bài 17- một số giun đốt khác- đặc điểm chung

16 507 2
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 18:10

TRÖÔØNG THCS KIM LONG Giaùo vieân: Leâ Thò Minh Thi I.MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP TIẾT 17- BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT Giun đỏ: Sống thành từng búi ở cống rãnh , thân phân đốt, mang tơ dài, luôn uốn sóng để hô hấp Đóa: Sống kí sinh ngoài - Ống tiêu hóa phát triển thành giác bám để hút máu và chứa máu hút từ vật chủ Rươi: -Sống ở môi trường nước lợ -Cơ thể phân đốt và chi bên có tơ phát triển .Đầu có mắt , xúc giác và khứu giác Sá sùng: sống ở biển, vùi sâu trong cát Giun đất: sống trong đất Vắt :s ng trên lá cây, đất ố ẩm, hút máu người và động vật Đỉa biển STT STT Đại diện Đại diện Môi trường sống Môi trường sống Lối sống Lối sống 1 1 Giun Giun đất đất 2 2 Đỉa Đỉa 3 3 Rươi Rươi 4 4 Giun đỏ Giun đỏ 5 5 Vắt Vắt 6 6 Sá sùng Sá sùng Cụm từ Cụm từ gợi ý gợi ý Đất ẩm , nước mặn Đất ẩm , nước mặn ,nước ngọt nước lợ ,nước ngọt nước lợ Tự do , chui rúc Tự do , chui rúc đònh cư , kí sinh đònh cư , kí sinh Hòan thành phiếu học tập Giun ủoỷ Rửụi ẹúa Saự suứng Giun ủaỏt vaột STT STT Đại diện Đại diện Môi trường sống Môi trường sống Lối sống Lối sống 1 1 Giun đất Giun đất 2 2 Đỉa Đỉa 3 3 Rươi Rươi 4 4 Giun đỏ Giun đỏ 5 5 Vắt Vắt 6 6 Sá sùng Sá sùng Cụm từ Cụm từ gợi ý gợi ý Đất ẩm , nước Đất ẩm , nước mặn ,nước ngọt nước mặn ,nước ngọt nước lợ lợ Tự do , chui rúc Tự do , chui rúc đònh cư , kí sinh đònh cư , kí sinh Hòan thành phiếu học tập Đất ẩm Chui rúc Nước ngọt Kí sinh Nước lợ Tự do Nước ngọt Đònh cư Đất ẩm, lá cây Tự do Nước mặn Chui rúc II.ĐẶC ĐIỂM CHUNG TIẾT 17- BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I.MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP Giun đốt có nhiều loài: giun đất, đóa, rươi, giun đỏ…. Chúng đa dạng về lối sống và môi trường sống STT STT Đại diện Đại diện Đặc điểm Đặc điểm Giun Giun đất đất Giun Giun đỏ đỏ Đỉa Đỉa Rươi Rươi 1 1 Cơ thể phân đốt Cơ thể phân đốt 2 2 Cơ thể không phân đốt Cơ thể không phân đốt 3 3 Có thể xoang (khoang cơ thể chính Có thể xoang (khoang cơ thể chính thức ) thức ) 4 4 Có hệ tuần hoàn , máu thường đỏ Có hệ tuần hoàn , máu thường đỏ 5 5 Hệ thần kinh và giác quan phát Hệ thần kinh và giác quan phát triển triển 6 6 Di chuyển nhờ chi bên , tơ hoặc Di chuyển nhờ chi bên , tơ hoặc thành cơ thể thành cơ thể 7 7 Ống tiêu hóa thiếu hậu môn Ống tiêu hóa thiếu hậu môn 8 8 Ống tiêu hóa phân hóa Ống tiêu hóa phân hóa 9 9 Hô hấp qua da hay bằng mang Hô hấp qua da hay bằng mang Hòan thành phiếu hoc tập X X X X O O O O X X X X X X X X X X XO X X X X O O O O X X X X X X X X [...]...TIẾT 17- BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I.MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP II.ĐẶC ĐIỂM CHUNG -Cơ thể dài , phân đốt -Có thể xoang - Bắt đầu co ùhệ tuần hoàn , máu thường đỏ -ng tiêu hóa phân hóa -Di chuyển nhờ chi bên , tơ hoặc thành cơ thể -Hô hấp qua da hay mang -Hệ thần kinh và giác quan phát triển TIẾT 17- BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT... TIẾT 17- BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I.MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP II.ĐẶC ĐIỂM CHUNG * VAI TRÒ 1.Lợi ích : -Làm thức ăn cho người và động vật - Làm cho đất tơi xốp , thoáng khí , màu mỡ 2 Tác hại : Hút máu,gây bệnh cho người và động vật ?Bài tập: khoanh tròn vào câu đúng 1 Những nhóm động vật nào sau đây thuộc ngành giun đốt a Giun đất, giun chỉ, giun móc câu b Giun. .. TRÒ ? Hãy tìm các đại diện của ngành giun đốt điền vào chỗ trống cho phù hợp với ý nghóa thực tiễn của chúng Rươi, sá sùng,bông thùa -Làm thức ăn cho người ……………………………… Giun đất, giun đỏ -Làm thức ăn cho động vật khác …………………………………………… Giun đất -Làm cho đất trồng xốp , thoáng ……………………………………………… Giun đất -Làm màu mỡ đất trồng ………………………………………………………………… Giun đất, giun đỏ, -Làm thức ăn cho cá…………………………………………………………………………... vào câu đúng 1 Những nhóm động vật nào sau đây thuộc ngành giun đốt a Giun đất, giun chỉ, giun móc câu b Giun đất, giun đỏ, rươi c.Đỉa, vắt ,giun đũa d.Sá sùng, giun kim, đóa 2 Dựa vào đặc điểm quan trọng nào để nhận biết động vật thuộc ngành giun đốt ở ngoài thiên nhiên? a cơ thể dài , phân đốt b Hô hấp qua da hay mang c.Có thể xoang Hướng dẫn về nhà 1 Tiến hành thí nghiệm như hướng dẫn hình 17.4 sgk/tr61 . II.ĐẶC ĐIỂM CHUNG TIẾT 17- BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I.MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP Giun đốt có nhiều loài: giun. TIẾT 17- BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I.MỘT SỐ GIUN ĐỐT THƯỜNG GẶP II.ĐẶC ĐIỂM CHUNG * VAI TRÒ 2. Dựa vào đặc điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 17- một số giun đốt khác- đặc điểm chung, bài 17- một số giun đốt khác- đặc điểm chung, bài 17- một số giun đốt khác- đặc điểm chung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay