PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH

29 656 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 19:20

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CẤU TỔ CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH HỘI TỈNH BẮC NINH. I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA TỈNH BẮC NINH ẢNH HƯỞNG TỚI CẤU NGÀNH LAO ĐỘNGTHƯƠNG BINH HỘI TỈNH. 1. Đặc điểm tự nhiên. Tỉnh Bắc Ninh thuộc vùng Tây Bắc Bắc Bộ của nước ta. Trước đây là tỉnh Hà Bắc, chính thức chuyển thành Bắc Ninh năm 2000. Với diện tích khoảng 797,2Km 2 và dân số 941393(theo kết quả điều tra 1/04/1999) người. phía Bắc giáp với tỉnh Bắc Giang, phía đông giáp với tỉnh Hải Dương, phía Nam giáp với Hưng Yêu, phía Tây giáp Hà Nội, Vĩnh Phúc. Tỉnh Bắc Ninh vị trí quan trong trong phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng, là một tỉnh nhiều thế mạnh về phát triển các làng nghề và khai thác khoáng sản. Và các ngành nông nghiệp và công nghiệp rất phát triển. Với tốc đọ phát triển chóng mặt của các khu công nghiệp và chế xuất. Đây là vùng bình quân thu nhập đầu người tương đối cao khoảng 1.200.000đ/người/tháng. Tuy nhiên còn nhiều địa phương càn nghèo đói nên việc chăm sóc, quan tâm của Đảng, Chính phủ là hết sức quan trọng. cấu hành chính của tỉnh bao gồm : trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh, thị Bắc Ninh và 8 huyện : Yên Phong, Tiên Du, Từ Sơn, Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài. Nói chung, đặc điểm tự nhiên và sở hạ tầng còn nhiều khó khăn cho công tác lao độngthương binh hội tỉnh. 2. Đặc điểm kinh tế hội. Nhìn chung tỉnh Bắc Ninh là một tỉnh nền kinh tế phát triển. Đời sống nhân dân được nâng cao, trình độ dân trí phát triển. Kinh tế hội phát triển, đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân ngày càng cao, kéo theo đó là phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết trong lĩnh vực lao động hội. Để đáp ứng được tốc độ phát triển chung của hộingành lao động hội nói riêng thì đội ngũ làm công tác lao động thương binh hội cũng phát triển theo để đủ khả năng đáp ứng những đòi hỏi của cuộc sống. 3. Dân số. Dân số của tỉnh Bắc Ninh đông và gồm nhiều thành phần khác nhau bao gồm cả dân ngu cư và di cư từ nơi khác đến. Nên nảy sinh nhiều vấn đề trong việc giải quyết các chính sách công ăn việc làm cũng như trong lĩnh vực thương binh hội. Nhiều đối tượng chính sách còn qua nghèo nên vấn đề tạo công ăn việc làm để xoá đói giảm nghèo còn nhiều khó khăn. vì vậy đòi hỏi ngành phải đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và chất lượng, được tổ chức hợp lý để thể làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình. II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CẤU TỔ CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH HỘI TỈNH BẮC NINH. 1.Cơ cấu cán bộ công chức, viên chức ngành lao động thương binh hội tỉnh Bắc Ninh. Hệ thống ngành Lao độngthương binh hội tỉnh Bắc Ninh (sơ đồ 5) được tổ chức theo quyết định 108 LĐTBXH – TC gồm : - Sở lao động. - Trung tâm dịch vụ việc làm. - Trung tầm giáo dục dạy nghề hướng thiện. - Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tàn tật. - Xí nghiệp sản xuất của thương binh. - Trung tâm cai nghiện. - Phòng lao động hội huyện Yên Phong. - Phòng lao động hội huyện Tiên Du. - Phòng lao động hội huyện Từ Sơn. - Phòng lao động hội huyện Quế Võ. - Phòng lao động hội huyện Thuận Thành. - Phòng lao động hội huyện Gia Bình. - Phòng lao động hội huyện Lương Tài. UBND tỉnh UBND tỉnh UBND tỉnh Sở lao động Phòng LĐTBXH Cán bộ LĐTBXH Phòng kinh tế tài chính Phòng phòng chống tệ nạn hội Hồ sơ lưu trữ Thanh tra sở Phòng lao đông tiền lương tiền công Trung tâm cai nghiện Phòng thương binh hội Xí nghiệp sản xuất của thương binh Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi tàn tật Trung tâm giáo dục dạy nghề hướng thiện Trung tâm dịch vụ việc làm Các phòng tổ chức chuyên môn nghiệp vụ Các đơn vị trực thuộc Sơ đồ tổ chức theo quyết định 108 LĐTBXH TC n– ăm 1998 Quyết định của giám đốc sở LĐ -TBXH Phòng tổ ch cứ h nhà chính số108-lao động thương binh hội/tổ chức UBND Tỉnh Biểu đồ 6 : Sơ đồ tổ chức mạng lưới ng nh lao à động thương binh hội tỉnh Bắc Ninh năm 1998 Phòng tổ chức - hành chính - tổng hợp Tổ lưu dữ hồ sơ Lao động – tiền lương – tiền công Thanh tra sở Kinh tế – Tài chính Phòng phòng chống tệ nạn hội Phòng thương binh hội 8 huyện , thị Sở LĐ - TB - X H UBND huyện, thị số04/UB-cơ cấu tổ chức Bộ máy của nhgành lao động thương binh hội. 2. Đặc điểm cấu cán bộ theo chức danh công việc của sở Lao độngthương binh hội tỉnh Bắc Ninh. Tổng số lao động thuộc biên chế là 155 người. Trong đó cán bộ quản lý thuộc sở gồm 29 người, các đơn vị trực thuộc 126 người. cấu như sau : Biểu đồ 1: Phòng LĐ - TB - XH Cán bộ TBXH UBND Biểu đồ 1. cấu cán bộ lao động - thương binh hội theo chức danh công việc sở LĐ-TBXH tỉnh Bắc Ninh năm 2002. STT Chức danh công việc Số lượng I. Cán bộ quản lý sở lao động 1 Giám đốc sở 1 2 Các phó giám đốc 2 3 Phòng tổ chức – hành chính – tổng hợp 4 4 Phòng lao động–việc làm–tiền lương–tiền công 4 5 Phòng thương binh hội 2 6 Phòng kế toán – tài chính 3 7 Thanh tra sở 3 8 Tổ lưu dữ hồ sơ 3 9 Phòng phòng chống tệ nạn hội 2 Tổng II. Các đơn vị trực thuộc tỉnh 1 Trung tâm dịch vụ việc làm 10 2 TT giáo dục – dạy nghề – hướng nghiệp 25 3 TT nuôi dưỡng trẻ mồ côi - tật nguyền 31 4 Xí nghiệp sản xuất của thương binh 8 5 Cán bộ tại các trung tâm cai nghiện 15 ` III. Lao động hợp đồng 1 Phục vụ, văn thư 2 2 Bảo vệ 3 Lái xe 2 4 Đại học khác 9 5 Lao động khác 2 Tài liệu:Thống kê tổ,biên chế các phòng ban , đơn vị chực thuộc sở và huyện , thị năm 2002. Tổng số lao động thuộc biên chế là 155 Người. Trong đó cán bộ quản lý thuộc sở là 29 Người, các đơn vị trực thuộc là 126 Người: cấu như trên. Qua số liệu trên ta thấy số lượng cán bộ làm công tác lao động hội còn quá thấp chỉ hai người làm công tác tiền lương, hai người quản lý và dạy nghề, nhìn chung số lượng cán bộ còn thiếu cả về số lượng và chuyên môn. So với chức năng nhiệm vụ của ngành thì số lượng cán bộ còn quá móng. Số cán bộ của ngành phải thường xuyền học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Trách nhiệm của họ rất nặng nề, do đó phải số lượng cán bộ hợp lý để thể hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của trên giao phó. 3. cấu cán bộ lao động thương binh hội tại các huyện, của tỉnh Bắc Ninh. cấu tổ chức cán bộ theo biểu đồ sau : Biểu đồ 2. ST T Các phòng huyện thị Biên chế Hợp đông 1 TX Bắc Ninh 7 1 2 Huyện Yên Phong 7 1 3 Huyện Tiên Du 8 0 4 Huyện Từ Sơn 9 1 5 Huyện Quế Võ 10 0 6 Huyện Thuận Thành 6 1 7 Huyện Gia Bình 9 0 8 Huyện Lương Tài 10 0 Cộ ng 66 4 Tài liệu:thống kê 2002 về cấu tổ chức cán bộ của sở LĐTBXH và các phòng ban trực thuộc. Qua biểu đồ trên ta thấy số cán bộ làm công tác lao động hội của các huyện tổng số 70 người trong đó 66 người thuộc biên chế, 4 người làm việc theo hợp đồng qua đó ta thấy số cán bộ thuộc các huyện còn thừa cán bộ. Biểu đồ 3. cấu cán bộ ngành LĐTBXH tại các phường tỉnh Bắc Ninh . S ố T T Tên huyện, thị Tổng số phường trong huyện Số cán bộ làm công tác lđtbxh hưởng sinh hoạt phí theo NĐ 09/1998 Chuyên trách Kiêm nhiệm 1 TX Bắc Ninh 9 9 2 Huyện Yên Phong 18 18 3 Huyện Tiên Du 16 15 1 4 Huyện Từ Sơn 11 11 5 Huyện Quế Võ 24 22 2 6 Huyện Thuận Thành 18 18 7 Huyện Gia Bình 14 14 8 Huyện Lương Tài 14 14 t ổ n g 124 121 3 Tài liệu :thống kê năm 2002 về tổ chức cán bộ nghành và các đơn vị trực thuộc. Nhìn vào biểu đồ trên ta thất tổng số cán bộ làm công tác LĐXH là 124 người , trong đó 121 là cán bộ chuyên trách càn 3 người là kiêm nhiệm, tỷ lệ là một một người còn quá thấp. 4. Đặc điểm cấu cán cộ của ngành Lao độngthương binh hội tỉnh Bắc Ninh theo trình độ đào tạo. cấu cán bộ ngành Lao độngthương binh hội tỉnh Bắc Ninh theo trình độ đào tạo được thể hiện qua biểu đồ sau : Biểu đồ 4. cấu cán bộ ngành lao động thương binh hội tỉnh Bắc Ninh theo trình độ đào tạo năm 2002. Trình độ Tên đơn vị Đại học- Cao Đẳng Trun g học Lý luận chính trị Lao độn g khá c Lãnh đạo sở 3 3 Phòng TC – HC – TH 2 2 1 Phòng bảo trợ hội 2 1 1 Phòng quản lý LĐ - VL 4 1 Phòng TBLS – NCC 1 3 1 Phòng PCTNXH 2 Phòng TC – KT 1 2 Thanh tra 2 1 1 Tổ lưu trữ hồ sơ 1 2 Trường CNKT 5 47 12 10 Trung tâm DV –VL 5 5 2 3 Trung tâm ND TMC – TT 13 18 2 5 Trung tâm CD – DN – HT 5 25 2 1 XNSX – TB 3 5 3 2 TX Bắc Ninh 5 3 3 1 Huyện Yên Phong 6 1 6 2 Huyện Tiện Du 6 2 1 Huyện Từ Sơn 7 2 3 1 Huyện Quế Võ 3 7 3 1 Huyện Thuận Thành 2 4 4 1 Huyện Gia Bình 7 2 2 1 Huyện lương Tài 5 5 2 Tổng 52 Qua biểu đồ trên ta thấy số cán bộ trình độ đại học trở nên chủ yếu ở tuyến tỉnh đó là sở lao động và các đơn vị trực thuộc. Còn tại các huyện, thị số cán bộ trình độ đại học và trên đại học còn quá thấp. Với tỷ lệ đại học trên trung cấp và cao đẳng là 1/2 nghĩa là một người trình độ đại học còn 2 người trình độ trung cấp là cao đẳng, điều này cho thấy số cán bộ trình độ đại học còn quá thấp.Đây cũng là nguyên nhân gây chở ngại trong công việc. 5. Mối quan hệ công tác. Quan hệ của Sở Lao động - Thương binh Hội với bộ Lao độngThương binh hội, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh : Sở Lao động - Thương binh Hội quan chuyên môn của UBND tỉnh, chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Lạo độngThương binh hội. Điều 5 :Quan hệ với các Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh: Mối quan hệ của Sở Lao động - Thương binh Hội với các Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh là mối quan hệ phối hợp trong chỉ đạo hoạt động công tác Lao động TBXH. Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của ngành, Sở Lao động - Thương binh Hội chủ động phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể liên quan để triển khai, thực hiện những nội dung công việc thuộc lĩnh vực công tác Lao động TBXH. Quan hệ với UBND các huyện, thị : Sở Lao động - Thương binh Hội phối hợp với UBND các huyện, thị trong công tác tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động TBXH. Phòng Lao động TBXH là quan chuyên môn của UBND huyện, thị chức năng giúp UBND huyện, thị thực hiện quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện một số công tác sự nghiệp và chịu sự hướng dẫn chỉ đạo quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh Hội. Quan hệ với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế hội của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh : Sở Lao động - Thương binh Hội quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực công tác Lao động TBXH gồm : Hướng dẫn triển khai và thanh kiểm tra việc thực hiện theo luật pháp, chính sách của nhà nước các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Lao động TBXH. [...]... Chủ tịch trọng tài lao động khi tranh chấp lao động xảy ra 3.4 .Chức năng ,nhiện vụ của phòng thương binh hội Biểu số 7 :Cơ cấu cán bộ của phòng : S Chức năng công việc TT S ố lượng 1 2 3 Trưởng phòng Phó phòng Nhân viên 1 1 2 Tài liệu thống kê tổ chức bộ máy nghành lao độngthương binh hội tỉnh Bắc Ninh Chức năng của phòng thương binh hội giúp giám đốc sở thực hiên chức năng quản lý nhà... số 10: cấu cán bộ của phòng st t Chức danh công việc Sốlư ợng 1 Trưởng phòng 1 2 Phó phòng 1 Tài liệu: thống kê tổ chức cán bộ nghành lao độngthương binh hội tỉnh Bắc Ninh Phòng phòng chống tệ nạn hội gồm hai người trong đó gồm có: - Một trưởng phòng:làm nghiệp vụ lao động thương binh hội - Một phó trưởng phòng:nghiệp vụ tổ chức chuyên môn khác Phòng phòng chống tệ nạn hội có... tra,giám sát,theo dõi việc thực hiện các chính sách về lĩnh vực lao động hội của các quan chức năng dưới quyền quản lý của sở lao động. Phối hợp với các quan chức năng triển khai các chính sách của nhà nước về lĩnh vực lao động- thương binh hội 2 Tỉ lệ cấu các bộ của ngành Tỷ lệ đại học trên cao đẳng và chung cấp;1/2 Tỷ lệ đại học trên lao động phục vụ và lao động khác; 10/1 Tỷ lệ trình... LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH HỘI TỈNH BẮC NINH 1.Đặc điểm chức năng chung của ngành Ngành lao độngthương binh hội trách nhiệm quản lý nhà nước và các hoạt động thương binh liệt sỹ người công và đối tương chính sách.Giải quyết công ăn việc làm cho đối tượng chính sách,trẻ em lang thang nhỡ không nơi lương tựa,người già không người chăm sóc Phối hợp với quan chức năng giải quyết,quản... tcs được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định của ngành, uỷ ban nhân dân tỉnh và bộ lao động thương binh hội Hường dẫn, nắm kết quả việc kiện toàn hệ thống tổ chức LĐTBXH từ tỉnh đến các phường trên tất cả các nội dung: chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng, chất lượng cán bộ, lề lối làm việc… nhằm làm cho hệ thống tổ chức bộ máy của ngành. .. năng nhiệm vụ và cấu tổ chức bộ máy cảu nghành lao độngthương binh hội tỉnh Bắc ninh Trung tâm giời thiệu việc làm gồm:một trưởng phòng,một phó phòng,tám nhân viên Trong đó bốn người làm hợp đồng,còn sáu người là công chức Trung tâm giới thiệu việc làm nhiệm vụ: Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động về các lĩnh vực: Chính sách chế độ tiêu chuẩn …về lao động và việc làm... bỏ rơi hoặc mồ côi, theo dự án của văn phòng con nuôi và các tổ chức quốc tế được tỉnh và các quan cho phép 4-Những vấn đề còn tồn tại trong cấu tổ chức của nghành lao động thượng -thương binh hội tỉnh Bắc Ninh Về tổ chức cán bộ còn mất cân đối đặc biệt trong lĩnh vực quản lý nhà nước vừa thiếu vừa yếu.Một số cán bộ chưa được đào tạo bản, trách nhiệm chưa cao, không nắm bắt kịp thời chặt chẽ... vụ chức năng của phòng tổ chức hành chính tổng hợp Biểu số 5 :Cơ cấu cán bộ của phòng S TT Chức danh công việc 1 Trưởng phòng 2 Phó phòng 3 Nhân viên Số lượng 1 người 1 người 2 người Tài liệu: số108-LĐTBXH/TC ( chức năng nhiệm vụ của nghành lao động- thương binh hội tỉnh Bắc Ninh Chức năng nhiệm vụ cụ thể: Xây dựng trương trình công tác tuần, tháng, quý, năm và dài hạn của văn phòng sở và toàn ngành, ... nam Tổ chức tuyển chọn lao động để cung ứng cho các Công ty, đơn vị được đưa lao động đi làm việc, học tập thời hạn ở nước ngoài Thông tin thị trường lao dộng: Cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động là người Việt Nam và người nước ngoài đang hoạt động hợp pháp ở Việt Nam cho quan quản lý nhà nước về lao động và việc theo qui định của bộ Lao động- ... ĐIỂM SỞ HẠ TẦNG sở hạ tầng của ngành còn nhiều thiếu thốn không đáp ứng nhu cầu công việc nhất là sở hạ tầng tại các huyện, Tại các huyện, văn phòng làm việc còn tạm bợ, như huyện Từ Sơn do mới tách tỉnh nên văn phòng còn phải nhờ Còn tại các thì gần như không sở vật chất phục vụ cho ngành sở vật chất còn nhiều thiếu thốn IV THỰC TRẠNG CẤU CÁC BỘ NGÀNH LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH . PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH. I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA TỈNH BẮC NINH ẢNH HƯỞNG TỚI CƠ CẤU NGÀNH LAO. NINH. 1 .Cơ cấu cán bộ công chức, viên chức ngành lao động thương binh xã hội tỉnh Bắc Ninh. Hệ thống ngành Lao động – thương binh xã hội tỉnh Bắc Ninh (sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay