Tổng hợp đề thi toán 6

28 314 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 01:10

Bộ Đề TOáN 6 Kì 2 KIểM TRA HìNH TIếT 28 ( thời gian 45) Đề số I Bài 1) (2điểm) Vẽ tam giác ABC cóAB=3cm,AC=5cm,BC=6cm lấy điểm Mnằm trong tam giác vẽ các tia AM,BM, và đoạn thẳng MC bài 2:(2 điểm)Các câu sau đúng hay sai: a)góc bẹt là góc có2 cạnh là hai tia đối nhau b)góc 60 0 và 40 0 Là hai góc phụ nhau c)nếu tia0b nằm giữa hai tia 0avà Oc thì aÔb+bÔc =aÔc bài 3, (2 điểm )Hãy chọn phơng án đúng trong các phơng án A, B,C thích hợp : 1/Tia0t là phân giáccủa xÔy nếu : A/Tia Ot là tia nằm giữa 2 tia Ox và Oy B/ yÔt = tÔx C/ Tia Ot nằm giữa hai tia 0x và0yvà yÔt= tÔx 2/ Cho đờng tròn tâm O bán kính R , lấy điểmM sao cho OM=R thì : A/ Điểm M nằm trên đờng tròn B/ Điểm M nằm ngoài đờng tròn C/Điểm M nằm trong đờng tròn Bài 4 (4đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox vẽ 2 tia Oz và Oy sao cho xÔz=45 0 :;xÔy=90 0 a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? vì sao? b) Tính zÔy c) Tia Oz là tia phân giác của xÔy hay không ? vì sao ? Biểu điểm và đáp án : Bài 1 Nêu đợc cách vẽ tam giác ABC đợc (1đ) *Cách vẽ : + Vẽ đoạn thẳng BC =6cm +Vẽ cung tròn tâm B bán kính 3cm và cung tròn tâm C bán kính 5cm cắt nhau tại A +Vẽ các đoạn thẳng AB, AC ta đợc tam giác ABC cần vẽ *Vẽ đúng hình đợc (1đ) Bài 2 (2đ) Câu a) là câu đúng (0,5đ) Câu b ) là câu sai (0,75đ) Câu c) là câu đúng (0,75đ) Bài 3 (2đ) Mỗi câu đúng đợc 1đ) 1) Đáp án là C/ 2) Đáp án là A/ Bài 4 Vẽ đúng hình đợc 0,5đ) a) Vì trên một nửa mạt phẳng có bờ chứa tia Ox xÔy < xÔz (90 0 <150 0 ) => tia Oy nằm giữa 2 tia Oxvà Oz => xÔy +yÔz=xÔz =>yÔz=xÔz-xÔy => yÔz=150 0 -90 0 => yÔz=60 0 b)Trong 3 điểm A ;B;C điểm B nằm giữa 2 điểm Avà C Vì đờng thẳng ab cắt 3 tia Ox; Oy Oz lần lựot tại 3điểm A; B; C ;mà tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz (B Oy) => B nằm giữa 2điểm A và B. B A C M x O a b y z b A Kiểm tra Học kì II Toán 6 (Thời gian làm bài 90) Đề số I Bài 1 Hãy chọn câu đúng trong các phơng án A; B; C thích hợp 1/Kết quả rút gọn của phân số 130 26 đén phân số tối giản là : A/ 10 2 ;B/ 5 1 ;C / 5 1 2/trong các phân số ; 12 11 15 14 ; 60 16 Phân số nhỏ nhất là A/ ; 12 11 B/ 15 14 C/ 60 16 3/ 5 )4( 2 bằng : A/ 25 16 ; B / 5 8 C/ 5 16 4/ 4 1 + ) 3 2 2 1 ( 4 3 + Bằng : A/ 6 1 ; B/ 8 3 ; C/ 4 1 5/ Trên mặt phẳng cho (O;5cm) lấy điểm M sao cho OM = 6cm thì : A/Điểm nằm trên đờng ttòn (O) B/Điểm M nằm trong đờng tròn (O) C /Điểm M nằm ngoài đờng tròn (O) 6) Cho xÔy =60 0 ; yÔz=30 0 xÔz=90 0 thì : A/Tia Oz nằm giữ a 2 tia Ox và Oy B Tia Ox nằn giữa 2 tia Oy và Oz C/ Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz Bài 2 (1,5đ) Thực hiện phép tính (nhanh chónh nếu có thể) a/ M = 7 5 1 11 9 . 7 5 11 2 . 7 5 + + b/N= 2 )2.( 16 3 5: 8 5 . 7 6 + Bài 3 (1đ) Tìm x biết ( 3 1 5 3 2 3).2 2 1 3( =+ x Bài 4 (1,5đ)Lan đọc quyển sách trong 3 ngày .Ngày thứ nhất đọc 4 1 số trang ngay thứ 2 đọc 60 0 0 số trang ngày thứ 3 đọc nốt 60 còn lại .tính xem cuón sách có bao nhiêu trang? Bài 5 (2đ)Cho aÔb =135 0 .Tia Oc nằm trong aÔb biết aÔc = 2 1 cÔb. a) Tính aÔc ; bÔc. b)trong 3 góc aÔb ; bÔc ; cÔa góc nào là góc nhọn góc , nào làgóc vuông, góc nào là góc tù. Biểu điểm - đáp án Bài 1 (4đ) 1/Đáp án là C/ (0,5đ) 2/Đáp án là B/ ( 0,75đ) 3/ Đáp án là C/ (0,5đ) 4/ Đáp án là B/ (0,75đ) 5/ Đáp án là C/ (0,75đ) 6/ Đáp án là C/ (0,75đ) Bài 2 (1,5đ) Mỗi ý 0,75đ a) M =- 7 5 1) 11 4 11 2 .( 7 5 ++ (0,25đ) M = - 7 5 11. 7 5 + (0,25đ) M =1 (0,25đ) b) N = 4. 16 3 5 1 . 8 5 7 6 + (0,25đ) N= 56 42 56 7 56 48 + (0,25đ) N= 56 13 (0,25đ) Bài 3 (1đ) 22 45 11 45 2 2 7 11 16 2 11 16 2 2 7 3 11 : 3 16 2 2 7 = = = =+ =+ x x x x x Baì 4 (1,5đ) Ngày thứ ba đọc phần quyển sách là : (1- 20 3 )60 4 1 0 0 = (q/sách) (0,5đ) 20 2 tơng ứng với 60 trang (0,5đ) Vậy quyển sách dày số trang là : 60: 400 20 3 = (trang) (0,5đ) Bài 5 Vẽ hình (0,25đ) a) Vì Oc nằm trong aÔb=> Oc nằm giữa 2 tia Oa và Ob => aÔc+cÔb=aÔb=135 0 (0,5đ) mà aÔc= 2 1 cÔb => 2aÔc=cÔb =>3aÔc=135 0 =>aÔc=135 0 :3=45 0 vì cÔb=2aÔc=2 . 45 0 = 90 0 (0,5đ) b) Trong các góc aÔb;bÔc;aÔc thì aÔb là góc tù và aôb=135 o. .>90 o (0,25điểm) mà135 0 <180 aÔc nhọn vì aÔc=45 0 <90 0 aÔc.>0 o (0,25đ) bÔc vuông vì bÔc=90 0 (0,25đ) Bài 4 Vẽ hình đúng đợc 0,5đ) O a c b a)Tia Oz nằm giữa 2 tia còn lại (0,5đ) Vì trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oxcó xÔz<xÔy(vì 45 0 <90 0 ) => Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy (0,75đ) b)Vì tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy (0,5đ) => xÔz + zÔy= xÔy =>zÔy =xÔy xÔz thay số xÔy=90 0 ,xÔz=45 0 =>yÔz =90 0 -45 0 = 45 0 (0.75đ) c) tia Oz là tia phân giác của xÔy (0.5đ) Vì xÔz = zÔy(câu b) và tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy (câu a) (0,5đ) y z x O Kiểm tra hình tiết 28 ( Thời gian 45) Đề số II Bài 1 (2đ) Vẽ nÔm =60 0 Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc mÔn Bài 2 ( 2đ) Các câu sau đây đúng hay sai : a) Hai góc có tổng bằng 180 0 là 2 góc kề bù . b) Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, AC. c) Hình gồm các điểm cách I một khoảng 3 cm gọi là đờng tròn tâm I bán kính 3 cm . d) Góc nhọn là góc lớn hơn 0 0 nhỏ hơn 90 0 Bài 3 (2đ) Chọn phơng án đúng trong các phơng án A / ;B/ ; C/ thích hợp 1/ Trong mặt phẳng cho ( O;cm) ; điểm M là điểm bất kì trên mặt phẳng sao cho OM= 3cm A/Điểm M nằm trên đờng tròn B/Điểm M nằm trong đờng tròn C/ Điểm M nằm ngoài đờng tròn 2/ Nếu aÔb + aÔc=bÔc thì : A/ Tia Oa nằm giữa 2 tiaOb và Oc B/Tia Oc nằm giữa 2 tia Oa và Ob C/Tia Ob nằm giữa 2tia Oa và Oc Bài 4 (4đ) Cho xÔy =90 0 ,trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox (có chứa tia Oy) Vẽ xÔz = 150 0 a) Tính yÔz b)Vẽ đờng thẳng ab cắt ba tia Ox ;Oy; Oz lần lợt tại các điểm A; B ;C.Trong 3 điểm A;B;C thì điểm nào nằm giữa 2 đimẻ còn lại ? Vì sao? Biểu điểm - đáp án Bài 1 :Cách vẽ đúng đợc (1đ) +Vẽ tia Om bất kì Trên 1 nửa mặt phẳng bờ chứa tia On Đặt thớc đo góc sao cho tâm thớc trùng với gốc O ; vạch số 0 trùng với tia Om; vạch 60 0 trùng với tia On. + vẽ tia Ot tơng tự vẽ tia On trên 1nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Om có chứa góc mÔn vẽ tia Ot sao cho tÔm=30 0 Hình vẽ (đ) 1 Bài 2 (2đ)Mỗi câu đúng cho 0.5đ a)là câu sai (0,5đ) b)là câu sai (0,5đ) c) là câu đúng (0,5đ) d) là câu đúng (0,5đ) Bài 3 Mỗi câu đúng 1đ) 1/ Đáp án dúng là B/ 2) Đáp án đúng là A/ O m t n Đề kiểm tra Học kì II Toán 6 (Thời gian làm bài 90) Đề II Bài1:(2đ)Trong các câu sau đâyhãy chỉ ra câu nào đúng câu nào sai: a/ tỉ số của 60 cm và 1,5m là 5 2 b/ 3 2 của x là 30 thì x =20 c/ 3 2 < 3 1 d/ hai góc có số đo bằng135 0 và 55 0 thì bù nhau Bài 2(2đ)Chọn đáp án đúng trong các phơng án đúng A-B-C-D 1 ( ) 9 8 2 bằng: A/ 9 64 ; B/ 81 64 ; C/ 9 64 2,Phân số 30 24 rút gọn đến phân số tối giản là : A/ 5 4 ; B/ 5 4 ; C/ 15 12 Tổng của - ++ 4 3 6 1 4 3 2 6 11 Kết quả là : A/ 0 ; B/ 2 3 ; C/1 2 1 Bài 3(3đ) 1/Thực hiện phép tính (nhanh chóng nếu có thể ) a/ M= ( ) 5 2 4 3 . 3 2 6 1 2 + + b/ N= 15.13 2 13.11 2 11.9 2 9.7 2 7.5 2 5.3 2 +++++ 2/ Tìm x biết 3 =+ 4 3 16 3 1 x 25,13 Bài 4(1,5đ) .Trong thùng có 60l xăng ngời ta lấy ra lần thứ nhất 40%và lần thứ 2 là 10 3 số lít xăng đó . Hỏi trong thùng có bao nhiêu lít xăng? Bài 5,(1,5đ) Cho hai góc kề bù xÔy và yÔy biết xÔy bằng 5 1 góc xÔy .tính xÔyvà yÔy Biểu điểm và đápán Bài1 . Mỗi ý đợc 0,5 đ tổng 2đ a)đúng 0,5đ b)sai 0,5đ c)đúng 0,5đ d)sai 0,5đ Bài 2 1) A/ đợc 0.5đ 2)B/ đợc 0,5đ 3)A/đợc 1đ Baì 3. 1,Mỗi ý 1đ tổng 2đ a, M= 4 25 1 3 2 6 1 + + + 0,25 đ M= 5 4 2 1 6 4 6 1 + + + 0,25 M= 5 4 2 1 2 1 + + 0,25đ M=0+ 5 4 5 4 = 0,25đ b, N= +++++ 11 1 11 1 9 1 9 1 7 1 7 1 5 1 5 1 3 1 15 1 13 1 13 1 + (0,5đ) N= 15 4 15 1 2 1 = 2) Tìm x đợc 1đ [...]... (-11).(-2) =28 -22 =8 (1đ) c/ = [(4).(25)] [125.( 8)] ( -6) =100.(-1000).( -6) =60 0000 (1,5đ) Bài 3(4đ) Thay a =2 vào biểu thức ta có [ 237.( 26) + 26. 137] (-2)= (0,5đ) = 26. (137-127).(-2) (1đ) = 26. (-100).(-2) (1đ) =(- 260 0).(-2) (1đ) =5200 (0,5đ) Đề số II Số học 6 Tuần 20 (Thời gian 15) Bài 1 Điền đúng hay sai vào a/73.8=(-21).8=- 168 b/ 54.(-4)2 = 20.(-8) =- 160 c/|a| =-3 =>a=3 hoặc a=-3 d/ |a|=0 =>a=0 e/ -11|a|=-22... cách hợp lý nếu có thể a/ [ (37) +17] (-5)+15(-3-17) b/(-57). (67 -34) -67 .(34-57) Bài 3 Tính giá trị của biểu thức: (-125).(-13).(-a) với a=8 Biểu điểm đáp án Đề số học 6 -Tuần 20 Đề số II Bài 1 (2,5đ) Mỗi ý đúng cho 0,5đ) a/s ; b/s ; c/s ; d/đ ; e/đ Bài 2 (4,5đ) a/(2,5đ) =(-20).(-5)+15.(-20) (0,5đ) =(-20).(-5+15) (1đ) =(-20).10=-200 (0,5đ) b/(-57). (67 -34) -67 (34-57) =-57 .67 - 57.(-34) - 67 .34 - 67 .(-57)... (1) ta có : xÔy+5.xÔy=1800 do đó 6 xÔy =1800 => xÔy =1800 :6= 300 và yÔy=300= 1500 (0,25đ) (0,25đ) Đề Kiểm tra môn toán -kì II Số học Thời(Tiết 68 Tuần 22) ( gian làm bài 45) Đề số I Bài 1: Điền số vào chỗ cho đúng 1/ a/ Số đối của -7 là b/Số đối của 0 là c/Số đối của 2005 là 2/ a/|0|= b/|-25|= c/|20 06| = Bài 2 : Tính nhanh nếu có thể : a/ 127-(5 +6) .18 b/ 1 26- ( -6) +7-132 c/35-7.(5-18) d/-515- [... =-57 (67 67 ) 34.(-57 +67 ) (1đ) =-57.0 - 34.10 = -340 (0,5đ) Baìi 3 (-125).(-13)(-a) thay a = 8 ta có =(-125).(-13).(-8) (0,5đ) [( 125).(8)] (-13) (1đ) = =1000.(-13) (1đ) =-1300 (0,5đ) Đề kiểm tra số học 6 Tuần 26 (Thời gian làm bài 15) Đề số I Bài 1 (6 ) Hãy khoanh tròn chữ đứng trớc câu trả lời đúng a/Cho 3 9 = 5 Số thjích hợp trong chỗ trống là : A/15 ; B/25 ; C/-15 b/ Kết quả rút gọn phân số 5.8 5 .6. .. chữ s Đề kiểm tra toán 6 số học (Tiết 93) Đề số I ( Thời gian làm bài 45) Bài 1:(2đ) Điền số thích hợp vào chỗ 2 = 5 20 3 15 = b/ 4 a/ c/ ; 3 21 18 = = = 35 25 Bài 2 : (2đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trỡc kết quả đúng 1 ; B/ 2 ; 5 2 5 9 ; ; các phân số sau : phâqn 3 6 10 5 9 ; B/ ; C/ 6 10 a/ Số nghịch đảo của b/Trong A/ 2 3 1 5 là:A/ Bài 3 :(2đ)Rút gọn các phân số sau : 63 5 .6 7.2... Bài 2 : (6 )Tìm x ( : ; C/ 1 12 ; C/ 8 27 3x 1 +1) : ( 4) = 7 28 Bài 1 a/ B/ (3đ) b/C/(1đ) Bài 2 6 ) Mỗi bỡc đúng 1đ) 3x 1 +1 = ( 4) 7 28 3x 1 +1 = 7 7 3x 1 = 1 7 7 3x 6 = 7 7 3 x = 6 x = 2 Biểu điểm -đáp án Đề số II Tuần 31 số học 6 (Thời gian 15) Bài 1 (4đ) Khoanh tròn chữ đứng trớc câu trả lời đúng a/ 5 6 của 30 bằng : A/ 36 ; B/18 ; C/25 3 b/ ( 5 ) 2 bằng : 9 A/ 5 ; 9 B/ 25 ; C/ 9 25 Bài 2 : (6 )Tìm... giác của xÔy =>xÔz= xOy 2 Thay xÔy= 460 ta có : xÔz= (2đ) 46 0 = 23 0 2 (1đ) Đề thi khảo sát giữa kì II Môn toán 6 (Thời gian làm bài 90 phút) Bài 1(2điểm)Điền dấu ;=vào cho thích hợp: 13 12 25 25 5 12 b/ 7 11 20 40 c/ | a | 2 | a | 3 3 3 3 3 15 d/ + + + + 2 3 4 5 6 2 a/ Bài 2 (2điểm)Chọn phơng án đúng trong các phơng án A;B;C;Dsau: 1/ 8 8 17 1 + x=5; hoặc x=-5 Bài 4 1,5đ) 1 2 4 8 a/0,75đ) Ư(-8)= { ; ; ; ;1;2;4;8} { 11 22 b/ 0,75đ) x 0; ; ;11;22} Đề số II Kiểm . 16 3 5 1 . 8 5 7 6 + (0,25đ) N= 56 42 56 7 56 48 + (0,25đ) N= 56 13 (0,25đ) Bài 3 (1đ) 22 45 11 45 2 2 7 11 16 2 11 16 2 2 7 3 11 : 3 16 2 2 7 = = = =+. ; 60 16 Phân số nhỏ nhất là A/ ; 12 11 B/ 15 14 C/ 60 16 3/ 5 )4( 2 bằng : A/ 25 16 ; B / 5 8 C/ 5 16 4/ 4 1 + ) 3 2 2 1 ( 4 3 + Bằng : A/ 6 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi toán 6, Tổng hợp đề thi toán 6, Tổng hợp đề thi toán 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn