giao an luyen lop 2 tuan 7

5 604 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 15:10

. con. GV chữa bài và nhận xét. Bài 2: Điền dấu > ; < ; =? 26 + 7. .28 + 6 26 + 9 36 36 + 4 32 + 8 Muốn điền đợc dấu vào chỗ. truyện ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu. II) Hoạt động dạy học: Bài 1: Viết tiếp nội dung mỗi tranh dới HS quan sát tranh trang 36 vở ôn đây
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an luyen lop 2 tuan 7, giao an luyen lop 2 tuan 7, giao an luyen lop 2 tuan 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn