Tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp hóa học năm 2010

60 362 2
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 06:10

Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THIÊN - HUẾ TRƯỜNG THPT VINH XUÂN TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN:HOÁ HỌC 12 Giáo viên: Võ Chí Tín HUẾ 4/2010 Giáo viên: Võ Chí Tín - 1 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2010 A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT − GIÁO DỤC THPT I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 câu] Nội dung Số câu  2  1  3  1  !"#$%& 6 '()&*!( 3 +(!*!(!*,-$./0 6 12-$./0 3 3$45$.6*$7!"8 ,)9 1  !"#$4,& 6 II. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B) A. Theo chương trình Chuẩn [8 câu] Nội dung Số câu .:; 2  2 '()&*!(-+(!*!(!*,-$./0 2 12-$./0<= >.,&-3$45$.6*$ 7!"8 ,)9 2 B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu): Nội dung Số câu .:; 2  2 '()&*!(-+(!*!(!*,-$./0 2 12-$./0<= >.,&-3$45$.6*$ 7!"8 ,)9 2 B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT − GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Nội dung Số câu  3  2  4 Giáo viên: Võ Chí Tín - 2 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ  2  !"#$%& 6 '()&*!( 4 +(!*!(!*,-$./0 7 12-$./0 4 = >.,& ? 3$45$.6*$7!"8 ,)9 1  !"#$4,&  40 C. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [40 câu] Nội dung Số câu @AB;CD5$AB>$4B!"$4 2 C#$E!;>6 C#=F$4 2 1G6 1 &)H$AB> I-$. /0 3 '()&*!( 2 +(!*!(!*,-$./0 5  !"#$4,& )&J, 6 '()&$4%&6 2 KL. 2 6A 2  2  3  1  1  !"#$4%& )&J, 6 II. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu): Nội dung Số câu C#$E!;>6 C#=F$4G6 1 6A 2 '()&*!( 1 126M!!NJ(5"-$./0 2 =.,&$45.6*$7!"8 ,)9 1 3L.O=  1 Giáo viên: Võ Chí Tín - 3 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ B- Theo chương trình nâng cao (10 câu): Nội dung Số câu C#$E!;>6 C#=F$4G6?=6 A 2 '()&*!( 1 126M!!NJ(5"-$./0 2 =.,&P6 Q$45.6*$7!"8 , )9 1 3L.O=  1 Giáo viên: Võ Chí Tín - 4 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ CHƯƠNG I: ESTE - LIPIT Câu 1:R5S$55TUV6&#RWD?XXQ@Y3?ZX[<1 C#,(Q6)V)6M6\!""5 >A.<,#.( 4/O5 A. 3 ] YYE3 ] 53 ] YYE3 O 3 ] B.  O 3 Z YYE3 ] 5 O 3 Z YYE3 O 3 ] C.  ] 3 U YYE3 ] 5 ^ 3 T YYE3 O 3 ] D. 3EYYE3 ] 53EYYE3 O 3 ] Câu 2:I]6#_?`3Y3 OE 3Y3E3 O Y3 _O`3 ]E 3Y3E3 O Y3  _]`3Y3 OE _3 O ` O E3 O Y3 .5I7$ab@3c5_Y3` O d A. _?` B. _?`_O` C. _O`_]` D. _?`_]` Câu 3:$C#_R`e @Y3 _W`e_f`- _W`e@Y32 _`e_`- _` _g`e3 O _g`e3 O Y _f` $._R`5_f`I75 A. 3 ] YY3h3 O 533Y B. 3 ] YY O 3 Z 53 ] 3Y C. 3 ] YY3h3 O 53 ] 3Y D. 3YY3h3 O 533Y Câu 4:38A4=sai !I*< A. i6 SG)9j($k5D.(#/A"$>l !,< B. i6 S6 )9j($25D.(#/A"$>l C. $6*m&)b$.%&)no<< D. $6*:&)b!,$.%&)no<<< Câu 5:7p3 O _6!`D676I55?.Y_qAB`9.0$@ A. UrX?sp B. UrX?sp C. UrX?sp D. UrX?sp< Câu 6:R5S6)6*"F$ A. /A=t!* B. 6ItGB C. C#/pb!( D. =/At< Câu 7:+6IbVl ?U 3 ]Z YY35 ?U 3 ]] YY367.lI5D #>/B<1>,#.(I7I/.l5 A. Z< B. ^ C. O D. ]< Câu 8:[A5B4/.I,#.( A.  O 3 Z YY3 B.  ] 3 U YY3 C.  O 3 Z YY3 ] D. 3YY ] 3 U Câu 9:+>)YD67C.Z.15 A. ^TrrOTO! B. ^Trr! C. ^TrXX! D. ^Trr]!< Câu 10:'?OXXb ))A_I3 O 1Y ^ 6:50$`<'"!C #u(6)??XX<3./C#$5 A. UXv B. ZXv C. UZv D. rOZv Câu 11:&7wQI5 A. 3 O Y5Y O B. @3 ] 53 O Y< C. @3 ] Y O 3 O Y< D. 5< Câu 12:'7" >D5t2:&=()9Gx$J A. 5SI< B. 5( C. 6I_I0$@` D. ,(j6  Câu 13:4=60.$= A. 3.%&6#5.=;I#*I# B. 3.%&(#5.=;I#I#!$ C. 3.%&6#5.=;CI#uI#jB Giáo viên: Võ Chí Tín - 5 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ D. 3.%&(#5.=;I#*I#!$ Câu 14:+?Us!.lpC#u6/b?OX!Q@Y3OXvC;C# 55<+>)5S6)5 A. ?^rs! B. r?O! C. ?s]r! D. ?OO^!< Câu 15:':67/C#/A=w,)9 A. C#Q B. C#5SI C. C#!,Q D. C# Câu 16:?Ur /A6&#5 )6&#C#u"b^X Q@Y3XZX[6).R5.W<'>$A55?OX.WOr^Y O 5?^^ )b<,#.(/5 A. 3 ] YYE3 ] B. 3 ] 3 O YY3 ] C. 3 ] YYE3 O 3 O 3 ] D. 3EYYE3 O 3 O 3 ] Câu 17:[ (j6&#5)6&#Iy!>&b!pY O FO<+6I 5AbQ@Y3(>I!>)F?UzOO)68C#<,#.(4 /5A5 A.  O 3 Z YYE3 ] B. 3 ] YYE O 3 Z C. 3 ] YYE3 ] D. 3EYYE ] 3 U Câu 18: $.I,#.(4_{`3 ] YY3_{{`3 ] Y3_{{{`3 ] YY3 ] _{|` 3 ] Y3 ] _|`3 ] Y3 ] _|{`3 ] 3Y33 ] _|{{`3 ] YY3 ] <3.5jB IB45 Ad A. |{{ B. {{{|{{ C. {{{{{{ D. {|||{ Câu 19:&7)b!QI A. Q=/A5Y O 53 O Y< B. !,A6< C. Q.a< D. Q/A=55l Câu 20:@6Q56=A5said A. C#/A=,)95C#Q B. C#I5C#.Q C. }E?]E66)c D. C#}!$bC#}) Câu 21: .RI,#=; ^ 3 s Y O  !$abQ@Y3.WI,#  ] 3 Z Y O @<R (.56=Ad A.  B.  C.  D. 6 Câu 22:4=60.$= A. 3.%&6#5.=;I#*I# B. 3.%&(#5.=;I#I#!$ C. 3.%&6#5.=;CI#uI#jB D. 3.%&(#5.=;I#*I#!$ Câu 23:[>/l:!,45 A.  B.  C. [t D. R5S Câu 24:$._?`@-_O`@Y3- _]`  3-  _^`  _Y3` O  z@Y3-  _Z`   O 3 Z Y3- _r`@Y ] z@3 ] -_U`3 ] YY3< .5$a6)bd A. ?]^U B. ]^Zr C. ?O^Z D. ?]rU Câu 25:'IDu6/^X!Q@Y3?ZvC;C#CA55<+>) 6)5 A. ?]sXX! B. TOXX! C. rTUZ! D. ^rXX! Câu 26:+>)qAB6)!6IOOOZ!.l_(qAB`I#OXv( .bQ@Y3<_)C#CA55` A. X?s^! B. XsT!< C. ?Us! D. ?s^! Câu 27:Rl*:.( (.5d A.  B. 6 C.  D.  Câu 28:$.3 ] YY3_?`3YYE3 O 3 ] _O`3 ] 3 O YY3_]`3 ] YYE3 O 3 ] _^`3 ] 3 O 3 O Y3 _Z`6)"#6 ,CD5 A. _]`~_?`~_Z`~_^`~_O` B. _?`~_]`~_^`~_Z`~_O` C. _]`~_?`~_^`~_Z`~_O` D. _]`~_Z`~_?`~_^`~_O` Câu 29:_Y3` O 6)5 A. (#6M_{{` B. qI36  C. qIp D. (B!" Giáo viên: Võ Chí Tín - 6 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ Câu 30:/A=,)9!*!6I45 A. C#6$ B. GB C. C#! D. C#5S IEEEEE ----------------------------------------------- CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT Câu 1:qo&B5)A5 !p6).a"5Q_Y3` O )$ ^X!"/".B6(UZv<w)o&D}F A. O^ B. ^X C. ZX D. ^s Câu 2:K} $.5I7=$QM o&o&d A. KQ{ O B. @Y ] z@3 ] C. _Y3` O z@Y3 D. KQ)b Câu 3:@l56=Akhông 60d A. • $J4&k$< B. @)bl>pC#$( C. @kQB">.5 D. +n&"!€N.AQ4 Câu 4:'7$6Q$I#/o&I7} A. _Y3` O zY3 E B. gHp C. @!( D.  O Yz@3 ] Câu 5:=;!>J/o&(56A5ZTXXXXX6,5?UZXXXX6<p >2p_ r 3 ?X Y Z `JI =;/V(o&6A5,d A. ]r^OX5?XsXO B. ]r^X?5?XsX] C. ]r^XO5?XsXO D. ]r^?X5?XsX] Câu 6:KG5p.56=AI7!" 5o&5%BBI, #_ r 3 ?X Y Z `  d A. y= 5o&6"},)96*6)o& r 3 ?O Y r < B.  5o&!Q6>$A6*•Y O 3 O YFrZ C.  5o&6*I75#n)950< D.  5o&6*!,)b Câu 7:OZ!o&#OXv(.B5)<p7p)^X X 6)") AB.I!>)BXsz5x$J"")Qa.?Xv< A. OsUZX B. ]?T^^ C. O]XXX D. OUsZX Câu 8:'7=o& 5o&j( B}$56=Ad A. 35u.5)b6Im5;bQ B. u.$ab3@Y ] z3 O 1Y ^ < C. u.$ab,%_Y3` O < D. u.$abQ Câu 9:cFG5#.(/o&II#E3hYd A. $ab_Y3` O z@Y3!6I!"/6k(<_O`B. C#b3 O z@6 <_]` C. IC#$(<_?` D. _?`5_O`6*60< Câu 10:G56=Akhông)&#b.0/o&d A. I6 ICA!$ B. +;55(< C. $ab_Y3` O (Q5-$a_3 ] Y` O Y( D. $ab@Y ] z@3 ] (!"/-b_Y3` O zY3 E (!"/6k(55(5)b Câu 11:+p"XX]v7p!,!p<p7p!,!p_6j6!`67.6/Y O  C#x(OXX,TZvo&< A. Uss?^ B. ZOZ^]O C. ^Xsss D. ?^?srr Câu 12:p7pQ3@Y ] Trv_Kh?ZOz`D}67$ab))o&(OTU o&< A. ?ZXX B. O^]T C. ?^]T D. ?OTZ Câu 13:'IQ#?so&b@Y ] 6/C#Q@3 ] .A$<c" F$C#CA55<w)6)5!>)@Y ] D}D)5 A. O?r5?U B. ?Xs5?U C. ?Xs5]^ D. O?r5]^ Câu 14:.56=AIC#$)&d A. qo& B. 1o& C.   D. Ro& Giáo viên: Võ Chí Tín - 7 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ Câu 15:'7#o&II#I7} C#$4<$ C#C#5!,#6)I#/o&d A. +;o&F3 O z@  B. wBo&F0$o C. Y$o&F_Y3` O 6I D. Y$o&F@Y ] z@3 ] < Câu 16:@k5$..5A75 A.   B. o& C.  D. ,o& Câu 17:$75)b6=A*#a/o&5không60d A. GP)9 B. Ro&)b(V#<<<5=A6M}6JC..A<<< C. Ro&6)}5 >&GB5=( D. @ABC.A_A` Câu 18:3$.5I7=6)$QQ$Q$pQ +{d A. KQ B. KQ@Y ] C. KQY O D. KQY ] Câu 19:B? ] )b•6)9o&6)rXpMTr  <p!>)o&I} )b•6)9o&B"!>)B/AFXUsTzjOX  5.x$JB 6(sXv< A. ???! B. sT! C. U^! D. U?! Câu 20:3VRMo&5 6)6,< ED#.6)!.A)b45)b4C#bQ@Y ] _)`z@3 ] .A$ O?r ED#6)6IbQ3 O 1Y ^ 85V6)FQ@Y3M CP$abQ@Y ] _)`z@3 ] .A$r^s< qC;$C#55<3V6DI# A. ]ZOTvo&5r^U?v *!>) B. r^U?vo&5]ZOTv *!>) C. ]ZU?vo&5r^OTv *!>) D. r^OTvo&5]ZU?v *!>) Câu 21:y=55rOZQo&?U?v,)9_u6/`6) QR<Q@Y ] @3 ] 5QR56m6)B(!"/< A. rUZ B. Or C. ?Z D. ?]Z Câu 22:p)!"/J5!"5$)&55Q#?so&< A. ?XsX B. O?r C. Z^X D. O?rX Câu 23:K8A>;5I7=6)^I 2 o&o&$_1Y O ` A. { O 3 O 1Y ^ 63 B.  O Y_@3 ] `{ O 3 C. { O Y O _6>$A` D. { O 3‚Y O _6>$A` Câu 24:1o&I7$ab$. A. 3 O z@ X -_Y3` O 6I- B. _Y3` O 6I-Q@Y ] z@3 ] < C. 3 O z@ X -3 ] YY3z3 O 1Y ^ 6: X < D. _Y3` O 6I-3 ] YY3z3 O 1Y ^ 6: X Câu 25:q5%.(#=;/0I# A. *I6A_EY3`5I6E3Y B.  I6A_EY3`5IIAE3Y C.  I6A_EY3`5*IAEhY D. *I6A_EY3`5IIAEhY Câu 26:•)A_A`6)(! A. B  B. /A=o& C. /A=o& D. Bo& Câu 27:4 =đúng A.  5o&IC#$(< B. KQo&Ip!;J68Qy=5o&< C. I7=o&5ƒo&FQ$< D.  IC#5bJI.0S2 Câu 28:Ro&5.„$A(<[>6*"OTU!Ro&uo&5 b.TXvJ7p3@Y ] Trv_h?ZOz`D}5 A. ?ZXXXp B. ?^]TXp C. ?^]Tp D. O^]TXp Câu 29:$756=A560!6Q*o&d A. qo&5.•Ip./ )6#B. qo&5.•Ip!; C. qo&5.(#D. qo&5.•Ip./  6 Giáo viên: Võ Chí Tín - 8 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ Câu 30:^.%&RWf$55u.6*}!"xC#(^^Y O J !…?s3 O Y5D 7pu60F7pY O 6)<•=;!>/RWf Fr?]O5>AB;V.!,*&r<,#=;/RWfD )5 A.  r 3 ?X Y r 3 O Y ] 3 r Y ]  O 3 ^ Y O B.  r 3 ?O Y r 3 O Y ] 3 r Y ]  O 3 ^ Y C.  r 3 ?O Y r 3 O Y ] 3 r Y O  O 3 ^ Y O D.  r 3 ?O Y r 3 O Y ] 3 r Y ]   O 3 ^ Y O EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE---------------------------------------------------- CHƯƠNG 3: AMIN - AMINOAXIT - PROTEIN Câu 1:+\6Q*p.†5/)b6=Akhông60d A. .C6*I6 ICA B. .C6*5752 C. .C6*)b D. .C6*5.2 Câu 2:J,#.(/.Rj)&JC#  ^ 3 T Y O @e@Y3→_R`e3 ] Y3 A. 3 ] EYY@3 ^ B. 3 O @E3 O E3 O EYY@ C. 3 ] E3 O E3 O EY@3 O D. 3 ] E3 O EY@3 O Câu 3:C#%5.56=Ad A. 3 O @E3_3 ] `EY B. 3YYE3_3 ] `E@3 ]  C. 3 ] E3_@3 O `EY D. 3YYE3_3 O `E@3 O Câu 4:'7=o)9D);a$>; A. KQ@Y3Q B. KQxHp C. gHpQ D. KQ3xHp Câu 5:$.3 O 3 Z Y33@Y O +Y3@ O 1Y ] 3 ] Y3z!p3<$a 6)b A. 33@Y O +Y3@ O 1Y ] 3 ] Y3z!p3B. +Y3@ O 1Y ^ 33@Y O 3 ] Y3z!p3 C.  O 3 Z Y33@Y O +Y3@ O 1Y ] 3 ] Y3z!p3D. +Y3@ O 1Y ] 33@Y O 3 ] Y3z!p3 Câu 6:+).6$I D.k$6I5Q8_`/ 5?)!,6$!7$.!$<'75?QD?XXQ3?[<[  Q‡Q5j?XQ@Y3?[<[:!$.A?QC#I)b )J6)Z^?!"/<38A$6QM6 /@3 ] IQC"$C#CA 55< A. XXTs[ B. XXTO[ C. XXTr[ D. XXT^[ Câu 7:$75)b6=A*5không60d A. 3.3 O @YY356&C. B. ,)9()tG5(M(p/ C. 5(=;_3 O @•YY3`SI()tG_3 ] @ e •YY E ` D. 5.%&(#=;#6M9I5IA Câu 8:'>$A55 RF)!,!pu6/6)?UrY O 5?Or& )b5rT^^&<qC"!,!p•M&56I&"sXv7p<R$6Q54 B/< A. hT-56A B. hT-5A C. hT-56A D. hT-56A:A Câu 9:'7"Q$.3 O Y3_3Y3` ^ 3Y O 3 Z @3 O  r 3 Z @3 O 3 O Y33Y33 O Y3I 7"5JG5d A. K}Q@Y ] @3 ] }xHp})b B. K}}_Y3` O 2m C. K}Q@Y ] @3 ] })b D. K}xHp}!( Câu 10:38A•6*sai$)9 A. $ab> B. $6*Ipo& C. 5.%&Ip.)tp D. po&/A"&@3 ] Câu 11:5.%&=;I#Iˆ@3 O 5IAEYY3<@ l56=A560 A. 5.2J!>)=;/0.b B. ICp./5p./o& C. .p)b5$,=G Giáo viên: Võ Chí Tín - 9 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ D. 5.%&6#J=;I#I# Câu 12: ] 3 U Y O @I>6M=_bI.`5 A. O B. Z C. ] D. ^ Câu 13:R5  E•#?Iˆ@3 O 5?IEYY3<?Z?R$ab3 )6)?sUZ><,#.(/R5 A. 3 ] E3_@3 O `E3 O EYY3 B.  ] 3 U E3_@3 O `EYY3 C. 3 ] E3_@3 O `EYY3 D.  r 3 Z E3_@3 O `EYY3 Câu 14:K}S2#5675,)9_)b6)9`68#ap.5 6=A A. p)tp/B. po&/ C. p6,aj6 56,a!,Q/D. p/ Câu 15:3.%&(j$AB>3@5.k!,5.6 p)b„$ ab$33@Y O 5I7$ab)b(!"/<3.6II,#=;5 A.  ^ 3 ?O @ O B.  r 3 U @ C.  r 3 ?] @ D.  O 3 U @ Câu 16:X?_‰E(3 O @•YY3`C#"b3(???Z><5 A. q B. A C. | D.  Câu 17:+6>$A$6M6\/Ay7pRh| YO | 3OY "6)"5> )AB;=;d A. X^ŠRŠ? B. X^ŠRŠ?O C. XsŠRŠOZ D. XUZŠRŠ? Câu 18:'>$A55sUR_#?IE@3 O 5?IEYY3`J6)X]Y O - XOZ3 O Y5??Op_6!`/ !p&<,#=;/R5 A.  Z 3 ] Y@ O < B.  ] 3 Z Y O @< C.  O 3 Z Y O @< D.  ] 3 Z Y O @ O < Câu 19:_R`5.%&I,#=; Z 3 ?? Y O @<'Rb@Y36) V.I ,#=; O 3 ^ Y O @@5.%&_W`&_W`xYz  6).%&_f`I!Cn C#$)&<,#.(/_R`5 A. @3 O E3 O EYYE3_3 ] ` O B. @3 O E3 O YYE3 O E3 O E3 ] C. 3 O @E3 O E3 O EYY O 3 Z D. 3 ] _3 O ` ^ @Y O Câu 20:R5 .%&(j#$AB>3@6I@"O]UOv<R$ab Q3•??<R$6Q,#=;/R< A.  ] 3 T @ O B.  ] 3 U @ C.  ] 3 T @ D.  O 3 U @ Câu 21:1j€Ipo&A"&@3 ] 5 A. =;!>/b&b@3 ] < B. I@3 O I$a6PA*pSo5C6 /@ C. I@3 O S :)B!" D. q>AIC)j5C6 /AB;@ Câu 22:IO _6M6\/`5c_6M6\/A`<'>$A55]O? !pY O &3 O Y5]]r ] !p@ O _6!`<+6>$Ac.A| YO | 3OY hO]<c"F B/I"6D%‹‹B/5c5 A. EA5A B. EA5A C. EA5A D. EA5A Câu 23:OEkhông7C#b%.56=Ad A. @Y3B. KQ)bC. 3 ] Y3I:!p385 D. KQ3 Câu 24:GnD6 (po&/8A5)b6=Akhông60d A. @3 ] Š r 3 Z @3 O B. @3 ] Š3 ] @3 O Š3 ] 3 O @3 O C. p-Y O @ r 3 ^ @3 O Šp-3 ]  r 3 ^ @3 O D. 3 ] 3 O @3 O Š3 ] @33 ] Câu 25:R$6Q=;!>D60/ 3_MD/$`#X^v‚_V=; •#?AB;‚`d A. ?^XXX6 B. ?^X6 C. ?^XX6 D. ?^XXXX6 Câu 26:"CP6)!/A=55Q@Y3I) A. 3 O @Œ3 O • Z YY@ B. 3 O @Œ3 O • r YY3 C. 3 O @Œ3 O • r YY@ D. 3 O @Œ3 O • Z YY3 Câu 27:$.R3 O @E3 O EYY3-W3 ] E@3E3 O E3 ] -f r 3 Z E3_@3 O `EYY3-3 ] E 3 O EYY3-q3YYE3 O ˆ3_@3 O `YY3-3 O @E3 O E3 O E3 O E3_@3 O `YY3<5 A. RWf B. RWq C. Rf D. Rfq Câu 28:1G!"/F6)45 A. G)a B. G}) C. G6,a D. G=y Câu 29: E$a6)b.C$.8A56=Ad Giáo viên: Võ Chí Tín - 10 - Cell phone: 0974806106 [...]... Kali D Rubidi Câu 19: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là A tính bazơ B tính oxi hóa C tính axit D tính khử Câu 20: Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là A Al và Fe B Fe và Au C Al và Ag D Fe và Ag Câu 21: Cặp chất không xảy ra phản ứng là Giáo viên: Võ Chí Tín - 19 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ A Fe + Cu(NO3)2... alanin là A 3 B 1 C 2 D 4 - Giáo viên: Võ Chí Tín - 14 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ CHƯƠNG 4: POLIME - VẬT LIỆU POLIME Câu 1: Polivinyl clorua có công thức là A (-CH2-CHCl-)2 B (-CH2-CH2-)n C (-CH2-CHBr-)n D (-CH2-CHF-)n Câu 2: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A stiren B isopren C propen D toluen Câu 3: Chất có khả... 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ Câu 2: C4H9O2N có mấy đồng phân amino axit có nhóm amino ở vị trí α? A 4 B 3 C 2 D 5 Câu 3: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C4H9O2N? A 3 chất B 4 chất C 5 chất D 6 chất Câu 4: Có bao nhiêu amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N? A 3 chất B 4 chất C 2 chất D 1 chất Câu 5: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp... Na2O B CaO C CuO D K2O Câu 62: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ? A Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 B H2 + CuO → Cu + H2O Giáo viên: Võ Chí Tín - 21 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ C CuCl2 → Cu + Cl2 D 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2 Câu 63: Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3... ở anot và 6,24 gam kim loại ở catot Công thức hoá học của muối đem điện phân là A LiCl B NaCl C KCl ,D RbCl Câu 26: Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc) Kim loại kiềm là (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85) A Rb B Li C Na D K Giáo viên: Võ Chí Tín - 28 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ Câu 27: Để tác... tuần hoàn, Mg là kim loại thuộc nhóm A IIA B IVA C IIIA D IA Giáo viên: Võ Chí Tín - 29 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ Câu 3: Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là A 4 B 5 C 6 D 7 Câu 4: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung... phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ Câu 13: Chỉ rõ monome của sản phẩm trùng hợp có tên gọi poli propilen (P.P) A CH2 = CH - CH3 B (- CH2 - CH2 - )n C CH2 = CH2 D (- CH2 – CH(CH3) -)n Câu 14: Một loại polietylen có phân tử khối là 50000 Hệ số trùng hợp của loại polietylen đó xấp xỉ A 1230 B 1529 C 920 D 1786 Câu 15: Định nghĩa nào đưới đây không đúng: - Polime là những... 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ A tinh bột (C6H10O5) B tinh bột (C6H10O5); cao su isopren (C5H8)n C cao su isopren (C5H8)n D tinh bột (C6H10O5); tơ tằm (-NH-R-CO-)n Câu 29: Đặc điểm cấu tạo của các phân tử nhỏ (monome) tham gia phản ứng trùng hợp là A phải là hiđrocacbon B phải có 2 nhóm chức trở lên C phải là anken hoặc ankađien D phải có một liên kết đôi hoặc vòng no không bền... B 9,8 gam C 8,9 gam D 7,5 gam Giáo viên: Võ Chí Tín - 13 - Cell phone: 0974806106 Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ Câu 24: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan Công thức của X là A H2NC3H6COOH B H2NCH2COOH C H2NC2H4COOH D H2NC4H8COOH Câu 25: 1 mol... dung dịch AgNO3 ? A Zn, Cu, Mg B Al, Fe, CuOC Fe, Ni, Sn D Hg, Na, Ca Câu 33: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng trên xảy ra A sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu B sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+ C sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu D sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+ Câu 34: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là A Cu + dung dịch FeCl3 B Fe + dung dịch HCl C Fe + dung dịch FeCl3 D Cu + dung dịch . Tâì liệu ôn thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỪA THI N - HUẾ TRƯỜNG THPT VINH XUÂN TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN:HOÁ. thi tốt nghiệp năm 2010 Lưu hành nội bộ CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC NĂM HỌC 2010 A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT − GIÁO DỤC THPT I. PHẦN CHUNG CHO TẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp hóa học năm 2010, Tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp hóa học năm 2010, Tài liệu ôn tập thi tốt nghiệp hóa học năm 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay