Hợp đồng kiểm toán, Phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán

5 1,988 20
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2012, 14:32

Hợp đồng kiểm toán, Phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán CƠNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ NHĨM KIỂM TỐN A2501/3Tên NgàyNgười thực hiệnNgười sốt xét 1Người sốt xét 2PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ NHĨM KIỂM TỐNNội dung cơng việc Thành viênNgày hồn thànhA- KẾ HOẠCH KIỂM TỐNA110 Chấp nhận khách hàng mới và đánh giá rủi ro hợp đồng A120 Chấp nhận, duy trì khách hàng cũ và đánh giá rủi ro hợp đồng A230 Thư gửi khách hàng về Kế hoạch kiểm tốn A240 Danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp A260 Cam kết về tính độc lập của thành viên nhóm kiểm tốn A270 Sốt xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm tốn viên A280 Biện pháp đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm tốn A290 Trao đổi với Ban Giám đốc đơn vị về kế hoạch kiểm tốn A310 Tìm hiểu khách hàng và mơi trường hoạt động A410 Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền A420 Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền A430 Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, tính giá thành và giá vốn A440 Tìm hiểu chu trình lương và phải trả người lao động A450 Tìm hiểu chu trình TSCĐ và xây dựng cơ bản A510 Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính A610 Đánh giá chung về hệ thống kiểm sốt nội bộ của đơn vị A620 Trao đổi với Ban Giám đốc về gian lận A630 Trao đổi với bộ phận Kiểm tốn nội bộ/Ban kiểm sốtA710 Xác định mức trọng yếu kế hoạch – thực hiện A810 Xác định phương pháp chọn mẫuA910 Tổng hợp kế hoạch kiểm tốn B- TỔNG HỢP, KẾT LUẬN VÀ LẬP BÁO CÁOB110 Phê duyệt phát hành báo cáo kiểm tốn và Thư quản lý B120 Sốt xét chất lượng của thành viên Ban Giám đốc độc lập B130 Sốt xét giấy tờ làm việc chi tiết B210 Thư quản lý năm nay B310 Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm tốn năm nay B340 Báo cáo tài chính trước và sau điều chỉnh kiểm tốn B360 Các bút tốn điều chỉnh và phân loại lại B370 Các bút tốn khơng điều chỉnh Chương trình kiểm tốn mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm tốn năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A250 2/3Nội dung cơng việc Thành viênNgày hồn thànhB380 Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm tốn năm trướcB410 Tổng hợp kết quả kiểm tốn B420 Phân tích tổng thể báo cáo tài chính lần cuối B430 Thư giải trình của Ban Giám đốc khách hàng B450 Thư giải trình của Ban Quản trị khách hàngB560 Danh mục tài liệu quan trọng để lưu hồ sơ kiểm tốn chungC- KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘC110 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình bán hàng, phải thu và thu tiềnC210 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình mua hàng, phải trả và trả tiềnC310 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình tồn kho, tính giá thành và giá vốnC410 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình lương và phải trả người lao độngC510 Kiểm tra hệ thống KSNB đối với chu trình tài sản cố định và xây dựng cơ bảnD- KIỂM TRA CƠ BẢN TÀI SẢND100 Tiền và các khoản tương đương tiền D200 Đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạnD300 Phải thu khách hàng ngắn hạn và dài hạnD400 Phải thu nội bộ và phải thu khác ngắn hạn và dài hạnD500 Hàng tồn khoD600 Chi phí trả trước & tài sản khác ngắn hạn, dài hạnD700 TSCĐ hữu hình, vơ hình, XDCB dở dang và bất động sản đầu tưD800 TSCĐ th tài chínhE- KIỂM TRA CƠ BẢN NỢ PHẢI TRẢE100 Vay và nợ ngắn hạn và dài hạnE200 Phải trả nhà cung cấp ngắn hạn và dài hạnE300 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước E400 Phải trả người lao động, các khoản trích theo lương và dự phòng trợ cấp mất việc làmE500 Chi phí phải trả ngắn hạn và dài hạnE600 Phải trả nội bộ và phải trả khác ngắn hạn và dài hạnF- KIỂM TRA CƠ BẢN NVCSH VÀ TK NGOẠI BẢNGF100 Vốn chủ sở hữu F200 Cổ phiếu quỹ Chương trình kiểm tốn mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm tốn năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A250 3/3F300 Nguồn kinh phí và quỹ khácF400 Tài khoản ngoại bảng cân đối kế toánG- KIỂM TRA CƠ BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANHG100 Doanh thuG200 Giá vốn hàng bán Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A250 4/3Nội dung công việc Thành viênNgày hoàn thànhG300 Chi phí bán hàngG400 Chi phí quản lý doanh nghiệpG500 Doanh thu và chi phí hoạt động tài chínhG600 Thu nhập và chi phí khácG700 Lãi trên cổ phiếuH- KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG KHÁCH110 Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan H120 Soát xét các bút toán tổng hợp H130 Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu năm H140 Soát xét giao dịch với các bên có liên quan H150 Soát xét sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính H160 Đánh giá khả năng hoạt động liên tục H170 Kiểm tra các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán H180 Soát xét tài sản, nợ tiềm tàng và các khoản cam kết H190 Soát xét thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót H210 Trao đổi các vấn đề với chuyên giaH220 Sử dụng công việc của kiểm toán nội bộH230 Thủ tục kiểm toán khi khách hạng có sử dụng dịch vụ bên ngoàiNHIỆM VỤ KHÁC Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011)(Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) . sổ: Nội dung: PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ NHĨM KIỂM TỐN A2501/3Tên NgàyNgười thực hiệnNgười sốt xét 1Người sốt xét 2PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ NHĨM KIỂM TỐNNội dung. sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót H210 Trao đổi các vấn đề với chuyên giaH220 Sử dụng công việc của kiểm toán nội bộH230 Thủ tục kiểm toán khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng kiểm toán, Phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán, Hợp đồng kiểm toán, Phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán, Hợp đồng kiểm toán, Phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay