Giáo an Đia lý lớp 5 Học kỳ II( chuân KTKN)

29 1,506 22
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 01:10

Trường TH Hương Trà Người soạn: Phạm Thị Mai Tuần 19 ĐỊA LÍ THẾ GIỚI Bài 17 CHÂU Á I - Mục tiêu: - BiÕt tªn c¸c ch©u lơc vµ ®¹i d¬ng trªn thÕ giíi: Ch©u Á, ch©u Mü, ch©u Phi, ch©u §¹i D¬ng, ch©u Nam cùc; c¸c ®¹i d¬ng: Th¸i B×nh D¬ng, §¹i T©y D¬ng, Ấn §é D¬ng. - Nªu ®ỵc vÞ trÝ giíi h¹n cđa ch©u Á: + ë b¸n cÇu B¾c, tr¶i dµi tõ cùc B¾c tíi qu¸ xÝch ®¹o, 3 phÝa gi¸p biĨn vµ ®¹i d¬ng. + Cã diƯn tÝch lín nhÊt trong c¸c ch©u lơc trªn thÕ giíi. - Nªu ®ỵc mét sè ®Ỉc ®iĨm vµ ®Þa h×nh, khÝ hËu cđa ch©u Á: + 3/4 diƯn tÝch lµ nói vµ cao nguyªn, nói cao vµ ®å sé nhÊt thÕ giíi. + Ch©u ¸ cã nhiỊu ®íi khÝ hËu: nhiƯt ®íi, hµn ®íi. ®Þa cÇu, b¶n ®å, lỵc ®å ®Ĩ nhËn biÕt vÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n l·nh thỉ ch©u Á. - §äc tªn vµ chØ vÞ trÝ mét số d·y nói, cao nguyªn, ®ång b»ng, s«ng lín cđa ch©u Á trªn b¶n ®å, l- ỵc ®å. - Häc sinh kh¸, giái dùa vµo lỵc ®å trèng ghi tªn c¸c ch©u lơc, ®¹i d¬ng gi¸p víi ch©u Á II .Đồ dùng dạy học: - Bản đồ đòa tự nhiên VN. - Quả Đòa cầu. - Bản đồ TN châu Á. - Tranh ảnh về một số cảnh thiên nhiên châu Á. III .Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1/ Khởi động: 2/ Kiểm tra bài cũ: - Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lòch nước ta? 3/ Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giới thiệu bài 1 - Vò trí và giới hạn: * Hoạt động 1: làm việc theo nhóm Bước 1: HS quan sát H1 và trả lời các câu hỏi trong SGK về tên các châu lục,đại dương trên Trái Đất; về vò trí đòa lí và giới hạn châu Á. - GV hướng dẫn HS như SGV/ 115,116. Bước 2: Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả làm việc, kết hợp chỉ vò trí đòa lí và giới hạn của châu Á trên bản đồ treo tường. - GV kết luận: Châu Á nằm ở bán cầu Bắc; có ba phía - Nhóm - HS trình bày và chỉ bản đồ. - 1 - Trường TH Hương Trà Người soạn: Phạm Thị Mai giáp biển vàï đại dương. * Hoạt động2: làm việc theo cặp Bước 1: GV cho HS dựa vào bảng số liệu về diện tích các châu và câu hỏi hướng dẫn trong SGK để nhận biết châu Á có diện tích lớn nhất Bước 2: Đại diện các nhóm HS báo cáo kết quả làm việc .GV có thể yêu cầu HS so sánh diện tích của châu Á với diện tích của các châu lục khác để thấy châu Á lớn nhất, gấp 5 lần châu Đại Dương, hơn 4 lần diện tích châu Âu ,hơn 3 lần diện tích châu Nam Cực. - GV kết luận: Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên Thế giới. 2 – Đặc điểm tự nhiên: * Hoạt động 3: Làm việc cá nhân sau đó làm việc theo nhóm Bước 1: GV cho HS quan sát hình 3,sử dựng phần chú giải để nhận biết các khu vực của châu Á, yêu cầu 2 hoặc 3 HS đọc tên các khu vực ghi trên lược đồ. Sau đó yêu cầu HS làm việc như SGV/116. Bước 2: Sau khi HS đã tìm được đủ 5 chữ, GV yêu cầu HS trong nhóm kiểm tra lẫn nhau để đảm bảo tìm đúng các chữ a, b, c, d, đ tương ứng với cảnh thiên nhiên ở các khu vực nêu trên. Đối với HS giỏi có thể yêu cầu mô tả những cảnh thiên nhiên đó. GV có thể nói thêm khu vực Tây Nam Á chủ yếu có núi và sa mạc. Bước 3: Đại diện nhóm báo cáo kết quả - Vì sao có tuyết ? - GV có thể tổ chức cho HS thi tìm các chữ trong lược đồ và xác đònh các ảnh tương ứng các chũ. Bước 4: GV gọi HS nhắc lại tên các cảnh thiên nhiên và nhận xét về sự đa dạng của thiên nhiên châu Á - Kết luận: Châu Á có nhiều cảnh thiên nhiên * Hoạt động 4: Làm việc cá nhân và cả lớp Bước 1: GV cho HS HS sử dụng H3, nhận biết hiệu núi, đồng bằng và ghi lại tên chúng ra giấy, đọc thầm tên các dãy núi, đồng bằng. Bước 2: Gọi HS đọc tên các dãy núi, đồng bằng đã ghi - Từng cặp thảo luận . - HS trình bày –HS nhận xét - HS làmø việc cá nhân khoảng 4 -5’ - 4 đến 5 HS trong nhóm kiểm tra lẫn nhau. Dự kiến: Đó là do khu vực Bắc Á có khí hậu khắc nghiệt, có mùa đông lạnh dưới 0 0 nên có tuyết rơi . - HS giỏi trả lời. - 1,2 HS nhắc lại. - HS làm việc cá nhân. - 2,3 HS đọc. - 2 - Trường TH Hương Trà Người soạn: Phạm Thị Mai chép – GV nhận xét. GV kết luận: Châu Á có nhiều dãy núi và đồng bằng lớn. Núi và cao nguyên chiếm phần lớn diện tích. --> Bài học SGK - GV gọi HS đọc nội dung trong SGK - Vài HS đọc nội dung trong SGK 4/ Củng cố, dặn dò: GV gọi HS trả lời câu hỏi 2 SGK/105. Dặn HS về nhà học bài và đọc trước bài 18/105. - 3 - Trường TH Hương Trà Người soạn: Phạm Thị Mai Tuần 20 Đòa lí Bài 18 CHÂU Á (tiếp theo) I. Mục tiêu: - Nªu ®ỵc mét sè ®Ỉc ®iĨm vỊ d©n c cđa ch©u Á: + Cã sè d©n ®«ng nhÊt. + PhÇn lín d©n c ch©u Á lµ ngêi da vµng. - Nªu ®ỵc mét sè ®Ỉc ®iĨm vỊ ho¹t ®éng s¶n xt cđa c d©n ch©u ¸: + Chđ u ngêi d©n lµm n«ng nghiƯp lµ chÝnh, mét sè níc cã c«ng nghiƯp ph¸t triĨn. - Nªu mét sè ®Ỉc ®iĨm cđa khu vùc §«ng Nam Á. + Chủ u cã khÝ hËu giã mïa nãng Èm. + S¶n xt nhiỊu lo¹i n«ng s¶n vµ khai th¸c kho¸ng s¶n. - Sư dơng tranh ¶nh, b¶n ®å, lỵc ®å ®Ĩ nhËn biÕt mét sè ®Ỉc ®iĨm cđa c d©n vµ ho¹t ®éng s¶n xt cđa ngêi d©n ch©u Á. Häc sinh kh¸, giái: + Dùa vµo lỵc ®å x¸c ®Þnh ®ỵc vÞ trÝ cđa khu vùc §«ng Nam Á. + Gi¶i thÝch ®ỵc v× sao d©n c ch©u Á l¹i tËp trung ®«ng ®óc t¹i ®ång b»ng ch©u thỉ: do ®Êt ®ai mµu m¬, ®a sè c d©n lµm n«ng nghiƯp + Gi¶i thÝch ®ỵc v× sao §«ng Nam Á l¹i s¶n xt ®ỵc nhiỊu lóa g¹o: §Êt ®ai mµu mì, khÝ hËu nãng Èm. II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ tự nhiên châu Á. - Bản đồ các nước châu Á. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu 1/ Khởi động: 2/ Kiểm tra bài cũ: - 2 HS trả lời 2 câu hỏi – SGK/105. TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Giới thiệu bài 1 – Dân cư châu Á * Hoạt động 1: làm việc cả lớp Bước 1: GV yêu cầu HS làm viêïc với bảng số liệu về dân cư các châu ở bài 17, so sánh dân số châu Á với dân số các châu lục khác để nhận biết châu Á có số dân đông nhấtthế giới, gấp nhiều lần dân số các châu khác. Đối với HS giỏi, có thể yêu cầu so sánh cả diiện tích và dân số châu Á với châu Mó. Bước 2: GV gọi HS đọc đoạn văn ở mục 3, đưa ra được - HS trả lời. - HS trả lời. - 4 - Trường TH Hương Trà Người soạn: Phạm Thị Mai nhận xét người dân châu Á chủ yếu là người da vàng và đòa bàn cư chú của họ. Cho HS quan sát H 4 để thấy người dân sống ở các khu vực khác nhau có màu da, trang phục khác nhau. Bước 3: GV bổ sung thêm về do có sự khác nhau về màu da đó và khảng đònh: Dù có màu da khác nhau, nhưng mọi người đều có quyền sống, học tập và lao động như nhau. - Kết luận: châu Á có số dân đông nhất thế giới. Phần lớn dân cư châu Á da vàng và sống tập chung đông đúc tại các đồng bằng châu thổ. 2 – Hoạt động kinh tế * Hoạt động 2: Làm việc cả lớp, sau đó theo nhóm nnhỏ Bước 1: Cho HS quan sát H5 và đọc bảng chú giải để nhận biết các hoạt động sản xuất khác nhau của người dân châu Á. Bước 2: GV cho HS lần lượt nêu tên một số ngành sản xuất : Trồng bông, trồng lúa mì, lúa gạo, nuôi bò, khai thác dầu mỏ, sản xuất ô tô,… Bước 3: GV yêu cầu HS tìm hiệu về các hoạt động sản xuất trên lược đồ và rút ra nhận xét sự phân bố của chúng ở một số khu vực, quốc gia của châu Á. Bước 4: GV bổ sung để HS biết thêm một số hoạt động sản xuất khác như trồng cây công nghiệp: chè, cà phê,… hoặc chăn nuôi và chế biến thủy, hải sản,… - Giải thích do trồng lúa gạo ? Kết luận: Người dân châu Á phần lớn làm nông nghiệp, nông sản chínhlà lúa gạo, lúa mì, thòt, trứng, sữa. Một số nước phát triển nghành công nghiệp: khai thác dầu mỏ, sản xuất ô tô,… 3 – Khu vực Đông Nam Á * Hoạt động 3: Làm việc cả lớp Bước 1: GV cho HS quan sát H3 ở bài 17 và H5 ở bài 18. GV xác đònh lại vò trí đòa khu vực Đông Nam Á, cho HS đọc tên 11 quốc gia trong khu vực. Bước 2: GV yêu cầu HS cùng quan sát H3 ở bài 17 để nhận xét đòa hình . - HS lắng nghe. - Làm việc cá nhân. - Làm việc cá nhân - Nhóm 3 - Dành cho HS giỏi( là loại cây cần nhiều nước, nhiệt độ, cần nhiều công chăm sóc nên thường tập trungở đồng bằng châu thổ vùng nhiệt đới, nơi sẵn nước và dân cư đông đúc. - HS đọc tên 11 quốc gia trong khu vực - Núi là chủ yếu, có độ cao trung bình, đồng bằng nằm dọc sông - 5 - Trường TH Hương Trà Người soạn: Phạm Thị Mai Bước 3: Liên hệ với hoạt động sản xuất và các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp của Việt Nam. GV giới thiệu Xin-Ga-Po là nước có kinh tế phát triển. - Kết luận: Khu vực Đông Nam Á có khí hậu gió mùa nóng, ẩm. Người dân trồng nhiều lúa gạo, cây công nghiệp, khai thác khoáng sản.  Bài học SGK - GV gọi HS đọc nội dung SGK lớn (Mê Công)và ven biển. - HS liên hệ . - Vài HS đọc. 4/ Củng cố, dặn dò: - Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào ? tại sao ? - Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo? - Về nhà học bài và đọc trước bài 19/107 - 6 - Trường TH Hương Trà Người soạn: Phạm Thị Mai Tuần 21 Đòa lí Bài 19 CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM I. Mục tiêu: - Dùa vµo lỵc ®å b¶n ®å nªu ®ỵc vÞ trÝ ®Þa cđa Cam-pu-chia, Lµo, Trung Qc vµ ®äc tªn thđ ®« cđa 3 níc nµy. - BiÕt s¬ lỵc ®Ỉc ®iĨm ®Þa h×nh vµ tªn nh÷ng s¶n phÈm chÝnh cđa nỊn kinh tÕ Cam-pu-chia vµ Lµo: + Lµo kh«ng gi¸p biĨn, ®Þa h×nh phÇn lín lµ nói vµ cao nguyªn; Cam-pu-chia cã ®Þa h×nh chđ u lµ ®ång b»ng d¹ng lßng ch¶o. + Cam-pu-chia s¶n xt vµ chÕ biÕn nhiỊu lóa g¹o, cao su, hå tiªu, ®êng thèt nèt, ®¸nh b¾t nhiỊu c¸ níc ngät; Lµo s¶n xt q, c¸nh kiÕn, gç vµ lóa g¹o - BiÕt Trung Qc cã sè d©n ®«ng nhÊt thÕ giíi, nỊ kinh tÕ ®ang ph¸t triĨn m¹nh víi nhiỊu ngµnh c«ng ghiƯp hiƯn ®¹i Häc sinh kh¸, giái nªu ®ỵc nh÷ng ®iĨm kh¸c nhau cđa Lµo vµ Cam-pu-chia vỊ vÞ trÝ ®Þa vµ ®Þa h×nh. II.Đồ dùng dạy học: - Bản đồ các nước châu Á. - Bản đồ tự nhiên châu Á. - Tranh ảnh về dân cư, hoạt động kinh tế của các nước Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc (nếu có). III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1/ Khởi động: 2/ Kiểm tra bài cũ: - Câu hỏi 1 – SGK/107 - Dựa vào lược đồ kinh tế một số nước châu Á em hãy cho biết cây lúa và cây bông được trồng ở những nước nào ? 3/ Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài 1 – Cam-pu-chia * Hoạt động 1: làm việc cá nhân, nhóm hoặc theo cặp Bước 1: GV cho HS quan sát H3 ở bài 17 và H5 ở bài 18, nhận xét Cam-pu-chia thuộc khu vực nào của châu Á, giáp những nước nào ? - Đọc đoạn văn về Cam-pu-chia trong SGK để nhận biết về đòa hình và các ngành SX chính của nước này. - HS làm việc cá nhân. - 7 - Trường TH Hương Trà Người soạn: Phạm Thị Mai Bước 2: GV phát phiếu bài tập (xem ở hoạt động 2 – SGV/123 phần nước Cam-pu-chia). - GV kết luận: Cam – pu – chia nằm ở Đông Nam Á, giáp Việt Nam, đang phát triển nông nghiệp và chế biến nông sản. 2 – Lào * Hoạt động 2: GV yêu cầu HS làm việc tương tự như 2 bước tìm hiểu về Cam-pu-chia sau đó hoàn thành bảng theo gợi ý SGV/123. - Nêu tên các nước có chung biên giới với 2 nước này (ghi trong ngoặc đơn của bảng). - Quan sát ảnh trong SGK và nhận xét các công trình kiến trúc, phong cảnh của Cam-pu-chia và Lào. - GV giải thích cho HS biết ở 2 nước này có nhiều người theo đạo Phật, trên khắp đất nước có nhiều chùa. Kết luận: Có sự khác nhau về vò trí đòa lý, đòa hình; cả hai nước này đều là nước nông nghiệp, mới phát triển công nghiệp. 3- Trung Quốc Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm và cả lớp. Bước 1: GV cho HS làm việc với H5 bài 18 và trao đổi: - + Yêu cầu HS nhận xét về diện tích đân số và nước láng giềng của Trung Quốc ? - - Chỉ trên lược đồ và nêu tên thủ đô của Trung Quốc - Nêu nét nổi bật của đòa hình Trung Quốc. - - Kể tên các sản phẩm nổi tiếng của Trung Quốc Bước 2: GV gọi đại diện các nhóm HS trả lời câu hỏi; HS khác bổ sung; GV sửa chữa kết luận. Bước 3: HS quan sát H3 và hỏi em nào biết về Vạn lí Trường Thành của Trung Quốc ? Kết luận: Trung Quốc có diện tích lớn, có số dân đông nhất thế giới, nền kinh tế đang phát triển mạnh với một số mặt hàng công nghiệp, thủ công nghiệp nổi tiếng. --> Bài học SGK GV gọi HS đọc nội dung SGK - Nhóm 3 HS điền vào chỗ trống - Dành cho HS giỏi. - HS trả lời. - Làm việc nhóm - HS trả lời; HS khác bổ sung. - Vài HS đọc. 4/ Củng cố, dặn dò: Kể tên các nước láng giềng của Việt Nam ? Về nhà học bài và đọc trước bài 20/109. - 8 - Trường TH Hương Trà Người soạn: Phạm Thị Mai Tuần 22 Đòa lí Bài 20 CHÂU ÂU I. Mục tiêu: - M« t¶ s¬ lỵc ®ỵc vÞ trÝ vµ giíi h¹n l·nh thỉ cđa ch©u ¢u: N»m ë phÝa t©y ch©u Á, cã 3 phÝa s¸t biĨn vµ ®¹i d¬ng. - Nªu ®ỵc mét sè ®Ỉc ®iĨm vỊ ®Þa h×nh, khÝ hËu, d©n c vµ ho¹t ®éng s¶n xt cđa ch©u ¢u: + 2/3 diƯn tÝch lµ ®ång b¨ng, 1/3 diƯn tÝch lµ ®åi nói. + Ch©u ¢u cã khÝ hËu «n hoµ. + D©n c chđ u lµ ngêi da tr¾ng. + NhiỊu níc cã nỊ kinh tÕ ph¸t triĨn - Sư dơng qu¶ ®Þa c©u, b¶n ®å, lỵc ®å ®Ĩ nhËn biÕt vÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n l·nh thỉ ch©u ¢u. Vị trÝ mét sè d·y nói, cao nguyªn, ®ång b¨ng, s«ng lín cđa ch©u ¢u trªn b¶n ®å(lỵc ®å) - Sư dơng tranh ¶nh, b¶n ®å ®Ĩ nhËn biÕt mét sè ®Ỉc ®iĨm vỊ c d©n vµ ho¹t ®éng s¶n xt cđa ng- êi d©n ch©u ¢u. -§äc tªn vµ ch II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ thế giới hoặc quả đòa cầu. - Bản đồ tự nhiên châu u. - Bản đồ các nước châu u. III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1/ Khởi động: 2/ Kiểm tra bài cũ: GV gọi 3 HS trả lời 3 câu hỏi – SGK/109. 3/ Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH • Giới thiệu bài 1 - Vò trí đòa lí, giới hạn * Hoạt động 1: làm việc cá nhân Bước 1: GV cho HS làm việc với H1 và bảng số liệu về diện tích của các châu lục ở bài 17; trả lời các câu hỏi gợi ý trong bài để nhận biết vò trí đòa lí, giới hạn; diện tích của châu u và so sánh diện tích của châu Âu với châu Á. Bước 2: Gọi HS báo cáo kết quả làm việc và trình bày trên bản đồ (quả Đòa cầu) Bước 3: GV bổ sung: Châu Âu và châu Á gắn với nhau tạo thành đại lục Á –Âu, chiếm gần hết phần Đông của - HS quan sát H1 và tìm câu trả lời. - Một số HS nêu - 9 - Trường TH Hương Trà Người soạn: Phạm Thị Mai bán cầu Bắc. - Kết luận: Châu Âu nằm ở phía tây châu Á, ba phía giáp biển và đại dương. 2 – Đặc điểm tự nhiên * Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm nhỏ Bước 1: GV cho HS trong nhóm quan sát hình 1 trong SGK, đọc cho nhau nghe tên các dãy núi, đồng bằng. Sau đó cho HS tìm vò trí của các ảnh ở H2 theo kí hiệu a, b, c, d trên lược đồ H1 và dựa vào ảnh để mô tả cho nhau nghe về quang cảnh của mỗi đòa điểm. Bước 2: Đại diện các nhóm HS trình bày kết quả làm việc với kênh hình; HS khác bổ sung; GV sửa chữa kết luận. - Kết luận: Châu Âu chủ yếu có đòa hình là đồng bằng, khí hậu ôn hòa. 3– Dân cư và hoạt động kinh tể ở châu Âu * Hoạt động 3: làm việc cả lớp - Yêu cầu HS nhận xét bảng số liệu ở bài 17 về dân số châu Âu, quan sát H3 để nhận biết nét khác biệt của người dân châu Âu với người dân châu Á. - HS quan sát H4, kể tên ngững hoạt động SX được phản ánh một phần qua các ảnh trong SGK, qua đó nhận biết cư dân châu Âu cũng có những hoạt động SX như ở các châu lục khác. - Gọi HS đọc SGK và kể tên các sản phẩm công nghiệp khác mà các em biết? - Kết luận: Đa số dân châu Âu là người da trắng, nhiều nước có nền kinh tế phát triển. --> Bài học SGK Gọi HS đọc nội dung SGK - HS lăng nghe. - Nhóm 3 - HS trình bày. - Vài HS trả lời. - HS trả lời. - HS kể - Vài HS đọc. 4/ Củng cố, dặn dò: Người dân châu Âu có đặc điểm gì? Về nhà học bài và đọc trước bài 21/113 SGK. - 10 - [...]... * Phương án 1: Nếu có phiếu học tập phát cho từng học sinh thì học sinh sẽ hoàn thành phiếu học tập * Phướng án 2: Nếu chỉ có bản đồ thế giới thì giáo viên gọi một số học sinh lên bảng chỉ các châu lục, các đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ - Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: “Đối đáp nhanh” tương tự như ở bài 8 để giúp các em nhớ tên một số quốc gia đã học và biết chúng thuộc châu... các nhóm báo cáo kết quả Mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc nhóm trước lớp làm việc nhóm trước lớp Học sinh khác bổ sung Mời học sinh khác bổ sung Giáo viên sửa chữa và giúp học sinh hoàn thiện phần trình bày Bước 3: Giáo viên yêu cầu một số học sinh chỉ trên quả đòa cầu hoặc bản đồ thế HS trình bày trước lớp giới vò trí và mô tả từng đại dương theo thứ tự: vò trí đòa lí, diện tích, độâ... xa –van, hoang mạc Các quang cảnh rừng thưa và xa – van, hoang mạc có điện tích lớn nhất Mô tả một số quang cảnh tự nhiên điển hình ở châu Phi Vài HS đọc > Bài học SGK 4/ Củng cố, dặn dò: Tổ chức cho HS thi gắn các bức ảnh vào vi trí của chúng trên bản đồ, thi kể chuyện về hoang mạc và xa-van của châu Phi Về nhà học bài và đọc trước bài 24 “Châu Phi tiếp theo”/118 SGK - 15 - Trường TH Hương Trà Người... dùng dạy học: Bản đồ TN Thế giới III - Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1/ Khởi động: 2/ Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu những nét chính về vò trí đòa lý, điều kiện tự nhiên, các sản phẩm chính của Liên bang Nga Kể tên một số sản phẩm của nghành công nghiệp khác Đọc thuộc bài học 3/ Bài mới: T G HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN • Giới thiệu bài * Hoạt động 1: làm việc cả lớp Bước 1: - Chỉ và mô tả vò trí đòa lý, giới... c¸c ch©u lơc vµ ®¹i d¬ng gi¸p víi ch©u Phi II - Đồ dùng dạy học: Bản đồ Tự nhiên châu Phi, quả Đòa cầu Tranh ảnh: hoang mạc, rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa và xa-van ở châu Phi III - Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1/ Khởi động: 2/ Kiểm tra bài cũ: - Nêu những nét chính về châu Á ? - Nêu những nét chính về châu Âu ? 3/ Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN • Giới thiệu bài 1 - Vò trí đòa ly,ù giới hạn *... Phương pháp: Quan sát, phân tích bảng Bước 1: GV cho Học sinh dựa vào tranh ảnh, SGK để hoàn thành bảng sau: Khí hậu Thực, động vật HS quan sát, thực hiện Lục đòa Ôxtrây-li-a Các đảo và quần đảo Bước 2: GV mời HS trình bày kết quả và chuẩn xác kiến thức, gồm gắn các bức tranh (nếu có) vào HS trình bày vò trí của chúng trên bản đồ c) Người dân và hoạt động kinh tế:  Hoạt động 3: Hoạt động lớp Phương pháp:... và biết chúng thuộc châu nào Ở trò chơi này mỗi nhóm gồm 7 học sinh Bước 2: HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hát Trả lời câu hỏi trong SGK Làm việc cá nhân hoặc cả lớp HS nghe,thực hiện - 28 - Trường TH Hương Trà - Giáo viên điều chỉnh phần làm việc của học sinh cho đúng  Hoạt động 2: Ôn tập phần II Phương pháp: Thảo luận nhóm, thực hành Bước 1: GV cho Học sinh các nhóm thảo luận và hoàn thành bảng ở câu 2b trong... CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hát 1 Khởi động: 2 Bài cũ: Châu đại dương và châu Nam Trả lời câu hỏi trong SGK cực Đánh gía, nhận xét 3 Giới thiệu bài mới: “Các Đại dương trên thế giới” 1 Vò trí của các đại dương: 4 Phát triển các hoạt động: Hoạt động cá nhân  Hoạt động 1: Trên Trái Đất có mầy đại dương? Phương pháp: Thảo luận nhóm đôi, Làm việc theo cặp thực hành, trực quan Học sinh quan sát... châu Phi Một số tranh ảnh về dân cư, hoật động SX của người dân châu Phi III - Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1/ Khởi động: 2/ Kiểm tra bài cũ: - 3 HS trả lời 3 câu hỏi 1, 2, 3 – SGK 3/ Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN • Giới thiệu bài 3 – Dân cư châu Phi * Hoạt động 1: làm việc cả lớp - GV mời HS trả lời câu hỏi ở mục 3 trong SGK 4 – Hoạt động kinh tế * Hoạt động 2: Làm việc cả lớp GV hỏi: - Kinh... lơc ®Þa cã khÝ hËu kh« h¹n, phÇn lín diƯn tÝch lµ hoang m¹c vµ xa van; phÇn lín c¸c ®¶o cã khÝ hËu nãng Èm, cã rõng rËm hc rõng dõa bao phđ II Chuẩn bò: + GV: Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương và châu Nam Cực Quả đòa cầu Tranh ảnh về thiên nhiên, dân cư của châu Đại Dương và châu Nam Cực + HS: SGK III Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hát 1 Khởi động: 2 Bài cũ: “Châu Mó” (tt) . giới. Châu Phi có các quang cảnh tự nhiên : rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa và xa –van, hoang mạc. Các quang cảnh rừng thưa và xa – van, hoang mạc có điện tích. dạy học: Bản đồ Tự nhiên châu Phi, quả Đòa cầu. Tranh ảnh: hoang mạc, rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa và xa-van ở châu Phi. III - Các hoạt động dạy – học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo an Đia lý lớp 5 Học kỳ II( chuân KTKN), Giáo an Đia lý lớp 5 Học kỳ II( chuân KTKN), Giáo an Đia lý lớp 5 Học kỳ II( chuân KTKN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn