Giao an dai so 8(ca nam-GA mau 2010)

244 462 1
  • Loading ...
1/244 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 05:10

Trêng THCS Th¹ch B»ng Gi¸o ¸n §¹i sè 8 GV. §Ỉng V¨n NhËt Chương 1 : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC §1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I. MỤC TIÊU : − HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức − HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức II. CHUẨN BỊ : -Giáo viên : − Bài Soạn − SGK − Bảng phụ -Học sinh : − Ôn lại các kiến thức : đơn thức ; đa thức ; nhân một số với một tổng. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số − SGK − dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2. Kiểm tra bài cũ : 5’ Nhắc lại kiến thức cũ − Đơn thức là gì ? Đa thức là gì ? − Quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số − Quy tắc một số nhân với một tổng τ Đặt vấn đề : (1’). Ta đã học một số nhân với một tổng : A (B + C) = AB + AC. Nếu gọi A là đơn thức ; (B + C) là đa thức thì quy tắc nhân đơn thức với đa thức có khác gì với nhân một số với một tổng không ? → GV vào bài mới 3. Bài mới : TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Kiến thức 8’ HĐ 1 : Nhân đơn thức với đa thức : GV đưa ra ví dụ ?1 SGK + Hãy viết một đơn thức và một đa thức + Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức vừa viết + Cộng các tích tìm được HS đọc bài ?1 SGK Mỗi HS viết một đơn thức và một đa thức tùy ý vào bảng con và thực hiện HS kiểm tra chéo lẫn nhau 1 Quy tắc : a) Ví dụ : 4x . (2x 2 + 3x − 1) = 4x.2x 2 + 4x.3x + 4x (−1) = 8x 3 + 12x 2 − 4x b) Quy tắc Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng hạng tử 1 N¨m häc: 2010 - 2011 Tuần : 1 Tiết : 1 Ngày soạn: / ./200 Ngày dạy: / ./200 Trêng THCS Th¹ch B»ng Gi¸o ¸n §¹i sè 8 GV. §Ỉng V¨n NhËt TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Kiến thức GV lưu ý lấy ví dụ SGK GV gọi 1 HS đứng tại chỗ trình bày. GV ghi bảng GV giới thiệu : 8x 3 + 12x 2 − 4x là tích của đơn thức 4x và đa thức 2x 2 + 4x − 1 Hỏi : Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm thế nào ? − 1HS đứng tại chỗ trình bày. Chẳng hạn 4x(2x 2 + 3x − 1) = 4x.2x 2 + 4x.3x + 4x (−1) = 8x 3 + 12x 2 − 4x − 1HS nêu quy tắc SGK − Một vài HS nhắc lại của đa thức rồi cộng các tích với nhau 15’ HĐ 2 : Áp dụng quy tắc GV đưa ra ví dụ SGK làm tính nhân : (−2x 3 )(x 2 + 5x − 2 1 ) GV cho HS thực hiện ?2 (3x 3 y − 2 1 x 2 + 5 1 xy).6xy 3 GV gọi 1 vài HS đứng tại chỗ nêu kết quả GV ghi bảng GV treo bảng phụ ghi đề bài ?3 GV cho HS hoạt động nhóm GV gọi đại diện của nhóm trình bày kết quả của nhóm mình GV nhận xét chung và sửa sai − 1HS lên bảng thực hiện − Cả lớp nhận xét và sửa sai − Cả lớp làm vào bảng con − Một vài HS nêu kết quả − Cả lớp nhận xét và sửa sai HS : đọc đề bài ?3 HS hoạt động nhóm − Đại diện nhóm HS trình bày kết quả − Các HS khác nhận xét đánh giá kết quả của bạn 2. Áp dụng : ví dụ : Làm tính nhân (−2x 3 )(x 2 + 5x − 2 1 ) = (−2x 3 ).x 2 + (−2x 3 ).5x + (−2x 3 ). (− 2 1 ) = −2x 3 − 10x 4 + x 3 τ Bài ?2 : Làm tính nhân (3x 3 y − 2 1 x 2 + 5 1 xy).6xy 3 = 3x 3 y.6xy 3 +(- 2 1 x 2 ).6xy 3 + 5 1 xy.6xy 2 =18x 4 y 4 − 3x 3 y 3 + 5 6 x 2 y 4 τ Bài ?3 : ta có : + S = 2 2)].43()35[( yyxx +++ = (8x+3+y)y = 8xy+3y+y 2 + Với x = 3m ; y = 2m Ta có : S = 8 . 3 . 2 + 3 . 2 2 = 48 + 6 + 4 = 58m 2 HĐ 3 : Củn g cố : τ Bài 1 tr 5 SGK : 2 N¨m häc: 2010 - 2011 Trêng THCS Th¹ch B»ng Gi¸o ¸n §¹i sè 8 GV. §Ỉng V¨n NhËt TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Kiến thức 13’ GV cho HS làm bài 1 tr 5 a/ x 2 (5x 3 − x − 2 1 ) c) (4x 3 − 5xy + 2x)(− 2 1 xy) GV nhận xét và sửa sai GV cho HS làm bài 2a tr 5 a/ x(x − y) + y (4 + y) với x = − 6 ; y = 8 GV treo bảng phụ ghi đề bài 6 tr 5 − Gọi 1HS đứng tại chỗ trả lời GV gọi HS nhắc lại quy tắc HS cả lớp làm vào bảng con − 2HS lên bảng : HS 1 : câu a HS 2 : câu c HS cả lớp cùng làm 1HS lên bảng Các HS khác nhận xét và sửa sai HS : cả lớp quan sát Suy nghó . − 1HS đứng tại chỗ điền vào ô trống − Các HS khác nhận xét Một vài HS nhắc lại quy tắc a/ x 2 (5x 3 − x − 2 1 ) = 5x 5 − x 3 − 2 1 x 2 c/ (4x 3 − 5xy + 2x)(− 2 1 xy) = −2x 4 + 2 5 x 3 y − x 2 y τ Bài 2a tr 5 SGK a/ x(x − y) + y (4 + y) = x 2 − xy + xy + y 2 = x 2 + 4y 2 với x = −6 ; y=8 Ta có : (−6) 2 + 8 2 = 100 τ Bài 6 tr 6 SGK : − Giá trò : ax (x − y) + y 3 (x + y) Tại x = −1 ; y = 1 là : Đánh dấu “×” vào ô 2a 2’ 4. Hướng dẫn học ở nhà : − Học thuộc quy tắc nhân đơn thức với đa thức − Làm các bài tập : 2b ; 3 ; 4 ; 5 tr 5 − 6 − Ôn lại “đa thức một biến” IV RÚT KINH NGHIỆM 3 N¨m häc: 2010 - 2011 Trêng THCS Th¹ch B»ng Gi¸o ¸n §¹i sè 8 GV. §Ỉng V¨n NhËt §1 NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I. MỤC TIÊU : − HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức − HS biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau II. CHUẨN BỊ :  Giáo viên : − Bài Soạn − SGK − Bảng phụ  Học sinh : − Thực hiện hướng dẫn tiết trước III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2. Kiểm tra bài cũ : 8’ HS 1 : − Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức Áp dụng làm tính nhân : (3xy − x 2 + y) . 3 2 x 2 y Đáp số : 2x 3 y 2 − 3 2 x 4 y + 3 2 x 2 y 2 HS 2 : a) Thực hiện phép nhân, rút gọn, tính giá trò biểu thức : x(x 2 − y) − x 2 (x + y) + y(x 2 − x) tại x = 2 1 và y = − 100 Đáp số : −2xy = − 2. 2 1 . (−100) = 100 b) Tìm x biết : 3x (12x − 4) − 9x (4x − 3) = 30. Đáp số : x = 2 τ Đặt vấn đề : Các em đã học quy tắc nhân đơn thức với đa thức. Ta có thể áp dụng quy tắc này để nhân đa thức với đa thức được không ? → GV vào bài mới 3. Bài mới : TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Kiến thức 6’ HĐ 1 : Hình thành quy tắc nhân hai đa thức : GV cho HS làm ví dụ : (x − 2) (6x 2 − 5x + 1) GV gợi ý : + Giả sử coi 6x 2 − 5x + 1 HS suy nghó làm ra nháp Trả lời : ta có thể xem như 1 Quy tắc : a) Ví dụ : Nhân đa thức x−2với đa thức (6x 2 −5x+1) Giải (x − 2) (6x 2 − 5x + 1) = x(6x 2 −5x+1)−2(6x 2 −5x +1). 4 N¨m häc: 2010 - 2011 Tuần : 1 Tiết : 2 Ngày . tháng năm 200 Trêng THCS Th¹ch B»ng Gi¸o ¸n §¹i sè 8 GV. §Ỉng V¨n NhËt TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Kiến thức như là một đơn thức. Thì ta có phép nhân gì ? + Em nào thực hiện được phép nhân GV : Như vậy theo cách làm trên muốn nhân đa thức với đa thức ta phải đưa về trường hợp nhân đơn thức với đa thức hay dựa vào ví dụ trên em nào có thể đưa ra quy tắc phát biểu cách khác. Hỏi : Em có nhận xét gì về tích của hai đa thức ? GV cho HS làm bài ?1 làm phép nhân ( 2 1 xy − 1)(x 3 − 2x − 6) GV cho HS nhận xét và sửa sai đã có phép nhân đơn thức với đa thức HS : thực hiện (x − 2)(6x 2 − 5x + 1) =x(6x 2 −5x+1)−2(6x 2 −5x+1). = x . 6x 2 + x (-5x ) + x . 1+ +(-2).6x 2 +(-2)(-5x)+ (-2).1 = 6x 3 −5x 2 +x−12x 2 +10x −2 = 6x 3 − 17x 2 + 11x − 2 HS : Suy nghó nêu quy tắc như SGK 1 vài HS nhắc lại quy tắc HS : Nêu nhận xét SGK HS : Áp dụng quy tắc thực hiện phép nhân ( 2 1 xy − 1)(x 3 − 2x − 6) = 2 1 x 4 y − x 2 y − 3xy − x 3 + 2x + 6 = x . 6x 2 + x (-5x ) + x . 1+ +(-2).6x 2 +(-2)(-5x)+(-2).1 = 6x 3 −5x 2 +x−12x 2 +10x −2 = 6x 3 − 17x 2 + 11x − 2 b) Quy tắc : Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau. τ Nhận xét : Tích của hai đa thức là một đa thức 5’ HĐ 2 : Cách 2 của phép nhân hai đa thức GV giới thiệu cách nhân thứ hai của nhân hai đa thức Hỏi : Qua ví dụ trên em nào có thể tóm tắt cách giải HS : nghe giảng HS : nêu cách giải như SGK τ Chú ý : 6x 2 − 5x +1 x − 2 − 12x 2 + 10x − 2 6x 3 − 5x 3 + x 6x 3 − 17x 2 + 11x − 2 − Tóm tắt cách trình bày (xem SGK) 10’ HĐ 3 : Áp dụng quy tắc : GV cho HS làm bài ?2 làm tính nhân a) (x + 3)(x 2 + 3x − 5) b)(xy − 1)(xy + 5) GV gọi 2 HS lên bảng trình bày HS : ghi đề bài vào vở 2 HS lên bảng giải HS 1 : Câu a HS 2 : Câu b (yêu cầu HS làm 2 cách) 2 Áp dụng : Bài ?2 : a) (x + 3)(x 2 + 3x − 5) =x 3 +3x 2 −5x+3x 2 + 9x − 15 = x 3 + 6x 2 + 4x − 15 b) (xy − 1)(xy + 5) = x 2 y 2 + 5xy − xy − 5 5 N¨m häc: 2010 - 2011 × + Trêng THCS Th¹ch B»ng Gi¸o ¸n §¹i sè 8 GV. §Ỉng V¨n NhËt TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Kiến thức GV gọi HS nhận xét và sửa sai τ GV chốt lại : Cách thứ hai chỉ thuận lợi đối với đa thức một biến vì khi xếp các đa thức nhiều biến theo lũy thừa tăng dần hoặc giảm dần ta phải chọn biến chính GV treo bảng phụ ghi đề bài ?3 GV cho HS hoạt động nhóm GV gọi đại diện nhóm trình bày cách giải HS : nhận xét và sửa sai − Cả lớp đọc đề bài HS : hoạt động nhóm − Đại diện nhóm trình bày. HS khác nhận xét và sửa sai = x 2 y 2 + 4xy − 5 Bài ?3 : (bảng nhóm) Ta có (2x + y)(2x − y) = 4x 2 − 2xy + 2xy − y 2 Biểu thức tính diện tích hình chữ nhật là : 4x 2 − y 2 τ Nếu x = 2,5m ; y = 1m thì diện tích hình chữ nhật : 4 ( 2 5 ) 2 − 1 2 = 24 (m 2 ) 12’ HĐ 4 : Củn g cố : GV cho HS làm bài tập 7 (8) SGK GV gọi 1HS lên bảng GV gọi HS nhận xét Hỏi : Từ câu b, hãy suy ra kết quả phép nhân GV treo bảng phụ ghi đề bài 9 tr 8 SGK GV gọi 1 HS đứng tại chỗ đọc kết quả và điền vào bảng phụ HS : đọc đề bài 7 tr8 − 1HS lên bảng trình bày HS Nhận xét và sửa sai Trả lời : vì (5 − x) và (x-5) là hai số đối nên : 5 − x = − (x − 5) Nên chỉ cần đổi dấu các hạng tử của kết quả HS : quan sát đề bài trên bảng phụ và suy nghó cách tính nào cho đơn giản − 1 HS lên bảng đọc kết quả và điền vào bảng phụ τ Bài 7 tr 8 SGK : a) (x 2 − 2x + 1)(x − 1) = x 3 − x 2 − 2x 2 + 2x + x −1 = x 3 − 3x 2 + 3x − 1 b) (x 3 − 2x 2 + x − 1)(5 − x) = 5x 3 − x 4 − 10x 2 + 2x 3 + 5x − x 2 − 5 + x = −x 4 + 7x 3 − 11x 2 + 6x − 5 vì (5 − x) = − (x − 5) Nên kết quả của phép nhân : (x 3 − 2x 2 + x − 1)(5 − x) là:−x 4 + 7x 3 − 11x 2 + 6x − 5 τ Bài 9 tr 8 SGK : Điền kết quả tính được vào bảng 6 N¨m häc: 2010 - 2011 Trêng THCS Th¹ch B»ng Gi¸o ¸n §¹i sè 8 GV. §Ỉng V¨n NhËt TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Kiến thức HS khác nhận xét và sửa sai Giá trò x và y Giá trò B/thức (x-y)(x 2 +xy+y 2 ) x = −10 ;y = 2 − 1008 x = −1 ;y = 0 − 1 x = 2 ; y = −1 9 x=-0,5;y=1,25 − 64 133 3’ 4. Hướng dẫn học ở nhà : − Nắm vững quy tắc − Xem lại các ví dụ − Làm các bài tập : 10 ; 12 ; 13 ; 14 tr 8 − 9 SGK Hướng dẫn bài 12 : Làm tính nhân ; thu gọn các hạng tử đồng dạng. Thay giá trò x 14 : Viết 3 số tự nhiên liên tiếp chẵn : x ; x + 2 ; x + 4 và lập hiệu : (x + 2) (x + 4) − (x + 2) x = 192 IV RÚT KINH NGHIỆM 7 N¨m häc: 2010 - 2011 Trêng THCS Th¹ch B»ng Gi¸o ¸n §¹i sè 8 GV. §Ỉng V¨n NhËt LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : − Củng cố kiến thức về các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức. − HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn , đa thức II. CHUẨN BỊ :  Giáo viên : − Bài Soạn − SGK − SBT  Học sinh : − Học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2. Kiểm tra bài cũ : 7’ HS 1 : − Nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức Áp dụng : Rút gọn biểu thức : x(x − y) + y(x − y) . Đáp số : x 2 − y 2 HS 2 : − Nêu quy tắc nhân đa thức với đa thức Áp dụng làm phép nhân : (x 2 y 2 − 2 1 xy + 2y) (x − 2y) Đáp số : x 3 y 2 − 2 1 xy + 2xy − 2x 2 y 3 + xy 2 − 4y 2 3. Bài mới : TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Kiến thức 15’ HĐ 1 : Thực hiện phép tính τ Bài tập 5b tr 6 SGK : GV ghi đề bài lên bảng b) Rút gọn biểu thức : x n − 1 (x + y) − y(x n − 1 + y n − 1 ) Gọi 1HS khá lên bảng giải τ Bài tập 8b tr 8 SGK : Làm tính nhân (x 2 − xy + y 2 )(x + y) HS : ghi đề bài vào vở nháp − Cả lớp làm ra nháp − 1HS khá lên bảng − 1HS khác nhận xét và sửa sai HS : cả lớp làm vào bảng con τ Bài tập 5b tr 6 SGK : b)x n − 1 (x + y)− y(x n − 1 + y n − 1 ) = x n − 1+1 + x n − 1 .y − yx n − 1 − − y n − 1+1 = x n − y n τ Bài tập 8b tr 8 SGK b) (x 2 − xy + y 2 )(x + y) = x 2 + x 2 y − x 2 y − xy 2 + 8 N¨m häc: 2010 - 2011 Tuần : 2 Tiết : 3 Ngày tháng . năm 200 Trêng THCS Th¹ch B»ng Gi¸o ¸n §¹i sè 8 GV. §Ỉng V¨n NhËt TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Kiến thức GV gọi 1HS lên bảng τ Bài tập 10 tr 8 SGK : Hỏi : Nêu cách thực hiện? a) (x 2 − 2x + 3)( 2 1 x − 5) b) (x 2 − 2xy + y 2 )(x − y) − Gọi 2 HS lên bảng đồng thời mỗi em một câu − Cho lớp nhận xét − GV sửa sai − 1HS lên bảng giảng Trả lời : Nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích HS 1 : Câu a HS 2 : Câu b − HS : cả lớp nhận xét và sửa sai +xy 2 + y 3 = x 3 + y 2 τ Bài tập 10 tr 8 SGK : a) (x 2 − 2x + 3)( 2 1 x − 5) = 2 1 x 3 −5x 2 −x 2 +10x+ 2 3 x−15 = 2 1 x 3 − 6x 2 + 2 23 x − 15 b) (x 2 − 2xy + y 2 )(x − y) =x 3 −x 2 y−2x 2 y+2xy 2 +xy 2 +y 3 = x 3 − 3x 2 y + 3xy 2 + y 3 6’ HĐ 2 : Chứng tỏ giá trò của BT không phụ thuộc vào b : τ Bài tập 11 tr 8 SGK : GV cho HS đọc đề bài 11 Hỏi : Em nào nêu hướng giải bài 11 GV gọi 1 HS lên bảng thực hiện GV cho lớp nhận xét và sửa sai HS đọc đề bài tập 11 Trả lời : Biến đổi và thu gọn HS : lên bảng thực hiện − 1 vài HS nhận xét và sửa sai τ Bài tập 11 tr 8 SGK : Ta có : (x − 5) (2x +3) − 2x(x − 3) + x + 7 = 2x 2 + 3x − 10x − 15 − 2x 2 + 6x + x + 7 = − 8. Nên giá trò của biểu thức không phụ thuộc vào biến x 12’ HĐ 3 : Giải bài tập tìm x τ Bài tập 13 tr 9 SGK : GV cho HS đọc đề bài Hỏi : Cho biết cách giải ? Gọi 1 HS lên bảng giải − Cho lớp nhận xét và sửa sai τ Bài tập 14 tr 9 SGK : − Gọi HS đọc đề bài 14 Hỏi : Em nào nêu được HS đọc đề bài Trả lời : Thực hiện phép nhân và thu gọn, chuyển một vế chứa biến và một vế là hằng số. 1 HS : lên bảng giải − Các HS khác nhận xét và sửa sai HS : đọc đề bài 14 − Trả lời : Gọi 3 số chẵn liên tiếp đó là x; x+2;x+ 4 τ Bài tập 13 tr 9 SGK : Ta có : (12x − 5)(4x − 1) + (3x − 7) (1 − 16x) = 81 ⇔ 48x 2 − 12x − 20x + 5 + 3x − 48x 2 − 7 + 112x = 81 ⇔ 83x − 2 = 81 ⇔ 83x = 83 ⇔ x = 1 τ Bài tập 14 tr 9 SGK : Gọi 3 số chẵn liên tiếp đó là : x ; x + 2 ; x + 4 9 N¨m häc: 2010 - 2011 Trêng THCS Th¹ch B»ng Gi¸o ¸n §¹i sè 8 GV. §Ỉng V¨n NhËt TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Kiến thức cách giải ? (giáo viên gợi ý) Gọi 1HS lên bảng giải Cho lớp nhận xét và sửa sai Theo đề bài ta có : (a+2)(a+4)−(a+ 2) a = 192 HS : lên bảng giải − 1 số HS khác nhận xét và sửa sai Ta có : (x+2)x+ 4) − x(x + 2) = 192 x 2 +4x+2x+8− x 2 − 2x = 192 4x = 192 − 8 = 184 x = 184 : 4 = 46 Vậy ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là : 46 ; 48 ; 50 2’ HĐ 4 : Củn g cố : − Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc nhân đơn, đa thức HS : nhắc lại 2 quy tắc 2’ 4. Hướng dẫn học ở nhà : − Xem lại các bài tập đã giải − Làm các bài tập : 12 ; 15 tr 8 − 9 ; bài 9 ; 10 tr 4 SBT − Xem bài § 3 IV RÚT KINH NGHIỆM 10 N¨m häc: 2010 - 2011 [...]... − Bài So n − SGK − SBT − Bảng phụ Học sinh : − Học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2 Kiểm tra bài cũ : 6’ HS1 : − Viết công thức bình phương của một tổng − Tính : (a + b) (a + b)2 Đáp số :a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 HS2 : − Viết công thức bình phương của một hiệu − Tính : (a − b) (a − b)2 Đáp số : a3 − 3a2b + 3ab2 − b3 GV : Để có cách tính nhanh hơn,... b)2 = (a+b+a−b)(a + b −a + b) = 2a 2b = 4a.b b) (a + b)3 − (a − b)3 − 2b3 = (a3+3a2b+3ab2+b3) − −(a3−3a2b+3ab2 − b3) −2b3 = a3+3a2b+3ab2+b3 −a3 +3a2b − 3ab2 + b3 − 2b3 = 6a2b GV yêu cầu HS quan sát HS cả lớp quan sát và c) (x + y +z)2 − 2(x+y +z) kỹ biểu thức để phát hiện nhận dạng ra hằng đẳng (x + y) + (x+y)2 ra hằng đẳng thức : thức = [(x+y+z − (x+y)]2 = z2 A2 − 2AB + B2 1 HS lên bảng thực hiện... nhân tử chung chính là = 5x (3x − x + 2) Hỏi : Hệ số của nhân tử ƯCLN của các hệ số chung có quan hệ gì với nguyên dương của các hệ các hệ số nguyên dương số của các hạng tử 15, 5, 10 − Trả lời : Phải là lũy thừa Hỏi : Lũy thừa bằng chữ có mặt trong các hạng tử của nhân tử chung (x) của đa thức, với số mũ là quan hệ như thế nào với số mũ nhỏ nhất của nó lũy thừa bằng chữ của các trong các hạng tử hạng... (5a)2 + (2b)2 − 2.5.2b sửa sai nếu có = (5a + 2b)2 GV gọi 2 HS lên bảng giải 1 d) x2 − x + d) x2 − x + 4 = x2 −2.x = (x − 1 2 )2 )2 a) 1012 = (100 + 1)2 2 Hỏi : bằng cách nào để HS : suy nghó tính nhanh kết quả ? GV gợi ý (100 + 1) +( τ Bài tập 22 tr 12 : τ Bài tập 22 tr 12 : a) 101 1 2 1 2 2 = 10000 + 200 + 1 = 10201 2 b) 199 = (200 − 1)2 = 40000 − 400 + 1 Hỏi : Áp dụng hằng đẳng = 39601 Trả lời... Nắm được các hằng đẳng thức : Bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu ; hiệu hai bình phương − Biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để tính nhẩm, tính hợp lý II CHUẨN BỊ : Giáo viên : − Bài So n − SGK − SBT − Bảng phụ hình 1 (9) Học sinh : − Học thuộc bài và làm bài tập đầy đủ III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2 Kiểm tra bài cũ : 7’ HS1 : − Làm bài 15 tr 9 SGK τ Làm tính... + 6xy2 + y3 GV nhận xét và sửa sai HĐ 3 : Tìm quy tắc mới : 15’ 5 Lập phương của một HS : cả lớp tính ra giấy hiệu : GV yêu cầu HS tính : nháp Với A và B là các biểu (a − b)3 = [a + (−b)]3 GV yêu cầu so sánh kết HS : Hai cách làm đều thức tùy ý, ta có : (A−B)3=A3−3A2B+3AB2−B3 quả với bài kiểm tra HS2 cho kết quả : − Tương tự với A ; B là các biểu thức ta có : (a−b)3= a3−3a2b+3ab2 − b3 (A + B)3 = ?... −(1 − x2) c) (x + 1)3 = (1 + x)3 Kiến thức e) Sai vì (x − 3)2 d) x2 − 1 = 1 − x2 e) (x − 3)2 = x2 − 2x + 9 = x2 − 6x + 9 − Trả lời : (A − B)2 = (B − A)2 Hỏi : Em có nhận xét gì (A − B)3 = −(B − A)3 về quan hệ của (A − B)2 với (B − A)2 ; của (A − B)3 với (B − A)3 HĐ 4 Củng cố : τ Bài tập 26 tr 14 : 10’ τ Bài tập 26 tr 14 : a) (2x2 + 3y)3 a) (2x2 + 3y)3 GV cho cả lớp làm vào vở − Cả lớp làm vào vở − 1HS... Đại diện nhóm trình bày bài làm N H  bày bài làm N x2 − 3x2 + 3x − 1 U 16 + 8x + x2 (x + 4)2 H 3x2 + 3x + 1 + x3 U  1 − 2y + y2 4 Hướng dẫn học ở nhà : 1’ − Ôn tập năm hằng đẳng thức đáng nhớ đã học, so sánh để ghi nhớ − Làm bài tập 27 − 28 tr 14 SGK ; bài 16 tr 5 SBT N¨m häc: 2010 - 2011 20 Gi¸o ¸n §¹i sè 8 Trêng THCS Th¹ch B»ng GV §Ỉng V¨n NhËt IV RÚT KINH NGHIỆM ... HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (tt) I MỤC TIÊU : − HS nắm được các hằng đẳng thức : Tổng hai lập phương, hiệu hai lập phương − Biết vận dụng các hằng đẳng thức trên vào giải toán II CHUẨN BỊ : Giáo viên : − Bài So n − SGK − Bảng phụ Học sinh : − Học thuộc năm hằng đẳng thức đã biết − Làm bài tập đầy đủ III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2 Kiểm tra bài cũ : 8’ HS1 : − Viết hằng đẳng thức :... − HS biết vận dụng khá thành thạo các hằng đẳng thức đáng nhớ vào giải toán − Hướng dẫn HS cách dùng hằng đẳng thức (A ± B)2 để xét giá trò của một số tam thức bậc hai II CHUẨN BỊ : -Giáo viên : − Bài So n − SGK − SBT − Bảng phụ -Học sinh : − Học thuộc bảy hằng đẳng thức − Làm bài tập đầy đủ III TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 1.Ổn đònh lớp : 1’ Kiểm diện 2 Kiểm tra bài cũ : 8’ HS1 : − Chữa bài tập 30(a) tr 16 . thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức II. CHUẨN BỊ : -Giáo viên : − Bài So n − SGK − Bảng phụ -Học sinh : − Ôn lại các kiến thức : đơn thức ; đa thức. nhân đơn thức với từng hạng tử 1 N¨m häc: 2010 - 2011 Tuần : 1 Tiết : 1 Ngày so n: / ./200 Ngày dạy: / ./200 Trêng THCS Th¹ch B»ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an dai so 8(ca nam-GA mau 2010), Giao an dai so 8(ca nam-GA mau 2010), Giao an dai so 8(ca nam-GA mau 2010)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay