bài tập : tính chất chia hết của một tổng

2 5,946 51
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 12:10

. a chia hết cho b Kí hiệu: a bM đọc l : a chia hết cho b hoặc b chia hết a; hoặc a là bội của b hoặc b là ước của a. 2. Tính chất chia hết của một tổng: . không chia hết cho m + Chú : @ Tính chất 2 đúng với một hiệu a>b @Tính chất 2 đúng với một tổng nhiều số hạng, trong đó chỉ có một số hạng không chia hết
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập : tính chất chia hết của một tổng, bài tập : tính chất chia hết của một tổng, bài tập : tính chất chia hết của một tổng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay