ON TAP CHUONG IV DAI SO 9

12 2,302 5
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 21:10

M«n : To¸n 9 Bài 1: Cho hàm số y = 0,5x 2 . Trong các câu sau câu nào sai ? A. Hàm số xác định với mọi giá trị của x, có hệ số a = 0,5 B. Hàm số đồng biến khi x > 0 , nghịch biến khi x < 0 C. Đồ thị của hàm số nhận trục Oy làm trục đối xứng và nằm phía trên trục hoành . D. Hàm số có giá trị lớn nhất là y = 0 khi x = 0 và không có giá trị nhỏ nhất Tiết 64 : Ôn tập chương IV 1754362910820191817161514131211212827 Hết giờ 25222624233029I>Lí thuyết Em hãy chọn đáp án đúng cho các bài từ 1 đến 7 1. Tính chất : - Với a > 0 , hàm số đồng biến khi x > 0, nghịch biến khi x< 0 . Khi x = 0 thì y = 0 là giá trị nhỏ nhất. - Với a < 0 , hàm số đồng biến khi x < 0 , nghịch biến khi x > 0 . Khi x = 0 thì y = 0 là giá trị lớn nhất 2. Đồ thị : Đồ thị của hàm số là một đường cong ( Parabol),nhận trục Oy làm trục đối xứng và nằm phía bên trên trục hoành nếu a > 0 ,nằm phía bên dưới trục hoành nếu a < 0 Cho hàm số y = ax 2 ( a 0 ). Tiết 64 : Ôn tập chương IV I>Lí thuyết Bài 2: Cho phương trình x 2 2x + m 1 = 0 ( m là tham số ) . Phư ơng trình có nghiệm kép khi và chỉ khi m nhận giá trị bằng : A. 1 D. - 2C. 2B. - 1 Bài 4: Cho phương trình x 2 + 3x - 5 = 0 . A. Phương trình vô nghiệm B. Phương trình có nghiệm kép D. Phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu C. Phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dấu Tiết 64 : Ôn tập chương IV Bài 3: Cho phương trình x 2 + 3x + m = 0 ( m là tham số ). Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi m nhận giá trị thoả mãn: A. m > D. m <C. m B. m 4 9 4 9 4 9 4 9 D. m < 4 9 1754362910820191817161514131211212827 Hết giờ 252226242330291754362910820191817161514131211212827 Hết giờ 252226242330291754362910820191817161514131211212827 Hết giờ 25222624233029I>Lí thuyết Phương trình : ax 2 + bx + c = 0 ( a 0 ) . 1. Công thức nghiệm tổng quát : = b 2 4ac + Nếu < 0 thì phương trình vô nghiệm + Nếu = 0 thì phương trình có nghiệm kép x 1 = x 2 = + Nếu > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt : 2 b a 2 b x a = 2. Công thức nghiệm thu gọn : b = 2b , = (b) 2 ac + Nếu < 0 thì phương trình vô nghiệm + Nếu = 0 thì phương trình có nghiệm kép x 1 = x 2 = + Nếu > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: 'b a ' 'b x a = 3. Nếu ac < 0 thì phương trình ax 2 + bx + c = 0 có hai nghiệm trái dấu . Tiết 64 : Ôn tập chương IV I>Lí thuyết Bµi 5: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh 2x 2 + 5x 7 = 0 lµ – A. {1 ; 3,5} B. {1 ; -3,5} C. {-1 ; 3,5} D. {-1 ; -3,5} Bµi 6: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh x 2 + 3x + 2 = 0 lµ A. {1 ; 2} B. {1 ; -2} C. {-1 ; 2} D. {-1 ; -2} Bµi 7: Hai sè cã tæng b»ng 12 vµ tÝch b»ng 45 lµ nghiÖm cña ph­¬ng – tr×nh: A. x 2 - 12x + 45 = 0 C. x 2 + 12x + 45 = 0 D. x 2 + 12x - 45 = 0 B. x 2 - 12x - 45 = 0 1754362910820191817161514131211212827 HÕt giê 25222624233029175436291082019181716151413121121282725222624233029175436291082019181716151413121121282725222624233029 HÕt giê HÕt giê TiÕt 64 : ¤n tËp ch­¬ng IV I>LÝ thuyÕt Hệ thức Vi-ét : Nếu x 1 và x 2 là hai nghiệm của phương trình ax 2 + bx + c = 0 ( a 0), ta có : x 1 + x 2 = - b/a và x 1 x 2 = c/a áp dụng : 1. +Nếu a + b + c = 0 thì phương trình ax 2 + bx + c = 0 ( a 0) có nghiệm x 1 = 1 và x 2 = c/a +Nếu a - b + c = 0 thì phương trình ax 2 + bx + c = 0 ( a 0) có nghiệm x 1 = -1 và x 2 = - c/a 2. Hai số có tổng bằng S và tích bằng P là nghiệm của phương trình x 2 Sx + P = 0 ( Điều kiện để có hai số : S 2 4P 0 ) Tiết 64 : Ôn tập chương IV I>Lí thuyết c. Chứng tỏ rằng hai nghiệm tìm được trong câu a là hoành độ giao điểm của hai đồ thị. -2 -1 0 1 2 x 1 y 4 y = x + 2 y=x 2 Giải: a. Phương trình x 2 x 2 = 0 ( a =1, b = - 1, c = - 2) Ta có a - b + c = 1 (-1) + (-2) = 0 Vậy phương trình có hai nghiệm: x 1 = -1, x 2 = 2 Bài 8: ( Bài tập 55-SGK/ 63 ) Cho phương trình x 2 x 2=0 a. Giải phương trình b. Vẽ 2 đồ thị y=x 2 và y=x+2 trên cùng một hệ trục toạ độ Tiết 64 : Ôn tập chương IV II> Bài tập A B Bài 9: Giải các phương trình sau: 1) 3x 4 -12x 2 + 9 = 0 Giải: 1) 3x 4 -12x 2 + 9 = 0 4 2 4 3 0x x + = Đặt x 2 = t 0 Ta có phương trình t 2 - 4t + 3 = 0 ( a =1, b = - 4, c =3 ) a + b + c = 1 + ( - 4 ) + 3 = 0 t 1 = 1, t 2 = 3 + t 1 = 1 x 2 = 1 x 1,2 = 1 2 10 2 2 2 x x x x x = 2) + t 2 = 3 x 2 = 3 x 3,4 = 3 3 Nghiệm của phương trình là: x 1,2 = 1; x 3,4 = 3 Tiết 64 : Ôn tập chương IV II> Bài tập §KX§: x ≠ 0; 2 2 8 2 2 2 x x x x x − = − − 2) Quy ®ång khö mÉu ta ®­îc: x 2 = 8 – 2x ⇔ x 2 + 2x – 8 = 0 ( a = 1; b = 2 ; b’ = 1 ; c = - 8 ) ∆’ = 1 2 -1.( -8) = 9 ; ' 3 ∆ = VËy ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm: x = - 4 TiÕt 64 : ¤n tËp ch­¬ng IV ⇒ x 1 = -1 + 3 = 2 (lo¹i) ; x 2 = -1 - 3 = - 4 (t/m) II> Bµi tËp [...]...Tiết 64 : Ôn tập chương IV II> Bài tập Bài 10 ( Bài 64 SGK/ 64) Bài toán yêu cầu tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị , nhưng bạn Quân nhầm đầu bài lại tính tích của một số dương với một số bé hơn nó 2 đơn . 4 9 4 9 4 9 4 9 D. m < 4 9 175436 291 0820 191 817161514131211212827 Hết giờ 252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827 Hết giờ 252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827. - 45 = 0 175436 291 0820 191 817161514131211212827 HÕt giê 252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827252226242330 291 75436 291 0820 191 81716151413121121282725222624233029
- Xem thêm -

Xem thêm: ON TAP CHUONG IV DAI SO 9, ON TAP CHUONG IV DAI SO 9, ON TAP CHUONG IV DAI SO 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay