GIAO AN HOA HOC LOP 10 CA NAM

99 1,125 13
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 15:10

GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh Tiết 1-2: ÔN TẬP ĐẦU NĂM I-Mục Đích – Yêu Cầu: * Học sinh nắm vững:-Khái niệm về nguyên tử,cấu tạo nguyên tử -Nguyên tố hoá học, hoá trị của nguyên tố -Định luật bảo toàn khối lượng, mol, dA/B -Dung dịch ( C%, C M ) -Sự phân loại các chất vô cơ -Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học ( chu kì ,nhóm) *Học sinh vận dụng : -Xác định được tổng số P,n,e….,hoá trị của nguyên tố. -Tính n,m,d,C%, C M ,cấu tạo của nguyên tử các nguyên tố. II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn. III- Chuẩn Bị: *Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk… *Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra. IV- Nội Dung : 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dư giờ (nếu có) 2.Bài cũ: *Tiết 1: (0 phút) *Tiết 2: (10 phút) –Hãy nêu cấu tạo nguyên tử, Phân biệt nguyên tử và nguyên tố? BT1: Na có Z= 11+ ; A=23 => Xác định: n=? e=? Fe có A= 56 ; 30n =>Xác định số P =? e =? BT2: -Tính hoá trị của nguyên tố C trong hợp chất: CH 4 , CO , CO 2 , H 2 CO 3 -Hãy viết sơ đồ chuyển đổi m, V và lương chất? BT3: Hãy tính khối lượng của hỗn hợp gồm có 33,0 lít CO 2 ;11,2 lít CO và 5,5 lít N 2 ( V đo ở ĐKTC) 3.Bài Mới : ÔN TẬP ĐẦU NĂM Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung *Hoạt động 1: -Trình bày cấu tạo nguyên tử hiđro? -GV HD: do m e <<0, m P = m n KLHNNT =KLNT = P+n *Vậy : KLNT được coi là KLHNNT vì m e quá nhỏ. -Nguyên tử H có hạt nhân mang điện tích 1+ ; 1e ở lớp vỏ mang điện tích 1- 1.NGUYÊN TỬ: -Nguyên tử gồm có hạt nhân mang điện tích dương ; ở lớp vỏ có 1 hay nhiều e mang điện tích âm ->Hạt nhân nguyên tử gồm: -Hạt proton(P): có điện tích 1+ -Hạt nơtron (n): không mang điện KLNT = A = P+n ->Electron (e) có điện tích 1- ; m e rất nhỏ; e gần nhân bị hút mạnh hơn e xa nhân *Hoạt động 2: Nguyên tử K có 19 P , 20n. Hãy xác định : -KLHN nguyên tử K? KLNT K? Từ đó, rút ra nhận xét? - HS: do m e <<0, m P = m n KLHNNT của K =KLNT của K= P+n = 19+20 = 39 *Vậy : KLNT được coi là KLHNNT vì m e quá nhỏ *Hoạt động 3: *ĐN nguyên tố hoá học:Là tập 2.NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC: Trang 1 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh -ĐN nguyên tố hoá học? VD? hợp những nguyên tử có cùng số hạt proton trong hạt nhân. VD: -Nguyên tử H có 1p (1+) -Có 2 nguyên tử H liên kết tạo 1 nguyên tố hoá học H 2 -Là tập hợp những nguyên tử có cùng số hạt proton trong hạt nhân. *Hoạt động 4: -ĐN hoá trị của nguyên tố? -Xác định hoá trị của clo trong các hợp chất sau? HCl, Cl 2 O , Cl 2 , HClO , HClO 2 -Clo có nhiều số oxi hoá ->có nhiều hoá trị: HCl - : Clo có hoá trị I Cl 2 + O : Clo có hoá trị I Cl 2 0 :Clo có hoá trị 0 HCl + O :Clo có hoá trị I HCl +3 O 2 : Clo có hoá trị III 3.HOÁ TRỊ CỦA NGUYÊN TỐ: -Là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác * Qui ước: -Hoá trị của H là 1 -Hoá trị của O là 2 *Hoạt động 5:Cho 23 gam Na tác dụng với 18 gam nước thu được m gam dung dịch NaOH và giải phóng 11,2 lít H 2 (đktc).Hãy tìm: m(gam)dung dịch NaOH -nH 2 = 11,2/22,4 = 0,5 (mol) ->mH 2 = m0,5*2 = 1 (g) -Ptpư: Na + H 2 O NaOH + ½ H 2 =>m NaOH = m Na + m H2O – m H2 = 23+18-1 = 40 (g) 4.ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG: - Có phản ứng hoá học: A + B  C+ D =>m A + m B = m C + m D *Hoạt động 6: Hãy tính V(đktc) của hỗn hợp khí gồm có 6,4 (g) khí O 2 và 22,4 (g) khí N 2 ? -Vh 2 = V O2 + V N2 -V O2 = 22,4 * n = 22,4 * 6,4/32 -V N2 = 22,4 * n = 22,4 * 22,4/28 =>Vh 2 = 5.MOL (n) -n = m/M -n = V/22,4 - n = A/N (N= 6*10 23 nguyên tử hoặc phân tử) *Hoạt động 7:Hãy tính : *dH 2 /N 2 =? *dNH 3 /N 2 =? *dSO 2 /kk=? *dH 2 /N 2 =M H2 /M N2 = 2/28 <1 ->H 2 nhẹ hơn N 2 *dNH 3 /N 2 =M NH3 /M N2 = 17/28 <1 ->NH 3 nhẹ hơn N 2 *dSO 2 /kk= M SO2 /M KK = 64/29 >1 ->SO 2 nặng hơn kkhí 6.TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ: d A/B = M A / M B =>M A = d A/B *M B ->d A/B cho biết khí A nặmg hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần (M KK = 29) *Hoạt động 8: Hãy viết CT tính C% và C M ; Từ đó, nêu tên các đại lượng trong Ct? *C% = m ct *100 /m dd = n*m*100/V*D (nồng độ %) *C M = n/V (nồng độ mol/lít) 7.DUNG DỊCH: *C% = m ct *100 /m dd = n*m*100/V*D *C M = n/V *Hoạt động 9: Hãy nêu Vd về: Oxit bazơ, Oxit axit, Axit, Bazơ,Muối ? -GV: KL+O 2 oxitbazơ + H 2 O Bazơ PK+O 2 oxit axit+ H 2 O Axit -Oxit bazơ:CaO, Na 2 O, K 2 O…. -Oxit axit : SO 2 , SO 3 , CO 2 … -Axit: HCl, H 2 SO 4 … -Bazơ: NaOH, Cu(OH) 2 …. -Muối: NaCl, K 2 CO 3 …. 8.SỰ PHÂN LOẠI CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ -Oxit: ->Oxit bazơ ->Oxit axit -Axit -Bazơ -Muối *Hoạt động 10: nguyên tố A trong BTH có Z= 12 a.Cho biết cấu tạo của nguyên tố A=? a.Z=12->A = 24 ,là Mg;Có 12P,12n b.A thuộc nhóm II A ,có tính khử mạnh 9.BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC a. Ô nguyên tố: Cho biết số Z ; kí hiệu hoá học, tên nguyên tố , Trang 2 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh b.Tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố A? c.So sánh tính chất hoá học của nguyên tố A với các nguyên tố đứng trên và đứng dưới trong cùng nhóm, trước và sau chu kì? c.Tính KL (tính khử) -Trong chu kì: Na>Mg>Al>Si>P>S>Cl -Trong nhóm: Be<Mg<Ca<Sr<Ba nguyên tử khối của nguyên tố b.Chu kì: = số lớp e -Trong chu kì: từ trái sang phải, số elớp ngoài cùng tăng dần từ 1->8 (trừ chu kì 1) ;Tính KL giảm, tính PK tăng khi z tăng. c.Nhóm: = số e lớp ngoài cùng -Trong nhóm, từ trên xuống dưới ,theo chiều tăng dần của Z ,số lớp e của nguyên tử tăng ; Tính KL tăng, tính PK giảm. 4.Củng Cố: *Tiết 1: Học sinh hiểu : Nguyên tử là gì? Phân biệt nguyên tử và nguyên tố hoá học; -Hoá trị của nguyên tố? Định luật bảo toàn khối lượng? -HS tính được: n, m=? *Tiết 2: -Hs tính được: dA/B , C% , C M -HS viết thành thạo ptpư giữa Kl,PK,oxit bazơ, oxit axit, bazơ, muối -HS làm được 1 số BT về BTH các nguyên tố hoá học. 5.Dặn dò: Chuẩn bị Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ Hãy trình bày thành phần cấu tạo nguyên tử? Ai tìm ra hạt nhân nguyên tử? Hãy trình bày kích thước và khối lượng nguyên tử? Tiết 3: CHƯƠNG I- NGUYÊN TỬ Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ I-Mục Đích – Yêu Cầu: * Học sinh nắm vững:-Thành phần nguyên tử gồm: vỏ nguyên tử và hạt nhân -Vỏ nguyên tử gồm các hạt e,hạt nhân gồm hạt P và hạt n -m e , m P , m n và q e ,q P ,q n .Kích thước và khối lượng rất nhỏ của nguyên tử *Học sinh vận dụng : -Rút ra KL trong SGK; HS biết sử dụng các đơn vị đo lường như: u,đvđt,nm,A 0 và giải các BT qui định. II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn- Thảo luận. III- Chuẩn Bị: *Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk… *Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra,Soạn bài trước khi đến lớp. IV- Nội Dung : 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dư giờ (nếu có) 2.Bài cũ: *Tiết 3: (10 phút) :Nguyên tố B trong BTH có Z = 5 a.Cho biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố B=? b.Tính chất hoá học cơ bản của nguyên tố B? c.So sánh tính chất hoá học của nguyên tố B với các nguyên tố đứng trên và đứng dưới trong cùng nhóm, trước và sau chu kì? :3.Bài mới: Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ Trang 3 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung *Hoạt động 1: GV gọi HS đứng dậy đọc vài nét lịch sử trong quan niệm nguyên tử từ thời đê-mo-crit đến giữa thế kỉ XIX -GV đặt vấn đề :Các chất được tạo nên từ những hạt cực kì nhỏ bé không thể phân chia được nữa ,đó là nguyên tử.Điều đó đúng hay sai? GV:gọi HS lên bảng viết m e và q e ? *HS: -Các chất được tạo nên từ những hạt cực kì nhỏ bé không thể phân chia được nữa ,đó là nguyên tử. -m e =9,1094*10 -31 kg=0,00055u -q e =-1,602*10 -19 C = 1- = -e o I-THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ 1.Electron: a.Sự tìm ra electron (1897-Tôm- Xơn) -Những hạt tạo thành tia âm cực là electron (kí hiệu :e) -Đặc tính tia âm cực: ->Là chùm hạt vật chất có m và v lớn ->Truyền thẳng khi không có tác dụng của điện trường và từ trường -> Là chùm hạt mang điện tích âm(vì tia âm cực lệch về phía điện cực dương) b.Khối lượng và điện tích của electron. -m e =9,1094*10 -31 kg=0,00055u -q e =-1,602*10 -19 C = 1- = -e o *Hoạt động 2: -GV mô tả TN trong SGK.Kết quả TN nói lên điều gì? -Nguyên tử trung hoà về điện ,số đvđt dương của hạt nhân đúng bằng số e quay xung quanh hạt nhân 2.Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử -Nguyên tử có cấu tạo rỗng, phần mang điện dương là hạt nhân.Xung quanh hạt nhân có các e tạo nên vỏ nguyên tử -Vì m e <<0,m nguyên tử = m hạt nhân *Hoạt động 3: -GV: Hạt nhân nguyên tử là phần tử không còn phân chia được nữa hay hạt nhân được cấu tạo từ những hạt nhỏ hơn? Chứng minh? - Hạt nhân nguyên tử: Gồm hạt Proton mang điện tích dương (m P = 1,6726*10 -27 kg) và hạt nơtron không mang điện (m n = 1,6748*10 -27 kg) 3.Cấu tạo hạt nhân nguyên tử a.Sự tìm ra proton(1918- Rơ-dơ- pho) -Hạt Proton là 1 thành phần của hạt nhân nguyên tử -m P = 1,6726*10 -27 kg -q P = 1+ b.Sự tìm ra notron (1932- Chat uých) -Hạt Notron cũng là 1 thành phần của hạt nhân nguyên tử -m n = 1,6748*10 -27 kg -q P = 0 c.Cấu tạo hạt nhân nguyên tử: -Gồm hạt Proton mang điện tích dương và hạt nơtron không mang điện. *Hoạt động 4: II- Kích thước và khối lượng Trang 4 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh *Gv:- Gọi d là đường kính hạt nhân nguyên tử Gọi D là đường kính nguyên tử -Tỉ số D/d là sự chênh lệch khoảng cách từ vỏ đến hạt nhân nguyên tử D/d=10 4 *VD: Hạt nhân 1 quả cầu có d = 10cm, hãy tìm D =? D/d=10 4 HS: d= 10 cm = 10 -1 m D = 10 4 * 10 -1 = 10 3 m = 1km của nguyên tử. 1.Kích thước: -d nguyên tử =10 -10 m = 10 -1 nm -Đơn vị: nm hay A 0 1nm = 10 -9 m;1A 0 = 10 -10 m 1nm = 10 A 0 -Nguyên tử nhỏ nhất là hiđro (r = 0,053nm) -d nguyên tử lớn hơn hạt nhân nguyên tử khoảng 10.000 lần -d e ,d P <=10 -8 nm so với nguyên tử *Hoạt động 5: -GV:-Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu là gì? -Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu là u 1u = 1/12*m C = 1,660510 -27 kg 2.Khối lượng: -Đơn vị khối lượng nguyên tử :u; 1u = 1/12*m C -m C = 19,9265*10 -27 kg = 12u 1u = 19,9265*10 -27 /12 =1,660510 -27 kg -m H = 1,6738*10 -27 kg= 1,008u 4.Củng cố: - Thành phần cấu tạo hạt nhân nguyên tử;Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử; Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử ; Kích thước và khối lượng của nguyên tử. 5.Dặn dò: *VN làm hết BT trong SGK; Chuẩn bị BÀI 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- ĐỒNG VỊ (1)Điện tích của hạt nhân, Số khối của hạt nhân nguyên tử (2) Nguyên tử khối; Cách tính nguyên tử khối.ĐN nguyên tố hoá học trên cơ sở đthn số hiệu ngyên tử.Kí hiệu nguyên tử. ĐN đồng vị.Cách tính nguyên tử khối TB Tiết 4-5: BÀI 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ- NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC ĐỒNG VỊ I-Mục Đích – Yêu Cầu: * Học sinh nắm vững:-Điện tích của hạt nhân, Số khối của hạt nhân nguyên tử -Nguyên tử khối; Cách tính nguyên tử khối.ĐN nguyên tố hoá học trên cơ sở đthn số hiệu ngyên tử.Kí hiệu nguyên tử. ĐN đồng vị.Cách tính nguyên tử khối TB *Học sinh vận dụng : -Giải các BT có liên quan đến : đthn, Số khối, Kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối TB của các nguyên tố hoá học. II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn- Thảo luận. III- Chuẩn Bị: *Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…Nhắc nhở HS học kĩ bài 1 *Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra, Soạn bài trước khi đến lớp. IV- Nội Dung : 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có) 2.Bài cũ: (10 phút) *Tiết 4: Làm BT 4/trang 9(SGK)- Trình bày bảng 1- trang 8 *Tiết 5: -Cho VD về ĐTHN -Số khối là gì?Kí hiệu ? CT tính số khối? Cho VD ? Trang 5 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh -Hãy viết kí hiệu của nguyên tố Clo; Xác định rõ các đại lượng trong kí hiệu? :3.Bài mới: BÀI 2: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - ĐỒNG VỊ Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung *Hoạt động 1: Hạt nhân nguyên tử gồm P và n 1P= 1+ ; 1e = 1- =>Số P = số e -Nếu ĐTHN là Z+ thì số đvđt hạt nhân là bao nhiêu? Vd? HS: -Nếu ĐTHN là Z+ thì số đvđt hạt nhân là Z -Vd:ĐTHN của N là 7+ thì số đvđt hạt nhân của N là 7 I-HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 1.Điện tích hạt nhân: -Kí hiệu Z+ -Sốđvđthn Z=Số Proton = Số electron *Hoạt động 2: -Hãy ĐN về số khối? CT tính số khối? nêu VD? -ĐN:Là tổng số hạt Proton (Z)và tổng số hạt notron (n) của hạt nhân đó. -CT: A = Z + n-> n = A –Z VD: Li có 3P và 4n=>A = 7 2.Số khối (A) *ĐN:Là tổng số hạt Proton (Z)và tổng số hạt notron (n) của hạt nhân đó. CT: A = Z + n->n = A -Z *Hoạt động 3: -Tính chất hoá học của nguyên tố phụ thuộc vào đặc điểm gì? -Nguyên tử có cùng Z thì có chung tính chất hoá học không? -ĐN nguyên tố hoá học? VD? -Nguyên tử có cùng Z thì có chung tính chất hoá học . -ĐN nguyên tố hoá học:là những nguyên tử có cùng đthn - VD:Tất cả những nguyên tử có cùng số đvđthn là 7 đều thuộc nguyên tố Nitơ.Chúng có 7P và 7e II-NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC: 1.ĐN: Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng đthn VD: Tất cả những nguyên tử có cùng số đvđthn là 8 đều thuộc nguyên tố Oxi.Chúng có 8P và 8e *Hoạt động 4: -ĐTHN kí hiệu là gì?=>Số đvđt hạt nhân kí hiệu là gì? -Nếu có ĐTHN của 1 nguyên tố hoá học là 9+ thì số đvđt hạt nhân là bao nhiêu?Đó là nguyên tố hoá học gì? -ĐTHN kí hiệu là Z+, Số đvđt hạt nhân kí hiệu là Z -Nếu có ĐTHN của 1 nguyên tố hoá học là 9+, thì số đvđt hạt nhân là 9 - > Đó là nguyên tố hoá học Flo(F). 2.SỐ HIỆU NGUYÊN TỬ (Z): -Là số đvđt hạt nhân nguyên tử của 1 nguyên tố . *Hoạt động 5: -Hãy viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố: K, Na, F, I? 39 K 19 ; 23 Na 11 ; 19 F 9 ; 127 I 55 3.KÍ HIỆU NGUYÊN TỬ: A X Z : X là kí hiệu nguyên tử của nguyên tố hoá học A: Số khối Z: Số hiệu nguyên tử (Z = P = Số tt) *Hoạt động 6: -Hãy tính số P, số n của proti, đơteri, triti theo các kí hiệu nguyên tử sau: 1 H 1 ; 2 H 1 ; 3 H 1 -Từ đó rút ra nhận xét? 1 H 1 2 H 1 3 H 1 P 1 1 1 n 0 1 2 - Nhận xét: khác nhau n, cùng P -> Cùng 1 nguyên tố hoá học, khác số n nên là đồng vị của nhau. III-ĐỒNG VỊ: -Đồng vị của cùng 1 nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng số Proton nhưng khác nhau về số nơtron,do đó số khối A của chúng khác nhau. VD: Clo có 2 đồng vị là : 35 Cl 17 và 37 Cl 17 Trang 6 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh *Hoạt động 7: -Nguyên tử khối là gì? nếu m e rất nhỏ thì khối lượng nguyên tử có bằng khối lượng hạt nhân không? -Nguyên tử khối của 1 nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử. -Do m e <<0 ->m nguyên tử = m hạt nhân nguyên tử IV-NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ KHỐI LƯỢNG NGUYÊN TỬ TRUNG BÌNHCỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC. 1.Nguyên tử khối:Nguyên tử khối của 1 nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử. -Do m e <<0 ->m nguyên tử = m hạt nhân nguyên tử *Vd: 31 P 15 : - Số P =15= Số e ,n=31–15 =16 *Hoạt động 8: -Thế nào là nguyên tử khối TB? -Nếu 1 nguyên tố hoá học có 3 đồng vị thì phải tính như thế nào? -Nếu BT cho A ;% đồng vị thứ 1 -> có tìm được đồng vị thứ 2 không?tìm như thế nào? -Nguyên tử khối trung bình là A -Nếu 1 nguyên tố hoá học có 3 đồng vị thì phải tính : A = 100 cZbYaX ++ ;a,b,c :Số % của đồng vị X,Y,Z -X,Y,Z: Nguyên tử khối của đồng vị X,Y,Z *Nếu BT cho A ;% đồng vị thứ 1 (a%)-> có tìm được đồng vị thứ 2 ,cụ thể: -Cho A ,Tìm % đồng vị? Ta có: A = 100 bYaX + Bài ra cho a%-> b= 100-a -> A = 100 bYaX + = 100 )100( YaaX −+ <-> a= )( )(100 YX YA − − 2.Nguyên tử khối trung bình ( A ) A = 100 bYaX + ;a,b :Số % của đồng vị X,Y -X: Nguyên tử khối của đồng vị X -Y: Nguyên tử khối của đồng vị Y VD1: Clo có 2 đồng vị: 35 Cl 17 (chiếm 75,77%) và 37 Cl 17 (chjếm 24,23%) -Hãy tìm A Cl =? A Cl = 100 37*23,2435*77,75 + =35,5 VD2: Cho A Cu =63,54 Tìm % 65 Cu 29 ? 63 Cu 29 ? -Gọi% 65 Cu 29 là x thì % 63 Cu 29 là 100-x 100 )100(6365 xx −+ =63,54 =>x = 27% =% 65 Cu 29 % 63 Cu 29 = 100-27 = 73% 4.Củng Cố: -ĐTHN Z+ ; Số đvđt hạt nhân Z -Số khối A: A = Z + n (Z = Số P = Số tt) ; Z số hiệu nguyên tử -Kí hiệu nguyên tử : A X Z -KN: Đồng vị , Nguyên tố hoá học; Cách tính nguyên tử khối TB 5.Dặn Dò: -VN học bài và làm BT trong SGK trang 13-14 -Đọc phần tư liệu Trang 14- 15 *Chuẩn bị Bài 3: LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ (1) Thành phần cấu tạo nguyên tử; Số khối , nguyên tử khối , nguyên tố hoá học, Số hiệu nguyên tử,kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối TB Trang 7 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh (2)Xác định số e, P, n và nguyên tử khối khi biết kí hiệu nguyên tử (3)Xác định nguyên tử khối TB của nguyên tố hoá học Tiết 6: BÀI 3: LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ I-Mục Đích – Yêu Cầu: * Học sinh nắm vững:-Thành phần cấu tạo nguyên tử; Số khối , nguyên tử khối , nguyên tố hoá học, Số hiệu nguyên tử,kí hiệu nguyên tử, đồng vị, nguyên tử khối TB *Học sinh vận dụng : -Xác định số e, P, n và nguyên tử khối khi biết kí hiệu nguyên tử -Xác định nguyên tử khối TB của nguyên tố hoá học II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn. III- Chuẩn Bị: *Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…Nhắc nhở HS học kĩ bài 2 *Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra, Soạn bài trước khi đến lớp. IV- Nội Dung : 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có) 2.Bài cũ: (10 phút):- Trình bày bảng 1- trang 8 :3.Bài mới: BÀI 3: LUYỆN TẬP: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung *Hoạt động 1:Nguyên tử có thành phần cấu tạo như thế nào? -Hãy dựa vào bảng 1-> Viết : m e ,m P ,m n , q e , q p , q n =? Vd: Kí hiệu nguyên tử sau đây cho biết điều gì? 40 Ca 20 HS:-Nguyên tử được tạo nên bởi e và hạt nhân. m e = 9,1094*10 -31 kg ; q e = 1- m P = 1,6726*10 -27 kg ; q p = 1+ m n = 1,6748*10 -27 kg ; q n = 0 -Z = 20= Số P= Số e A= Z + n = 40=>n = 40 -20=20 -Nguyên tử khối của Ca là 40 A-KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1.Nguyên tử được tạo nên bởi e và hạt nhân.Hạt nhân được tạo nên bởi Proton và nơtron. m e = 9,1094*10 -31 kg ; q e = 1- m P = 1,6726*10 -27 kg ; q p = 1+ m n = 1,6748*10 -27 kg ; q n = 0 *Hoạt động 2: -Viết Ct tính số khối A? -Trong nguyên tử ,số đvđt hạt nhân Z = Số Proton ?Số electron? A = Z + n = P + n (Z=P=e) 2.Trong nguyên tử ,số đvđt hạt nhân Z = Số Proton = Số electron. A = Z + n = P + n (Z=P=e) *Hoạt động 3:Củng cố các kiến thức nguyên tố hoá học, đồng vị , nguyên tử khối TB của nguyên tố hoá học? 3.Số hiệu nguyên tử Z và số khối A đặc trưng cho nguyên tử -Kí hiệu nguyên tử: A X Z *Hoạt động 4: -GV gọi HS lên bảng làm BT 1 +)m 7 e = 7*9,1094*10 -31 kg =0,0064*10 -24 g m 7P = 7*1,6726*10 -27 kg =11,7082*10 -24 g m 7n = 7*1,6748*10 -27 kg = 11,7236*10 -24 g mn me =0,00027 B-BÀI TẬP: Bài 1:Tính m N =? -Tỉ số: mn me =? *Hoạt động 5: * A K = Bài 2:Biết : Trang 8 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh -GV gọi HS lên bảng làm BT 2 100 730,6*41012,0*40258.93*39 ++ =39,135 39 K 19 (93,258 %) ; 40 K 19 (0,012 %) ; 41 K 19 (6,730 %) -Tìm A K = ? 4.Củng cố: -m e , m P ,m n ; q e , q P , q n - A = 100 bYaX + - A X Z =>A = P +n = Z + n (P = e = Z) => n = A + Z 5.Dặn Dò: HS xem trước BÀI 4: CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ +Chuẩn bị câu hỏi: (1) e chuyển động như thế nào trong nguyên tử ? (2) Cấu tạo vỏ nguyên tử ? Thế nào là lớp? phân lớp? Mỗi lớp tối đa bao nhiêu e? Tiết 7-8: BÀI 4 : CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ I-Mục Đích – Yêu Cầu: * Học sinh nắm vững:-Trong nguyên tử ,e chuyển động quanh hạt nhân tạo nên vỏ nguyên tử -Cấu tạo vỏ nguyên tử : lớp, phân lớp e.Số e trong lớp, phân lớp. *Học sinh vận dụng để phân biệt: -Lớp e và phân lớp e ; Số e tối đa trong 1 lớp,1 phân lớp II-Phương Pháp: Diễn giảng- Phát vấn -Thảo luận III- Chuẩn Bị: *Giáo viên: Soạn bài từ sgk. Sbt, stk…Nhắc nhở HS học kĩ bài 2 *Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra, Soạn bài trước khi đến lớp. IV- Nội Dung : 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có) 2.Bài cũ: (10 phút): *Tiết 7:Nguyên tử X có tông số hạt P,n,e là 82. Biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Hãy tìm số khối A? *Tiết 8: Nêu sự chuyển động của các e trong nguyên tử? Lớp e và phân lớp e? :3.Bài mới: BÀI 4 : CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Nội Dung Hoạt động 1: -GV treo hình 1.6 (sgk) và hướng dẫn HS đọc sgk để rút ra các kết luận: HS: -Các e chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định tạo nên vỏ nguyên tử. -Số e ở vỏ nguyên tử = Số Proton trong hạt nhân nguyên tử = Số thứ tự Z của nguyên tử nguyên tố đó trong BTH I.SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ. -Các e chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định tạo nên vỏ nguyên tử. -Số e ở vỏ nguyên tử = Số Proton trong hạt nhân nguyên tử = Số thứ tự Z của nguyên tử nguyên tố đó trong BTH Hoạt động 2: -GV: Các e được phân bố -Ở trạng thái cơ bản, các e lần lượt II.LỚP ELECTRON VÀ PHÂN LỚP ELECTRON Trang 9 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh xung quanh hạt nhân theo quy luật nào? -GV: Cho HS cùng nghiên cứu sgk để cùng rút ra nhận xét. *Lưu ý: Số thứ tự Z của nguyên tử nguyên tố đó trong BTH=số e ở lớp vỏ nguyên tử. ->Các e được sắp xếp thành từng bước. chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao. 1.Lớp electron: -Ở trạng thái cơ bản, các e lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao. -Các e trên cùng 1 lớp có mức E gần bằng nhau Lớp(n) 1 2 3 4 …. Tên lớp K L M N …. Hoạt động 3: Gv: Cho HS cùng nghiên cứu sgk để các em biết được qui ước. -Kí hiệu: Bằng chữ cái thường s,p,d,f -Các e trên cùng 1 lớp có mức E = nhau. Lớp thứ 1(n=1)K: 1s Lớp thứ 2(n=2)L: 2s 2p Lớp thứ 3(n=3)M: 3s 3p 3d 2.Phân lớp electron: -Kí hiệu: Bằng chữ cái thường s,p,d,f -Các e trên cùng 1 lớp có mức E = nhau. Lớp thứ 1(n=1)K: 1s Lớp thứ 2(n=2)L: 2s 2p Lớp thứ 3(n=3)M: 3s 3p 3d…. Hoạt động 4: Gv: Cho HS cùng nghiên cứu sgk để các em biết được qui ước. - Phân lớp s chứa tối đa 2e (ns 2 ) - Phân lớp p chứa tối đa 6e (np 6 ) - Phân lớp d chứa tối đa 10e (nd 10 ) - Phân lớp f chứa tối đa 14e (nf 14 ) *Nếu có n lớp e->Số e tối đa là : 2n 2 III.SỐ ELECTRON TỐI ĐA TRONG 1 LỚP, 1 PHÂN LỚP: - Phân lớp s chứa tối đa 2e (ns 2 ) - Phân lớp p chứa tối đa 6e (np 6 ) - Phân lớp d chứa tối đa 10e (nd 10 ) - Phân lớp f chứa tối đa 14e (nf 14 ) *Nếu có n lớp e->Số e tối đa là : 2n 2 BTVN:Viết cấu tạo nguyên tử N và Mg.Sắp xếp e vào các lớp của nguyên tử. 4.Củng cố: -Ngày nay, cấu tạo vỏ nguyên tử như thế nào? -Vỏ e cấu tạo thành lớp và phân lớp -Số e tối đa trong 1 lớp và phân lớp 5.Dặn dò: - HS làm hết BT trong sgk Trang 22 -Chuẩn bị Bài 5: CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ (1) Sự sắp xếp các e trong vỏ nguyên tử các nguyên tố như thế nào? (2) Cấu hình e của nguyên tử là gì? Cách viết cấu hình e của nguyên tử? (3) Đặc điểm của lớp e ngoài cùng? Tiết 9: BÀI 5 : CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ Trang 10 [...]... (11p,11e) (11p,10e) Nội Dung I-SỰ HÌNH THÀNH GV: Quach Ngoc Thanh ION,CATION,ANION 1.Ion,Cation,Anion: a.Sự tạo thành Ion: -Nguyên tử trung hoà về điện.Khi nguyên tử nhường hay nhận e thì trở thành phần tử mang điện gọi là Ion Hoạt động 2: -KL có khuynh hướng nhường hay nhận e? VD? -Các KL dễ nhường e để trở thành Ion dương (hay là cation) *Vd: K  K+ + 1e Mg  Mg2+ +2e Al  Al3+ +3e b.Sự tạo thành Cation:... -Ta có: P +n +e =28 mà P=e=Z  2Z +n = 28 n = 28 - 2Z Z 9 17 … n 10 -6 … Hoạt động 9: -Gv tóm tắt bài 7/54.và HD học sinh: Từ RO3 -> H2R; %R = 100 -%H *Từ RO3 -> H2R; %H = 5,88 %R = 100 -%H  %R= 100 -5,88 = 94,12 2 MH MR = %H %R 2 MH * % R MR = %H Lập CT: Hoạt động 10: -Gv tóm tắt bài 8/54.và HD học sinh: Từ RH4 -> RO2; %R = 100 -%O -> Nguyên tố cần tìm là Flo (F) a.Cấu hình electron nguyên tử:... giới thiệu GV dự giờ (nếu có) 2.Bài cũ: (10 phút): Cho Na (Z = 11),F (Z=9) *Hỏi: a.Viết cấu hình e của Na,F b.Na,F dễ nhường hay nhận e,nhường hay nhận bao nhiêu e? Trang 27 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh c.KL nhường e,PK nhận e tạo thành ion gì? 3.Bài mới: BÀI 12 – LIÊN KẾT ION - TINH THỂ ION Trang 28 Hoạt Động Của Thầy Hoạt động 1: GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 -GV dẫn dắt HS cùng tham gia giải quyết... với hạt nhân chặt chẽ hơn?Vì sao? -Cấu hình e: Ca (Z=20):1s22s22p63s23p64s2 Bài 4: Vỏ của nguyên tử có 20 e.Hỏi: Trang 13 GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 -Viết cấu hình e? -Từ cấu hình  số lớp e,số e lớp ngoài cùng Hoạt động 8: GV: -ns có tối đa là 2e (ns2) -npcó tối đa là 6e (np6) -nd có tối đa là 10e (nd10) Hoạt động 9: Gv :gọi HS lên bảng làm BT 6 GV: Quach Ngoc Thanh a.Nguyên tử đó có 4 lớp e b.Lớp ngoài cùng... -Định luật tuần hoàn 5.Dặn dò: -Về nhà làm Bt sgk trang 47-48 -Chuẩn bị BÀI 10: Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC (1) Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố trong BTH? (2) Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố (3) So sánh tính chất của nguyên tố với các nguyên tố lận cận -Hs làm BT thêm: 1.Oxít cao nhất của 1 nguyên tố X ứng với CT: X2O3.Nguyên... =32 5,88  R là S *Từ RH4 -> RO2; %R = 100 -%O = 100 -53,3 = 46,7 2 MO MR Lập CT: = %O % R Trang 26 Bài 8 / 54: -Có hợp chất RH4 Hợp chất của R với oxi là 53,3% Tìm số khối A? GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 Lập CT: MR = 2 MO MR = %O % R 2 MO * % R %O Hoạt động 11: -Gv tóm tắt bài 9/54.và HD học sinh: CT: nH2 = m/M  M = ? Từ ptpư: Suy ra nX = ? M=? GV: Quach Ngoc Thanh MR = 2 MO * % R = %O 2 * 46,7 * 16... -Cấu trúc tinh thể lập phương Trong đó, ion Na+ và Cl- được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh 4.Củng cố: -Sự tạo thành Cation, Anion, Ion -Sự tạo thành liên kết ion?tinh thể ion? Tính chất hợp chất ion? 5.Dặn dò: -HS làm Các BT từ 16 trang 59,60 -Chuẩn bị BÀI 13 : LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ (1) Viết CT e,CTCT của phân tử H2,N2,HCl,CO2 (2) Tính chất của các... e Trang );LK chung lệch về 1phía 31 ion (Cặp e chung lệch hẳn về 1 3.Tính chất của các chất có liên kết CHT VD: đường, s, Íôt, nước, ancol… -Các chất hữư cơ không cực tan trong dung môi không cực -LK CHT không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái II.Độ Âm Điện và liên kết hoá học 1.Quan hệ giữa LK CHT không cực,LK CHT có cực và LK ion -LK CHT không cực LKCHT có cực LK Ion GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10. .. viên: Soạn bài từ sgk Sbt, stk…Nhắc nhở HS học kĩ bài 5 và lam BT trang 30 trước khi đến lớp *Học sinh: Tự ôn tập và làm 1 số BT của giáo viên ra, Soạn bài trước khi đến lớp IV- Nội Dung: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, đồng phục, giới thiệu GV dự giờ (nếu có) 2.Bài cũ: (10 phút): Tiết 10: Viết cấu hình e của nguyên tử nguyên tố K, Ca , Al.Từ đó nêu tính chất hoá học đặc trưng của nguyên tử các nguyên... hiđro? BÀI 10 - Ý NGHĨA CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC Tiết 18: I-Mục Đích – Yêu Cầu: * Học sinh nắm vững:-Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố trong BTH? -Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố - So sánh tính chất của nguyên tố với các nguyên tố lận cận Cũng cố được kiến thức về BTH và định luật tuần hoàn *Học sinh vận dụng : Giải BT liên quan đến . hạt nhân nguyên tử D/d =10 4 *VD: Hạt nhân 1 quả cầu có d = 10cm, hãy tìm D =? D/d =10 4 HS: d= 10 cm = 10 -1 m D = 10 4 * 10 -1 = 10 3 m = 1km của nguyên. nguyên tử. 1.Kích thước: -d nguyên tử =10 -10 m = 10 -1 nm -Đơn vị: nm hay A 0 1nm = 10 -9 m;1A 0 = 10 -10 m 1nm = 10 A 0 -Nguyên tử nhỏ nhất là hiđro (r
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN HOA HOC LOP 10 CA NAM, GIAO AN HOA HOC LOP 10 CA NAM, GIAO AN HOA HOC LOP 10 CA NAM

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay