Bai giang dien tu lop 1

19 842 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 21:10

22/09/2008 K1 VTT 22/09/2008 K1 VTT Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ ngựa tía cà chua nô đùa tre nứa Gió lùa kẽ lá Lá khẽ đu đưa Gió qua cửa sổ Bé vừa ngủ trưa. 22/09/2008 K1 VTT Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2009 Học vần: Bài 32 oi i o , ng 22/09/2008 K1 VTT nhµ ngãi 22/09/2008 K1 VTT Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2009 Học vần: Bài 32 nhà ngói ngói i o 22/09/2008 K1 VTT ai • g ia , 22/09/2008 K1 VTT bÐ g¸i 22/09/2008 K1 VTT ¸i bÐ g¸i • g ia oi ngói nhà ngói ai gái bé gái Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2009 Học vần:Bài 32 oi-ai ngµ voi gµ m ¸i c c ßi b vë µi¸i [...]... con Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2009 Học vần Bài32: oi- ai oi ai ngói gái nhà ngói bé gái ngà voi gà mái cái còi bài vở Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2009 Học vần Bài32: oi- ai oi ai ngói gái nhà ngói bé gái ngà voi gà mái cái còi bài vở 22/09/2008 K1 VTT Thứ ngày 14 tháng 10 năm 2009 Học vần Bài32: oi- ai oi ai ngói gái nhà ngói bé gái ngà voi 22/09/2008 gà mái cái còi bài vở K1 VTT Chú bói cá nghĩ... Học vần Bài32: oi- ai oi ai ngói gái nhà ngói bé gái ngà voi 22/09/2008 gà mái cái còi bài vở K1 VTT Chú bói cá nghĩ gì thế? Chú nghĩ về bữa trưa 22/09/2008 K1 VTT sẻ, ri, bói cá, le le 22/09/2008 K1 VTT Luyện viết 22/09/2008 K1 VTT 22/09/2008 K1 VTT . 22/09/2008 K1 VTT Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009 Học vần: Bài 32 oi i o , ng 22/09/2008 K1 VTT nhµ ngãi 22/09/2008 K1 VTT Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009. 22/09/2008 K1 VTT ai • g ia , 22/09/2008 K1 VTT bÐ g¸i 22/09/2008 K1 VTT ¸i bÐ g¸i • g ia oi ngói nhà ngói ai gái bé gái Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang dien tu lop 1, Bai giang dien tu lop 1, Bai giang dien tu lop 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn