GIAO AN MI THUAT 6

7 299 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 17:10

BAØI 19 : VEÕ TRANH I/ TèM VAỉ CHOẽN NOI DUNG ẹE TAỉI I/ TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI -Vẽ tranh đề tài học tập có thể vẽ các nội dung như:……………………………………. ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… :……………………………………. ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Đang đi học đang học ở lớp, học nhóm ở nhà, học ở thư viện…. B1:……………………………………………………… II/ CÁCH VẼ B2: ……………………………………………………… B3: ………………………………………………………. B4: ……………………………………………………… Tìm và chọn nội dung đề tài Tìm bố cục (phác mảng chính phụ) Tìm hiønh ảnh Hoàn thiện hình và vẽ màu Vẽ nội dung gì? TROØ CHÔI GHEÙP TRANH ÑOÄI 2 ÑOÄI 1 TRANH MAÃU • -Vẽ tranh : Đề tài học tập • -Khổ giấy A4 • -Màu tự chọn III/ THỰC HÀNH Vẽ nội dung gì? BÀI TẬP VỀ NHÀ • -Hoàn thành bài tập ở lớp. • -Chuẩn bò BÀI 10: MÀU SẮC . thiện hình và vẽ màu Vẽ nội dung gì? TROØ CHÔI GHEÙP TRANH ÑOÄI 2 ÑOÄI 1 TRANH MAÃU • -Vẽ tranh : Đề tài học tập • -Khổ giấy A4 • -Màu tự chọn III/ THỰC. :……………………………………. ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Đang đi học đang học ở lớp, học nhóm ở nhà, học ở thư viện…. B1:………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN MI THUAT 6, GIAO AN MI THUAT 6, GIAO AN MI THUAT 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn