GIÁO ÁN TĐ LỚP 2-GDKNS

3 488 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 02:10

. th hi n s c m thông; t duy phê phán.ợ ể ệ ự ả ư II Ph ng ti n d y h c:ươ ệ ạ ọ -Giáo viên: B ng ph ả ụ -H c sinh: Sách giáo khoaọ III Các ho t đ ng d y. bài c :ể ũ - Giáo viên ki m tra đ c bài “Mùa n c n i”, tr l i các câuể ọ ướ ổ ả ờ h i 3, 4 trong sách giáo khoa.ỏ 2. Bài m i:ớ a. Khám phá: -Giáo viên k
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TĐ LỚP 2-GDKNS, GIÁO ÁN TĐ LỚP 2-GDKNS, GIÁO ÁN TĐ LỚP 2-GDKNS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn