Giao an lop 3 tuan 7 CKTKN moi

27 615 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 05:10

. viết 7 x 3 = 7 + 7 + 7 = 21. Vậy 7 x 3 = 21 - Đọc: Bảy nhân ba bằng hai mươi mốt. - Tương tự học sinh hình thành các công thức còn lại của bảng nhân 7. -. nhân 7. - Dựa vào bảng nhân 7 vừa học để điền kết quả vào chỗ trống. - Lần lượt từng học sinh nêu miệng kết quả. 7 x 1 = 7 ; 7 x 2 = 14 ; 7 x 3 = 21 7 x
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lop 3 tuan 7 CKTKN moi, Giao an lop 3 tuan 7 CKTKN moi, Giao an lop 3 tuan 7 CKTKN moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn