THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ CHI PHÍ KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG THÉP TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

28 221 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 15:20

THỰC TRẠNG KINH DOANH CHI PHÍ KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG THÉP TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM. 1.1. Khái quát về quá trình hình thành phát triển của Tổng công ty Thép Việt Nam. Công nghiệp sản xuất thép là một trong những ngành công nghiệp quan trọng đối với mỗi quốc gia, bởi thép là vật liệu chủ yếu tạo cơ sở phát triển của nhiều ngành công nghiệp khác cũng như cho xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, nó có vai trò quyết định trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nâng cao chất lượng công trình cơ sở hạ tầng, kỹ thuật công nghệ, chế tạo các nước trên thế giới đều quan tâm chú trọng đầu tư phát triển ngành công nghiệp thép của nước mình. Ở Việt Nam, để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế thị trường, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới khu vực, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới sự phát triển của ngành công nghiệp thép. Tổng công ty Thép Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 344/TTg, ngày 04 tháng 7 năm 1994 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thép Tổng công ty Kim Khí thuộc bộ công nghiệp nặng - nay là Bộ Công Nghiệp. Ngày 29 tháng 4 năm 1995, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 255/TTg thành lập lại Tổng công ty Thép Việt Nam tổ chức hoạt động theo mô hình Tổng công ty Nhà nước -Tổng công ty 91 theo Nghị định số 03/CP, ngày 25 tháng 01 năm 1996, Giấy phép đăng ký kinh doanh số 109621 ngày 05 tháng 02 năm 1996 do Bộ kế hoạch Đầu tư cấp. Tổng công ty Thép Việt Nam có tên giao dịch đối ngoại là: VIETNAM STEEL CORPORATION. Tên viết tắt :VSC. Địa chỉ văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam: số 91, Phố Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 84-4-8561795; 8561807; 8561808/ Fax: 84-4-8561815. Tổng công ty Thép Việt Namdoanh nghiệp Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng đặc biệt. Theo quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ “ Tổng công ty có nhiệm vụ kinh doanh thép, một số kim loại khác các loại khoáng sản có liên quan theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chính sách của Nhà nước về phát triển các kim loại này: bao gồm xây dựng kế hoạch phát triển, đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư, xây dựng, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm cung ứng vật tư, thiết bị liên quan đến ngành thép, tiến hành các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật, chính sách Nhà nước”. Tổng công ty Thép Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Chính phủ, trực tiếp là các Bộ Công nghiệp, Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh Xã hội các Bộ, Ngành, cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ phân cấp quản lý theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước. Các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương (Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ) với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn lãnh thổ được Chính phủ quy định phân cấp quản lý một số mặt hoạt động của Tổng công ty theo quy định của pháp lệnh hiện hành. Văn phòng Tổng công ty Thép được coi như là một đơn vị thành viên của Tổng công ty. Văn phòng Tổng công ty có vốn do Tổng công ty cấp, có bộ máy quản lý điều hành, theo mẫu quy định của Nhà nước, tự chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn trong phạm vi số vốn do nhà nước giao cho quản lý sử dụng, mở được tài khoản đồng Việt Nam ngoại tệ tại các ngân hàng trong ngoài nước theo quy định của pháp luật. 1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý bộ máy của Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam Cơ cấu tổ chức quản lý điều hành Tổng công ty được tổ chức theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước Điều lệ Tổng công ty do Chính phủ phê chuẩn. Hiện nay, Tổng công ty Thép Việt Nam có bộ máy quản lý điều hành Tổng công ty, 14 đơn vị thành viên 7 doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, 1 doanh nghiệp liên doanh trong nước. Các đơn vị thành viên Tổng công ty doanh nghiệp liên doanh được phân bố trên các tỉnh, thành phố trọng điểm của cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nghệ An, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh, Bà rịa- Vũng tàu, Cần Thơ, Bình Dương các khu công nghiệp lớn. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của Tổng công ty Thép Việt Nam theo mô hình trực tuyến chức năng- cơ cấu quản trị này đang được áp dụng phổ biến hiện nay. Theo cơ cấu này, người lãnh đạo doanh nghiệp được sự giúp sức của tập thể lãnh đạo để chuẩn bị các quyết định, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quyết định đối với cấp dướiBên cạnh mô hình cơ cấu trực tuyến chức năng, để linh hoạt, chủ động trong điều hành công việc phát huy được trí tuệ, năng lực của đội ngũ chuyên gia, Văn phòng của Tổng công ty còn vận dụng cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp theo dạng ma trận, tập hợp đội ngũ chuyên gia của nhiều bộ phận chức năng nhằm nghiên cứu, xây dựng dự án, phương án chiến lược hay chương trình cho từng lĩnh vực cụ thể. Ví dụ như Hội đồng tư vấn thẩm định tài chính dự án đầu tư, Ban chỉ đạo một số lĩnh vực, Tổ nghiên cứu chiến lược kinh doanh, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm, vv…. Bí quyết thành công của mô hình tổ chức bộ máy của Tổng công ty Thép Việt Nam là có cơ chế quản lý nội bộ tốt, đảm bảo phân phối điều hoà các lợi ích tạo động lực phát triển. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành Tổng công ty theo: 1/ Hội đồng quản trị Tổng công ty. Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp Nhà nước chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về hoạt động phát triển của Tổng công ty theo chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao. Hội đồng quản trị Tổng công ty có 5 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Hội đồng quản trị gồm : Chủ tịch Hội đồng quản trị 4 thành viên, trong đó 1 thành viên kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty, 1 thành viên kiêm Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty, 2 thành viên phụ trách các lĩnh vực tài chính, đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu khoa học công nghệ đào tạo nhân lực. Giúp việc Hội đồng quản trị có Tổ chuyên viên giúp việc do Hội đồng quản trị thành lập, gồm 3 chuyên viên là các chuyên gia về các lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh doanh, tài chính. Ngoài ra, Hội đồng quản trị được sử dụng bộ máy giúp việc của Tổng giám đốc Tổng công ty tham mưu về các lĩnh vực khi cần thiết. 2/ Ban kiểm soát Tổng công ty. Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị thành lập để giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty Bộ máy giúp việc của Tổng giám đốc theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát có 5 thành viên, gồm Trưởng ban là Uỷ viên Hội đồng quản trị 4 thành viên giúp việc, gồm 1 thành viên chuyên trách 3 thành viên kiêm nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát do Chủ tịch Hội đổng quản trị bổ nhiệm. 3/ Ban giám đốc Tổng công ty. 3.1/ Tổng giám đốc Tổng công ty. Tổng giám đốc Tổng công ty là Uỷ viên Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Tổng công ty – người có quyền điều hành cao nhất trong Tổng công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ trước pháp luật về điều hành hoạt động của Tổng công ty. 3.2/ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Tổng công ty có 2 phó Tổng giám đốc do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp bổ nhiệm. Các phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty được Tổng giám đốc phân công hoặc uỷ quyền chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, trước Hội đồng quản trị Tổng công ty, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công thực hiện. Kế toán trưởng phụ trách phòng kế toán tài chính Tổng công ty, giúp Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức công tác kế toán, tài chính, kiểm toán nội bộ thống kê của Tổng công ty chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị Tổng công ty trước pháp luật về nhiệm vụ của mình. 4/ Bộ máy giúp việc Tổng công ty. Tổng công ty có 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ 1 Trung tâm do Tổng giám đốc Tổng công ty thành lập. Các Phòng, Trung tâm Tổng công ty có 120 người, thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động của Tổng công ty. 4.1/ Phòng Tổ chức Lao động : Tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực về tổ chức quản lý, đổi mới doanh nghiệp; cán bộ đào tạo nhân lực; lao dộng tiền lương; tư vấn pháp luật; thanh tra; cử cán bộ đi học tập, công tác nước ngoài làm thủ tục cho khách nước ngoài vào Tổng công ty công tác ở cơ quan Tổng công ty các đơn vị thành viên Tổng công ty. 4.2/ Phòng Kế toán Tài chính : Tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực kế toán, tài chính, đầu tư, kiểm toán nội bộ thống kê ở cơ quan Tổng công ty các đơn vị thành viên Tổng công ty. 4.3/ Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu : Tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực nghiên cứu thị trường, giá cả hàng hoá, tiêu thụ sản phẩm, cân đối sản lượng xuất, nhập khẩu của Tổng công ty các đơn vị thành viên Tổng công ty. Chức năng kinh doanh của Văn phòng do phòng kinh doanh xuất nhập khẩu đảm nhiệm. 4.4/ Phòng Kế hoạch Đầu tư : Tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực xây dựng tổng hợp kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư, liên doanh liên kết kinh tế, xây dựng cơ bản, theo dõi quản lý liên doanh của cơ quan Tổng công ty các đơn vị thành viên Tổng công ty. 4.5/ Phòng Kỹ thuật : Tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ luyện kim, tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, môi trường của cơ quan Tổng công ty các đơn vị thành viên Tổng công ty. 4.6/ Văn phòng : Tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực tổng hợp báo cáo, tiếp nhận phân phối công văn, tài liệu đi đến Tổng công ty; tiếp đón khách vào làm việc tại Tổng công ty; bố trí sắp xếp chương trình, lịch làm việc, hội họp của Tổng công ty; thi đua, khen thưởng; Y tế quản trị văn phòng ở cơ quan Tổng công ty. Văn phòng này là cấp phòng tham mưu làm chức năng hành chính quản trị trong cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam. 4.7/ Trung tâm hợp tác lao động với nước ngoài : Nghiên cứu thị trường lao động trong nước nước ngoài để tổ chức đào tạo, tuyển chọn đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 1.3. Chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty thép Việt Nam. Tổng công ty Thép Việt Nam là một trong 17 Tổng công ty Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ thành lập hoạt động theo mô hình Tổng công ty 91- mô hình tập đoàn công nghiệp lớn của Nhà nước. Mục tiêu của Tổng công ty Thép Việt Nam là xây dựng phát triển mô hình tập đoàn kinh doanh đa nghành trên cơ sở sản xuất kinh doanh thép làm nền tảng . Tổng công ty Thép Việt Nam hoạt động kinh doanh hầu hết trên các thị trường trọng điểm trên lãnh thổ Việt Nam bao trùm hết các công đoạn từ khai thác nguyên liệu, vật liệu, sản xuất thép các sản phẩm thép cho đến khâu phân phối, tiêu thụ sản phẩm. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty như sau:  Khai thác quặng sắt, than mỡ, nguyên liệu phụ trợ phục vụ cho công nghệ luyện kim.  Sản xuất gang, thép các kim loại, sản phẩm thép.  Kinh doanh xuất nhập khẩu thép, vật tư thiết bị các dịch vụ liên quan đến công nghệ luyện kim như nguyên liêu, vật liệu đầu vào, các sản phẩm thép, trang thiết bị luyện kim, chuyển giao công nghệ hỗ trợ kỹ thuật.  Thiết kế, chế tạo, thi công xây lắp trang thiết bị công trình luyện kim, cán thép xây dựng dân dụng.  Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống, xăng dầu mỡ gas dịch vụ các vật tư tổng hợp khác.  Đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ nghành công nghiệp luyện kim, công nghiệp cán thép, lĩnh vực sản xuất kim loại vật liệu xây dựng.  Đầu tư liên doanh, liên kết kinh tế với các đối tác trong ngoài nước.  Xuất khẩu lao động. Bên cạnh phạm vi chức năng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh được Nhà nước giao cho thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng là cân đối sản xuất thép trong nước với tổng nhu cầu tiêu dùng của nền kinh tế, xã hội kết hợp nhập khẩu các mặt hàng thép trong nước chưa sản xuất được để bình ổn giá cả thị trường thép trong nước, bảo toàn phát triển vốn Nhà nước giao, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, tạo việc làm đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động ở Tổng công ty. 1.4. Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam bộ phận kinh doanh trực thuộc. Văn phòng Tổng công ty ngoài việc lập cung cấp báo cáo tài chính như một đơn vị thành viên, còn có nhiệm vụ tổng hợp các báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên đề hình thành nên báo cáo tài chính toàn ngành, kiểm tra, giám sát, hưỡng dẫn cho các đơn vị trong công tác tài chính nói riêng hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Trực tiếp quan hệ làm đầu mối với các cơ quan chức năng quản lý như Bộ tài chính, Tổng cục thuế, Cục tài chính doanh nghiệp … Chịu trách nhiệm về việc cung cấp số liệu của toàn ngành thép ra bên ngoài. 1.5. Nguồn lực của Văn phòng Tổng công ty thép Việt Nam.  Mạng lưới cơ sở vật chất kỹ thuật. Trụ sở của Tổng công ty Thép Việt Nam tại 91 Láng Hạ -Đống Đa-Hà nội là một địa điểm rất thuận lợi cho việc giao dịch. Các phòng ban được trang bị khá đầy đủ các thiết bị làm việc như bàn ghế, sổ sách, tủ tài liệu, điện thoại ,máy vi tính, máy photo, fax, máy in,…để tạo môi trường làm việc tốt.  Tổ chức lao động . Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam có một đội ngũ cán bộ công nhân viên với trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tác phong làm việc nhanh gọn, nghiêm túc. Hàng ngũ cán bộ gương mẫu, tận tâm tận lực, biết cách tổ chức, triển khai các nhiệm vụ được giao. Hiện nay trong thời gian tới Văn phòng Tổng công ty có chủ trương trẻ hoá đội ngũ cán bộ, kết hợp sự năng nổ, nhiệt tình sáng tạo của tuổi trẻ với kinh nghiệm của các thế hệ đi trước nhằm tạo ra một động lực mới cho sự phát triển bền vững của Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam. Văn phòng Tổng công ty có số nhân viên tính đến thời điểm này là 120 người hoạt động tại các phòng ban khác nhau. Có nhiều người đã đang tham gia học tập công tác tại nước ngoài.  Khả năng tài chính : Là một trong những nguồn lực hết sức quan trọng cho sản xuất kinh doanh. Tình hình vốn tài sản của Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam qua 2 Năm 2002-2003 như sau: Theo quy chế tài chính của Nhà nước ban hành cần phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ hạch toán kinh doanh lấy thu bù chi có lãi. Trong điều kiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, với sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cần phải tự chủ về vấn đề tài chính để kinh doanh đạt được hiệu quả cao. Những năm gần đây Văn phòng Tổng công ty luôn hoàn thành mục tiêu đề ra kinh doanh có hiệu quả, không ngừng góp phần nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước. Hoạt động kinh doanh của Văn phòng Tổng công ty đã đạt hiệu quả về kinh tế xã hội đặc biệt trong giai đoạn nước ta hiện nay tính chất cạnh tranh gay gắt của thị trường ngành thép việc nâng cao hiệu quả kinh doanh thương mại có ý nghĩa rất quan trọng, nó có thể tồn tại phát triển, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp cho Nhà nước. Để thấy được tình hình tài chính của Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam trong những năm qua ta đi sâu vào phân tích một số chỉ tiêu tài chính của Văn phòng trong 2 Năm 2002-2003 qua bảng các bảng biểu sau: Bảng 01: Một số chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của Văn phòng Tổng công ty trong 2 Năm 2002-2003. Đơn vị tính: VNĐ Stt Các chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 So sánh Chênh lệch Tỷlệ% 1 TSLĐ bình quân. 256.018.298.00 0 285.676.434.41 4 29.658.136.414 11,58 2 TSCĐ bình quân. 365.319.274.38 2 360.959.581.47 8 -4.359.692.904 -1,19 3 Vốn KD bình quân. 499.233.982.73 1 508.366.298.21 9 9.132.315.488 1,83 4 Nợ phải trả bình quân. 92.568.091.711 71.154.717.347 -21.413.373.732 -0,23 5 NguồnVCSH BQ 528.769.481.30 2 575.481.298.54 5 46.711.817.243 8,38 6 Doanh thu thuần. 131.938.094.91 1 68.718.544.225 -63.264.550.686 -47,93 7 Lợi nhuận sau thuế. 41.236.515.658 58.953.018.288 17.716.502.570 42,96 ( Nguồn: Báo cáo tài chính kết quả hoạt động kinh doanh các Năm 2002, 2003 của Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam) Nhìn vào bảng 02, Ta thấy hoạt động kinh doanh Năm 2003 của Văn phòng Tổng công ty đạt được kết quả cao so với Năm 2002 thể hiện trên các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau: - Năm 2003 tài sản lưu động bình quân của Văn phòng Tổng công ty là 285.676.434.414 đồng tăng lên so với Năm 2002 với số tiền là 29.658.136.414 đồng với tốc độ tăng là 11,58%. Điều này chứng tỏ việc sử dụng TSLĐ&ĐTNH của Văn phòng Năm 2003 là có hiệu quả thể hiện lượng tiền trong TSLĐ&ĐTNH tăng lên từ 72.276.084.881đồng (năm2002) lên 109.922.707.554 đồng Năm 2003. - Tài sản cố định bình quân Năm 2003 của Văn phòng Tổng công ty là 360.959.581.478 đồng giảm 4.359.692.904 đồng với tỷ lệ giảm là 1,19%. Tài sản cố định của Văn phòng Tổng công ty bao gồm: TSCĐ hữu hình( Nhà cửa, phương tiện vận tải truyền dẫn, thiết bị công cụ quản lý…) các TSCĐ vô hình( Luận chứng kinh tế kỹ thuật, các dự án, kế hoạch phát triển ngành Thép…). Mặc dù tài sản cố định của Văn phòng Năm 2003 có giảm so với Năm 2002 với tỷ lệ nhỏ nhưng tỷ trọng của nó trong tổng tài sản của Văn phòng vẫn rất lớn chiếm hơn 50%. Tài sản cố định ĐTDH của Văn phòng giảm trong Năm 2003 giảm là do chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 18.207.873.188 đồng( Năm 2003) xuống còn 422.154.555 đồng( Năm 2002). - Vốn kinh doanh bình quân của Văn phòng Tổng công ty Năm 2003 là 508.366.298.219 đồng tăng so với Năm 2002 là 9.132.315.488 đồng với tốc độ tăng là 1,83%. Việc vốn kinh doanh của Văn phòng TCty tăng là do được bổ sung từ nguồn lợi nhuận sau khi nộp thuế làm các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, đồng thời trích lập các quỹ theo chế độ quy định tăng phần vốn tự bổ sung. So với toàn Tổng công ty vốn kinh doanh của Văn phòng TCty tương đối lớn chiếm gần 50% tổng số vốn của Tổng công ty, điều này là do Văn phòng đem vốn phân bổ cho các đơn vị thành viên đem vốn góp liên doanh. Đôi khi nguồn vốn kinh doanh của đơn vị còn thiếu nên vẫn phải đi vay vốn ngân hàng để nhập khẩu thép. - Nợ phải trả bình quân Năm 2003 của Văn phòng Tổng công ty là 71.154.717.347 đồng giảm 21.413.373.732 đồng với tỷ lệ giảm là 0,23% so với Năm 2002. Điều đó chứng tỏ rằng các khoản nợ của Văn phòng( Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn các khoản nợ khác) đã giảm một cách đáng kể. Trong đó với thuế các khoản nộp NSNN đã được khấu trừ một lượng đáng kể khoảng 668.254.374 đồng. Khả năng thanh toán các khoản nợ của Văn phòng TCty Năm 2003 là khá tốt. - Nguồn vốn chủ sở hữu bình quân của Văn phòng Tổng công ty Năm 2003 là 575.481.298.545 đồng tăng 46.711.817.243 đồng với tỷ lệ tăng là 8,38% so với Năm 2002. Việc tăng nguồn vốn chủ sở hữu của đơn vị là do nguồn vốn kinh doanh các quỹ đều tăng đáng kể. Điều này còn cho thấy khả năng kinh doanh đầu tư phát triển của Văn phòng TCty là rất lớn. - Doanh thu thuần Năm 2003 của Văn phòng TCty là 68.718.544.225 đồng giảm 63.264.552.486 đồng với tỷ lệ giảm là 47,93% so với Năm 2002 điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của đơn vị Năm 2003 là không có hiệu quả. Nguyên nhân dẫn đến kết quả này là do giá phôi thép nhập khẩu tăng cao, lượng phôi thép khan hiếm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự biến động của thị trường thế giới khu vực nên việc lỗ trong hoạt động kinh doanh Năm 2003 là điều không thể tránh khỏi. - Lợi nhuận sau thuế của Văn phòng Năm 2003 đạt 58.953.018.288 đồng tăng 17.716.502.570 đồng với tỷ lệ tăng là 42,96% so với Năm 2002. Đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chứng tỏ rằng Văn phòng làm ăn vẫn có lãi. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận sau thuế này tăng là do đóng góp bởi lợi nhuận từ các hoạt động tài chính hoạt động bất thường, bên cạnh đó thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cuối kỳ là không có do hoạt động kinh doanh không có lãi mà lãi của Văn phòng chủ yếu là từ lãi liên doanh được chia( số lãi này các doanh nghiệp liên doanh đã phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nên Văn phòng không phải nộp nữa). Để thấy rõ hơn tình hình tài chính của Văn phòng Tổng công ty qua 2 Năm 2002-2003 ta đưa ra một vài chỉ tiêu hệ số đánh giá thực trạng tài chính kết quả hoạt động kinh doanh của Văn phòng được biểu hiện qua bảng sau: Bảng 02: Một số chỉ tiêu, hệ số đánh giá khái quát thực trạng tài chính kết quả kinh doanh của Văn phòng. Stt Các chỉ tiêu hệ số Đơn vị tính Năm 2002 Năm 2003 1 Hệ số tự tài trợ. % 86,37 91,50 2 Hệ số nợ. % 13,63 8,50 3 Hệ số đầu tư TSCĐ. % 57,89 53,84 4 Hệ số đầu tư TSLĐ. % 42,11 46,16 5 Hệ số thanh toán hiện hành. Lần 7,36 11,79 6 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn. Lần 5,45 10,55 7 Hệ số thanh toán nợ dài hạn. Lần 8,25 13,12 8 Tốc độ chu chuyển vốn LĐ. Vòng/lần 0,52 0,24 9 Tốc độ chu chuyển vốn KD. Vòng/lần 0,26 0,14 10 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ DTT. % 31,24 85,79 11 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ NV chủ sở hữu. % 7,56 9,74 12 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng TS. % 6,53 8,91 Qua bảng 03 cho thấy : Việc bố trí cơ cấu tài sản nguồn vốn của Văn phòng Tổng công ty qua 2 Năm 2002-2003 là hợp lý thông qua chỉ tiêu hệ số [...]... động hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp Xác định phạm vi của chi phí kinh doanh: Dựa trên công tác quản lý chi phí kinh doanh, Văn phòng Tổng công ty tiến hành xác định phạm vi chi phí kinh doanh bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình mua hàng( mở L/C, điều chỉnh, thanh toán L/C các chi phí khác), chi phí bán hàng nhập khẩu, chi phí bán hàng xuất khẩu, các chi phí quản lý doanh nghiệp... ty Thép Việt Nam, phần nào đã phản ánh Năm 2003 có nhiều biến động cuả ngành thép Việt Nam cũng như thế giới về khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh 3.3 Đánh giá tình hình thực hiện chi phí kinh doanh tại Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam qua 2 Năm 2002-2003 3.3.1 Những kết quả đạt được Tổng công ty Thép Việt Nam là một doanh nghiệp lớn nhất trong ngành Thép Việt Nam. .. Nam Các cơ sở sản xuất thép của Tổng công ty các liên doanh hàng năm sản xuất cung cấp cho nền kinh tế khoảng 90% lượng thép sản xuất trong nước Gần như 100% các sản phẩm thép, phôi thép được nhập vào Việt Nam là do Tổng công ty các liên doanh thực hiện Cùng với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Tổng công ty Thép Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu đảm bảo cung cấp ổn định các sản... nghiệp (baogồm xử lý hàng nhập khẩu thiếu gửi cho các đơn vị thành viên …) đều được hạch toán vào chi phí kinh doanh Việc tính toán chi phí kinh doanh thường dựa trên giá trị thực chi ghi nhận phù hợp với doanh thu 3.1.2 Tình hình thực hiện chi phí kinh doanh của Văn phòng Tổng công ty qua 2 Năm 2002-2003 Qua số liệu cho thấy Tổng chi phí kinh doanh của Văn phòng Tổng công ty Thép Năm 2003 giảm với... 47,91% đạt được tỷ suất là 0,06%, giảm tỷ trọng là 15,54% Chi phí mua hàng giảm là do khối lượng đơn hàng nhập khẩu phôi thép giảm vì giá phôi thép tăng cao chi phí về bảo hiểm hàng hoá tăng đồng thời các chi phí như chi phí dịch vụ mở L/C, điều chỉnh, thanh toán L/C chi phí vận chuyển tăng +) Chi phí bán hàng: Đối với Văn phòng Tổng công ty chi phí bán hàng chi m một tỷ trọng nhỏ trong tổng chi phí. .. cứu thực tế tình hình chi phí kinh doanh tại Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam trong thời gian qua, chương II của Luận văn rút ra một số kết luận sau:  Thực trạng tình hình thực hiện chi phí kinh doanh tại Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam có nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân khách quan như: Thị trường Thép thế giới Năm 2002 có rất nhiều biến động( giá nhập khẩu các mặt hàng thép. .. vậy Tổng công ty phải nhập một khối lượng lớn phôi thép về để sản xuất Ngoài mặt hàng phôi thépmặt hàng nhập khẩu chủ yếu chi m hơn 40% tổng sản lượng nhập khẩu thì Văn phòng tổng công ty Thép Việt Nam còn nhập các loại mặt hàng thép sau:  Thépcác loại  Thép tấm dầy  Thép hình cỡ lớn  Thép ống không hàn cỡ lớn , thép ống đặc chủng  Thép phế liệu  Thép hợp kim cho cơ khí chế tạo máy, thép. .. giảm doanh thu của doanh nghiệp Vì vậy doanh nghiệp cần lựa chọn biện pháp phòng ngừa sự thay đổi tỷ giá ( mua kỳ hạn thanh toán, dự bảo tỷ giá…) nhằm tránh việc tăng chi phí mua hàng, giảm doanh thu cho doanh nghiệp III TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ KINH DOANH CỦA VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM QUA 2 NĂM 2002-2003 3.1 Tình hình thực hiện chi phí kinh doanh công tác quản lý chi phí kinh doanh. .. phí kinh doanh của Văn phòng Tổng công ty thép Việt Nam qua 2 Năm 2002-2003 Chi phí kinh doanh là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, vì vậy thông qua việc phân tích các chỉ tiêu của chi phí kinh doanh ta có thể nhận thức đánh giá một cách đúng đắn toàn diện về tình hình thực hiện chi phí kinh doanh của doanh nghiệp Qua đó thấy được tình hình quản lý sử dụng chi phí của doanh nghiệp có hợp lý hay... điều đó giúp cho Tổng công ty duy trì được kết quả, mở rộng kinh doanh tăng lợi nhuận góp phần giải quyết lỗ luỹ kế Là một thành viên của Tổng công ty, Văn phòng Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác nhập khẩu các sản phẩm thép phôi thép cho các đơn vị sản xuất thành viên trực thuộc Tổng công ty các liên doanh, thực hiện tốt công tác hạch toán tài chính kế toán trong toàn Tổng công ty, thu được . THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ CHI PHÍ KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG THÉP TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM. 1.1 hình thực hiện chi phí kinh doanh và công tác quản lý chi phí kinh doanh của Văn phòng Tổng công ty thép Việt Nam qua 2 Năm 2002-2003. Chi phí kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ CHI PHÍ KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG THÉP TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM, THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ CHI PHÍ KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG THÉP TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM, THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ CHI PHÍ KINH DOANH CÁC MẶT HÀNG THÉP TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay