Đề trắc nghiệm vật lý 12 theo chu đề

86 964 21
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2013, 02:10

. câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 12 1.25. Một vật khối lượng 750g dao động điều hoà với biên độ 4cm, chu kì 2 s, (lấy )10 2 =π . Năng lượng dao động của vật là. thẳng. B. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều. C. Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn. D. Chuyển động của vật là một dao động điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề trắc nghiệm vật lý 12 theo chu đề, Đề trắc nghiệm vật lý 12 theo chu đề, Đề trắc nghiệm vật lý 12 theo chu đề

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn