Toán Lớp 3 Tiết 32

9 733 5
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 17:10

. 7 x 4 + 32 = = 35 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 Toán: (Tiết 32 ) LUYỆN TẬP = = 63 50 + 15 + 17 80 28 + 32 70 + 2149 = = 7 x 7 + 21 = = 60 Bài 3: Tóm. năm 2010 Toán: (Tiết 32 ) LUYỆN TẬP 7 x 2 = 2 x 7 = 4 x 7 = 7 x 4 = 7 x 6 = 6 x 7 = 3 x 7 = 7 x 3 = 5 x 7 = 7 x 5 = 14 14 28 28 42 42 21 21 35 35 Bài 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán Lớp 3 Tiết 32, Toán Lớp 3 Tiết 32, Toán Lớp 3 Tiết 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn