BT điện xoay chiều nâng cao 1

7 370 3
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 02:10

Bài tập dòng điện xoay chiều nâng caoGV: Lê Cao Nguyên 1. Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với u AB = sin100πt (V) và u BC = sin(100πt - ) (V). Tìm biểu thức hiệu điện thế u AC . A. AC u 2 2 sin(100 t)V = π B. AC u 2 sin 100 t V 3 π   = π +  ÷   C. AC u 2sin 100 t V 3 π   = π +  ÷   D. AC u 2sin 100 t V 3 π   = π −  ÷   2. Trong đoạn mạch RLC không phân nhánh, độ lệch pha giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu trở thuần R không thể bằng A. π/4 B. π/2 C. π/12 D. 3π/4 3. Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U 0R , U 0L, U 0C là hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U 0L = 2U 0R = 2U 0C. Kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là đúng: A. u chậm pha hơn i một góc π/4 B. u sớm pha hơn i một góc 3π/4 C. u chậm pha hơn i một góc π/3 D. u sớm pha i một góc π/4 4. Đặt vào hai đầu mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R, L, và C đều bằng nhau và bằng 20V . Khi tụ bị nối tắt thì hiệu địện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng: A. 30 2 V B. 10 2 V C. 20V D. 10V 5. Cho dòng điện xoay chiều có cường độ 1,5A tần số 50 Hz qua cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L = 2/π H. Hiệu điện thế hai đầu dây là A. U = 200V. B. U = 300V. C. U = 300V. D. U = 320V. 6. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện thế u = 100cos100πt (V) thì dòng điện qua mạch là i = cos100πt (A). Tổng trở thuần của đoạn mạch là A. R = 50Ω. B. R = 100Ω. C. R = 20Ω. D. R = 200Ω. 7. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là: u = 100sin100πt (V) và i = 100sin(100πt + π/3) (mA). Công suất tiêu thu trong mạch là A. 2500W B. 2,5W C. 5000W D. 50W 8. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm L = 1/π (H); tụ điện có điện dung C = 16 µF và trở thuần R. Đặt hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch. Tìm giá trị của R để công suất của mạch đạt cực đại. A. R = 200Ω B. R = 100 Ω C. R = 100 Ω D. R = 200Ω 9. Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, L = 0,637H, C = 39,8μF, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế có biểu thức u = 150 2 sin100πt (V) mạch tiêu thụ công suất P = 90 W. Điện trở R trong mạch có giá trị là A. 180Ω B. 50Ω C. 250Ω D. 90Ω 10. Cho mạch nối tiếp RC, Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn đo được U R = 30 V, U C = 40V, thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch lệch pha so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện một lượng là A. 1,56 B. 1,08 C. 0,93 D. 0,64 11. Mạch dao động lý tưởng: C = 50µF, L = 5mH. Hiệu điện thế cực đại ở hai bản cực tụ là 6(v) thì dòng điện cực đại chạy trong mạch là A. 0,60A B. 0,77A C. 0,06A D. 0,12A 12. Cho mạch điện RLC ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần 30Ω, độ tự cảm 0,159H và tụ điệnđiện dung 45,5μF, Hiệu điện thế ở hai đầu mạch có dạng u = U 0 sin100πt(V). Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị cực đại thì điện trở R có giá trị là A. 30(Ω) B. 50(Ω) C. 36 (Ω) D. 75(Ω) 13. Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/π(H), mắc nối tiếp với một tụ C = 31,8(μF). Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn cảm là u L = 100sin(100πt + π/6) V. Biểu thức của hiệu điện thế ở hai đầu mạch là A. u = 50sin(100πt + π/6) V B. u = 100sin(100πt - π/3) V C. u = 200sin(100πt + π/3) V D. u = 50 2 sin(100πt – π/6) V 14. Cho mạch R,L,C tần số của mạch có thể thay đổi được, khi ω = ω 0 thì công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại, khi ω = ω 1 hoặc ω = ω 2 thì mạch có cùng một giá trị công suất. Mối liên hệ giữa các giá trị của ω là Trang 1 Bài tập dòng điện xoay chiều nâng caoGV: Lê Cao Nguyên A. ω 0 2 = ω 1 2 + ω 2 2 B. 1 2 0 1 2 ω ω ω = ω + ω C. ω 0 2 = ω 1 .ω 2 D. ω 0 = ω 1 + ω 2 15. Một hiệu thế xoay chiều f = 50(Hz) thiết lập giữa hai đầu của một đoạn mạch điện gồm R, L, C với π = 1 L (H), π = − 2 10 C 4 (F). Người ta muốn ghép tụ điệnđiện dung C' vào mạch điện nói trên để cho cường độ hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì C' phải bằng bao nhiêu và được ghép như thế nào? A. π − 2 10 4 (F) ghép nối tiếp B. π − 2 10 4 (F) ghép song song C. π − 4 10 (F) ghép song song D. π − 4 10 (F) ghép nối tiếp 16. Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp u AB = 170cos100πt(V). Hệ số công suất của toàn mạch là cosϕ 1 = 0,6 và hệ số công suất của đoạn mạch AN là cosϕ 2 = 0,8; cuộn dây thuần cảm. Chọn câu đúng? A. U AN = 96(V) B. U AN = 72(V) C. U AN = 90(V) D. U AN = 150(V) 17. Giữa hai điểm A và B của một nguồn xoay chiều có ghép nối tiếp một điện trở thuần R, một tụ điệnđiện dung C. Ta có       π +π= 4 t100cos100u AB (V). Độ lệch pha giữa u và i là 6 π . Cường độ hiệu dụng I = 2(A). Biểu thức của cường độ tức thời là: A.       π +π= 12 5 t100cos22i (A) B.       π −π= 12 5 t100cos22i (A) C.       π −π= 12 t1002cosi (A) D.       π −π= 12 t100cos2i (A) 18. Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn dây thuần cảm có π = 2 1 L (H). Áp vào hai đầu A, B một hiệu thế xoay chiều u AB = U 0 cos100πt(V). Thay đổi R đến giá trị R = 25(Ω) thì công suất cực đại. Điện dung C có giá trị: A. π − 4 10.4 (F) hoặc π − 3 10.4 4 (F) B. π − 4 10 (F) hoặc π − 3 10.4 4 (F) C. π − 4 10 (F) hoặc π − 3 10 4 (F) D. π − 4 10.3 (F) hoặc π − 4 10.4 (F) 19. Cho mạch điện, u AB = U AB 2 cos100πt(V), khi π = − 4 10 C (F) thì vôn kế chỉ giá trị nhỏ nhất. Giá trị của L bằng: A. π 1 (H) B. π 2 (H) C. π 3 (H) D. π 4 (H) 20. Cho mạch điện R, L, C với t100cos2200u AB π= (V) và 3100R = (Ω). Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch MN nhanh pha hơn hiệu thế hai đầu đoạn mạch AB một góc 3 2 π . Cường độ dòng điện i qua mạch có biểu thức nào sau đây? A.       π +π= 6 t100cos2i (A) Trang 2 R B C L A N V R B C L A R B C r, L A A V Bài tập dòng điện xoay chiều nâng caoGV: Lê Cao Nguyên B.       π +π= 3 t100cos2i (A) C.       π −π= 3 t100cos2i (A) D.       π −π= 6 t100coss2i (A) 21. Cần ghép một tụ điện nối tiếp với các phần tử khác theo cách nào dưới đây, để được đoạn mạch xoay chiều mà cường độ dòng điện qua nó trễ pha 4 π so với điện áp hai đầu đoạn mạch? Biết tụ điện trong đoạn mạch này có dung kháng 20(Ω) A. Một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 20(Ω) B. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20(Ω) C. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 40(Ω) và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 20(Ω) D. Một điện trở thuần có độ lớn bằng 20(Ω) và một cuộn cảm thuần có cảm kháng bằng 40(Ω) 22. Đặt vào hai đầu một cuộn dây điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100cos(100πt) (V) thì dòng điện qua cuộn dây có cường độ hiệu dụng bằng 2A và sau thời gian 1 giờ, nhiệt lượng tỏa ra trên cuộn dây là 36.10 4 J. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây là A. i = 2cos(100πt + ) (A). B. i = 2cos(100πt + ) (A). C. i = 2cos(100πt - ) (A). D. i = 2cos(100πt - ) (A). 23. Lần lượt đặt vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp các điện áp u 1 , u 2 , u 3 có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau, thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là i 1 = I 0 cos100πt, ) 3 2 t120cos(Ii 02 π +π= , i 3 = Icos(110πt – ). Hệ thức nào sau đây là đúng? A. I > . B. I ≤ . C. I < . D. I = . 24. Đặt vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều u = 200cos100πt (V) thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = cos100πt (A). Điện trở thuần trong mạch là A. 100Ω. B. 200Ω. C. 282,8Ω. D. 141,4Ω. 25. Lần lượt mắc điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điệnđiện dung C vào điện áp xoay chiều u = U 0 cosωt thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua chúng lần lượt là 4A, 6A, 2A. Nếu mắc nối tiếp các phần tử trên vào điện áp này thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch là A. 4A. B. 12A. C. 2,4A. D. 6A. 26. Đoạn mạch xoay chiều AB chỉ gồm cuộn thuần cảm L, nối tiếp với biến trở R. Hiệu điện thế hai đầu mạch là U AB ổn định, tần số f. Ta thấy có 2 giá trị của biến trở là R 1 và R 2 làm độ lệch pha tương ứng của u AB với dòng điện qua mạch lần lượt là ϕ 1 và ϕ 2 . Cho biết ϕ 1 + ϕ 2 = . Độ tự cảm L của cuộn dây được xác định bằng biểu thức: A. L = . B. L = . C. L = . D. L = . 27. Cho mạch điện xoay chiều RLC như hình vẽ ( ) VftUu AB π 2cos2 = .Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm HL π 3 5 = , tụ diện có FC π 24 10 3 − = .Hđt u NB và u AB lệch pha nhau 90 0 .Tần số f của dòng điện xoay chiều có giá trị là A C R L B M A. 120Hz B. 60Hz C. 100Hz D. 50Hz 28. Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điệnđiện dung C = π 4 10 − (F) mắc nối tiếp với điện trở thuần có giá trị thay đổi. Đặt vào hai dầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200sin(100 π t) V. Khi công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại thì điện trở phải có giá trị là A. R = 200 Ω B. R = 50 Ω C. R = 150 Ω D. R = 100 Ω 29. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Cuộn dây có r = 10 Ω , L= H 10 1 π . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế dao động điều hoà có giá trị hiệu dụng là U=50V và tần số f=50Hz. Trang 3 C R r, L N M A Bài tập dòng điện xoay chiều nâng caoGV: Lê Cao Nguyên Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C 1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C 1 là A. R = 40 Ω và FC π 3 1 10.2 − = . B. R = 50 Ω và FC π 3 1 10 − = . C. R = 40 Ω và F 10 3 1 π − = C . D. R = 50 Ω và FC π 3 1 10.2 − = . 30. Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng Z C = 100Ω và cuộn dây có cảm kháng Z L = 200Ω mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có dạng Vtu L ) 6 100cos(100 π π += . Biểu thức hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện có dạng như thế nào? A. Vtu C ) 3 100cos(50 π π −= B. Vtu C ) 6 5 100cos(50 π π −= C. Vtu C ) 6 100cos(100 π π += D. Vtu C ) 2 100cos(100 π π −= 31. Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2 cos(100πt - π/2)(A), t tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0(s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng cường độ hiệu dụng vào những thời điểm: A. s 400 1 và s 400 3 B. s 600 1 và s 600 3 C. s 600 1 và s 600 5 D. s 200 1 và s 200 3 32. Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện qua mạch lần lượt có biểu thức u = 100 2 sin(ωt + π/3)(V) và i = 4 2 cos(100πt - π/6)(A), công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: A. 400W B. 200 3 W C. 200W D. 0 33. Một đoạn mạch gồm một cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r mắc nối tiếp với một điện trở R = 40Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200cos100πt (V). Dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng là 2A và lệch pha 45 O so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị của r và L là: A. 25Ω và 0,159H. B. 25Ω và 0,25H. C. 10Ω và 0,159H. D. 10Ω và 0,25H. 34. Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC = 1/ 4f 2 π 2 . Khi thay đổi R thì: A. Công suất tiêu thụ trên mạch không đổi B. Độ lệch pha giữa u và i thay đổi C. Hệ số công suất trên mạch thay đổi. D. Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở không đổi. 35. Mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung )F( 10 C 4 π = − m¾c nèi tiÕp víi ®iÖn trë R = 100Ω thµnh mét ®o¹n m¹ch. M¾c ®o¹n m¹ch nµy vµo m¹ng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè 50Hz. HÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch lµ A. 1 B. 1/ 2 C. 2 D. 1/2 36. Một hộp kín chứa cuộn dây thuần cảm hoặc tụ điện mắc nối tiếp với điện trở R=20Ω vào mạng điện xoay chiều có tần số f=50Hz thì dòng điện trong mạch sớm pha π/3 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Độ tự cảm L của cuộn dây hoặc điện dung C của tụ điện trong hộp kín là: A. 9,2.10 -4 F. B. 0,05 H. C. 0,06H. D. 9,2.10 -5 F. 37. Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R và tụ C = 10 -4 /π (F) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều ổn định tần số 50Hz. Thay đổi R ta thấy ứng với hai giá trị R=R 1 và R = R 2 thì công suất của mạch điện đều bằng nhau. Khi đó tích số R 1 .R 2 là: A. 2.10 4 B. 10 2 C. 2.10 2 D. 10 4 38. Một đèn nêon đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số 50Hz. Biết đèn sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực không nhỏ hơn 155V. Trong một giây đèn sáng lên và tắt đi bao nhiêu lần A. 50 lần. B. 100 lần. C. 150 lần. D. 200 lần. 39. Một cuộn dây có độ tự cảm là 1 4 π H mắc nối tiếp với tụ điện C 1 = 3 10 3 π − F rồi mắc vào một điện áp xoay chiều tần số50Hz. Khi thay đổi tụ C 1 bằng một tụ C 2 thì thấy cường độ dòng điện qua mạch không thay đổi. Điện dung của tụ C 2 bằng A. 3 10 4 π − F B. 4 10 2 π − F C. 3 10 2 π − F D. 3 2.10 3 π − F Trang 4 Bài tập dòng điện xoay chiều nâng caoGV: Lê Cao Nguyên 40. Một mạch điện xoay chiều RLC có điện trở thuần R = 110 Ω được mắc vào điện áp 220 2 os(100 ) 2 u c t π π = + (V). Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì mạch sẽ tiêu thụ công suất bằng A. 115W. B. 220W. C. 880W. D. 440W. 41. Đặt vào hai đầu mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có R thay đổi được một điện áp xoay chiều luôn ổn định và có biểu thức u = U 0 cos ω t (V). Mạch tiêu thụ một công suất P và có hệ số công suất cos ϕ . Thay đổi R và giữ nguyên C và L để công suất trong mạch đạt cực đại khi đó: A. P = 2 L C U 2 Z Z− , cos ϕ = 1. B. P = 2 U 2R , cos ϕ = 2 2 . C. P = 2 L C U Z Z − , cos ϕ = 2 2 . D. P = 2 U R , cos ϕ = 1. 42. Một mạch điện xoay gồm một tụ điện: C = 4 2.10 π F mắc nối tiếp với một biến trở và mắc vào một điện áp xoay chiều 50Hz. Xác định giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại A. 50 Ω B. 100 2 Ω C. 50 2 Ω D. 100 Ω 43. Cho mạch điện xoay chiều RLC như hình vẽ ( ) VftUu AB π 2cos2 = .Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm HL π 3 5 = , tụ diện có FC π 24 10 3 − = .Hđt u NB và u AB lệch pha nhau 90 0 .Tần số f của dòng điện xoay chiều có giá trị là A. 120Hz B. 60Hz C. 100Hz D. 50H 44. Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điệnđiện dung C = π 4 10 − (F) mắc nối tiếp với điện trở thuần có giá trị thay đổi. Đặt vào hai dầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200sin(100 π t) V. Khi công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại thì điện trở phải có giá trị là A. R = 200 Ω B. R = 50 Ω C. R = 150 Ω D. R = 100 Ω 45. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. Cuộn dây có r = 10 Ω , L= H 10 1 π . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế dao động điều hoà có giá trị hiệu dụng là U=50V và tần số f=50Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C 1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C 1 là A. R = 40 Ω và FC π 3 1 10.2 − = . B. R = 50 Ω và FC π 3 1 10 − = . C. R = 40 Ω và F 10 3 1 π − = C . D. R = 50 Ω và FC π 3 1 10.2 − = . 46. Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng Z C = 100Ω và cuộn dây có cảm kháng Z L = 200Ω mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có dạng Vtu L ) 6 100cos(100 π π += . Biểu thức hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện có dạng như thế nào? A. Vtu C ) 3 100cos(50 π π −= B. Vtu C ) 6 5 100cos(50 π π −= C. Vtu C ) 6 100cos(100 π π += D. Vtu C ) 2 100cos(100 π π −= 47. Với U R , U C , u R , u C là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sau đây không đúng là A. C C U I Z = B. R u i R = C. R U I R = D. C C u i Z = Trang 5 C R r, L N M A R L C A BN Bài tập dòng điện xoay chiều nâng caoGV: Lê Cao Nguyên 48. Đặt điện áp u=U 2 cost vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Trong đó U, , R và C không đổi. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên L đạt cực đại. Chọn biểu thức sai A. 2 2 2 2 R L C U U U U= + + B. 2 2 0 L C L U U U U− − = C. 2 2 L C C Z Z R Z= + D. 2 2 C L U R Z U R + = 49. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha 2 π so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng Z L của cuộn dây và dung kháng Z C của tụ điện là A. R 2 = Z C (Z L - Z C ) B. R 2 = Z L (Z L - Z C ) C. R 2 = Z L (Z C - Z L ) D. R 2 = Z C (Z C - Z L ) 50. Đoạn mạch RLC mắc vào mạng điện tần số f 1 thì cảm kháng là 36() và dung kháng là 144(). Nếu mạng điện có tần số f 2 = 120(Hz) thì cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Giá trị f 1 là A. 30(Hz) B. 60(Hz) C. 480(Hz) D. 50(Hz) 51. Một đoạn mạch xoay chiều có 2 phần tử mắc nối tiếp R, C hoặc cuộn dây thuần cảm. Điện áp giữa hai đầu mạch điện và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: 100 2 s(100 )u co t π = V, 2 s(100 ) 4 i co t A π π = − . Đoạn mạch gồm A. R và C có 50 , 50 C R Z= Ω = Ω B. R và L có 50 , 50 L R Z= Ω = Ω C. R và L có 40 , 30 L R Z= Ω = Ω D. L và C có 30 , 30 L C Z Z= Ω = Ω 52. Hai cuộn dây ( R 1 , L 1 ) và ( R 2 , L 2 ) mắc nối tiếp nhau và đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U. Gọi U 1 và U 2 là hiệu điện thế hiệu dụng tương ứng giữa hai đầu cuộn ( R 1 , L 1 ) và ( R 2 , L 2 ). Để U=U 1 +U 2 thì: A. L 1 / R 1 = L 2 / R 2 . B. L 1 . L 2 = R 1 .R 2 . C. L 1 + L 2 = R 1 + R 2 . D. L 1 / R 2 = L 2 / R 1 . Trang 6 Bài tập dòng điện xoay chiều nâng caoGV: Lê Cao Nguyên 53. Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực rôto quay với tốc độ 900vòng/phút, máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực. Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện A. 600vòng/phút B. 750vòng/phút C. 1200vòng/phút D. 300vòng/phút 54. Người ta cần truyền một công suất điện một pha 10000kW dưới một hiệu điện thế hiệu dụng 50kV đi xa. Mạch điện có hệ số công suất cosϕ = 0,8. Muốn cho tỷ lệ năng lượng mất trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị A. R < 20Ω B. R < 25Ω C. R < 4Ω D. R < 16Ω 55. Một máy biến thế có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150vòng, cuộn thứ cấp có 300vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 318mH. Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U 1 = 100V, tần số 50Hz. Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp. A. 1,8A B. 2,0A C. 1,5A D. 2,5A 56. Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha U p = 115,5V và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 12,4Ω và độ tự cảm 50mH. Cường độ dòng điện qua các tải là A. 8A B. 10A C. 20A D. 5A 57. Một máy biến thế có tỉ số vòng 5 n n 2 1 = , hiệu suất 96% nhận một công suất 10(kW) ở cuộn sơ cấp và hiệu thế ở hai đầu sơ cấp là 1(kV), hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8, thì cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp là: A. 30(A) B. 40(A) C. 50(A) D. 60(A) 58. Một khung dây dẫn phẳng, quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định trong một từ trường đều, có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung, suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức )V() 2 tcos(Ee 0 π +ω= . Vào thời điểm t = 0, véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với véctơ cảm ứng từ một góc bằng A. 180 0 . B. 150 0 . C. 45 0 . D. 90 0 . 59. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H = 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95% thì ta phải A. giảm hiệu điện thế xuống còn 0,5kV. B. tăng hiệu điện thế lên đến 8kV C. giảm hiệu điện thế xuống còn 1kV. D. tăng hiệu điện thế lên đến 4kV. 60. Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U = 5000V, công suất điện là 500kW. Hệ số công suất của mạch điện là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt? A. 10% B. 12,5% C. 16,4% D. 20% 61. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2 kV và công suất 200 k W. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là A. H = 95 % B. H = 80 % C. H = 90 % D. H = 85 % Trang 7 . dòng điện xoay chiều nâng caoGV: Lê Cao Nguyên 40. Một mạch điện xoay chiều RLC có điện trở thuần R = 11 0 Ω được mắc vào điện áp 220 2 os (10 0 ) 2 u c t. dòng điện xoay chiều có giá trị là A. 12 0Hz B. 60Hz C. 10 0Hz D. 50H 44. Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện có điện dung C = π 4 10 − (F) mắc nối tiếp với điện
- Xem thêm -

Xem thêm: BT điện xoay chiều nâng cao 1, BT điện xoay chiều nâng cao 1, BT điện xoay chiều nâng cao 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay