Tin học 7 - Sử dụng hàm để tính toán

9 339 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 16:10

. CHÚNG TAỚ SỬ DỤNG CÁC HÀM SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: 1. Hàm trong chương trình bảng tính: 2. Cách sử dụng hàm: 3. Một số hàm cơ bản:. - Sử dụng hàm có sẵn giúp việc tính - Sử dụng hàm có sẵn giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn. toán dễ dàng và nhanh chóng hơn. 2. Cách sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học 7 - Sử dụng hàm để tính toán, Tin học 7 - Sử dụng hàm để tính toán, Tin học 7 - Sử dụng hàm để tính toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay