GIÁO ÁN MĨ THUẬT 6 HKII(ĐẦY ĐỦ NHẤT)

44 475 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 00:10

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Häc sinh biÕt ®ỵc cÊu t¹o cđa b×nh ®ùng níc, h×nh hép vµ bè cơc cđa bµi vÏ. - VÏ ®ỵc h×nh cã tû lƯ gÇn víi mÉu. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: + Mẫu vật thật cái bình đựng nước và hình hộp . + Các bước vẽ cái bình đựng nước và hình hộp. 2. Học sinh : + Dụng cụ thực hành : viết chì, tẩy, giấy. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn đònh tổ chức lớp : - Kiểm tra só số lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: - V× sao tranh d©n gian thêng ®ỵc dïng vµo dÞp tÕt vµ thê cóng? - Em hãy nêu sơ lược về hai dòng tranh Đồng Hồ và Hàng Trống? Nguyễn Thò Thanh Trường THCS Nguyễn Du BÀI 20 : VẼ THEO MẪU MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT (Tiết 1-Vẽ hình) 3. Bài mới : - Trong cuộc hàng ngày chúng ta bắt gặp được rất nhiều hình ảnh đẹp, và để vẽ một số đồ vật mà mình thích, hơm nay cơ sẽ giới thiệu với các em bài vẽ theo mẫu, để các em có thể vẽ lại những hình ảnh, đồ vật quen thuộc gần giống vật mẫu. Vậy ta vào bài mới. Bài 20: Vẽ theo mẫu: MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT. Nguyễn Thò Thanh Trường THCS Nguyễn Du Nguyễn Thò Thanh Trường THCS Nguyễn Du HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG I: HƯỚNG DẪN HS QUAN SÁT NHẬN XÉT: GV: Giíi thiƯu mét sè vËt mÉu vµ gỵi ý c¸ch bµy mÉu theo nhiỊu vÞ trÝ dƠ vÏ. GV: MÉu thêng ®ỵc ®Ỉt cao hay thÊp so víi tÇm m¾t? HS: Trả lời. GV: Chốt lại: Ngang víi tÇm m¾t ngêi vÏ . GV: Bµy mÉu: Theo H 1 - SGV trang 97. HS: Quan s¸t, nhËn xÐt vỊ c¸ch bµy mÉu ®Ĩ nhËn ra bè cơc nh thÕ nµo lµ hỵp lý. GV: Tãm t¾t c¸c nhËn xÐt cđa häc sinh. GV:Góc độ khác nhau thì bài vẽ khác nhau. HOẠT ĐỘNG II: HƯỚNG DẪN HS CÁCH VE Õ: GV: Muốn vẽ được bài vẽ cái bình đựng nước và cái hộp chúng ta cần thực hiện những bước vẽ nào? HS: Trả lời. GV: Chốt lại, nêu từng bước để hs nắm. - Ước lượng tỉ lệ và phác khung hình chung(h1). - Phác khung hình của từng vật mẫu (h2). h1 h2 - Ước lượng tỉ lệ của vật mẫu và phác hình (h3). - Vẽ chi tiết.(h4). I. QUAN SÁT NHẬN XÉT: - Quan sát cái bình đựng nước và cái hộp. II- CÁCH VẼ: - Phác khung hình chung. - Phác khung hình từng vật mẫu. 4. Củng cố, dặn dò: - Củng cố: GV nhắc lại các bước vẽ hình cái bình đựng nước và cái hộp. - Dặn dò: Xem trước bài mới. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Häc sinh nhËn biÕt ®ỵc ®é ®Ëm nh¹t cđa b×nh níc vµ hép, biÕt c¸ch ph©n biƯt m¶ng ®Ëm nh¹t. - HS diƠn t¶ ®ỵc ®Ëm nh¹t víi 4 møc ®Ëm - ®Ëm võa - nh¹t vµ s¸ng. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: + Mẫu vật thật cái bình đựng nước và hình hộp . + Các bước vẽ đâïm nhạt cái bình đựng nước và hình hộp. + H×nh vÏ ®Ëm nh¹t cđa cái bình đựng nước và cái hộp. + Mét sè bµi vÏ cđa ho¹ sÜ vµ häc sinh. 2. Học sinh : + Bµi dùng h×nh giê tríc. + Dụng cụ thực hành : Viết chì, tẩy, giấy. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Nguyễn Thò Thanh Trường THCS Nguyễn Du BÀI 21: VẼ THEO MẪU MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT (Tiết 2-Vẽ đậm nhạt) 1. Ổn đònh tổ chức lớp : - Kiểm tra só số lớp. 2. Kiểm tra bài cu õ: - Nh¾c l¹i c¸ch vÏ hình cái bình đựng nước và cdais hộp? 3. Bài mới : - Tiết trước ta đã vẽ được hình, cái bình đựng nước và cái hộp rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu cái bình đựng nước và cái hộp sâu hơn về khối hình qua bài 21: Vẽ theo mẫu – Vẽ đậm nhạt : MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT. Nguyễn Thò Thanh Trường THCS Nguyễn Du Nguyễn Thò Thanh Trường THCS Nguyễn Du HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG I: HƯỚNG DẪN HS QUAN SÁT NHẬN XÉT: GV: Giíi thiƯu: + ¶nh chơp c¸i bình đựng nước và cái hép. + H×nh vÏ ®Ëm nh¹t cái bình đựng nước và c¸i hép . GV: Quan s¸t thÊy ®é ®Ëm nh¹t hình trên nh thÕ nµo? GV: VËy vÏ ®Ëm nh¹t lµ vÏ nh thÕ nµo? HS: Trả lời. GV: Chốt lại. - §é ®Ëm nh¹t cđa h×nh kh¸c nhau. - Quan s¸t híng chiÕu s¸ng tíi mÉu: + ¸nh s¸ng m¹nh, u tõ híng nµo? + N¬i nµo cđa mÉu: §Ëm - ®Ëm võa - nh¹t- vµ s¸ng? HS: NhËn xÐt ®é ®Ëm nh¹t trªn mÉu ë vµi vÞ trÝ kh¸c nhau ®Ĩ t×m ra ®é ®Ëm nh¹t chÝnh trªn mÉu. *GV: Kết luận đé ®Ëm nh¹t chÝnh trªn mÉu. HOẠT ĐỘNG II: HƯỚNG DẪN HS CÁCH VE Õ: GV:Theo em mn vÏ ®Ëm nh¹t ë cái bình và cái hộp ta tiÕn hµnh nh thÕ nµo? HS: Trả lời. GV: Hướng dẫn từng bước để hs nắm: * Quan sát và phác các mảng hình đậm nhạt.(h1) - VÏ ph¸c m¶ng ®Ëm nh¹t theo cÊu tróc cđa mẫu. * Vẽ đậm nhạt.(h2) - Dïng nÐt dµy, tha, ®Ëm, nh¹t ®an xen nhau ®Ĩ t¹o ®Ëm nh¹t. - DiƠn t¶ m¶ng ®Ëm tríc, råi t×m ra ®é ®Ëm võa vµ nh¹t. - Lu«n nh×n mÉu ®Ĩ so s¸nh ®é ®Ëm nh¹t ë bµi I. QUAN SÁT NHẬN XÉT: - Mảng hình đậm nhạt khác nhau đậm- đậm vừa- nhạt- sáng. II- CÁCH VẼ ĐẬM NHẠT: 4. Củng cố, dặn dò: - Củng cố: GV nhắc lại các bước vẽ đậm nhạt cái bình đựng nước và cái hộp. - Dặn dò: Xem trước bài mới. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - HS yªu mÕn quª h¬ng ®Êt níc th«ng qua viƯc t×m hiĨu vỊ c¸c ho¹t ®éng cđa ngµy tÕt vµ vỴ ®Đp cđa mïa xu©n. - Häc sinh biÕt thªm vỊ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc qua c¸c phong tơc tËp qu¸n ë mçi miỊn quª trong ngµy tÕt vµ mïa xu©n. - Häc sinh vÏ, c¾t hc xÐ d¸n giÊy mµu mét tranh ®Ị tµi Ngµy tÕt vµ mïa xu©n. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: + Sưu tầm một số tranh vẽ nhiều về đề tài Ngày tết. + Tranh của hs năm trước. + Các bước vẽ tranh đề tài. 2. Học sinh : + Sưu tầm một số tranh đề tài. + Dụng cụ thực hành : Viết chì, tẩy, giấy A4, màu. Nguyễn Thò Thanh Trường THCS Nguyễn Du BÀI 22: VẼ TRANH ĐỀ TÀI NGÀY TẾT VÀ MÙA XUÂN III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1.Ổn đònh tổ chức lớp : - Kiểm tra só số lớp. 2. Kiểm tra bài cu õ: - Nªu c¸ch vÏ ®Ëm nh¹t ë cái b×nh vµ cái hép?. 3. Bài mới : - GV cho hs quan sát một số bức tranh vẽ về cảnh vui chơi vào dòp tết, và đặt câu hỏi. Vào dòp tết đến xuân về chúng ta thường làm gì? Như vậy hôm nay cô trò chúng ta sẽ tưởng tượng và nhớ lại vào ngày tết chúng ta hay làm gì và vẽ được một bức tranh về đề tài Ngày tết và mùa xuân. Nguyễn Thò Thanh Trường THCS Nguyễn Du Nguyễn Thò Thanh Trường THCS Nguyễn Du HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG I : HƯỚNG DẪN HS TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ TÀI : GV: Cho häc sinh quan s¸t mét sè tranh ¶nh vỊ ®Ị tµi Ngµy tÕt vµ mïa xu©n. GV: VËy ®Ị tµi vỊ ngµy tÕt vµ mïa xu©n thêng cã nh÷ng tranh g×? GV: ë quª em trong nh÷ng ngµy tÕt vµ mïa xu©n cã nh÷ng g× ®Ỉc trng? GV: Nh÷ng ngµy tÕt ë quª em thêng cã nh÷ng trß ch¬i d©n gian g×? GV: Em thÝch trß ch¬i g× nhÊt? GV: TÕt ë quª em cã héi kh«ng? HS: Suy nghÜ , tr¶ lêi. GV: NhËn xÐt bỉ sung. GV: Giíi thiƯu: §©y lµ bµi vÏ tranh ®Ị tµi cã nhiỊu néi dung phong phó, ph¶n ¸nh cc sèng cđa con ngêi vµ thiªn nhiªn. HOẠT ĐỘNG II: HƯỚNG DẪN HS CÁCH VE Õ TRANH : GV: Muốn vẽ được một bức tranh đề tài Ngày tết và mùa xuân em cần thực hiện mấy bước, và đó là những bước vẽ nào? I. TÌM VÀ CHỌN NỘI DUNG ĐỀ: - Có nhiều hoạt động khác nhau: 4. Củng cố, dặn dò: - Củng cố: GV nhắc lại các bước vẽ tranh đề tài Ngày tết và mùa xuân. - Dặn dò: Xem trước bài mới. Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập. I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Häc sinh t×m hiĨu vỊ kiĨu ch÷ in hoa nÐt ®Ịu vµ t¸c dơng cđa ch÷ trong trang trÝ. - BiÕt ®ỵc nh÷ng ®Ỉc ®iĨm cđa ch÷ in hoa nÐt ®Ịu vµ vỴ ®Đp cđa ch÷. - KỴ ®ỵc mét khÈu hiƯu ng¾n gän b»ng kiĨu ch÷ in hoa nÐt ®Ịu. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Phãng to b¶ng ch÷ mÉu in hoa nÐt ®Ịu. - Su tÇm mét sè ch÷ in hoa nÐt ®Ịu trong s¸ch b¸o . - Mét sè dßng ch÷ ®ỵc s¾p xÕp ®óng vµ cha ®óng. - Mét sè con ch÷ kỴ sai vµ dßng ch÷ kỴ sai. - Hình minh họa các bước kẻ chữ nét đều. 2. Học sinh : + Dụng cụ thực hành : Viết chì, tẩy, giấy A4, màu, thước, compa. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn đònh tổ chức lớp : Nguyễn Thò Thanh Trường THCS Nguyễn Du BÀI 23: VẼ TRANG TRÍ KẺ CHỮ IN HOA NÉT ĐỀU [...]... đầy đủ đồ dùng học tập BÀI 29: THƯỜNG THỨC THUẬT SƠ LƯC VỀ THUẬT THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ ĐẠI I MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Häc sinh lµm quen víi nỊn v¨n minh Ai cËp, Hi L¹p, La M· thêi k× cỉ ®¹i th«ng qua sù ph¸t triĨn rùc râ cđa nỊn mÜ tht thêi k× ®ã - HiĨu mét c¸ch s¬ lỵc vỊ sù ph¸t triĨn cđa c¸c lo¹i h×nh mÜ tht Ai CËp, Hi L¹p, La M· thêi kú cỉ ®¹i - Cã ý thøc häc tËp, häc hái nghiªm tóc II CHUẨN BỊ: 1 Giáo. .. hôm nay chúng ta cùng đi vào nghiên cứu thời kì cổ đại có những nooiur bật gì về mó thuật và xem nền mó thuật trong thời kì cổ đại phát triển như thế nào?Ở bài 29 Nguyễn Thò Thanh Trường THCS Nguyễn Du HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG I: HƯỚNG DẪN HS TÌM I SƠ LƯC VỀ THUẬT AI CẬP THỜI HIỂU SƠ LƯC VỀ THUẬT AI CẬP KÌ CỔ ĐẠI: THỜI KÌ CỔ ĐẠI: GV: Em biÕt g× vỊ Ai cËp cỉ ®¹i? HS: Trả lời... HOẠT ĐỘNG II: 3 Héi häa HƯỚNG DẪN HS TÌM HIỂU SƠ LƯC VỀ THUẬT HI LẠP THỜI KÌ CỔ ĐẠI: Nguyễ tróc 1 KiÕn n Thò Thanh - Tranh trường xuất hiệ ở các công trình kiến trúc Trường THCS Nguyễn Du II SƠ LƯC VỀ THUẬT HI LẠP THỜI 4 Củng cố, dặn dò: - Củng cố: GV nhắc lại sơ lược mó thuật thế giới thời kì cổ đại - Dặn dò: Xem trước bài mới Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập BÀI 30: VẼ TRANH ĐỀ TÀI THỂ THAO VĂN... bài mới.Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập BÀI 24: THƯỜNG THỨC THUẬT GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM I MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Häc sinh hiĨu h¬n vỊ 2 dßng tranh d©n gian nỉi tiÕng cđa ViƯt Nam lµ §«ng Hå vµ Hµng Trèng - HiĨu thªm vỊ gi¸ trÞ nghƯ tht th«ng qua néi dung vµ h×nh thøc bøc tranh ®ỵc giíi thiƯu - Thªm yªu mÕn vỊ v¨n ho¸ trun thèng ®Ỉc s¾c cđa d©n téc II CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên: - H×nh minh... Nội dung đề tài mang tính giáo dục, gần gũi với thực tế - Hình ảnh chọn lọc, thể hiện được nội dung - Sắp xếp bố cục đẹp, hấp dẫn sinh động - Màu sắc tươi sáng, rõ trọng tâm bức tranh - Nét vẽ đẹp, tự nhiên, giàu cảm xúc * Loại khá (7- 8 điểm) - Bố cục có nhóm chính, nhóm phụ - Hình ảnh phù hợp với nội dung chủ đề - Bài vẽ có đậm nhạt, màu sắc hài hòa * Loại trung bình (5- 6 điểm) - Bố cục còn rời rạc,... mình II CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên: - Đề kiểm tra 1 tiết, đáp án 2 Học sinh : - Chuẩn bị dụng cụ học tập : Viết chì, giấy, tẩy, màu III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1.Ổn đònh tổ chức lớp : - Kiểm tra só số lớp Nguyễn Thò Thanh Trường THCS Nguyễn Du 2 Kiểm tra đồ dùng: - Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh 3 Kiểm tra 1 tiết : * ĐỀ KIỂM TRA: Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài Mẹ của em? * ĐÁP ÁN: * Loại giỏi ( 9-... rõ nội dung - Màu sắc, đậm nhạt chưa rõ ràng * Loại yếu kém ( dưới 5 điểm) Không đạt những yêu cầu trên 4 Củng cố - dặn dò: - Củng cố: Giáo viên nhắc lại những bước cần làm khi kiểm tra - Dặn dò: Về nhà xem trước bài mới Nguyễn Thò Thanh Trường THCS Nguyễn Du BÀI 26: VẼ TRANG TRÍ KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM I MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Häc sinh t×m hiĨu kiĨu ch÷ in hoa nÐt thanh nÐt ®Ëm vµ t¸c dơng cđa... bước kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm - Dặn dò: Xem trước bài mới Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập BÀI 27 : VẼ THEO MẪU MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT (Tiết 1-Vẽ hình) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Häc sinh biÕt c¸ch ®Ỉt mÉu hỵp lý, n¾m ®ỵc cÊu tróc chung cđa mét sè ®å vËt - VÏ ®ỵc h×nh s¸t víi mÉu - Cã thĨ vÏ ®ỵc mét sè bµi t¬ng tù II CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên: + Chn bÞ mét sè mÉu vÏ C¸i Êm tÝch vµ c¸i b¸t cho häc sinh vÏ theo... b»ng bao nhiªu chiỊu ngang của Êm tÝch? GV : Êm tÝch và cái B¸t gåm nh÷ng bé phËn nµo? CÊu tróc cđa Êm tÝch và bát? GV: So sánh tỉ lệ cái ấm tích và cái bát? - Cấu tạo của cái ấm tích và cái HS: Quan s¸t- trả lời GV: Chốt lại bổ sung bát HOẠT ĐỘNG II: HƯỚNG DẪN HS CÁCH VE Õ: - So sánh tỉ lệ cái ấm tích và cái GV: Muốn vẽ được hình cái ấm tích và cái bát chúng ta cần thực hiện những bước nào? bát HS: Trả... ấm tích và cái bát - Dặn dò: Xem trước bài mới Chuẩn bò đầy đủ đồ dùng học tập BÀI 28: VẼ THEO MẪU MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT (Vẽ đậm nhạt) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Häc sinh n¾m ®ỵc ph¬ng ph¸p vÏ ®Ëm nh¹t - BiÕt ph©n chia c¸c m¶ng ®Ëm nh¹t theo cÊu tróc cđa mÉu - VÏ ®ỵc ®Ëm nh¹t ë c¸c møc ®é: §Ëm- ®Ëm võa- nh¹t- s¸ng gÇn gièng víi mÉu II CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên: - MÉu vÏ nh bµi 27 + H×nh minh häa ph¸c m¶ng ®Ëm nh¹t . 24: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT GIỚI THIỆU MỘT SỐ TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM 2. Kiểm tra bài cũ : - Nªu c¸ch kỴ ch÷ in hoa nÐt ®Ịu?. 3. Bài mới : - Giáo viên giới. v¨n ho¸ trun thèng ®Ỉc s¾c cđa d©n téc. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - H×nh minh ho¹ ë bé §DDH MT6 (phÇn tranh d©n gian). - Tranh d©n gian §«ng Hå, Hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN MĨ THUẬT 6 HKII(ĐẦY ĐỦ NHẤT), GIÁO ÁN MĨ THUẬT 6 HKII(ĐẦY ĐỦ NHẤT), GIÁO ÁN MĨ THUẬT 6 HKII(ĐẦY ĐỦ NHẤT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn