Ngân hàng câu hỏi TN 12

4 273 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 02:10

công nghệ 12 Chọn phương án trả lời thích hợp nhất ứng với các câu dẫn dưới đây: Câu 1: Với tần số điện áp vào fvào=50Hz ,thì chu kì điện áp tải sau khi chỉnh lưu cả chu kì (bằng phương pháp chỉnh lưu hai nửa chu kì sử dụng 2 điôt) là: A. 0.02s B. 0.01s. C. 10s. D. 20s. Câu 2: Để kiểm tra chất lượng của tụ điện ta thường dùng: A. Ôm kế. B. Dòng điện xoay chiều. C. Ampe kế. D. Vôn kế. Câu 3: Điều kiện để Tirixto dẫn điện là: A. UAK >O và UGK > O. B. UAK=O và UGK =O. C. UAK >O và UGK =O. D. UAK =O và UGK >O. Câu 4: Tranzito A564 là loại tranzito: A. Âm tần PNP. B. Cao tần NPN. C. Cao tần PNP. D. Âm tần NPN. Câu 5: Nếu kí hiệu trị số điện dung trên thân tụ điện chỉ ghi số thì dơn vị của trị số điện dung là: A. pF. B. nF. C. F. D. μF. Câu 6: Trị số điện cảm cho biết khả năng gì của cuộn cảm khi có dòng điện chạy qua nó? A. Khuếch đại tín hiệu. B. Cản trở dòng điện . C. Tích lũy năng lượng từ trường. D. Tích lũy năng lượng điện trường. Câu 7: Điện trở biến đổi theo điện áp còn gọi là: A. Thermixto. B. BJT. C. Varixto. D. Varicap. Câu 8: Trong cấu tạo tranzito, miền nào có nồng độ tạp chất ít nhất? A. Bazơ và emitơ. B. Emitơ. C. Bazơ. D. Colectơ. Câu 9: Chỉ ra các linh kiện linh kiện thụ động(quy ước C: tụ điện,R: điện trở,L:cuộn cảm,Đ:điôt)? A. Đ,tranzito,triac,tirixto. B. R,C,tranzito,IC. C. R,C,L. D. C,L,tranzito. Câu 10: Tụ điện có giá trị thay đổi thường là tụ : A. Gốm. B. Giấy. C. Mica. D. Tinh chỉnh. Câu 11: Để đặc trưng cho khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện người ta đưa ra khái niệm: A. Điện dung. B. Điện trường. C. Điện năng. D. Điện tích. Câu 12: Linh kiện nào sau đây được kích mở bằng cách nâng cao điện áp đặt vào hai cực? A. OA. B. Tirixto. C. Triac. D. Điac. Câu 13: Linh kiện quang điện tử LED còn được xem là điôt : A. Phát quang. B. Zene. C. Laze. D. Tunel. Câu 14: Chức năng của mạch chỉnh lưu là:(với AC,DC lần lượt là dòng điện xoay chiều và một chiều) A. Biến dòng AC thành DC. B. Ổn định dòng AC. C. Biến đổi dòng DC thành AC. D. Thay đổi dòng DC. Câu 15: Điện trở 270000Ω có kí hiệu vòng màu(không xét vòng sai số): A. Đỏ-vàng-tím. B. Tím-vàng-đỏ. C. Tím-đỏ-vàng. D. Đỏ-tím-vàng. Câu 16: Điện trở có 4 vòng màu lần lượt là cam – trắng- đỏ - nhũ vàng thì sẽ có trị số: A. 3900Ω±5%. B. 3900Ω±10%. C. 390Ω±5%. D. 390Ω±10%. Câu 17: Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì hai điôt, điện áp ngược Ungược đặt lên điôt là: A. 2(U2a + U2b). B. 1/2(U2a + U2b). C. U2a + U2b. D. (U2a + U2b). Câu 18: Dòng điện có tần số càng cao càng khó qua linh kiện điện tử nào sau đây? A. Tụ điện. B. Cuộn cảm. C. Tirixto. D. Điện trở. Câu 19: Tranzito C828 là loại tranzito: A. Cao tần PNP. B. Cao tần NPN. C. Âm tần NPN. D. Âm tần PNP. Câu 20: Hai tụ điện C1 và C2 mắc song song với nhau, điện dung tương đương là? A. Ctđ= C1/C2. B. Ctđ= C1-C2. C. Ctđ= C1*C2. D. Ctđ= C1+C2. Câu 21: Giá trị của hệ số khuếch đại điện áp (kđ) của OA được tính bằng công thức nào sau đây ? A. kđ =|Uvào/ Ura| = R1/Rh t . B. kđ =|Uvào/ Ura| = Rht/ R1. C. kđ =|Ura / Uvào| = R1 / Rht. D. kđ =|Ura / Uvào| = Rht / R1. Câu 22: Chọn vòng màu tương ứng với giá trị điện trở 100Ω(không xét vòng sai số): A. Nâu–đen-nâu. B. Đen-đen-nâu. C. Nâu-nâu–đen. D. Đen-nâu-nâu. Câu 23: Ký hiệu thuộc loại tụ: A. Gốm. B. Biến đổi. C. Hóa. D. Cố định. Câu 24: Ở mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kì dung 2 điôt thì tần số đầu ra điện áp tải có đặc điểm : A. fra =(½).fvào B. fra = fvào. C. fra =2.fvào. D. fra = 0. Câu 25: Điện trở nhiệt có hệ số dương khi nhiệt độ: A. Tăng thì R tăng. B. Giảm thì R tăng. C. Giảm thì R giảm. D. Tăng thì R giảm. Câu 26: Tirixto có mấy lớp tiếp giáp P-N? A. 5. B. 2 . C. 4 . D. 3. Câu 27: Mạch tạo xung đa hài có chân E tranzito nối mát, 2 tranzito được sử dụng là: A. Tất cả đều sai. B. PNP. C. NPN và PNP. D. NPN. Câu 28: Loại tụ điện nào chỉ sử dụng cho điện một chiều và phải mắc đúng cực? A. Tụ giấy . B. Tụ hóa. C. Tụ gốm. D. Tụ xoay. Câu 29: Đối với quang điện trở khi có ánh sang rọi vào thì điện trở: A. Bằng không. B. Giảm. C. Phát sáng. D. Tăng. Câu 30: Tìm câu SAI khi nói về thyristo(với P và N là các miền bán dẫn) A. Chân A nối với P. B. Chân G nối với P. C. Chân K nối với P. D. Có 3 tiếp giáp P-N. Câu 31: Tụ hóa mắc song song với tải trong mạch chỉnh lưu có tác dụng: A. Phân đường tín hiệu. B. Lọc nguồn. C. Nối các tầng khuếch đại. D. Tất cả đều đúng. Câu 32: Khi đặt một điện áp AC có f= 50Hz vào hai đầu tụ điện có C=100μF thì tụ có XC là bao nhiêu? A. 31.8Ω. B. 318 Ω. C. 3.18 Ω. D. 0.318 Ω. Câu 33: Kí hiệu trên thân điện trở 472R ta hiểu trị số điện trở là: A. 47.2 MΩ. B. 4.72 Ω. C. 472 kΩ. D. 4700 Ω. Câu 34: Nếu gọi Umax là điện áp ra đỉnh sau khi đã chỉnh lưu ở mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì dùng 2 điôt thì giá trị trung bình điện áp một chiều nhận được trên tải là : A. 2πUmax. B. Umax/π. C. (2.Umax)/π. D. πUmax. Câu 35: Trong cấu tạo tranzito, miền nào có nồng độ tạp chất lớn nhất? A. Bazơ. B. Emitơ. C. Colectơ. D. Bazơ và Colectơ. Câu 36: Nếu tụ điện có kí hiệu trị số điện dung là 763 thì ta hiểu trị số điện dung của tụ là: A. 7.63F. B. 763pF. C. 76000pF. D. 76.3nF. Câu 37: Nếu tụ điện kí hiệu trị số điện dung là 101 thì trị số điện dung của tụ là A. 10.1pF. B. 1000pF. C. 100pF. D. 10pF. Câu 38: Mạch chỉnh lưu hình tia còn gọi là mạch chỉnh lưu: A. Bội áp. B. Cầu. C. Hai nửa chu kì dùng hai điot. D. Nửa chu kì. Câu 39: Tranzito có công dụng : A. Lọc nguồn. B. Khuếch đại tín hiệu điện. C. Ổn định dòng điện. D. Hiệu chỉnh dòng điện. Câu 40: Tranzito có bao nhiêu lớp tiếp giáp P-N? A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. ……………………Hết……………………… Đáp án : đề 001 công nghệ 12 1. B 2. A 3. A 4. C 5. A 6. C 7. C 8. D 9. C 10. D 11. A 12. D 13. A 14. A 15. D 16. A 17. D 18. B 19. B 20. D 21. D 22. A 23. B 24. C 25. A 26. D 27. D 28. B 29. B 30. C 31. B 32. A 33. D 34. C 35. B 36. C 37. C 38. C 39. B 40. B . công nghệ 12 Chọn phương án trả lời thích hợp nhất ứng với các câu dẫn dưới đây: Câu 1: Với tần số điện áp vào fvào=50Hz. D. Điện tích. Câu 12: Linh kiện nào sau đây được kích mở bằng cách nâng cao điện áp đặt vào hai cực? A. OA. B. Tirixto. C. Triac. D. Điac. Câu 13: Linh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi TN 12, Ngân hàng câu hỏi TN 12, Ngân hàng câu hỏi TN 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay