Mot so dia chi tich hop GD Ki nang song trong DH Sinh hoc

39 910 1
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 22:10

III. NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO DỤC NĂNG SỐNG TRONG MÔN SINH HỌC TRUNG HỌCSỞ LỚP 6 Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các phương pháp/kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin để nhận dạng được vật sống và vật không sống. - Kỹ năng phản hồi, lắng nghe tích cực trong quá trình thảo luận. - Kỹ năng thể hiện sự tự tin trong trình bày ý kiến cá nhân. - Chúng em biết 3 - Dạy học nhóm -Vấn đáp- tìm tòi Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa? - Kỹ năng giải quyết vấn đề để trả lời câu hỏi: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? - Kỹ năng tìm kiếm và xữ lý thông tin về cây có hoa và cây không có hoa. Phân biệt được cây một năm và cây lâu năm. - Kỹ năng tự tin trong trình bày, kỷ năng hợp tác trong giải quyết vấn đề. - Giải quyết vấn đề. - Hỏi chuyên gia. Bài 6. Quan sát tế bào thực vật - Kỹ năng hợp tác và chia sẻ thông tin trong hoạt động làm tiêu bản, quan sát tế bào. - Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm được phân công trong hoạt động nhóm. - Kỹ năng quản lý thời gian trong quan sát tế bào thực vật và trình bày kết quả quan sát - Thực hành- quan sát. - Dạy học nhóm. - Động não Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ - Kỹ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp - Kỹ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ ý tưởng khi thảo luận về cách chia cây thành hai nhóm căn cứ vào cấu tạo của rễ. -Động não -Vấn đáp- tìm tòi -Trực quan- thẳng hàng -Dạy học nhóm Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các phương pháp/ Kỹ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng. - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, so sánh hình dạng ngoài của các loại rễ với nhau; các miền của rễ và chức năng của chúng Bài 11. sự hút nước và muối khoáng của rễ (2 tiết) - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về nhu cầu nước, muối khóang của cây, sự hút nước và muối khoáng của rễ cũng như các điều kiện ảnh hưởng đến sự hút nước và mối khoáng của rễ - Kỹ năng trình bày suy nghĩ/ ý tưởng trong thảo luận nhóm. - Kỹ năng quản lý thời gian trong khi chia sẻ thông tin, trình bày báo cáo - Chia sẻ cặp đôi. - Thực hành- thí nghiệm. - Vấn đáp- tìm tòi - Dạy học nhóm Bài 12. Biến dạng của rễ - Kỹ năng hợp tác nhóm để sưu tầm mẫu vật và phân tích mẫu vật(các loại rễ) - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, so sánh, phân tích, đối chiếu giữa các loại rễ với nhau. - Kỹ năng tự tin và quản lý thời gian khi thuyết trình kết quả thảo luận nhóm - Dạy học nhóm. - Trình bày 1 phút. - Vấn đáp- tìm tòi - Trực quan Bài13. Cấu tạo ngoài của thân - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi tim hiểu về cấu tạo ngoài của thân và các loại thân. - Kỹ năng trình bày suy nghĩ/ ý tưởng trong chia sẻ thông tin. - Kỹ năng quản lý thời gian khi báo cáo. - Trình bày 1phút. - Chia sẻ cặp đôi. - Trực quan - Dạy học nhóm. - Vấn đáp- tìm tòi. Bài 14. Thân dài ra do đâu - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi tìm hiểu về sự dài ra của thân là sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn. - Kỹ năng giải quyết vấn đề: giải thích tại sao người ta lại bấm ngọn hay tỉa cành đối với một số loại cây ? -Kỹ năng hợp tác lắng nghe tích cực trong thoả luận nhóm. -Kỹ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp. - Thảo luận nhóm. -Giải quyết vấn đề. -Vấn đáp- tìm tòi -Trực quan. Bài 16. thân -Kĩ năng tìm và xữ lý thông tin để thấy đươc sự to ra - Thảo luận nhóm to ra do đâu của thân là do sự phân chia tế bào mô phân sinh ở tầng sinh võ và tầng sinh trụ; cách xác định tuổi của cây gỗ. - Động não. Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các phương pháp kỷ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng. -Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực trong thảo luận nhóm . -Kĩ năng tự tin khi trình bày trước tổ, lớp. - Trực quan- tìm tòi - Thực hành. thí nghiệm - Dạy học nhóm. - Vấn đáp- tìm tòi. Bài 17. Vận chyển các trong thân -Kĩ năng giải quyết vấn đề: giải thích các hiện tượng trong thực tế cuộc sống liên quan đến sự vận chuyển các chất trong thân. - năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK tìm hiểu cách tiến hành thí nghiệm và quan sát thí nghiệm. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ , lớp. - năng ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận. -Kĩ năng quản lý thời gian khi tiến hành thí nghiệm. - Trực quan -tìm tòi. - Thực hành – thí nghiệm. - Dạy học nhóm. - Vấn đáp- tìm tòi. Bài 18 Biến dạng của thân -Kĩ năng hợp tác để sưu tầm mẫu vật và phân tích mẫu vật( các loại thân) - năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi quan sát, đối chiếu, so sánh các biến dạng của thân. -Kĩ năng so sánh phân tích, khái quát, đối chiếu giữa các loại thân với nhau. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp. - năng lắng nghe tích cực trong thảo luận. - Thảo luận nhóm. - Biểu đạt sáng tạo. - Vấn đáp- tìm tòi. Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá. -Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi quan sát đặc điểm bên ngoài của lá, các kiểu xếp lá trên thân và cành. - năng hợp tác, lắng nghe tích cực trong thảo luận nhóm. - năng tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp. - Dạy học nhóm nhỏ. - Trực quan. - Vấn đáp- tìm tòi. Bài 21. Quang hợp -Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về điều kiện cần cho cây tiến hành quang hợp và sản phẩm của quang -Thực hành- thí nghiệm. ( 2 tiết) hợp. - năng hợp tác, lắng nghe tích cực. -Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, lớp. -Kĩ năng đảm bảo nhận trách nhiệm và quản lý thời gian . -Hoàn tất một nhiệm -Vấn đáp- tìm tòi. Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các phương pháp/ kỷ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng. Bài 22.Ảnh hưởng cảu các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp -Kĩ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp. - Kỹ năng hợp tác, lắng nghe tích cực trong thảo luận. -Kỹ năng tìm kiếm và và xử lý thông ti để tìm hiểu về ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp đối với sự sống trên Trái đất -Kỹ năng quản lý thời gian trong thảo luận và trình bày. -Dạy học nhóm. -Trình bày 1 phút -Hỏi chuyên gia -Thực hành- thí nghiệm -Trực quan- tìm tòi -Vấn đáp- tìm tòi. Bài 23: cây có hô hấp không - năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu cách tiến hành thí nghiệm và quan sát thí nghiệm. - năng đảm nhận trách nhiệm theo nhiệm vụ được phân công - năng trình bày kết quả thí nghiệm . - Thực hành- thí nghiệm - dạy học nhóm - trực quan - trình bày 1 phút Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu? - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi quan sát và xử lý các hiện tượng của thí nghiệm. - Kỹ năng giải quyết vấn đề: giải thích tại sao phải tưới nước cho cây nhiều hơn khi trời nắng nóng, khô hanh, hay có gió thổi nhiều. - Thực hành – thí nghiệm - Giải quyết vấn đề. - Trực quan - Dạy học nhóm. - Trình bày 1 phút Bài 25: Biến dạng của lá - năng hợp tác nhóm để sưu tầm mẫu vật và phân tích mẫu vật (các loại lá). - năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi quan sát, so sánh sự khác nhau của các loại biến dạng của lá. -Kĩ năng quản lý thời gian và đảm nhận trách nhiệm khi thực hành. - Kỹ năng thuyết trình kết quả thảo luận nhóm. - Dạy học nhóm. - Trình bày 1 phút - Biểu đạt sáng tạo- Trực qua. - Thực hành-thí nghiệm. Bài 27. Sinh sản sinh -Kỹ nằng lắng nghe tích cực hợp tác. -Kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin về các hình thức -Trình bày 1 phút -Vấn đáp- tìm tòi dưỡng do người sinh sản sinh dưỡng do con người. -Kỹ năng quản lý thời gian, đảm nhận trách nhiệm. -Dạy học nhóm -Thực hành –thí nghiêm. Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các phương pháp/ kỷ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng. Bài 29. Các loại hoa - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin để xác định bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa và cách xếp hoa trên cây là những đặc điểm chủ yếu để phân chia các nhóm hoa. - Kỹ năng tự tin đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi. - Kỹ năng lắng nghe tích cực. -Dạy học nhóm. -Hỏi và trả lời tích cực. Trực quan. Bài 30 Thụ phấn (2 tiết) -Kỹ năng phân tích, so sánh đặc điểm thích nghi của các loại hoa với các hình thức thụ phấn. -Kỹ năng vận dụng kiến thức về thụ phấn trong trồng trọt tại gia đình. - Dạy học nhóm. - Trực quan. - Vấn đáp- tìm tòi. Bài 32. Các loại quả - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin để xác định đặc điểm của võ quả là đặc điểm chính để phân loại quả và đặc điểm một số lại quả thường gặp. - Kỹ năng trình bày ý kiến trong thảo luận báo cáo. - Kỷ năng hợp tác ứng xử/giao tiếp trong thảo luận - Dạy học nhóm - Trực quan - Trình bày1 phút - Vấn đáp – tìm tòi - Trực quan Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt - năng hợp tác trong nhóm để tìm hiểu và phân biệt hạt một lá mầm và hạt hai lá mầm. - Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về cấu tạo của hạt. - năng ứng xử/giao tiếp trong thảo luận nhóm. - Dạy học nhóm - vấn đáp – tìm tòi - Trực quan Bài 34. Phát tán của quả và hạt - năng hợp tác trong nhóm để thu nhập, xử lý thông tin về đặc điểm cấu tạo của quả và hạt thích nghi với các cách phát tán khác nhau. - Kỹ năng tự tin khi trình bày ý kiến trong thảo luận, báo cáo. - năng ứng xử/ giao tiếp trong thảo luận nhóm - Dạy học nhóm - Sáng tạo trong trình bày - Vấn đáp – tìm tòi. Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm - năng hợp tác trong nhóm để làm thí nghiệm chứng minh các điều kiện cần cho hạt nảy mầm. - năng đảm nhận trách nhiệm trong thu nhập và xử lý thông tin. - năng quản lý thời gian; năng báo cáo trước lớp. - năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu cách tiến hành và quan sát thí nghiệm. - Dạy học nhóm - Thực hành – thí nghiệm - trực quan – tìm tòi vấn đáp – tìm tòi Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (2 tiết) - năng hợp tác nhóm trong thảo luận để xác định sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng của mỗi cơ quan, giữa chức năng của các cơ quan trong cơ thể thực vật và sự thích nghi của thực vật với các môi trường sống cơ bản. - năng tìm kiếm và xử lý thông tin - năng tự tin khi đặt và trả lời câu hỏi - năng trình bày ý tưởng - Thảo luận nhóm - Hỏi chuyên gia - Hỏi và trả lời Bài 38 Rêu – cây rêu - năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp. - năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ, ý tưởng, hợp tác trong hoạt động nhóm. - năng tìm kiếm và xử lý thông tin về đặc điểm cấu tạo, sinh sản, phát triển, môi trường sống và vai trò của cây rêu. - Dạy học nhóm - trực quan – tìm tòi vấn đáp – tìm tòi Bài 39. Quyết – cây dương xỉ - năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp. - năng lắng nghe tích cực trình bày suy nghĩ, ý tưởng hợp tác trong hoạt động nhóm. - năng tìm kiếm và xử lý thông tin để tìm hiểu về đặc điểm cơ quan sinh dưỡng, túi bào tử, sự phát triển của cây dương xỉ và sự hình thành than đá. - Dạy học nhóm - Động não - trực quan – tìm tòi vấn đáp – tìm tòi Bài 41. Hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín - năng hợp tác tìm kiếm xử lý thông tin, khi tìm hiểu đặc điểm cơ quan dinh dưỡng, cơ quan sinh sản và môi trường sống đa dạng của thực vật hạt kín. - năng phân tích so sánh để phân biệt cây hạt kín và cây hạt trần. - năng trình bày ngắn gọn, xúc tích, sáng tạo - Dạy học nhóm - Trình bày 1 phút - Hỏi chuyên gia - Vấn đáp, tìm tòi . Bài 42. Lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm - năng hợp tác nhóm trong tìm hiểu đặc điểm cây thuộc lớp 2 lá mầm. - Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm trong nhóm. - năng trình bày nhắn gọn, xúc tích, sáng tạo. -Dạy học nhóm -Sáng tạo trong trình bày. -Vấn đáp- tìm tòi -Trục quan. Bài 45 nguồn gốc cây trồng - năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về nguồn góc cây trồng, hân biệt giữa -Hỏi chuyên gia Vấn đáp- tìm tòi. cây trồng và cây hoang dại và những biện pháp cãi tạo cây trồng. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp -Trực quan Bài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậu - năng đề xuất và giải quyết vấn đề để tìm giải pháp làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cánh trồng nhiều cây xanh. -Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi ttrường. -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cự. -Tìm kiếm và xữ lý thông tin khi, tìm hiểu vai trò của thực vật trong việc góp phần điều hoà khí hậu. - Giải quyết vấn đề. - Biểu đạt sáng tạo. - Vấn đáp tìm tòi. - Dạy học nhóm. - Hỏi chuyên gia. Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước - năng tìm kiếm và xữ lý thông tin để xác định vai trò bảo vệ đất, nguồn nước và vai trò góp phần hạn chế ngập lụt và hạn hán của thực vật. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ, nhóm, lớp. - Dạy học nhóm. - Chia sẻ cặp đôi. - Khăn trãi bàn. - Vấn đáp- tìm tòi Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật với đời sống con người -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực tìm kiếm thông tin trong thảo luận nhóm để tìm ra vai trò của thực vật trong việc tạo nguồn ô xi, thức ăn nơi ở và nơi sinh sản của động vật. -Kĩ năng phân tích để đánh giá những tác hại của một số cây có hại(thuốc phiện, cần sa, thuốc lá) cho sức khoẻ con người. -Kĩ năng tự tin khi phát biểu ý kiến trước tổ, nhóm, lớp. -Dạy học nhóm. -Hỏi chuyên gia. -Vấn đáp- tìm tòi- Trực quan. Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng sống của thực vật -Kĩ năng thu thập xữ lý thông tin các yếu tố xác định sự đa dạng của thực vật, về tình hình đa dạng của thực vật của Việt Nam và trên thế giới. -Kĩ năng giải quyết vấn đề khi đưa ra các giải pháp bảo vệ đa dạng thực vật. năng tự tin khi pháp biểu ý kiến trước tổ, nhóm, lớp. -Dạy học nhóm. -Hỏi chuyên gia. -Khăn trãi bàn. -Vấn đáp-tìm tòi. -Trực quan. Bài 50 Vi khuẩn -Kĩ năng phân tích để đánh giá mặt lợi và mặt hại của vi khuẩn trong đời sống. -kĩ năng hợp tác, ứng xử/ giao tiếp trong thảo luận. -Kĩ năng tìm kiếm và xữ lý thông tin khi tìm hiểu về khái niệm, đặc điểmcấu tạo, phân bố và số lượng và vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên, trong nông, công -Dạy học nhóm. -Khăn trãi bàn. -Vấn đáp-tìm tòi. -.Trình bày. nghệp và đời sống. Bài 51. Nấm -Kĩ năng phân tích để đánh giá mặt lợi và hại của nấm trong đời sống. - năng hợp tác ứng xử/ giao tiếp trong thảo luận. - năng tìm kiếm xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh hình về khái niệm, đặc điểm cấu tạo, về cấu tạo, về vai trò một số nấm. -Dạy học nhóm -Vấn đáp- tìm tòi -Khăn trãi bàn. -Trình bày 1 phút Bài 53. Tham quan thiên nhiên - năng tìm kiếm xử lý thông tin khi HS tham quan, đối chiếu, so sánh các mẫu vật trong thiên nhiên. - năng đưa ra và giai quyết các tình huống có thể xẩy ra trong quá trình tham quan thiên nhiên. - năng hợp tác trong khi đi tham quan thiên nhiên - năng so sánh, phân tích khái quát các đặc điểm của động vật, thực vật quan sát được trong thiên nhiên. -Dạy học nhóm. -Trực quan. -Tham quan thiên nhiên. LỚP7 Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các phương pháp/ kỷ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng. Bài1 Thế giới động vật đa dạng, phong phú -Kĩ năng tìm kiếm thông tin khi đọc SGKl quan sát tranh ảnh để tìm hiểu thế giới động vật đa dạng, phong phú. --Kĩ năng giao tiếp, lắng nghe tích cực trong hoạt động nhóm -Động não -Chúng em biết3. -Vấn đáp- tìm tòi -Trực quan. -Kĩ năng tự tin trong trình bày ý kiến trước tổ, lớp. Bài2. Phân biệt động vật với thực vật -Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để phân biệt giữa động vật và thực vật và vai trò của của động trong thiên nhiên và đời sống con người. -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực. -Kĩ năng tự tin khi trình bày suy nghĩ/ ý tưởng trước tổ, nhóm. -Hỏi chuyên gia. -Trình bày 1 phút. -Dạy học nhóm -Vấn đáp- tìm tòi. Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh -Kĩ năng hợp tác chia sẻ thôg tin trong hoạt động nhóm. - năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi quan sát tiêu bản động vật nguyên sinh, tranh hình để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo ngoài của động vật nguyên sinh. -Kĩ naăg đảm nhận trách nhiệm và quản lý thời gian thực hành. -Thực hành- quan sát. Dạy học nhóm. -Vấn đáp- tìm tòi -Trình bày 1 phút. Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét -Kĩ năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh các bệnh do trùng kiết lị và trùng sốt rét gây nên. -Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về cấu tạo, cách gây bệnh và bệnh do trùng kiết lị và trùng sốt rét gây ra. -Kĩ năng lắng nghe tích cực trog quá trình hỏi chuyên gia. -Hỏi chuyên gia. -Dạy học nhóm. -Vấn đáp- tìm tòi -Trình bày 1 phút. Bài11. Sán lá gan - năng tự bảo vệ bản thân phòng tránh bệnh sán lá gan -Thảo luận nhóm. -Trình bày 1 phút. Tên bài học Các KNS cơ bản được giáo dục Các phương pháp/ kỷ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng. -Kĩ năng hợp tác lắng nghe tích cực trong thảo luận nhóm về cách phòng tránh bệnh sán lá gan . - năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan tranh hình để tim hiểu đặc điểm nơi sống, cấu tạo dinh dưỡng, sinh sản và vòng đời của sán lá gan -Vấn đáp- tìm tòi. -Trực quan. Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của - năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh các bện do giun dẹp gây nên. - năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để rút ra những đặc điểm cấu tạo chung của ngành giun dẹp. -Thảo luận nhóm. -Trình bày 1 phút. -Trực quan- tìm tòi. -Vấn đáp- tìm tòi ngành giun dẹp - năng so sánh, phân tích, đối chiếu, khái quát đặc điểm cấu tạo của một số loại giun dẹp để rút ra đặc điểm cấu tạo chung của ngành giun dẹp. - năng hợp tác, ứng xử/ giao tiếp trong thảo luận nhóm về cách phòng tránh bệnh do giun dẹp gây nên. Bài 13. Giun đũa - năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh bênh giun đũa . -Kĩ năng hợp tác, lăng nghe tích cực trong thảo luận nhóm về cách phòng tránh bệnh giun đũa. -Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh hình để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo hoạt động sống và vòng đời giun đũa thích nghi với đời sốngsinh -Thảo luận nhóm. -Trình bày 1 phút. -Vấn đáp- tìm tòi. -Trực quan- tìm tòi. Bài14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn - năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh các bệnh do giun tròn gây nên. - năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của một số loài giun tròn sinh, qua đó rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn. - năng lắng nghe tích cực - năng ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận. - năng so sánh, phân tích, đối chiếu, khái quát đặc điểm cấu tạo của một số loại giun tròn, từ đó rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn. -Thảo luận nhóm. - Bản đồ tư duy -Vấn đáp- tìm tòi. -Trực quan- tìm tòi. Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất - năng chia sẻ thông tin trong khi mổ và quan sát giun đất. - năng tự tin khi trình bày ý kiến trước tổ nhóm. - năng hợp tác trong nhóm, quản lý thời gian và đảm nhận trách nhiệm được phân công. -Thực hành – quan sát -trực quan Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt -Kĩ năng phân tích, đối chiếu, khái quát phân biệt được đại diện của ngành giun đốt. -Kĩ năng tìm kiếm, xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh hình để tìm hiểu về cấu tạo và hoạt động sống của từng đại diện giun đốt qua đó rút ra đặc điểm chung của ngành Giun đốt cũng như vai trò của chúng đối với -Dạy học nhóm. -Trực quan -Trình bày 1 phút. -Vấn đáp- tìm tòi [...]... đa dạng sinh học của toàn dân - năng tìm ki m thông tin và phân tích thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh, tìm ki m thông tin trên Internet để tìm hiểu khái niệm về đấu tranh sinh học và các biện pháp đấu tranh sinh học cũng như ưu điểm và hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học - năng hợp tác, lắng nghe tích cực - năng tự tin khi trình bày ý ki n tổ, nhóm, lớp - năng tìm ki m và... có họ trong phạm vi 3 đời): con sinh ra sinh trưởng và phát -Giải quyết vấn đề giao phối gần triển yếu, khả năng sinh sản giảm, quái thai, dị tật bẩm - Trực quan sinh - năng hợp tác, lắng nghe tích cực - năng tự tin trình bày ý ki n trước tổ, nhóm, lớp Bài 41 - năng làm chủ bản thân: con người cũng như các sinh - Hỏi chuyên gia Môi trường và vật khác đều chịu sự tác động của các nhân tố sinh. .. năng ứng xử giao tiếp trong khi thảo luận - năng tự tin khi trình bày ý ki n được tổ, nhóm, lớp Bài 60 Cơ quan sinh dục nam - năng giao tiếp: tự tin nói với các bạn trong nhóm/lớp tên gọi các bộ phận của cơ quan sinh dục nam và chức năng của chúng - năng thu thập và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nam - Kĩ... tiếp -Trực quan trong khi thảo luận - năng tự tin khi phát biểu ý ki n trước tổ, nhóm, lớp - năng thu tháp và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan -Dạy học nhóm sát đồ để tìm hiểu khái niệm, sự hình thành và ức chế -Trình bày 1 phút của phản xạ không điều ki n và phản xạ có điều ki n; so -Vấn đáp - tìm tòi sánh tính chất của phản xạ không điều ki n với phản xạ -Trực quan có điều ki n - năng... môi các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của chúng lên đời sống - Khảo sát thực địa trường và ảnh sinh vật - Hoàn tất mọi hưởng của một - năng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong nhiệm vụ số nhân tố sinh quá trình tìm ki m thông tin (động vật, thực vật) - Trực quan thái lên đời - năng hợp tác, lắng nghe tích cực - Dạy học nhóm sống sinh vật - năng tự tin trình bày ý ki n trước tổ,... đồng kim loại - năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh các bệnh do giun tròn gây nên - năng tìm ki m và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của một số loài giun tròn sinh, qua đó rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn - năng lắng nghe tích cực - năng ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận - năng so sánh, phân tích, đối chi u,... năng ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận - năng so sánh, phân tích, đối chi u, khái quát đặc điểm cấu tạo của một số loại giun tròn, từ đó rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn - năng hợp tác lắng nghe tích cực - năng tìm ki m và xử lý thông tin khi đọc thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu sự đa dạng sinh học động vật ở môi trường đới gió mùa, những lợi ích của đa dạng sinh học; về nguy cơ... tố sinh thái và - Vấn đáp - tìm tòi các nhân tố sống được trong giới hạn sinh thái nhất định, do vậy chúng -Giải quyết vấn đề sinh thái ta cần bảo vệ môi trường và các nhân tố sinh thái để đảm - Trực quan bảo cuộc sống cho chúng ta - năng hợp tác, lắng nghe tích cực - năng tự tin trình bày ý ki n trước tổ, nhóm, lớp Bài 42 - năng tìm ki m và xử lý thông tin khi HS đọc SGK, - Hỏi chuyên gia... ngành giun tròn hệ sinh thái của con người -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận - năng tìm ki m, xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh hình mẫu vật thật để tìm hiểu cấu tạo ngoài, cấu tạo trong của một số loại thân mềm - năng hợp tác trong nhóm - năng quản lý thời gian, đảm nhận trách nhiệm được phân công - năng tìm ki m và xử lý thông... phòng tránh các bệnh do giun tròn gây nên - năng tìm ki m và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống của một số loài giun tròn sinh, qua đó rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn - năng lắng nghe tích cực - năng ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận - năng so sánh, phân tích, đối chi u, khái quát đặc điểm cấu tạo của một số loại giun . - Kĩ năng tìm ki m và xử lý thông tin khi quan sát, đối chi u, so sánh các biến dạng của thân. -Kĩ năng so sánh phân tích, khái quát, đối chi u giữa các. tìm ki m xử lý thông tin khi HS tham quan, đối chi u, so sánh các mẫu vật trong thiên nhiên. - Kĩ năng đưa ra và giai quyết các tình huống có thể xẩy ra trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Mot so dia chi tich hop GD Ki nang song trong DH Sinh hoc, Mot so dia chi tich hop GD Ki nang song trong DH Sinh hoc, Mot so dia chi tich hop GD Ki nang song trong DH Sinh hoc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn