Báo cáo kết quả PCGD năm 2010

7 298 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 02:10

UBND XÃ PHƯƠNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TÂY ĐÔ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc. S ố : /BCPCGD . Phương Bình ngày 19 tháng 09 năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CMC- PCGD NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011 PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CMC – PCGD NĂM 20 1 0 A.THU ẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN 1./ THUẬN LI : -Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, UBND và Ban chỉ đạo CMC –PCGD Phương Bình . -Được sự phối hợp chặt chẻ của các ban ngành đoàn thể của xã, của ấp, BGH các trường TH, BGH nhà trường và các ban bệ trong và ngòai nhà trường cũng vận động tốt trong phong trào ngày toàn dân đưa trẻ, và vận động học sinh ra các lớp do đó hàng năm học sinh đến trường ngày dần dần đạt được tỷ lệ cao. Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường, cán bộ đòa phương nhiệt tình năng nổ trong trong việc vận động và thực hiện mục tiêu nhiệm vụ công tác CMC- PCGD năm 2010. Chất lượng giảng dạy và học tập ngày được nâng lên, độ tuổi học sinh trong trong diện phải phổ cập đến trường ngày càng cao từ 97% đến 99%. Tình trạng lưu ban bỏ học giảm dưới 1,5%. Trường lớp được cấp trên quan tâm đầu tư trường đạt chuẩn quốc gia đáp ứng nhu cầu học tập của đòa phương. 2./ KHÓ KHĂN : -Đòa bàn rộng, dân cư sống phân tán theo kênh rạch nhỏ, đường tháng mưa còn lầy lội nên việc học tập còn chưa đúng độ tuổi theo qui đònh. -Đời sống người dân gặp khó khăn trong việc phát triển kinh tế, giá cả không ổn đònh, người dân làm ăn bò thua lỗ.Một số hộ dân bỏ xứ đi làm ăn nơi này, nơi khác làm ảnh hưởng đến việc huy động học sinh ra lớp và tỷ lệ bỏ học ngày càng tăng, do đó công tác CMC-PCGD ở đòa phương gặp rất nhiều khó khăn. -Công tác phúc tra trình độ văn hoá của các hộï dân còn sai sót, do người dân khai năm sinh, họ tên sai chữ lót cho nên việc làm hồ sơ, tổng hợp số liệu còn gặp nhiều khó khăn, viết đi viết lại nhiều lần. -Do một số hộ chưa khai đúng về trình độ văn hoá, học nghề hoặc đã tốt nghiệp nghề, cao đẳng, đại học… Trang : 1 B.QÚA TRÌNH THỰC HIỆN: 1 /Hệ thống văn bản chỉ đạo : -Các văn bản chỉ đạo của trung ương. Căn cứ luật giáo giáo dục ban hành ngày 12/8/1991, luật giáo dục sữa đổi năm 2005. Nghò Quyết số 41/2000/QH10 từ ngày 14/11 đến ngày 09/12/2000 Của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam, Nghị quyết về thực hiện phổ cập trung học cơ sở. Căn cứ vào Chỉ Thò số 61 của Bộ Chính Trò ngày 28/12/2000 về thực hiện phổ cập trung học cơ sở. Căn cứ vào hướng dẩn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 và số 10819/GDTrH ngày 07/12/2004 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về công tác phổ cập Bậc trung học -Các văn bản chỉ đạo của tỉnh… -Các văn bản chỉ đạo của huyện gồm có : * Kế hoạch số 13/PGD & ĐT kế hoạch ánh sáng văn hóa hè , ngày 17 tháng 05 năm 2010 * Thông báo 18/PGD & ĐT V/v kiểm tra công tác CMC – PCGD năm 2010, ngày 26 tháng 08 năm 2010. * Các văn bản hướng dẫn khác có liên quan đến công tác CMC – PCGD năm 2010. -Các văn bản chỉ đạo của xã. *Đảng uỷ xã có chỉ thò số 01/CT ĐU ngày /05/2010 thúc đẩy thực hiện mục tiêu nhiệm vụ công tác CMC - PCGD THĐĐT. -Công văn số 04/UB của UBND xã Phương Bình ngày 01/02/2005.V/v Đẩy nhanh tiến độ PCGD THCS . *BCH Hội nông dân Xã có kế hoạch liên ngành số 24/KH-LN ngày 17/10/2010 chỉ đạo cho Hội hoàn thành công tác CMC-PCGDTH-PCTHCS-PCTHPT. *Hội liên hiệp phụ nữ xã có kế hoạch liên ngành số 21/KH-LN ngày 13/10/2010 chỉ đạo cho hội hoàn thành công tác CMC-PCGDTH-PCTHCS-PCTHPT. *BCH xã đoàn có kế hoạch liên ngành số 21/KH-LN ngày 14/10/2010 chỉ đạo cho đoàn viên hoàn thành hết chương trình PCTHCS-PCTHPT. *UBMT tổ quốc Việt Nam xã có kế hoạch liên ngành số 24/KH-LN ngày 17/10/2010 chỉ đạo cho Hội viên có con em trong độ tuổi đi học hoàn thành công tác CMC-PCGDTH-PCTHCS - PCTHPT. * Quyết đònh thành lập ban chỉ đạo CMC - PCGD xã được thành lập gồm 14 Đ/c trưởng, phó ngành xã và 8 đ/c trưởng ấp và giáo viên chuyên trách PCGD các trường. -Các kế hoạch và thông báo vận động học sinh trở lại lớp của trường THCS Tây Đô. 2.Hoạt động đóng góp của các ban ngành đoàn thể cho công tác phổ cập: Phong trào xã hội hoá giáo dục được nhân dân đồng tình hưởng ứng năm 2010 các ban ngành đoàn thể ở các cấp và các nhà mạnh thường quân, nhà tài trợ giúp đỡ và tặng quà cho học sinh với số lượng quà gồm có: -Tập 4000 quyển x 3000 đ = 12.000.000đ. -Học bổng của Việt Kiều Mỹ ( Trần Kiến Thành) có 17 suất = 6.800.000đ. Trang : 2 -Học bổng của TT Ánh Dương (Việt Nam Plus) 37 suất x 500.000 trò giá = 18.500.000đ. -Công an tỉnh Hậu Giang tặng 10 xe đạp x 700.000 = 7.000.000đ -Còn một số phần quà khác, tổng cộng trò giá trên 40 triệu đồng Hàng năm, hàng quý, hàng tháng các chỉ tiêu về công tác CMC-PCTHCS- PCTHPT được thông qua BGH và các bộ phận trong nhà trường trong ngày họp hội đồng sư phạm . Cuối năm, cuối q có sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác CMC- PCGD trong các phiên họp của nhà trường nhằm đánh giá mặt mạnh, mặt yếu để rút ra kinh nghiệm và hoàn thành tốt công việc và đạt các tiêu chuẩn quốc gia về CMC - PCGD trên đòa bàn toàn xã Phương Bình. -Bộ phận phổ cập hoạt động đồng bộ nhòp nhàng và kết hợp chặt chẻ với Trung tâm học tập cộng đồng xã để đẩy mạnh việc học tập cho mọi lứa tuổi. -Bộ phận phổ cập kết hợp các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường, nhất là các thành viên trong ban chỉ đạo đều thể hiện tích cực vai trò trách nhiệm của mình về công tác CMC-PCGDTH –PCTHCS -PCTHPT ở đòa phương. +. Công đoàn nhà trường thường xuyên động viên nhắc nhở trong việc làm tốt hơn nữa công tác vận động và duy trì só số của học sinh. +. Chi đoàn trường cũng hỗ trợ trong việc tuyên truyền và vận động học sinh ra lớp, nhất là đối tượng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bỏ học nữa chừng ra lớp phổ cập. +. Các bộ phận khác trong nhà trường nhất là giáo viên chủ nhiệm làm khá tốt trong việc duy trì só số lớp mình và vận động học sinh ra lớp. +. Hội cha mẹ học sinh cũng góp phần đáng kể trong việc nhắc nhở và động viên các cha , mẹ dù khó khắn cũng cố gắng cho con em mình tiếp tục học . 3/ Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên . a/ Cơ sở vật chất và trường lớp: -Điểm cơ sở có 16 phòng học kiên cố và bán kiên cố, có 2 phòng thí nghiệm, 2 phòng thư viện, 1 phòng vi tính, 1 phòng hội đồng, 1 phòng giám hiệu, 1 phòng cho y tế học đường và giám thò, 2 phòng bộ môn dành cho thực hành môn lý – hóa. -Tổng số lớp 13, có 437 học sinh. -Tổng số bàn ghế học sinh là 230 bộ 2 chổ ngồi. - Trường có thư viện đạt chuẩn quốc gia và trang bò đầy đủ sách, vở cho việc dạy và học . -Nhà vệ sinh học sinh 1, nhà vệ sinh riêng giáo viên 1. b/ Đội ngũ giáo viên. -Tổng số cán bộ công nhân viên 39 GV . -Trong đó giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy 28, tỉ lệ đạt chuẩn 70%, tỉ lệ trên chuẩn là 30%. -Có 01 giáo viên phụ trách công tác CMC - PCGD của trường. 4/ Tình hình huy động lớp. a. Số học sinh và số lớp chính quy . -Tổng số học sinh 437 em có 13 lớp chính quy, b. Số học sinh và số lớp phổ cập . Trang : 3 -Công tác huy động đối tượng ra lớp CMC - PCGD mang tính thường xuyên vận động hàng tháng, hàng qúy, ánh sáng văn hoá hè hàng năm. Sau khi phúc tra trường lập danh sách đối tượng CMC - PCGD báo cáo về BCĐ xã. BCĐ CMC-PCGD chỉ đạo cho các ấp bố trí, các ban ngành ấp cùng giáo viên đến từng hộ dân để vận động một hoặc nhiều lần hoặc cho gia đình làm cam kết cho con em mình đến lớp . Từ đố số đối tượng ra lớp hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao. -Tổng số học sinh 15 em ở lớp 9 ( học được trong hè khoãng 4 tháng ) nhưng vận động và duy trì lớp không được cho các em trở lại học các lớp phổ thông được 7 em -Thường xuyên kết hợp với BGH nhà trường vận động duy trì só số học sinh. 5.Kết quả tốt nghiệp các cấp : Số HS hòan thành chương trình Bậc tiểu học tỷ lệ ………… Số HS hòan thành chương trình Bậc THCS (2 hệ ) tỷ lệ 99,43%. Số HS tốt nghiệp cấp 3 ( 2 hệ ) tỷ lệ………… 6 / Kinh phí phổ cập năm 2010 : -Kinh phí phổ cập năm 2007 có 1 lớp 9 và 1 lớp 11 ( chưa nhận được ) C/KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP NĂM 2010. 1.Kết quả đạt được năm 2010 a) Về công tác CMC – PCGDTHĐĐT ( của xã báo cáo ) b) Về công tác Phổ Cập THCS 3 năm như sau : Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tiêu Chuẩn 1 Tổng số trẻ 6 tuổi 233/234= 99,57% 258/258= 100% 243/243= 100% Tổng số trẻ 11 tuổi 183/221=82,81% 194/219=88,58% 188/213=88,26% Tổng số trẻ 11 -14 tuổi 778/877=88,71% 815/884=92,19% 803/873=91,98% Tổng số trẻ TNTH vào học lớp 6 207/217=95,39% 229/237=96,62% 185/192=96,35% Tiêu Chuẩn 2 Tổng số học sinh TNTHCS (2 hệ ) 171/183=93,44% 155/159=97,48% 173/174=99,43% Tổng số học sinh học lớp 9 183 159 174 Tổng số trẻ 15-18 tuổi 824/1006=81,91% 646/788=81,98% 578/700=82,57% Tổng số người dân 15-35 tuổi 5453/5572=97,90% 5112/5268=97,00% c) Công tác phổ cập bậc trung học : ( cấp 3 của xã báo cáo) 2/ Đánh giá chung tình hình chất lượng phổ cập giáo dục năm qua a./Ưu điểm : -Được sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã, ấp. -Đảng bộ và nhân dân xã Phương Bình quán triệt được chủ trương chung giáo dục là quốc sách hàng đầu, đẩy mạnh việc nâng cao mặt bằng dân trí của người dân trong việc phát triển kinh tế của đòa phương. -Được sự quan tâm sâu sắc của BGH và các bộ phận trong nhà trường. -Giáo viên chuyên trách về công tác PCGD ở trường phải đủ mạnh, thật sự làm nồng cốt trong phong trào làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. -Trong quá trình thực hiện các mục tiêu PCGDTHCS là nhờ có các nghò quyết, chỉ thò, nghò đònh, kế hoạch, quyết đònh, công văn của đảng và nhà nước, từ trung ương và Bộ giáo dục cho đến xã đều được triển khai rộng rãi đến từng hộ dân. Trang : 4 -Đội ngũ cán bộ từ xã đến ấp, và lực lượng giáo viên nhiệt tình năng nổ trong trong việc vận động và thực hiện mục tiêu nhiệm vụ công tác PCGDTHCS. -Phong trào xã hội hoá giáo dục được nhân dân đồng tình hưởng ứng, chất lượng giảng dạy và học tập ngày được nâng lên, độ tuổi học sinh trong trong diện phải phổ cập đến trường ngày càng cao.Tình trạng lưu ban bỏ học giảm khá nhiều. -Trường lớp được trên quan tâm xây dựng đáp ứng nhu cầu học tập cho nhân dân. b/Hạn chế : -Đòa bàn trãi rộng dân cư sống phân tán theo kênh rạch nhỏ nên việc học tập còn chưa đúng độ tuổi theo qui đònh. -Những năm gần đây đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn . Một số hộ dân bỏ xứ đi làm ăn nơi này, nơi khác làm ảnh hưởng đến việc huy động học sinh ra lớp và tỷ lệ bỏ học. -Đối tượng PCGDTHCS đúng độ tuổi gặp khó khăn trong việc huy động và duy trì só số. -Công tác điều tra, phúc tra làm hồ sơ, sổ sách phải làm đi làm lại nhiều lần do một số hộ dân khai báo sai sự thật về năm sinh, về trình độ văn hoá. -Chưa có sự thống nhất số liệu trong quá trình lên thống kê tổng hợp giữa các cấp học. c)Nguyên nhân ưu điểm và hạn chế. -được sự quan tâm nhiệt tình của các cấp lãnh đạo , các tổ chức đoàn thể , các giáo viên giảng dạy, giáo viên phụ trách phổ cập giáo dục… -BGH nhà trường luôn tìm các biệp pháp để nâng cao chất lượng giáo dục và duy trì thành quả công tác CMC – PCGD năm 2009. -Cơ sở vật chất được trên trang bò khá đầy đủ cho việc giảng dạy . -Huy động học sinh ra lớp phổ cập nhưng không duy trì được do đi lại khó khăn, thời gian bố trí học trùng với việc làm mùa vụ … -Gia đình các đối tượng phổ cập thường gặp khó khăn, phải đi làm ăn, lo cho cuộc sống hằng ngày. -Công tác phúc tra nắm đối tượng gặp nhiều trở ngại( di cư tự nhiên, thay đổi chỗ ở, đi làm ăn xa .) d.) Bài học kinh nghiệm : Trong quá trình thực hiện công tác PCGDTHCS trong thời gian qua. Bộ phận PCGD trường THCS Tây Đô rút ra những bài học kinh nghiệm từ những thực tế như sau : -Dưới sự quan tâm sâu sắc cuả cấp uỷ đảng, UBND xã và các ban ngành đoàn thể xã, hoán triệt công tác PCGD là công tác chính trò của đòa phương, vừa là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Từ đó tập trung chỉ đạo uốn nắn phong trào đem lại hiệu quả cao và hoàn thành một cách xuất sắc. -Hiệu trưởng phải có tinh thần trách nhòêm, có kế hoạch chỉ đạo, có biện pháp uốn nắn, hỗ trợ về kinh phí và nhân lực cho công tác PCGD từ đó đạt kết quả tốt, -Công tác tuyên truyền vận động của các ban ngành đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội cũng là yếu tố rất quan trọng nhằm làm cho các tầng lớp nhân dân có nhận thức về học tập của con em mình. Trang : 5 -Thường xuyên phúc tra nắm chắc từng đối tượng và có kế hoạch vận động có hiệu quả phát triển số lượng phải gắn liền với việc duy trì số lượng và chất lượng. PHẦN THỨ HAI MỤC TIÊU GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯNG PCGD TRONG NĂM 2011 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO. A.Mục tiêu. -Công tác CMC – PCGD là công tác trọng tâm vừa là chính trò vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội đòa phương. Nên từ đó tập trung chỉ đạo sâu sắc cho cho công tác CMC - PCGD thực hiện hoàn thành hồ sơ năm 2010 và đề nghò được huyện và tỉnh về kiểm tra tái công nhận năm 2010. -Hoàn thành PCTHCS đúng độ tuổi ở trường năm 2011. Đồng thời tiến tới phổ cập bậc Trung học phổ thông . B./ Giải pháp: -Bộ phận CMC- PCGD có kế hoạch tham mưu vơi BGH trường phải làm tốt hơn nữa duy trì sỉ số học học sinh, nổ lực phấn đấu động viên học sinh không bỏ học và tránh lưu ban. -Điều tra, phúc tra cập nhật hồ sơ sổ sách thường xuyên . -Vận động học sinh ra lớp thường xuyên nâng cao tỉ lệ, duy trì mở các lớp phổ cập , ổn đònh sỉ số, hạn chế tối đa học sinh bỏ học. -Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong nhà trường. Để huy động ra lớp số trẻ trong độ tuổi từ 11 đến 18 tuổi bỏ học, chưa học ra lớp trên đòa bàn . -Vận động tổ chức các lớp PCGD duy trì số lượng, đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập. -Vai trò của hiệu trưởng mang tính quyết đònh trong công việc duy trì sỉ số, ổn đònh và phát triển phong trào PCGD. -Bảo vệ kết quả có được và cũng cố và phát triển tỷ lệ năm sau cao hơn. Đồng thời hoàn thành PCTHCS đúng độ tuổi và phổ cập bậc Trung học đúng theo kế hoạch đề ra . -Kết hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức vận động, huy động số đối tượng còn sót lại hoặc đi làm ăn xa trở về đăng ký học lớp phổ cập. C. Công tác phổ cập giáo dục và phải thực hiện năm 2011. 1.Chỉ tiểu phổ cập giáo dục trong năm 2011. - Tham mưu với UBND xã và ban chỉ đạo CMC – PCGD xã trong việc xây dựng kế hoạch phổ cập trên đòa bàn. -Chỉ tiêu phổ cập năm 2011 đạt chuẩn PCGD đúng độ tuổi. -Tỷ lệ 15 – 18 tuổi đạt 83% -Mở 2 lớp phổ cập cấp 2( Lớp 8, 9). -Tăng cường chỉ đạo kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu được giao, thời gian hoàn thành công tác phổ cập đúng thời gian quy đònh. -Tiếp tục triển khai thực hiện PCGD bậc trung học đến năm 2012 sẽ hoàn thành trong toàn xã. 2.Chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia. Trang : 6 -Trong năm 2010 trường đã đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch của phòng giáo dục và UBND huyện Phụng Hiệp. 3. Về hồ sơ sổ sách: a)PCGD THCS : Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo quy đònh tại quyết đònh số 26/2001/QĐ-BGD & ĐT ngày 5 tháng 7 năm 2001 và công văn số 6170/THPT ngày 18/7/2002 của Bộ giáo dục và đào tạo về hướng dẫn hồ sơ PCGDTHCS . b) PCHD THPT. Thực hiện theo công văn hướng dẫn của Sở GD & ĐT tỉnh Hậu Giang. Hiệu trưởng NGUYỄN MINH ĐỒN Trang : 7 . năm 2010 : -Kinh phí phổ cập năm 2007 có 1 lớp 9 và 1 lớp 11 ( chưa nhận được ) C/KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP NĂM 2010. 1 .Kết quả đạt được năm 2010. Hạnh Phúc. S ố : /BCPCGD . Phương Bình ngày 19 tháng 09 năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CMC- PCGD NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2011 PHẦN THỨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo kết quả PCGD năm 2010, Báo cáo kết quả PCGD năm 2010, Báo cáo kết quả PCGD năm 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay