Tin học 7 - Sử dụng hàm để tính toán

9 384 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 16:10

CHÀO M NGỪ CHÀO M NGỪ QUÝ TH Y CÔ GIÁOẦ QUÝ TH Y CÔ GIÁOẦ V D GIỀ Ự Ờ V D GIỀ Ự Ờ THĂM L P CHÚNG TAỚ THĂM L P CHÚNG TAỚ SỬ DỤNG CÁC HÀM SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: 1. Hàm trong chương trình bảng tính: 2. Cách sử dụng hàm: 3. Một số hàm cơ bản: 4. Luyện tập: Lưu ý Lưu ý - Tên hàm không phân biệt chữ hoa, chữ thường nhưng phải viết đúng. - Cặp dấu ( ) là bắt buộc. - Dãy các số a, b, c,… cách nhau bởi dấu phẩy (hoặc dấu chấm phẩy) và số lượng không hạn chế. 1. Hàm trong chương trình bảng tính: - Trong chương trình bảng tính, hàm- Trong chương trình bảng tính, hàm là công thức được định nghĩa từ trước. công thức được định nghĩa từ trước. - Sử dụng hàm có sẵn giúp việc tính - Sử dụng hàm có sẵn giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn. toán dễ dàng và nhanh chóng hơn. 2. Cách sử dụng hàm: - Chọn ô cần nhập hàm. - Gõ dấu = =. - Nhập hàm theo đúng cú pháp của nó. - Nhấn phím Enter. 3. Một số hàm cơ bản: a) Hàm tính tổng: b) Hàm tính trung bình cộng: c) Hàm tìm giá trị lớn nhất: d) Hàm tìm giá trị nhỏ nhất: a) Hàm tính tổng: - Hàm tính tổng 1 dãy các số có tên là SUM. - Cú pháp: =SUM(a,b,c,…) với a,b,c,… là dãy các số. VD: =SUM(3,5,7) =SUM(A1:A3) =SUM(A1,A3,C1) b) Hàm tính trung bình cộng: - Hàm tính trung bình cộng 1 dãy các số có tên là AVERAGE. - Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,…) với a,b,c,… là dãy các số. VD: =AVERAGE(3,5,7) =AVERAGE(A1:A3) =AVERAGE(A1,A3,C1) c) Hàm tìm giá trị lớn nhất: - Hàm tìm giá trị lớn nhất của 1 dãy các số có tên là MAX. - Cú pháp: =MAX(a,b,c,…) với a,b,c,… là dãy các số. VD: =MAX(3,5,7) =MAX(A1:A3) =MAX(A1,A3,C1) d) Hàm tìm giá trị nhỏ nhất: - Hàm tìm giá trị nhỏ nhất của 1 dãy các số có tên là MIN. - Cú pháp: =MIN(a,b,c,…) với a,b,c,… là dãy các số. VD: =MIN(3,5,7) =MIN(A1:A3) =MIN(A1,A3,C1) . CHÚNG TAỚ SỬ DỤNG CÁC HÀM SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4: 1. Hàm trong chương trình bảng tính: 2. Cách sử dụng hàm: 3. Một số hàm cơ bản:. - Sử dụng hàm có sẵn giúp việc tính - Sử dụng hàm có sẵn giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn. toán dễ dàng và nhanh chóng hơn. 2. Cách sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học 7 - Sử dụng hàm để tính toán, Tin học 7 - Sử dụng hàm để tính toán, Tin học 7 - Sử dụng hàm để tính toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay