµ kim lo¹i, phi ki hay khÝ hiÕm? d) Cho biÕt nguyªn tè nµo lµ nguyªn tè s, p, d hay f? 2. (2 ®iĨm): Trong tù nhiªn brom cã hai ®ång vÞ bỊn: 79 35 Br chiÕm 50,69% sè nguyªn tư vµ 81 35 Br chiÕm 49,31% sè nguyªn tư. H·y t×m nguyªn tư khèi trung b×nh cđa brom. 3.(1 ®iĨm): B¸n kÝnh nguyªn tư beri (0,089nm) lín h¬n b¸n kÝnh nguyªn tư bo (0,080nm) do nguyªn nh©n g×? Gi¶i thÝch b»ng kh¸i nhiƯm obitan nguyªn tư. --HÕt-- Mã đề Họ và tên học sinh: .Lớp: 10A 3 Ngày 02 tháng 10 năm 2010 --------------- THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC. LỚP 10NC. (Bài số 1) Trường THPTPhan Bội Châu HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010-2011 A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) : I.Trả lời trắc nghiệm : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chọn . . . . . . . . . . II. Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: CÊu h×nh electron thu gän cđa nguyªn tè R lµ: [Ne]3s 2 3p 4 . VËy sè proton trong h¹t nh©n nguyªn tư cđa nguyªn tè ®ã lµ: A. 13 B. 14 C. 15 D. 16 Câu 2: Nguyên tố hoá học duy nhất mà thành phần hạt nhân một đồng vò nguyên tử có số nơtron bằng 0. Vậy nguyên tố đó là: A. Hiđro B. Sắt C. Cacbon D. Oxi Câu 3: Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 12 proton, 12 nơtron và 12 electron? A: 17 8 O B: 24 12 Mg C: 18 8 O D: 19 9 F Câu 4: Số electron tối đa trong các lớp K, L, M, N, O lần lần lượt là: A. 2, 8, 18, 50, 64 B. 2, 8, 18, 32, 50 C. 2, 8, 18, 64, 68 D. 2, 8, 18, 32, 68 Câu 5: Các obitan trong 1 phân lớp electron: A. Có cùng sự định hướng trong khơng gian. B. Khác nhau về mức năng lượng. C. Có hình dạng khơng phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp. D. Có cùng mức năng lượng. Câu 6: Ở điều kiện tiêu chuẩn ( đktc), số nguyên tử hoặc phân tử trong một mol khí là: A. 6.10 23 B. 0,6.10 23 C. 60.10 23 D. 16.10 23 Câu 7: Trong nguyªn tư, c¸c electron qut dÞnh tÝnh chÊt ho¸ häc cđa mét nguyªn tè lµ : A. C¸c electron ë líp ngoµi cïng. B. C¸c electron ho¸ trÞ. C. C¸c electron líp ngoµi cïng ®èi víi c¸c nguyªn tè s, p vµ c¶ líp s¸t ngoµi cïng víi c¸c nguyªn tè hä d, f. D. TÊt c¶ A, B, C ®Ịu sai. Câu 8: Ngun tử của một ngun tố R có tổng số các loại hạt bằng 80, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt khơng mang điện là 20 hạt. Cấu hình electron của ngun tử R là: A. [Ar]3d 10 4s 1 B. [Ar]3d 5 3s 1 C. [Ar]3d 5 4s 2 D. [Ar]3d 6 4s 2 Câu 9: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 . X là: A. Khí hiếm B. Nguyên tố d C. Phi kim D. Nguyên tố s Câu 10: Một đơn vò khối lượng nguyên tử tính ra gam bằng: A. 1,66005.10 -24 kg B. 1,6605.10 -24 g C. 1,66005.10 -24 g D. 1,6605.10 -27 g B. TỰ LUẬN ( 5 điểm) 1. (2 ®iĨm): Cho c¸c kÝ hiƯu c¸c nguyªn tư sau: 28 A , 9 B, 18 C, 19 D. H·y: a) ViÕt cÊu h×nh electron nguyªn tư d¹ng ®Çy ®đ cđa tõng nguyªn tư. b) Cho biÕt sè electron ngoµi cïng cđa mçi nguyªn tư. c) Nguyªn tè nµo lµ kim lo¹i, phi ki hay khÝ hiÕm? d) Cho biÕt nguyªn tè nµo lµ nguyªn tè s, p, d hay f? 2.(2 ®iĨm) : Cho biÕt nguyªn tư khèi trung b×nh cđa iri®i lµ 192,22. Iri®i trong tù nhiªn cã hai ®ång vÞ lµ 191 77 Ir vµ 193 77 Ir . H·y tÝnh phÇn tr¨m sè nguyªn tư cđa 191 77 Ir . 3.(1 ®iĨm): B¸n kÝnh nguyªn tư natri (0,157nm) lín h¬n b¸n kÝnh nguyªn tư clo (0,099nm) do nguyªn nh©n g×? Gi¶i thÝch b»ng kh¸i nhiƯm obitan nguyªn tư. --HÕt— Mã đề Họ và tên học sinh: .Lớp: 10A 3 Ngày 02 tháng 10 năm 2010 --------------- THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC. LỚP 10NC. (Bài số 1) Trường THPTPhan Bội Châu HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010-2011 A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) : I.Trả lời trắc nghiệm : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chọn . . . . . . . . . . II. Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Ngun tố X có cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 1 . X là: A. Kim loại B. Phi kim C. Khí hiếm D. Ngun tố d Câu 2: Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào là đồng vị của nhau: A. K 40 19 và Ar 40 18 B. 2 O và 3 O C. 16 8 O và 17 8 O D. Kim cương và than chì Câu 3: CÊu h×nh electron ®Çy ®đ cđa nguyªn tè R lµ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 . VËy sè proton cã trong h¹t nh©n cđa nguyªn tư ®ã lµ: A. 14 B. 15 C. 12 D. 13 Câu 4: Nguyên tố hoá học duy nhất mà thành phần hạt nhân một đồng vò nguyên tử có chỉ có một hạt proton . Vậy nguyên tố đó là: A. Cacbon B. Hiđro C. Oxi D. Sắt Câu 5: Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 9 nơtron và 8 electron? A: 18 8 O B: 19 9 F C: 24 12 Mg D: 17 8 O Câu 6: Thứ tự mức năng lượng tăng dần nào ®óng ? A. 3s3d4s3p B. 3p3s4s3d C. 4s3d4p5s D. 4p5s5p4d. Câu 7: Obitan ngun tử hiđro ở trạng thái cơ bản có dạng hình cầu và có bán kính ngun tử trung bình là: A. 0,045nm B. 0,098nm C. 0,053nm D. 0,058nm Câu 8: Trong các kí hiệu nguyên tử sau, thể hiện bao nhiêu nguyên tố hóa học? 10 5 A, 64 29 B, 84 36 C, 11 5 D, 109 47 G, 63 29 H, 40 19 E, 40 18 L, 54 24 M, 106 47 J A. 5 B. 7 C. 6 D. 8 Câu 9: CÊu h×nh electron cđa nguyªn tư Cl (Z= 17) lµ: A 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3p 6 B .1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 Câu 10: Cấu hình electron ngun tử của một ngun tố là [Ar]3d 10 4s 2 4p 5 . Trong ngun tử số hạt mang điện nhiều hơn số hạt khơng mạng điện là 25 hạt. Kí hiệu ngun tử của X là: A. 90 35 X B. 115 35 X C. 45 35 X D. 80 35 X B. TỰ LUẬN ( 5 điểm) 1. (2 ®iĨm): Cho c¸c kÝ hiƯu c¸c nguyªn tư sau: 20 A , 26 B, 15 C, 10 D. H·y: a) ViÕt cÊu h×nh electron nguyªn tư d¹ng ®Çy ®đ cđa tõng nguyªn tư. b) Cho biÕt sè electron ngoµi cïng cđa mçi nguyªn tư. c) Nguyªn tè nµo lµ kim lo¹i, phi ki hay khÝ hiÕm? d) Cho biÕt nguyªn tè nµo lµ nguyªn tè s, p, d hay f? 2.(2 ®iĨm) : Trong tự nhiên Gali có 2 đồng vị là 69 Ga (60,1%) và 71 Ga (39,9%). H·y tính nguyªn tư khèi trung bình của Gali? 3.(1 ®iĨm): B¸n kÝnh nguyªn tư Li (0,123nm) lín h¬n b¸n kÝnh nguyªn tư flo(0,064nm) do nguyªn nh©n g×? Gi¶i thÝch b»ng kh¸i nhiƯm obitan nguyªn tư. --HÕt-- Mã đề Họ và tên học sinh: .Lớp: 10A 3 Ngày 02 tháng 10 năm 2010 --------------- THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC. LỚP 10NC. (Bài số 1) Trường THPTPhan Bội Châu HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010-2011 A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) : I.Trả lời trắc nghiệm : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chọn . . . . . . . . . . II. Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Ngun tử X có 6 electron s. Ngun tử Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8 hạt. Trong phân tử hợp chất giữa X và Y có bao nhiêu electron? A.27 B.28 C.29 D.30 Câu 2: Ngun tố X có cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 . X là: A. Kim loại B. Phi kim C. Khí hiếm D. Ngun tố d Câu 3: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng: A. Số khối B. Số nơtron C. Số proton và nơtron D. Điện tích hạt nhân Câu 4: CÊu h×nh electron ®Çy ®đ cđa nguyªn tư 31 R lµ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 . VËy tỉng sè c¸c h¹t mang ®iƯn trong nguyªn tư nhiỊu h¬n sè h¹t kh«ng m¹ng ®iƯn lµ: A. 42 B. 14 C. 44 D. 43 Câu 5: Nguyên tố hoá học duy nhất mà thành phần cấu tạo của nguyên tử có chỉ có hai loại hạt. Vậy nguyên tố đó là: A. Hiđro B. Cacbon C. Sắt D. Oxi Câu 6: Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 8 nơtron và 8 electron? A. 19 9 F B. 24 12 Mg C. 16 8 O D. 18 8 O Câu 7: Thứ tự một số lớp electron trong nguyên tử nào ®óng? A. K, L, M B. O, P,N C. O, Q, P D. Q, O, P Câu 8: Số obitan ngun tử trong các lớp M, N, O, P và các phân lớp s, p, d, f lần lượt là: A. 1; 3; 5; 7 và 1; 4; 9; 16 B. 9; 16 ; 25; 36 và 1; 3; 5; 7 C. 1; 4; 5; 7 và 1; 3; 9; 16 D. 1; 3; 5; 9 và 1; 4; 7; 16 Câu 9: Trong các kí hiệu nguyên tử sau, thể hiện bao nhiêu nguyên tố hóa học? 10 5 A, 64 29 B, 84 36 C, 11 5 D, 109 47 G, 63 29 H, 40 19 E, 40 18 L, 106 47 J A. 5 B. 7 C. 6 D. 8 Câu 10: Các đồng vị của cùng một ngun tố có : A. Cùng số notron, khác số khối C. Cùng số hiệu khác số khối B. Cùng số khối, khác số notron D. Cùng số proton và số notron B. TỰ LUẬN ( 5 điểm) 1. (2 ®iĨm): Cho c¸c kÝ hiƯu c¸c nguyªn tư sau: 11 A , 24 B, 10 C, 16 D. H·y: a) ViÕt cÊu h×nh electron nguyªn tư d¹ng ®Çy ®đ cđa tõng nguyªn tư. b) Cho biÕt sè electron ngoµi cïng cđa mçi nguyªn tư. c) Nguyªn tè nµo lµ kim lo¹i, phi ki hay khÝ hiÕm? d) Cho biÕt nguyªn tè nµo lµ nguyªn tè s, p, d hay f? 2.(2 ®iĨm) : Khối lượng ngun tử trung bình của ngun tố R là 79,91. R có hai đồng vị. Biết 79 R chiếm 54,5%. H·y xác định số khối của đồng vị thứ hai? 3. (1 ®iĨm): B¸n kÝnh nguyªn tư hi®ro (0,053nm) lín h¬n b¸n kÝnh nguyªn tư heli (0,013nm) do nguyªn nh©n g×? Gi¶i thÝch b»ng kh¸i nhiƯm obitan nguyªn tư. --HÕt-- Mã đề BAØI LAØM ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Họ và tên học sinh: .Lớp: 10A 4 Ngày 29 tháng 9 năm 2010 --------------- THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC. LỚP 10NC. (Bài số 1) Trường THPTPhan Bội Châu HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010-2011 A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) : I.Trả lời trắc nghiệm : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chọn . . . . . . . . . . II. Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Tổng số hạt nhân ngun tử của một ngun tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt pronton là 1. Cho biết ngun tố trên thuộc loại ngun tố nào? A. Ngun tố s B. Ngun tố p C. Ngun tố d D. Ngun tố f Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 4 . X là: A. Nguyên tố s B. Phi kim C. Khí hiếm D. Nguyên tố d Câu 3: Đồng vò nào của cacbon được sử dụng trong việc quy ước đơn vò khối lượng nguyên tử ? A. 13 6 C B. 14 6 C C. 11 6 C D. 12 6 C Câu 4: Ở điều kiện tiêu chuẩn ( đktc) một mol khí chiếm một thể tích bằng: A. 22,4 m 3 B. 22,4 dm 3 C. 22,4 cm 3 D. 2,24 cm 3 Câu 5: Nguyên tố hoá học duy nhất được viết thành 3 ký hiệu hoá học đó là nguyên tố: A. Cacbon B. Oxi C. Sắt D. Hiđro Câu 6: Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 10 nơtron và 8 electron? A. 18 8 O B. 24 12 Mg C. 16 8 O D. 19 9 F Câu 7: Dãy nào sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hoà? A. s 1 , p 3 , d 7 ,f 12 B. s 2 , p 6 , d 10 ,f 14 C. s 2 , p 5 , d 2 ,f 12 D. s 2 , p 3 , d 1 ,f 12 Câu 8: Obitan P y có dạng hình số 8 nỗi A. Được định hướng theo trục z. B. Được định hướng theo trục x. C. Được định hướng theo trục y D. Khơng định hướng theo trục nào Câu 9: Nếu ngun tử khối trung bình kí hiệu là - A . Thì cơng thức tính ngun tử khối trung bình sẽ là: A. - A = . 100. a A bB B. - A = 100. .a A bB C. - A = 100 .a A bB+ D. - A = a.A+ b.B 100 Trong ®ã a vµ b lµ phÇn tr¨m t¬ng øng víi c¸c ®ång vÞ cã sè khèi A vµ B. Câu 10: Trong nguyªn tư, c¸c electron qut dÞnh tÝnh chÊt ho¸ häc cđa mét nguyªn tè lµ : A. C¸c electron ho¸ trÞ. B. C¸c electron ë líp ngoµi cïng. C. C¸c electron líp ngoµi cïng ®èi víi c¸c nguyªn tè s, p vµ c¶ líp s¸t ngoµi cïng víi c¸c nguyªn tè hä d, f. D. TÊt c¶ A, B, C ®Ịu sai. B. TỰ LUẬN ( 5 điểm) 1. (2 ®iĨm) : Cấu hình electron nguyªn tư thu gän của Cr là [Ar]3d 5 4s 1 : H·y: a) ViÕt cÊu h×nh electron nguyªn tư d¹ng ®Çy ®đ vµ cÊu h×nh electron theo líp cđa nguyªn tư Cr. b) ViÕt kÝ hiƯu nguyªn tư crom. BiÕt trong h¹t nh©n nguyªn tư crom sè n¬tron nhiỊu h¬n sè proton lµ 4. 2. (2 ®iĨm): Trong tù nhiªn brom cã hai ®ång vÞ bỊn: 79 35 Br chiÕm 50,69% sè nguyªn tư vµ 81 35 Br chiÕm 49,31% sè nguyªn tư. H·y t×m nguyªn tư khèi trung b×nh cđa brom. 3.(1 ®iĨm): B¸n kÝnh nguyªn tư beri (0,089nm) lín h¬n b¸n kÝnh nguyªn tư bo (0,080nm) do nguyªn nh©n g×? Gi¶i thÝch b»ng kh¸i nhiƯm obitan nguyªn tư. . --HÕt-- Mã đề Họ và tên học sinh: .Lớp: 10A 4 Ngày 29 tháng 9 năm 2010 --------------- THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC. LỚP 10NC. (Bài số 1) Trường THPTPhan Bội Châu HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010-2011 A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) : I.Trả lời trắc nghiệm : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chọn . . . . . . . . . . II. Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: CÊu h×nh electron thu gän cđa nguyªn tè R lµ: [Ne]3s 2 3p 4 . VËy sè proton trong h¹t nh©n nguyªn tư cđa nguyªn tè ®ã lµ: A. 16 B. 15 C. 14 D. 13 Câu 2: Nguyên tố hoá học duy nhất mà thành phần hạt nhân một đồng vò nguyên tử có số nơtron bằng 0. Vậy nguyên tố đó là: A. Hiđro B. Sắt C. Cacbon D. Oxi Câu 3: Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 12 proton, 12 nơtron và 12 electron? A: 24 12 Mg B: 17 8 O C: 18 8 O D: 19 9 F Câu 4: Số electron tối đa trong các lớp K, L, M, N, O lần lần lượt là: A. 2, 8, 18, 50, 64 B.2, 8, 18, 64, 68 C. 2, 8, 18, 32, 50 D. 2, 8, 18, 32, 68 Câu 5: Các obitan trong 1 phân lớp electron: A. Có cùng sự định hướng trong khơng gian. B. Có cùng mức năng lượng. C. Có hình dạng khơng phụ thuộc vào đặc điểm mỗi phân lớp. D. Khác nhau về mức năng lượng. Câu 6: Ở điều kiện tiêu chuẩn ( đktc), số nguyên tử hoặc phân tử trong một mol khí là: A. 6.10 23 B. 0,6.10 23 C. 60.10 23 D. 16.10 23 Câu 7: Trong nguyªn tư, c¸c electron qut dÞnh tÝnh chÊt ho¸ häc cđa mét nguyªn tè lµ : A. C¸c electron ho¸ trÞ. B. C¸c electron ë líp ngoµi cïng. C. C¸c electron líp ngoµi cïng ®èi víi c¸c nguyªn tè s, p vµ c¶ líp s¸t ngoµi cïng víi c¸c nguyªn tè hä d, f. D. TÊt c¶ A, B, C ®Ịu sai. Câu 8: Ngun tử của một ngun tố R có tổng số các loại hạt bằng 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt khơng mang điện là 22 hạt. Điện tích hạt nhân của R là: A. 20 B. 22 C. 24 D. 26 Câu 9: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 . X là: A. Phi kim B. Nguyên tố s C. Khí hiếm D. Nguyên tố d Câu 10: Một đơn vò khối lượng nguyên tử tính ra gam bằng: A. 1,66005.10 -24 kg B. 1,6605.10 -24 g C. 1,66005.10 -24 g D. 1,6605.10 -27 g B. TỰ LUẬN ( 5 điểm) 1. (2 ®iĨm): Cấu hình electron nguyªn tư thu gän của Ni là [Ar]3d 8 4s 2 : H·y: a) ViÕt cÊu h×nh electron nguyªn tư d¹ng ®Çy ®đ vµ cÊu h×nh electron theo líp cđa nguyªn tư Ni. b) ViÕt kÝ hiƯu nguyªn tư niken. BiÕt trong h¹t nh©n nguyªn tư niken sè n¬tron nhiỊu h¬n sè proton lµ 3. 2.(2 ®iĨm) : Cho biÕt nguyªn tư khèi trung b×nh cđa iri®i lµ 192,22. Iri®i trong tù nhiªn cã hai ®ång vÞ lµ 191 77 Ir vµ 193 77 Ir . H·y tÝnh phÇn tr¨m sè nguyªn tư cđa 191 77 Ir . 3.(1 ®iĨm): B¸n kÝnh nguyªn tư natri (0,157nm) lín h¬n b¸n kÝnh nguyªn tư clo (0,099nm) do nguyªn nh©n g×? Gi¶i thÝch b»ng kh¸i nhiƯm obitan nguyªn tư. --HÕt— Mã đề Họ và tên học sinh: .Lớp: 10A 4 Ngày 29 tháng 9 năm 2010 --------------- THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC. LỚP 10NC. (Bài số 1) Trường THPTPhan Bội Châu HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010-2011 A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) : I.Trả lời trắc nghiệm : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chọn . . . . . . . . . . II. Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Ngun tố X có cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 1 . X là: A. Kim loại B. Phi kim C. Khí hiếm D. Ngun tố d Câu 2: Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào là đồng vị của nhau: A. K 40 19 và Ar 40 18 B. 16 8 O và 17 8 O C. 2 O và 3 O D. Kim cương và than chì Câu 3: CÊu h×nh electron ®Çy ®đ cđa nguyªn tè R lµ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 . VËy sè electron n»m ë vá nguyªn tư cđa nguyªn tè ®ã lµ: A. 12 B. 13 C. 14 D. 15 Câu 4: Nguyên tố hoá học duy nhất mà thành phần hạt nhân một đồng vò nguyên tử có chỉ có một hạt proton . Vậy nguyên tố đó là: A. Cacbon B. Hiđro C. Oxi D. Sắt Câu 5: Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 9 nơtron và 8 electron? A: 24 12 Mg B: 17 8 O C: 18 8 O D: 19 9 F Câu 6: Thứ tự mức năng lượng tăng dần nào sai ? A. 3s3d4s3p B. 3s3p4s3d C. 4s3d4p5s D. 4p5s4d5p. Câu 7: Obitan ngun tử hiđro ở trạng thái cơ bản có dạng hình cầu và có bán kính ngun tử trung bình là: A. 0,045nm B. 0,098nm C. 0,053nm D. 0,058nm Câu 8: Trong các kí hiệu nguyên tử sau, thể hiện bao nhiêu nguyên tố hóa học? 10 5 A, 64 29 B, 84 36 C, 11 5 D, 109 47 G, 63 29 H, 40 19 E, 40 18 L, 54 24 M, 106 47 J A. 5 B. 7 C. 6 D. 8 Câu 9: CÊu h×nh electron cđa nguyªn tư Cl (Z= 17) lµ: A 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 3p 6 B .1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 Câu 10: Ngun tử của một ngun tố X có tổng số các loại hạt bằng 115. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt khơng mạng điện là 25 hạt. Kí hiệu ngun tử của X là: A. 80 35 X B. 90 35 X C. 45 35 X D. 115 35 X B. TỰ LUẬN ( 5 điểm) 1. (2 ®iĨm): Cấu hình electron nguyªn tư thu gän của Zn là [Ar]3d 10 4s 2 : H·y: a) ViÕt cÊu h×nh electron nguyªn tư d¹ng ®Çy ®đ vµ cÊu h×nh electron theo líp cđa nguyªn tư Zn. b) ViÕt kÝ hiƯu nguyªn tư kÏm. BiÕt trong h¹t nh©n nguyªn tư kÏm sè n¬tron nhiỊu h¬n sè proton lµ 5. 2.(2 ®iĨm) : Trong tự nhiên Gali có 2 đồng vị là 69 Ga (60,1%) và 71 Ga (39,9%). H·y tính nguyªn tư khèi trung bình của Gali? 3.(1 ®iĨm): B¸n kÝnh nguyªn tư Li (0,123nm) lín h¬n b¸n kÝnh nguyªn tư flo(0,064nm) do nguyªn nh©n g×? Gi¶i thÝch b»ng kh¸i nhiƯm obitan nguyªn tư. --HÕt-- Họ và tên học sinh: .Lớp: 10A 4 Ngày 29 tháng 9 năm 2010 --------------- THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC. LỚP 10NC. (Bài số 1) Trường THPTPhan Bội Châu HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2010-2011 Mã đề Mã đề A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) : I.Trả lời trắc nghiệm : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chọn . . . . . . . . . . II. Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Ngun tử X có 7 electron p. Ngun tử Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8 hạt. Trong phân tử hợp chất giữa X và Y có bao nhiêu electron? A.54 B.36 C.64 D.30 Câu 2: Ngun tố X có cấu hình electron: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 . X là: A. Kim loại B. Phi kim C. Khí hiếm D. Ngun tố d Câu 3: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng: A. Số khối B. Số nơtron C. Điện tích hạt nhân D. Số proton và nơtron Câu 4: CÊu h×nh electron ®Çy ®đ cđa nguyªn tè R lµ: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 . VËy tỉng sè c¸c h¹t mang ®iƯn trong nguyªn tư cđa nguyªn tè ®ã lµ: A. 24 B. 26 C. 28 D. 30 Câu 5: Nguyên tố hoá học duy nhất mà thành phần cấu tạo của nguyên tử có chỉ có hai loại hạt. Vậy nguyên tố đó là: A. Sắt B. Cacbon C. Hiđro D. Oxi Câu 6: Nguyên tử nào trong số các nguyên tử sau đây chứa 8 proton, 8 nơtron và 8 electron? A. 18 8 O B. 24 12 Mg C. 16 8 O D. 19 9 F Câu 7: Thứ tự một số lớp electron trong nguyên tử nào sai? A. K, L, M B. N, O, P C. O, Q, P D. O, P, Q Câu 8: Số obitan ngun tử trong các lớp K, L, M, N và các phân lớp s, p, d, f lần lượt là: A. 1; 4; 9; 16 và 1; 3; 5; 7 B. 1; 3; 5; 7 và 1; 4; 9; 16 C. 1; 4; 5; 7 và 1; 3; 9; 16 D. 1; 3; 5; 9 và 1; 4; 7; 16 Câu 9: Trong các kí hiệu nguyên tử sau, thể hiện bao nhiêu nguyên tố hóa học? 10 5 A, 64 29 B, 84 36 C, 11 5 D, 109 47 G, 63 29 H, 40 19 E, 40 18 L, 106 47 J A. 5 B. 7 C. 6 D. 8 Câu 10: Các đồng vị của cùng một ngun tố có : A. Cùng số notron, khác số khối C. Cùng số proton và số notron B. Cùng số khối, khác số notron D. Cùng số hiệu khác số khối B. TỰ LUẬN ( 5 điểm) 1. (2 ®iĨm): Cấu hình electron nguyªn tư thu gän của Mn là [Ar]3d 5 4s 2 : H·y: a) ViÕt cÊu h×nh electron nguyªn tư d¹ng ®Çy ®đ vµ cÊu h×nh electron theo líp cđa nguyªn tư Mn. b) ViÕt kÝ hiƯu nguyªn tư mangan. BiÕt trong h¹t nh©n nguyªn tư mangan sè n¬tron nhiỊu h¬n sè proton là 5. 2.(2 ®iĨm) : Khối lượng ngun tử trung bình của ngun tố R là 79,91. R có hai đồng vị. Biết 79 R chiếm 54,5%. H·y xác định số khối của đồng vị thứ hai? 3. (1 ®iĨm): B¸n kÝnh nguyªn tư hi®ro (0,053nm) lín h¬n b¸n kÝnh nguyªn tư heli (0,013nm) do nguyªn nh©n g×? Gi¶i thÝch b»ng kh¸i nhiƯm obitan nguyªn tư. --HÕt-- BÀI LÀM ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thay ñoåi  [...]... NĂM HỌC 2 010- 2011 KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC LỚP 1 0NC (Bài số 1) THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đ ề) Họ và tên học sinh: Lớp: 10A 4 Ngày 29 tháng 9 năm 2 010 A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) : I.Trả lời trắc nghiệm : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chọn II Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Dãy nào sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hoà? A s1, p3, d7,f12 B s2, p6, d10,f14 C... NĂM HỌC 2 010- 2011 KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC LỚP 1 0NC (Bài số 1) THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đ ề) Họ và tên học sinh: Lớp: 10A 4 Ngày 29 tháng 9 năm 2 010 A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) : I.Trả lời trắc nghiệm : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Chọn II Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Thứ tự một số lớp electron trong nguyên tử nào sai? A K, L, M B N, O, P C O, Q, P Câu 2: Số obitan... thÝch t¹i sao HÕt Mã đề Trường THPTPhan Bội Châu HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2 010- 2011 KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC LỚP 1 0NC (Bài số 1) THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đ ề) Họ và tên học sinh: Lớp: 10A 4 Ngày 29 tháng 9 năm 2 010 A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) : I.Trả lời trắc nghiệm : Câu 1 2 3 Chọn 4 5 6 7 8 9 10 II Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Thứ tự mức năng lượng tăng dần nào... ngun tố có : A Cùng số notron, khác số khối B Cùng số khối, khác số notron C Cùng số proton và số notron D Cùng số hiệu khác số khối Câu 5: Ngun tử X có 7 electron p Ngun tử Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điện của X là 8 hạt Trong phân tử hợp chất giữa X và Y có bao nhiêu electron? A.54 B.36 C.64 D.30 Câu 6: Ngun tố X có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s24p6 X là: A Kim... KỲ 1 - NĂM HỌC 2 010- 2011 KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC LỚP 1 0NC (Bài số 1) THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đ ề) Họ và tên học sinh: Lớp: 10A 4 Ngày 29 tháng 9 năm 2 010 A.Phần trắc nghiệm (5,0 diểm) : I.Trả lời trắc nghiệm : Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chọn II Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Số electron tối đa trong các lớp K, L, M, N, O lần lần lượt là: A 2, 8, 18, 50, 64 B.2,... điện là 22 hạt Điện tích hạt nhân của R là: A 20 B 22 C 24 D 26 2 2 6 2 6 10 1 Câu 6: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s X là: A Phi kim B Nguyên tố s C Khí hiếm D Nguyên tố d Câu 7: Một đơn vò khối lượng nguyên tử tính ra gam bằng: A 1,6 6005 .10- 24kg B 1,6 605 .10- 24g C 1,6 6005 .10- 24g D 1,6 605 .10- 27g Câu 8: CÊu h×nh electron thu gän cđa nguyªn tè R lµ: [Ne]3s 23p4 VËy... obitan ngun tử trong các lớp K, L, M, N và các phân lớp s, p, d, f lần lượt là: A 1; 4; 9; 16 và 1; 3; 5; 7 B 1; 3; 5; 7 và 1; 4; 9; 16 C 1; 4; 5; 7 và 1; 3; 9; 16 9 10 D O, P, Q D 1; 3; 5; 9 và 1; 4; 7; 16 - Câu 3: Nếu ngun tử khối trung bình kí hiệu là A Thì cơng thức tính nguyªn tư khối trung bình sẽ là: - A A = 100 .a A bB - B A = a.A+ b.B 100 - 100 C A = a A + bB - D A = a A 100 .bB Trong ®ã a vµ... 1 21,7 5 3.(1 ®iĨm): Trong cÊu h×nh electron nguyªn tư cđa mét nguyªn tè X, sè electron trªn c¸c ph©n líp s b»ng 2 sè 3 electron trªn c¸c ph©n líp p Tỉng sè electron trªn c¸c ph©n líp p b»ng 6 lÇn sè electron tèi ®a trªn mét ph©n líp s H·y cho biÕt X lµ kim lo¹i, phi kim hay khÝ hiÕm ? Gi¶i thÝch t¹i sao HÕt Trường THPTPhan Bội Châu Mã đề HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2 010- 2011 KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC LỚP 1 0NC. .. 3s23p5 C 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 D 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 Câu 5: Ngun tử của một ngun tố X có tổng số các loại hạt bằng 115 Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt khơng mạng điện là 25 hạt Kí hiệu ngun tử của X là: 80 90 45 115 A 35 X B 35 X C 35 X D 35 X Câu 6: Ngun tố X có cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d104s24p1 X là: A Kim loại B Phi kim C Khí hiếm Câu 7: Trong những hợp chất sau đây, cặp chất... B s2, p6, d10,f14 C s2, p5, d2,f12 D s2, p3, d1,f12 Câu 2: Obitan Py có dạng hình số 8 nỗi A Được định hướng theo trục z B Được định hướng theo trục x C Được định hướng theo trục y D Khơng định hướng theo trục nào - Câu 3: Nếu ngun tử khối trung bình kí hiệu là A Thì cơng thức tính ngun tử khối trung bình sẽ là: - a A - 100 .a A - 100 A A = B A = C A = 100 .bB bB a A + bB Trong ®ã a vµ b lµ phÇn tr¨m . sinh: .Lớp: 10A 3 Ngày 02 tháng 10 năm 2 010 --------------- THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC. LỚP 1 0NC. (Bài số 1). sinh: .Lớp: 10A 3 Ngày 02 tháng 10 năm 2 010 --------------- THỜI GIAN: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) KIỂM TRA MÔN: HOÁ HỌC. LỚP 1 0NC. (Bài số 1)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài kiểm tra 45 phút số 1, chương 1, lớp 10 NC, Bài kiểm tra 45 phút số 1, chương 1, lớp 10 NC, Bài kiểm tra 45 phút số 1, chương 1, lớp 10 NC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay